Metok Karpo

མེ་ཏོག་དཀར་པོ།

Kunga

ཀུན་དགའ།

Autoplay

མེ་ཏོག་དཀར་པོ།
me-dog gar-bo
White Flower

       ཀུན་དགའ།

        gun-gá

།མེ་ ~ཏོག་  དཀར་~པོ་  འདབ་~མ་  སྟོང་~ འང~  ལྡན~ །

me ~dog  gar~bo  dàb~ma  doŋ~ ǎŋ~  dán~

White thousand-petalled flower,

    །སྤང་ ~ལྗོངས་  རྒྱན་~ལ་  ཤར་~རོགས་  གནང་~ འང~ དང་~ །

    baŋ ~jóŋ  gyán~la  xar~rog  náŋ~ ǎŋ~  dǎŋ~,

     Please arise as the ornament of the grasslands,

།རྩྭ་ ~ཐང་  དཀྱིལ་~གྱི་  གཡང་~དཀར་  ལུག་~ འུ~ གུས~ །

za ~taŋ  gyil~gyi  yáŋ~gar  lug~ ǔ~ gǔs~

Sheep and lambs in the middle of the meadows

    །མེ་ ~ཏོག་  ཁྱེད་~རང་  སེམས་~ལ་  དྲན་~ འན~ ཡོད~ །

    me ~dog  kyed~raŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ yod~.

  Remember you, flower, in their minds.

།མེ་ ~ཏོག་  སེར་~པོ་  འདབ་~མ་  སྟོང་~ འང~  ལྡན~ །

me ~dog  ser~bo  dàb~ma  doŋ~ ǎŋ~  dán~

Yellow thousand-petalled flower,

    མཛེས་ ~པའི་  ལྡུམ་~ར་  འདི་~ལ་  ཕེབས་~ འེ~ དང་~ །

    zès ~bai  dúm~ra  dì~la  peb~ ě~ dǎŋ~.

    Come to this beautiful garden.

།གཡུ་ ~སྦྲང་  བུང་~བ་  སྐད་~བཟང་  སྙན་~ འན~ པོས~ །

yú ~dráŋ  bǔŋ~va  gad~sáŋ  ñàn~ ǎn~ bos~,

The turquoise bees with their melodious voices

    །མེ་ ~ཏོག་  དྲི་~བཟང་  རེ་~སྒུག་  བྱས་~ འས~ འདུག~ །

    me ~dog  drĭ~sáŋ  re~gúg  jyǎs~ ǎs~ dùg~.

     Are waiting in the hope of your fragrance, flower.

།མེ་ ~ཏོག་  དམར་~པོ་  འདབ་~མ་  སྟོང་~ འང~  ལྡན~ །

me ~dog  már~bo  dàb~ma  doŋ~ ǎŋ~  dán~

Red thousand-petalled flower,

    །རང་ ~སེམས་  ལྷད་~མེད་  རྒྱན་~ལ་  ཕེབས་~ འེ~ དང་~ །

    raŋ ~sem  lhad~med  gyán~la  peb~ ě~ dǎŋ~,

    Come as the ornament of my pure mind.

།བརྩེ་ ~གདུང་  ཡིད་~ཀྱི་  རླབས་~འཕྲེང་  འདི་~ འི~ ཡིས~ །

ze ~dúŋ  yid~gyi  láb~treŋ  dì~ ĭ~ yis~

With the garlands of waves of my loving affection,

    །མེ་ ~ཏོག་  ཁྱེད་~རང་  སྙིང་~ནས་  དྲན་~ འན~ སོང་~ །

    me ~dog  kyed~raŋ  ñìŋ~nas  drǎn~ ǎn~ soŋ~.

     I remember you, flower, from the bottom of my heart.

།བརྩེ་ ~གདུང་  ཡིད་~ཀྱི་  རླབས་~འཕྲེང་  འདི་~ འི~ ཡིས~ །

ze ~dúŋ  yid~gyi  láb~treŋ  dì~ ĭ~ yis~

With the garlands of waves of my loving affection,

    །མེ་ ~ཏོག་  ཁྱེད་~རང་  སྙིང་~ནས་  དྲན་~ འན~ སོང་~ །

    me ~dog  kyed~raŋ  ñìŋ~nas  drǎn~ ǎn~ soŋ~.

    I remember you, flower, from the bottom of my heart.

        །མེ་ ~ཏོག་  ཁྱེད་~རང་  སྙིང་~ནས་  དྲན་~ འན~ སོང་~ །

        me ~dog  kyed~raŋ  ñìŋ~nas  drǎn~ ǎn~ soŋ~.

        I remember you, flower, from the bottom of my heart.