Metok Sebla

མེ་ཏོག་གསེབ་ལ།

Flower Meadow

Juru Marchung Tsendep

བྱུ་རུ་དམར་ཆུང་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

མེ་ཏོག་གསེབ་ལ།
me-dog sèb-la

    བྱུ་རུ་དམར་ཆུང་ཚན་སྡེབ།

    jyǔ-ru már-quŋ can-déb

    གཞས་ཚིག་    བློ་བཟང་རིན་ཆེན།

    གཞས་གདངས་    རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

ཁ་~བ་   གངས་~འང་ཀྱི་   ཡུལ་~འུ~ ལ~།

ka~va   gǎŋ~ǎŋ-gyi   yul~ǔ~ la~,

    རྒྱ་~མེན་   མེ་ཏོག་~ ལ་ནི~ ཤར་~འ~ སོང་།

    gyá~men   me-dog~ la-ni~ xar~ǎ~ soŋ~.

        རྒྱ་~མེན་   མེ་~ འེ་ཏོག་~  གསེབ་~འེ~ ལ~།

        gyá~men   me~ ě-dog~  sèb~ě~ la~,

            རྒྱལ་~འ་བ་   རིགས་~ལྔ་   འཁྲུངས་~འུང~ སོང་།

            gyál~ǎ-va   rig~ŋá   trùŋ~ǔŋ~ soŋ~.

ཁ་~བ་   གངས་~འང་ཀྱི་   ཡུལ་~འུ~ ལ~།

ka~va   gǎŋ~ǎŋ-gyi   yul~ǔ~ la~,

    མཛེས་~ སྡུག་གི་~ སེར་ཆེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~ སོང་།

    zès~ dúg-gĭ~ ser-qen~  me-dog~  xar~ǎ~ soŋ~.

        སེར་~ཆེན་   མེ་~འེ་ཏོག་   གསེབ་~འེ~  ལ~།

        ser~qen   me~ě-dog   sèb~ě~ la~,

            སངས་~འང་རྒྱས་  སྟོང་~སྐུ་   འཁྲུངས་~འུང~ སོང་།

            saŋ~ǎŋ-gyás  doŋ~gu   trùŋ~ǔŋ~ soŋ~.

    གངས་ཀྱི་~  ཡུལ་ལ་~  རྒྱ་མེན་~  མེཏག~  ཤར་~འ~  སོང་།

    gǎŋ-gyi~  yul-la~  gyá-men~  me-dog~  xar~ǎ~ soŋ~.

གངས་ཀྱི་~   ཡུལ་ལ་~  སེར་ཆེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  སོང་།

gǎŋ-gyi~  yul-la~  ser~qen   me~dog  xar~ ǎ~ soŋ~.

    གངས་ཀྱི་~  ཡུལ་ལ་~   སྐལ་བཟང་~   མེ་ཏོག་~   ཤར་~འ~  སོང་།

    gǎŋ-gyi~  yul-la~  gal-sáŋ~ me-dog~ xar~ ǎ~ soŋ~.

སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  བུ་མོ་~  ང་ཡི་~  སེམས་~པ  ཡིན་~སོང་  ཡིན་~སོང་   ཡ་~ལ བསྭོ~~

gal-sáŋ~   me-dog~  bu-mo~ ŋa-yi~  sem~ba  yin~soŋ  yin~soŋ  ya~la  sò~~.

        ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ བསྭོ་~    ཡ་~འ་རེ་~ རྡུང་~ འུང~ ལ་~འ་ནི་~ རན་~ གོ།

        ya-la~ ya-la~  ya-la~  sò~   ya~ǎ-re~ dúŋ~ ǔŋ~ la~ǎ-ni~ran~ go~.

    གནའ་བའི་~  མཛའ་གཞས~  ང་ཡི་~  བོད་པའི་~  ཐུན་མིན་~  གླུ་སྐད་~  ཡིན།

    ná-vai~ za-xás~  ŋa-yi~ bod-bai~ tun-min~ lu-gad~  yin~.

གངས་~ཀྱི་  ཡུལ་~ལ་~  སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  ཡོད།    ཡ་~ལ་   བསྭོ~~།

gǎŋ~gyi  yul~la~ gal-sáŋ~  me-dog་~  xar~ǎ~  yod~.   ya~la   so~~~~.

ཁ་~བ་   གངས་~འང་ཀྱི་   ཡུལ་~འུ~ ལ~།

ka~va   gǎŋ~ǎŋ-gyi   yul~ǔ~ la~,

    རྒྱ་~མེན་   མེ་ཏོག་~ ལ་ནི~ ཤར་~འ~ སོང་།

    gyá~men   me-dog~ la-ni~ xar~ǎ~ soŋ~.

        རྒྱ་~མེན་   མེ་~ འེ་ཏོག་~  གསེབ་~འེ~ ལ~།

        gyá~men   me~ ě-dog~  sèb~ě~ la~,

            རྒྱལ་~འ་བ་   རིགས་~ལྔ་   འཁྲུངས་~འུང~ སོང་།

            gyál~ǎ-va   rig~ŋá   trùŋ~ǔŋ~ soŋ~.

ཁ་~བ་   གངས་~འང་ཀྱི་   ཡུལ་~འུ~ ལ~།

ka~va   gǎŋ~ǎŋ-gyi   yul~ǔ~ la~,

    མཛེས་~ སྡུག་གི་~ སེར་ཆེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~ སོང་།

    zès~ dúg-gĭ~ ser-qen~  me-dog~  xar~ǎ~ soŋ~.

        སེར་~ཆེན་   མེ་~འེ་ཏོག་   གསེབ་~འེ~  ལ~།

        ser~qen   me~ě-dog   sèb~ě~ la~,

            སངས་~འང་རྒྱས་  སྟོང་~སྐུ་   འཁྲུངས་~འུང~ སོང་།

            saŋ~ǎŋ-gyás  doŋ~gu   trùŋ~ǔŋ~ soŋ~.

    གངས་ཀྱི་~  ཡུལ་ལ་~  རྒྱ་མེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  སོང་།

    gǎŋ-gyi~  yul-la~  gyá-men~  me-dog~  xar~ǎ~ soŋ~.

གངས་ཀྱི་~   ཡུལ་ལ་~  སེར་ཆེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  སོང་།

gǎŋ-gyi~  yul-la~   ser~qen    me~dog  xar~ ǎ~ soŋ~.

    གངས་ཀྱི་~  ཡུལ་ལ་~   སྐལ་བཟང་~   མེ་ཏོག་~   ཤར་~འ~  སོང་།

    gǎŋ-gyi~  yul-la~  gal-sáŋ~   me-dog~ xar~ ǎ~ soŋ~.

སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  བུ་མོ་~  ང་ཡི་~  སེམས་~པ་  ཡིན་~སོང་   ཡིན་~སོང་   ཡ་~ལ བསྭོ~~

gal-sáŋ~   me-dog~  bu-mo~  ŋa-yi~  sem~ba  yin~soŋ  yin~soŋ  ya~la  sò~~.

        ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ བསྭོ་~    ཡ་~འ་རེ་~ རྡུང་~ འུང~ ལ་~འ་ནི་~ རན་~ གོ།

        ya-la~ ya-la~  ya-la~  sò~    ya~ǎ-re~ dúŋ~ ǔŋ~ la~ǎ-ni~ran~ go~.

    གནའ་བའི་~  མཛའ་གཞས~  ང་ཡི་~  བོད་པའི་~  ཐུན་མིན་~  གླུ་སྐད་~   ཡིན།

    ná-vai~ za-xás~  ŋa-yi~ bod-bai~ tun-min~ lu-gad~  yin~.

གངས་~ཀྱི་  ཡུལ་~ལ་~  སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  ཡོད།    ཡ་~ལ་   བསྭོ~~།

gǎŋ~gyi yul~la~ gal-sáŋ~ me-dog~ xar~ǎ~ yod~ ya~la sò~~

    གངས་ཀྱི་~  ཡུལ་ལ་~  རྒྱ་མེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  སོང་།

    gǎŋ-gyi~  yul-la~  gyá-men~  me-dog~ xar~ǎ~ soŋ~.

གངས་ཀྱི་~   ཡུལ་ལ་~  སེར་ཆེན་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  སོང་།

gǎŋ-gyi~  yul-la~  ser~qen   me~dog xar~ ǎ~ soŋ~.

    གངས་ཀྱི་~  ཡུལ་ལ་~   སྐལ་བཟང་~   མེ་ཏོག་~   ཤར་~འ~  སོང་།

    gǎŋ-gyi~  yul-la~  gal-sáŋ~   me-dog~ xar~ ǎ~ soŋ~.

སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  བུ་མོ་~  ང་ཡི་~  སེམས་~པ་  ཡིན་~སོང་   ཡིན་~སོང་   ཡ་~ལ བསྭོ~~

gal-sáŋ~   me-dog~  bu-mo~ ŋa-yi~  sem~ba  yin~soŋ  yin~soŋ  ya~la  sò~~ .

        ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ བསྭོ་~    ཡ་~འ་རེ་~ རྡུང་~ འུང~ ལ་~འ་ནི་~ རན་~ གོ།

        ya-la~ ya-la~  ya-la~  sò~    ya~ǎ-re~ dúŋ~ ǔŋ~ la~ǎ-ni~ran~ go~.

    གནའ་བའི་~  མཛའ་གཞས~  ང་ཡི་~  བོད་པའི་~  ཐུན་མིན་~  གླུ་སྐད་~   ཡིན།

    ná-vai~ za-xás~  ŋa-yi~ bod-bai~ tun-min~ lu-gad~  yin~.

གངས་~ཀྱི་  ཡུལ་~ལ་~  སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  ཡོད།   ཡ་~ལ་   བསྭོ~~།

gǎŋ~gyi yul~la~ gal-sáŋ~ me-dog~ xar~ǎ~ yod~ ya~la  sò~

        ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ ཡ་ལ་~ བསྭོ་~    ཡ་~འ་རེ་~ རྡུང་~ འུང~ ལ་~འ་ནི་~ རན་~ གོ།

        ya-la~ ya-la~  ya-la~  sò~    ya~ǎ-re~ dúŋ~ ǔŋ~ la~ǎ-ni~ran~ go~.

    གནའ་བའི་~  མཛའ་གཞས~  ང་ཡི་~  བོད་པའི་~  ཐུན་མིན་~  གླུ་སྐད་~   ཡིན།

    ná-vai~ za-xás~  ŋa-yi~ bod-bai~ tun-min~ lu-gad~  yin~.

གངས་~ཀྱི་  ཡུལ་~ལ་~ སྐལ་བཟང་~  མེ་ཏོག་~  ཤར་~འ~  ཡོད།    ཡ་~ལ་   བསྭོ~~~~།

gǎŋ~gyi yul~la~ gal-sáŋ~ me-dog~ xar~ǎ~ yod~ ya~la  sò~~~~.

                        ཡ་~ལ་   བསྭོ།

                            ya~la    sò.