Metok Chungchung

མེ་ཏོག་ཆུང་ཆུང་

Little Flower

Tsesung Lhamo Sok

ཚེ་བཟུང་ལྷ་མོ་སོགས།

Autoplay

མེ་ཏོག་ཆུང་ཆུང་།
me-dog quŋ-quŋ

    གཞས་ཚིག་      རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།

    གཞས་མ་        ཚེ་བཟུང་ལྷ་མོ་སོགས།

    ce-súŋ lha-mo sog

ང་~འ་ནི་  རྩྭ་~ཐང་གི་  མེ་~ འེ~ ཏོག་~ འོག~ ཆུང་~ འུང~ ཆུང་~ འུང~ ཡིན~~

ŋa~ǎ-ni  za~taŋ-gĭ  me~ ě~ dog~ ǒg~

                                quŋ~ ǔŋ~ quŋ~ ǔŋ~ yin~~.

    ཆུང་~འུང་ཆུང་   ལུ་~གུ་   ང་~ འ~ ཡི་~རྩེད་~ འེ~ གྲོགས་~ འོག~ ཡིན~~

    quŋ~ǔŋ-quŋ  lu~gǔ   ŋa~ ǎ~ yi~

                                zed~ ě~ drǒg~ ǒg~ yin~~ .

རྩྭ་~འ་ཐང་  ལུ་~གུའི་   ཕ་~ཡུལ་   ཡིན།

za~ǎ-taŋ  lu~gǔi   pa~yul   yin.

    རྩྭ་~འ་ཐང་   ལུ་~གུ་  འཚོ་~ས་   ཡིན།

    za~ǎ-taŋ  lu~gǔ  cò~sa   yin.

        ལུ་~གུ་   རྩྭ་~ཐང་  འདི་~ཡི་  བདག་~པོ་   ཡིན~~

        lu~gǔ   za~taŋ  dì~yi  dág~bo   yin~~.

    ཨ~~ འ~~~    མཛེས་~འེས་པའི་  རྩྭ་~ འ~ ཐང་~~

    a~~ ǎ~~~    zès~ě-bai  za~ ǎ~ taŋ~~.

        རྩྭ་~ཐང་  མཛེས་~།   ལུ་~གུ་  སྐྱིད་~

        za~taŋ  zès~ya,   lu~gǔ  gyid~ya.

            ལུ་~གུ་ འུ་ནི་~  རྩྭ་~ཐང་   འདི་~དང་  འབྲལ་༑

            lu~gǔ ǔ-ni~  za~taŋ   dì~dǎŋ  dràl༑

                                            ཐབས་~ འ~  མེད་~

                                           tab~ ǎ~ med~ya.

ང་~འ་ནི་  རྩྭ་~ཐང་གི་  མེ་~ འེ~ ཏོག་~ འོག~ ཆུང་~ འུང~ ཆུང་~ འུང~ ཡིན~~

ŋa~ǎ-ni  za~taŋ-gĭ  me~ ě~ dog~ ǒg~

                                quŋ~ ǔŋ~ quŋ~ ǔŋ~ yin~~.

    ཆུང་~འུང་ཆུང་   ལུ་~གུ་   ང་~ འ~ ཡི་~རྩེད་~ འེ~ གྲོགས་~ འོག~ ཡིན~~

    quŋ~ǔŋ-quŋ  lu~gǔ   ŋa~ ǎ~ yi~

                                zed~ ě~ drǒg~ ǒg~ yin~~ .

རྩྭ་~འ་ཐང་  ལུ་~གུའི་   ཕ་~ཡུལ་   ཡིན།

za~ǎ-taŋ  lu~gǔi   pa~yul   yin.

    རྩྭ་~འ་ཐང་   ལུ་~གུ་  འཚོ་~ས་     ཡིན།

    za~ǎ-taŋ  lu~gǔ  cò~sa   yin.

        ལུ་~གུ་   རྩྭ་~ཐང་  འདི་~ཡི་  བདག་~པོ་   ཡིན~~

        lu~gǔ   za~taŋ  dì~yi  dág~bo   yin~~.

    ཨ~~ འ~~~    མཛེས་~འེས་པའི་  རྩྭ་~ འ~ ཐང་~~

    a~~ ǎ~~~    zès~ě-bai  za~ ǎ~ taŋ~~.

        རྩྭ་~ཐང་  མཛེས་~།   ལུ་~གུ་  སྐྱིད་~

        za~taŋ  zès~ya,   lu~gǔ  gyid~ya.

            ལུ་~གུ་ འུ་ནི་~  རྩྭ་~ཐང་   འདི་~དང་  འབྲལ་༑

            lu~gǔ ǔ-ni~  za~taŋ   dì~dǎŋ  dràl༑

                                            ཐབས་~ འ~  མེད་~

                                           tab~ ǎ~ med~ya.

ཡར་འགྲོ།
yar-drò

ཡར་~འ་ཐོན་~འོན   ཡར་~འ་ཐོན་~༑

yar~ǎ-ton~ǒn   yar~ǎ-ton~༑

                         གསེར་~གྱི་  རི་~ལ་  ཡར་~འ་ཐོན་ འོན

                            sèr~gyĭ  ri~la  yar~ǎ-ton.

    མར་~འ་འབབ་~འ  མར་~འ་འབབ་~འ  ཆུ་~མོ་  གཞུང་~ལ་  མར་~འ་འབབ།

    mar~ǎ-bǎb~ǎ  mar~ǎ-bǎb~ǎ

                            qu~mo  xúŋ~la  mar~ǎ-bǎb.

        ཆུ་~འུ་མོ་  གཞུང་~འུང་ལ་༑

        qu~ǔ-mo  xúŋ~ǔŋ-la༑

                    གསེར་~ཟམ་   དགུ་~འགྲིགས་   འཛོམས་~ཡོད།

                        sèr~sǎm  gú~drìg  zòm~yod.

    གསེར་~འེ་ཟམ་~འམ་   དགུ་~འུ་འགྲིགས་  རི་~མོ་  པ་~ཏྲས་  བརྒྱན་~འན་ཡོད།

            sèr~ě-sǎm~ǎm   gú~ǔ-drìg

                        ri~mo  ba~dras  gyán~ǎn-yod.

རི་~འི་མོ་~འོ   པ་~འ་ཏྲ་༑

ri~i-mo~ǒ   ba~ǎ-dra༑

                བཀྲ་~ཤིས་   རྟགས་~བརྒྱད་   འཛོམས་~འམ་ཡོད།

                dra~xis   dag~gyád   zòm~ǎm-yod.

    བཀྲ་~འ་ཤིས་ འིས~  རྟགས་~འག~ བརྒྱད་   བཀྲ་~ལ་ཤིས་~པ་ཤོག་~ཤོག

    dra~ǎ-xis ĭ~  dag~ǎg~ gyád

                        dra~la-xis~ba-xog~xog.

        བཀྲ་~འ་ཤིས་ འིས~  རྟགས་~འག~ བརྒྱད་   བཀྲ་~ལ་ཤིས་~པ་ཤོག་~ཤོག

        dra~ǎ-xis ĭs~  dag~ǎg~ gyád

                            dra~la-xis~ba-xog~xog