Mayul Tsathang

རྨ་ཡུལ་རྩ་ཐང་།

The Grasslands of the Country of Ma

མཐོ་སྒང་བུ་མོ་ལྷན་འདུས།

Autoplay

རྨ་ཡུལ་རྩ་ཐང་།
má-yul za-taŋ
The Grasslands of the Country of Ma

    མཐོ་སྒང་བུ་མོ་ལྷན་འདུས།

    tòg-gaŋ bǔ-mo lhan-dùs

 རྨ་~ཡུལ་  རྩ་~ཐང་  མཛེས་~སོང་།

má~yul  za~taŋ  zès~soŋ.

The grasslands of the country of Ma are beautiful.

     སྙན་~པའི་  གླུ་~དབྱངས་  ལེན་~སོང་ འོང~ 

    ñàn~bai  lu~yáŋ len~soŋ ǒŋ,

    I sing melodious songs,

             སྙན་~པའི་  གླུ་~དབྱངས་  ལེན་~འེན~  སོང་~~  

        ñàn~bai  lu~yáŋ  len~ěn~ soŋ~.

        I sing melodious songs.

 ཉི་~མར་  བསྟོད་~  ཅིང་~   ཟླ་~བ་  ལ་~  བསྟོད~།

ñi~mar   dod~ ciŋ~ dá~va   la~ dod~,

I praise the sun, I praise the moon,

     ཉི་~མར་   བསྟོད་~ཅིང་   ཟླ་~བ་   ལ་~ བསྟོད~།   ཨེ་ཧེ~།

    ñi~mar   dod~ ciŋ~ dá~va   la~ dod~.   ě he~

    I praise the sun, I praise the moon.

 ཁྱོད་~ཀྱིས་  ཕ་~ཡུལ་གྱི་   རི་~ཆུར་   བསྟོད~།

kyod~gyis  pa~yul-gyĭ   ri~qur   dod~,

You praise the mountains and rivers of the fatherland,

     ང་~ཡིས་   ཕ་~ཡུལ་གྱི་   ངོ་~མཚར་  བསྟོད།

    ŋa~yis   pa~yul-gyĭ ŋo~càr  dod.

    I praise the marvels of the fatherland.

             ཕ་~ཡུལ་གྱི་   མཛེས་~སྡུག་   བསྟོད་~མི་~ འི~ཚར།

        pa~yul-gyĭ   zès~dúg   dod~mi~ ĭ~car.

        I never finish praising the beauties of the fatherland.

                 དུས་~ལེགས་   སྐལ་~བཟང་   ང་~ཚོས་  བསྟོད།

            dǔs~leg   gal~sáŋ ŋa~cos  dod!

            We praise the good time and fortunate kalpa!

             ཧེ་~།        ཧེའེ་~།        མཛེས་~སྡུག་~ལྡན།

        he~      hee~        zès~dúg~dán!

                            Beautiful!

                 ཧེ་~།        ཧེའེ་~།      སྐལ་~བ་~བཟང་།

            he~      hee~          gal~va~sáŋ!

                                Fortunate!

 གངས་~ལ་   བསྟོད་~ཅིང་   རྩ་~ཐང་   ལ་~བསྟོད།

gǎŋ~la   dod~jiŋ   za~taŋ   la~ dod.

I praise the snow mountains, I praise the grasslands.

     ཕ་~ཡུལ་   སྣོད་~བཅུད་   གླུ་~ཡིས་  བསྟོད།

    pa~yul   nòd~jud   lú~yis  dod.

  With songs I praise the environment and inhabitants of the fatherland.

             ཡབ་~ཆེན་   བསྟོད་~ཅིང་   ཡུམ་~ཆེན་   ལ་~བསྟོད།

        yab~qen  dod~jiŋ   yum~qen   la~ dod.

        I praise our great fathers and great mothers.

                 གཞིས་~བྱེས་   དྲོན་~མོ་   སེམས་~ཀྱིས་  བསྟོད།

            xís~jyěs   drǒn~mo   sem~gyis  dod.

            I warmly praise Tibetans at home and abroad.

 ཁྱེད་~ཀྱིས་   སྟག་~ཤར་ཚོའི་   མཛེས་~ཉམས་~ བསྟོད~།

kyed~gyis dag~xar-coi zès~ñam~ dod~,

You praise the beauty of the males,

     ང་~ཡིས་   སྨན་~ཆུང་ཚོའི་   སྒེག་~ཉམས་  བསྟོད།

    ŋa~yis màn~quŋ-coi gég~ñam dod.

    I praise the charm of the young females.

             ཕ་~ཡུལ་གྱི་   ངོ་~མཚར་  བསྟོད་~མི་~ འི~ཚར།

        pa~yul-gyĭ ŋo~càr  dod~mi~ ĭ~car.

        I never finish praising the beauty of the fatherland.

                 བདེ་སྐྱིད་   འཚོ་བ་   རྫོགས་~ལྡན་   དཔལ་~ལ་ རོལ།

            dé-gyid cò-va zóg~dán bal~la rol.

            We live happily, enjoying the glory of the perfect kalpa.

     བསྭོ་~    བཀྲ་ཤིས~།    བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    sò~    dra-xis~ dra~ xis~ xog~!

    Hurrah, auspicious, may it be auspicious!

 སྙན་~པའི་   གླུ་~ལེན་  སྐྱིད་~པའི་  བྲོ་~ འཁྲབ~ འ~  

ñàn~bai lú~len gyid~bai drǒ~ tràb~ ǎ~~.

We sing melodious songs, we dance merry dances.

     ཕུན་~ཚོགས་  ལོངས་~  སྤྱོད་~  ཀླུ་~ཡི་   དཔལ~དང་  འགྲན~།

    pun~cog loŋ~ jyod~ lú~yi bal~dǎŋ dràn~,

    With perfect enjoyment comparable to the prosperity of the nagas,

             གཙང་~པོའི་   ཡུལ་~ཀྱང་   མཛེས་~སྡུག་   ཡིད་~ལ་  ཆགས~  །

        zaŋ~boi yul~gyaŋ zès~dúg yid~la qag~ .

        The land of the great rivers is gorgeous and fascinating.

༼གླུ༽
(Song)

 ཉི་~མར་ &np; བསྟོད་~ ཅིང་~  ཟླ་~བ་   ལ་~ བསྟོད~།

 ñi~mar   dod~ ciŋ~ dá~va   la~ dod~.

I praise the sun, I praise the moon.

     ཉི་~མར་   བསྟོད་~ཅིང་   ཟླ་~བ་   ལ་~ བསྟོད~།   ཨེ་ཧེ~།

    ñi~mar   dod~ ciŋ~ dá~va   la~ dod~.   e་he

    I praise the sun, I praise the moon.

 ཁྱོད་~ཀྱིས་  ཕ་~ཡུལ་གྱི་   རི་~ཆུར་  བསྟོད~།

kyod~gyis  pa~yul-gyĭ   ri~qur   dod~,

You praise the mountains and rivers of the fatherland,

     ང་~ཡིས་   ཕ་~ཡུལ་གྱི་   ངོ་~མཚར་  བསྟོད།

    ŋa~yis   pa~yul-gyĭ ŋo~càr  dod.

    I praise the marvels of the fatherland.

             ཕ་~ཡུལ་གྱི་   མཛེས་~སྡུག་   བསྟོད་~མི་~ འི~ཚར།

        pa~yul-gyĭ   zès~dúg   dod~mi~ ĭ~car.

            I never finish praising the beauties of the fatherland.

                 དུས་~ལེགས་   སྐལ་~བཟང་   ང་~ཚོས་  བསྟོད།

            dǔs~leg   gal~sáŋ ŋa~cos  dod!

            We praise the good time and fortunate kalpa!

             ཧེ་~།        ཧེའེ་~།        མཛེས་~སྡུག་~ལྡན།

        he~      hee~        zès~dúg~dán!

                            Beautiful!

                 ཧེ་~།        ཧེའེ་~།      སྐལ་~བ་~བཟང་།

            he~      hee~         gal~va~sáŋ!

                                Fortunate!

     བསྭོ་~    བཀྲ་ཤིས~།    བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    sò~    dra-xis~    dra~ xis~ xog~!

    Hurrah, auspicious, may it be auspicious!

 སྙན་~པའི་   གླུ་~ལེན་    སྐྱིད་~པའི་   བྲོ་~ འཁྲབ~ འ~  །

ñàn~bai   lú~len   gyid~bai   drǒ~ tràb~ ǎ~~.

We sing melodious songs, we dance merry dances.

     ཕུན་~ཚོགས་    ལོངས་~  སྤྱོད་~ ཀླུ་~ཡི་   དཔལ~དང་ འགྲན~།

    pun~cog   loŋ~ jyod~ lú~yi   bal~dǎŋ  dràn~,

    With perfect enjoyment comparable to the prosperity of the nagas,

             གཙང་~པོའི་   ཡུལ་~ཀྱང་   མཛེས་~སྡུག་   ཡིད་~ལ་  ཆགས~ །

        zaŋ~boi   yul~gyaŋ   zès~dúg   yid~la  qag~ .

        The land of the great rivers is gorgeous and fascinating.

     བསྭོ་~    བཀྲ་ཤིས~།    བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    sò~    dra-xis~    dra~ xis~ xog~!

    Hurrah, auspicious, may it be auspicious!

 སྙན་~པའི་   གླུ་~ལེན་    སྐྱིད་~པའི་   བྲོ་~ འཁྲབ~ འ~  །

ñàn~bai   lú~len   gyid~bai   drǒ~ tràb~ ǎ~~.

We sing melodious songs, we dance merry dances.

     ཕུན་~ཚོགས་    ལོངས་~ སྤྱོད་~ ཀླུ་~ཡི་   དཔལ~དང་  འགྲན~།

    pun~cog   loŋ~ jyod~ lú~yi   bal~dǎŋ  dràn~,

    With perfect enjoyment comparable to the prosperity of the nagas,

             ཕ་~ཡུལ་  བསྟོད་~པ་  འཛད་~མེད་  གཙང་~པོའི་  རྒྱན~  །།

        pa~yul  dod~pa  zàd~med  zaŋ~boi  gyán~.

        I never finish praising the beauties of the fatherland.