Meypo Dranlu

མེས་པོ་དྲན་གླུ།

Song for Remembering the Ancestors

Rigzin Dolma & Tanzin

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ་དང་བསྟན་འཛིན།

Autoplay

མེས་པོ་དྲན་གླུ།
mes-bo drǎn-lú
Song for Remembering Our Ancestors

        དབྱངས་རྟ་    བསྟན་འཛིན།

        གཞས་མ་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ དང་    བསྟན་འཛིན།ཛིན།

        Rig-zìn dról-ma dǎŋ Dan-zìn

ལྷུན~ པོ་~  གངས་~ རིའི་~  དབུ་~རྩེ་  འེ~འེ   མཁའ་~ལ་ འ~ བསྙེགས~ འེག~

lhun~ bo~  gǎ~ rii~  wú~ze ě~ě  kà~la ǎ~  ñèg~ěg~ ,

The peak of the great snow mountain rises to the sky,

སེང་~ གེ་~  དཀར་~ མོའི་~   རྩལ་~ཆེན་  འེ~འེ   འདེགས་~པའི་ འི~ གཤིས~ འེ~

se~ gě~  gar~ moi~  zal~qen ě~ě  dèg~bai ĭ~  xí~ ĭ~ .

Manifesting naturally the great power of the white snow lioness.

ཕ་~ ཡུལ་~  བསིལ་~ ལྡན་~  རི་~བོའི་  འུ~འུ   འདས་~དོན་  འོན~  དྲན~ འན~

pa~ yul~  síl~ dán~  ri~voi ǔ~ǔ  dàs~dǒn ǒn~  drǎn~ǎn~ .

This makes us remember the history of our fatherland with cool mountains.

དྲན་~པའི་  གཞས་~ཆུང་  སེམས་~ཀྱི་  འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

drǎn~ bai~  xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~  yin~ ĭn~ .

This short song of remembering is my intention.

བྱམས་~ སེམས་~  བརྩེ་~ བ་~  ལྷན་~སྐྱེས་ འེ~འེ   མི་~ཡི་ འི~ གཤིས~ འི

jyǎm~ sem~  ze~ wa~  lhan~gyes ě~ě  mi~yi ĭ~  xìs~ĭ~ .

Innate kindness and loving compassion is the nature of human beings.

ཡ་~ རབས་~  སྤྱོད་~ པ་~   རིགས་~བཟང་ འང~འང   ལྷ་~ཡི་ འི~ བརྒྱུད~ འུད~

ya~ rab~  jyod~ pa~  rig~sáŋ ǎŋ~ǎŋ  lha~yi ĭ~  gyúd~ ǔd~ .

Good character derives from a divine lineage.

གདུང་~ དྲུག་~  རུས་~ ཀྱི་~  མཆེད་~ཁུངས་ འང~འང   ཡབ་~ཡུམ་  འུམ~  དྲན~ འན~

dúŋ~ drǔg~  rus~ gyi~  qèd~kuŋ ǔŋ~ǔŋ yab~yum ǔm~ drǎn~ǎn~ .

The Six Brothers who are the origin of the Tibetan generations make us remember our parents.

དྲན་~ པའི་~  གཞས་~ ཆུང~  སེམས་~ཀྱི་ འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

drǎn~ bai~  xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~  yin~ ĭn~ .

This short song of remembering is my intention.

པོ་~ ཏ་~ ལ་~ རིའི་~  དབུ་~འཕང་ འང~འང   དགུང་~ལས་ འས~  མཐོ~འོ~ 

po~ ta~ la~ rii~  wú~pàŋ ǎŋ~ǎŋ  gúŋ~las ǎs~  tò~ǒ~ .

The glory of the Potala exceeds the dimension of heaven.

རྒྱབ་~ ཕིབས་~  སེར་~ པོའི་~   གསེར་~འོད་ འོད~འོད   གླིང་~བཞིར་ འི~ འཕྲོས~འོས~ 

gyá~ pib~  ser~ boi~  sèr~hǒd ǒd~ǒd  líŋ~xír ĭ~  tròs~ òs~ .

The golden light of its yellow roofs spreads in four continents.

མི་~ དབང་~  སྲོང་~ བཙན་~  རྒྱལ་~པོའི་ འུ~འུ   མཛད་~འཕྲིན་ འིན~ དྲན~ འན~

mi~ wáŋ~  sòŋ~ zan~  gyál~boi ǔ~ǔ  zàd~trìn ĭn~drǎn~ǎn~ .

This makes us remember the achievements of the great king Songtsen Gampo.

དྲན་~ པའི་~  གཞས་~ ཆུང་~  སེམས་~ཀྱི་ འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

drǎn~ bai~  xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~  yin~ ĭn~ .

This short song of remembering is my intention.

བསྟན་~ པ་~   རིན་~ ཆེན་~   ཆོས་~ཀྱི་ འི~འི   སྒོ་~མོ་ འོ~ ཕྱེས~ འེས~

dan~ ba~  rin~ qen~  qos~gyi ĭ~ĭ  gó~mo ǒ~  qyes~ěs~ .

The precious teachings opened the door of the Dharma.

བཅུ་~ ཕྲག་~  རིག་~ པའི་~  བང་~མཛོད་ འོད~འོད   བོད་~དུ་ འུ~ འབྱེད~ འེད~

ju~ trag~  rig~ bai~  bǎŋ~zòd ǒd~ǒd  bǒd~dǔ ǔ~ jyèd~ ěd~ .

The ten branches of knowledge that are like a treasure developed and spread in Tibet.

མེས་~ དབོན་~   དམ་~ པའི་~  བཀའ་~དྲིན་ འིན~འིན   སྙིང་~ནས་ འས~ དྲན~ འན~

mes~ wón~  dǎm~ bai~  ga~drĭn ĭn~ĭn  ñìŋ~ nas ǎs~ drǎn~ǎn~ .

This makes us remember the kindness of our supreme and precious ancestors.

དྲན་~ པའི་~  གཞས་~ ཆུང་~   སེམས་~ཀྱི་ འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

drǎn~ bai~  xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~  yin~ ĭn~ .

This short song of remembering is my intention.

དྭངས་~ གཙང་~   ས་~ གཞི་~  ལྷ་~ཡི་ འི~འི   ཞིང་~ཁམས་ འམ~  ཆེ~ འེ~

dǎŋ~ zaŋ~  sa~ xí~  lha~yi ĭ~ĭ  xĭŋ~kam ǎm~  qe~ě~ ,

This pure and clean land, the spacious dimension of the deva,

གངས་~ ཆབ་~   སིལ་~ མ་~  ལྷང་~ལྷང་ འང~འང   འབབས་~པའི་ འི~  ཡུལ~ འུལ~

gǎn~ qab~  sil~ ma~  lhaŋ~lhaŋ ǎŋ~ǎŋ  bàb~bai ĭ~  yul~ ǔl~ .

Is the country where cool waters descend melodiously from the melting snow.

ཁ་~ བ་~   གངས་~ ཅན་~   རང་~གི་ འི~འི   ཕ་~ཡུལ་ འུ~  དྲན~ འན 

ka~ va~  gǎn~ jan~  raŋ~gĭ ĭ~ĭ  pa~yul ǔ~  drǎn~ǎn~ .

This makes us remember our fatherland, the Land of Snow.

དྲན་~ པའི་~  གཞས་~ ཆུང་~  སེམས་~ཀྱི་ འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

drǎn~ bai~  xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~ yin~ ĭn~ .

This short song of remembering is my intention.

    དྲན་~ པའི་~   གཞས་~ ཆུང་~  སེམས་~ཀྱི་ འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

    drǎn~ bai~ xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~ yin~ ĭn~ .

    This short song of remembering is my intention.

        དྲན་~ པའི་~   གཞས་~ ཆུང་~   སེམས་~ཀྱི་ འི~འི   འདུན་~པ་ འ~  ཡིན~ འིན~

        drǎn~ bai~ xás~ quŋ~  sem~gyi ĭ~ĭ  dùn~ba ǎ~ yin~ ĭn~ .

        This short song of remembering is my intention.