Metok Padma

མེ་ཏོག་པད་མ།

Lotus Flower

Sonam Yeshe

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

Autoplay

མེ་ཏོག་པད་མ།
me-dog bad-ma
The Lotus Flower

        གཞས་ཚིག་    ཁྱུང་པོའི་དམངས་གཞས།

        maŋ-xas

        གཞས་གདངས་    ཁྱུང་པོའི་དམངས་གཞས།

        གཞས་པ་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

        xás-ba     sòd-nam ye-xes

    བསྭོ~འོ།

    sò~ǒ

གངས་~རི་  དཀར་~པོའི་   ལ་~ཁ་ནས།

gǎŋ~ri  gar~boi   la~ka-nas,

From the pass of the white snow mountains,

    མེ་~ཏོག་  པད་~མ་  དཀར་~ པོ~།

    me~dog  bad~ma  gar~ bo~,

    A white lotus flower,

        མེ་~ ཏོག་~  པད་~མ་  ཡ~ལ  དཀར་~འ  པོ~འོ 

        me~ dog~  bad~ma  ya~la   gar~ǎ  bo~ǒ.

        A white lotus flower.

མེ་~ཏོག་   པད་~མ་   དཀར་~པོ་དེ།

me~dog  bad~ma   gar~bo-dě

That white lotus flower

    སྟེང་~ཕྱོགས་   ལྷ་~ལ་   འབུལ་~ འགྲོ~།

    deŋ~qyog   lha~la   bùl~ drò~.

    Let’s go and offer to the deities of the above.

        སྟེང་~ ཕྱོགས་~  ལྷ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་

        deŋ~ qyog   lha~yi  yul~la,

        Let’s go and offer to the sphere of the deities,

            ལྷ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་  འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

            lha~yi  yul~la  bùl~ǔ   drò~ǒ.

            To the sphere of the deities, let’s go and offer.

                སྟེང་~ ཕྱོགས་~  ལྷ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་

                deŋ~ qyog   lha~yi  yul~la.

                Let’s go and offer to the sphere of the deities,

                    ལྷ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་  འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

                    lha~yi  yul~la  bùl ǔ   drò~ǒ.

                    To the sphere of the deities, let’s go and offer.

    བསྭོ~འོ།

    sò~ǒ

ལྷ་~ཆེན་   ཚངས་~པ་   དཀར་~འ  པོ་དེ།

lha~qen   caŋ~ba   gar~ǎ  bo-dě,

If the great deity, the White Brahma, Tsangpa Karpo,

    བྲོ་~ལ་   དགའ་~ཞེན་   ཡོད་~འོད  ན~

    drǒ~la   gá~xěn   yod~ǒd  na~ǎ,

    Is pleased with the dance,

        བྲོ་~འོ  ཡི་~འི  མཆོད་~པ་  ~ལ   འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

        drǒ~ǒ  yi~ĭ  qòd~ba  ya~la  bùl~ǔ  drò~ǒ.

        Let’s go and do the offering of the dance.

བྲོ་~ཡི་   མཆོད་~པ་   འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

drǒ~yi   qòd~ba   bùl~ǔ  drò~ǒ!

Let’s go and do the offering of the dance.

    བྲོ་~ཡི་   གཟིགས་~མོ་  གནང་~འང  ཤོག~འོག

    drǒ~yi   síg~mo  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg

    Please, enjoy the performance!

        བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

        drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la.

        Please enjoy,

            གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

            síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg!

            Enjoy the performance!

                བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

                drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la,

                Please enjoy,

                    གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

                    síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg!

                    Enjoy the performance!

    བསྭོ~འོ།

    sò~ǒ

གངས་~རི་  སྔོན་~པོའི་   ལ་~ཁ་ནས།

gǎŋ~ri  ŋòn~boi   la~ka-nas,

From the pass of the blue snow mountains,

    མེ་~ཏོག་  པད་~མ་  སྔོན་~ པོ~།

    me~dog  bad~ma  ŋòn~ bo~,

    A blue lotus flower,

        མེ་~ ཏོག་~  པད་~མ་  ཡ~ལ   སྔོན་~འོན  པོ~འོ 

        me~ dog~  bad~ma  ya~la   ŋòn~ǒn  bo~ǒ.

        A blue lotus flower.

མེ་~ཏོག་   པད་~མ་   སྔོན་~པོ་དེ།

me~dog  bad~ma   ŋòn~bo-dě

That blue lotus flower

    བར་~ཕྱོགས་   གཉན་~ལ་   འབུལ་~ འགྲོ~།

    bǎr~qyog   ñán~la   bùl~ drò~.

    Let’s go and offer to the sphere of the Nyen, in the intermediate dimension.

        བར་~ ཕྱོགས་~  གཉན་~གྱི་  ཡུལ་~ལ་

        bǎr~ qyog   ñán~gyĭ  yul~la.

        Let’s go and offer to the sphere of the Nyen, in the intermediate dimension.

            གཉན་~གྱི་  ཡུལ་~ལ་  འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

            ñán~gyĭ  yul~la  bùl~ǔ   drò~ǒ.

            To the sphere of the Nyen, let’s go and offer.

                བར་~ ཕྱོགས་~  གཉན་~གྱི་  ཡུལ་~ལ་

                bǎr~ qyog   ñán~gyĭ  yul~la.

                Let’s go and offer to the sphere of the Nyen, in the intermediate dimension.

                    གཉན་~གྱི་  ཡུལ་~ལ་  འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

                    ñán~gyĭ  yul~la  bùl~ǔ   drò~ǒ.

                   To the sphere of the Nyen, let’s go and offer.

    བསྭོ~འོ།

    sò~ǒ

གཉན་~ཆེན་   སྐུ་~ལྷ་   གེར་~འེ  མཛོ་དེ།

ñan~qen   gu~lha   gěr~ě  zò-dě,

If the great deity of the Nyen, Ger Dzo,

    བྲོ་~ལ་   དགའ་~ཞེན་   ཡོད་~འོད  ན~

    drǒ~la   gá~xěn   yod~ǒd  na~ǎ,

    Is pleased with the dance,

        བྲོ་~འོ  ཡི་~འི  མཆོད་~པ་  ~ལ  འབུལ་~འུ  འགྲོ~འོ 

        drǒ~ǒ  yi~ĭ  qòd~ba  ya~la   bùl~ǔ  drò~ǒ.

        Let’s go and do the offering of the dance.

བྲོ་~ཡི་   མཆོད་~པ་   འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

drǒ~yi   qòd~ba   bùl~ǔ  drò~ǒ.

Let’s go and do the offering of the dance.

    བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  གནང་~འང  ཤོག~འོག

    drǒ~yi   síg~mo  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg!

    Please, enjoy the performance!

        བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

        drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la!

        Please enjoy,

            གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

            síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg

            Enjoy the performance!

                བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

                drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la

                Please enjoy,

                    གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

                    síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg

                    Enjoy the performance!

    བསྭོ~འོ།

    sò~ǒ

གངས་~རི་  སེར་~པོའི་   ལ་~ཁ་ནས།

gǎŋ~ri  ser~boi   la~ka-nas,

From the pass of the yellow snow mountains,

    མེ་~ཏོག་  པད་~མ་  སེར་~ པོ~།

    me~dog  bad~ma  ser~ bo~,

    A yellow lotus flower.

        མེ་~ ཏོག་~  པད་~མ་  ཡ~ལ   སེར་~འེ  པོ~འོ 

        me~ dog~  bad~ma  ya~la   ser~ěr  bo~ǒ.

        A yellow lotus flower.

མེ་~ཏོག་   པད་~མ་   སེར་~པོ་དེ།

me~dog  bad~ma   ser~bo-dě

That yellow lotus flower

    འོག་~ཕྱོགས་   ཀླུ་~ལ་   འབུལ་~ འགྲོ~།

    ǒg~qyog   lú~la   bùl~ drò~.

    Let’s go and offer to the Nagas, in the lower dimension.

        འོག་~ ཕྱོགས་~  ཀླུ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་

        ǒg~ qyog   lú~yi  yul~la.

        Let’s go and offer to the lower dimension of the Nagas.

            ཀླུ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་  འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

            lú~yi  yul~la  bùl~ǔ   drò~ǒ.

            To the dimension of the Nagas, let’s go and offer.

                འོག་~ ཕྱོགས་~  ཀླུ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་

                hǒg~ qyog   lú~yi  yul~la.

                Let’s go and offer to the lower dimension of the Nagas.

                    ཀླུ་~ཡི་  ཡུལ་~ལ་  འབུལ་~འུ   འགྲོ~འོ 

                    lú~yi  yul~la  bùl~ǔ   drò~ǒ.

                    To the dimension of the Nagas, let’s go and offer.

    བསྭོ~འོ།

    sò~ǒ

ཀླུ་~རྒྱལ་   གཙུག་~ན་   རིན་~འིན  ཆེན་དེ།

lú~gyál   zug~na   rin~ĭn  qen-dě,

If the king of the Nagas, Tsugna Rinchen,

    བྲོ་~ལ་   དགའ་~ཞེན་   ཡོད་~འོད  ན~

    drǒ~la   gá~xěn   yod~ǒd  na~ǎ,

    Is pleased with the dance,

        བྲོ་~འོ  ཡི་~འི  མཆོད་~པ་  ~ལ  འབུལ་~འུ  འགྲོ~འོ 

        drǒ~ǒ  yi~ĭ  qòd~ba  ya~la  bùl~ǔ  drò~ǒbùl.

        Let’s go and do the offering of the dance.

བྲོ་~ཡི་   མཆོད་~པ་   འབུལ་~འུ  འགྲོ~འོ 

drǒ~yi   qòd~ba   bùl~ǔ  drò~ǒ.

Let’s go and do the offering of the dance.

    བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  གནང་~འང  ཤོག~འོག

    drǒ~yi   síg~mo  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg!

    Please, enjoy the performance!

        བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

        drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la

        Please, enjoy the performance!

            གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

            síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg

            Enjoy the performance!

                བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

                drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la!

                Please enjoy,

                    གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

                    síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg

                    Enjoy the performance!

                        བྲོ་~ ཡི་~   གཟིགས་~མོ་  ཡ་~ལ་

                        drǒ~ yi~   síg~mo  ya~la

                        Please enjoy,

                            གཟིགས་~མོ་  ཡ~ལ  གནང་~འང  ཤོག~འོག

                            síg~mo  ya~la  náŋ~ǎŋ  xog~ǒg

                            Enjoy the performance!