Meypoi Shulzhag

མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག

The Legacy of Our Forefathers

Dartso

དར་མཚོ།

Autoplay

མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག
me-boi xul-xág
The Legacy of Our Forefathers

                            དར་མཚོ།

                                dăr-cò

དགུངས་~སྔོན་ དབྱིངས་~སུ་ སྙེགས་~  པའི~།

gúŋ~ŋòn   yíŋ~su   ñèg~ bai~,

The white and luminous snow mountain,

    དཀར་~གསལ་ གངས་~རི་ དཀར་ ~པོ~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    gar~sàl   găŋ~ri   gar~ bo~,        sò~  ya lag so

    That soars in the blue sky,

        སྲིད་~པའི་ གངས་~རྒན་ ཡིན་ ~གྱི~།

        sìd~bai   găŋ~gán   yin~ gyĭ~,

        Is an ancient snow mountain from the dawn of existence,

            མདང~སང་ བ~མོ་ མ་~   ཡིན~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་སོ།

            dàŋ~saŋ   bă~mo   ma~ yin~.        sò~  ya lag so

            And not the frost of these days.

                སྲིད་~པའི་ གངས་~རྒན་ ཡིན་ ~གྱི~།

                sìd~bai găŋ~gán yin~ gyĭ~,

                It is an ancient snow mountain from the dawn of existence,

                    མདང~སང་ བ~མོ་ མ་~   ཡིན~།

                    dàŋ~saŋ bă~mo ma~ yin~.

                    And not the frost of these days.

ངོ~མཚར་ བདུན་~དང་ ལྡན་~  པའི~།

ŋo~càr   dún~dăŋ   dán~  bai~,

The tradition of Tibet, the Land of Snow,

    གངས་~ཅན་ བོད་~ཀྱི་ སྲོལ་~  རྒྱུན~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    găŋ~jan   bŏd~gyi   sòl~   gyún~,        sò~  ya lag so

    Endowed with the seven wondrous qualities,

        གདོད་~མའི་ སྲོལ་~བཟང་ ཡིན་~  གྱི~།

        dód~mai   sòl~sáŋ   yin~  gyĭ~

        Is an excellent primeval tradition

            བཅོས་~མའི་ རང་~བཟོ་ མ་~ ཡིན~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

            jos~mai   raŋ~só   ma~   yin~.        sò~  ya lag so

            And not of contrived creation.

        གདོད་~མའི་ སྲོལ་~བཟང་ ཡིན་~  གྱི~།

        dód~mai   sòl~sáŋ   yin~  gyĭ~

        It is an excellent primeval tradition

            བཅོས་~མའི་ རང་~བཟོ་ མ་~ ཡིན~།

            jos~mai   raŋ~só   ma~  yin~.

            And not of contrived creation.

གཏིང་~བྲལ་ དྭངས་~མའི་ ལྷ་~ ཆུ~།

diŋ~drăl   dăŋ~mai   lha~   qu~,

The blue Manasarovar Lake,

    མ་~ཕམ་ གཡུ་~མཚོ་ སྔོན་~མོ~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    ma~pam   yú~cò ŋòn~  mo~,        sò~  ya lag so

    With limpid and deep divine waters,

སྲིད་~པའི་ མཚོ་~མོ་ ཡིན་~ གྱི~།

sìd~bai   cò~mo   yin~  gyĭ~

Is a lake from the dawn of existence

    རྨིག་~རྗེས་ ཆུ་~འཁྱིལ་ མ་~ ཡིན~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    míg~jés   qu~kyìl   ma~  yin~.        sò~  ya lag so

    And not the water that gathers in a hoof print.

        སྲིད་~པའི་ མཚོ་~མོ་ ཡིན་~ གྱི~།

        sìd~bai   cò~mo   yin~  gyĭ~

        It is a lake from the dawn of existence

            རྨིག་~རྗེས་ ཆུ་~འཁྱིལ་ མ་~ ཡིན~།

            míg~jés   qu~kyìl   ma~  yin~.

            And not the water that gathers in a hoof print.

འཛམ་~གླིང་ ཕན་~བདེའི་ གཞི་~ མ~།

zàm~líŋ   pan~déi   xí~   ma~,

The Tibetan culture with its ten branches,

    བཅུ་~ཕྲག་ བོད་~ཀྱི་ རིག་~ གཞུང་~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    ju~trag   bŏd~gyi   rig~  xúŋ~,        sò~  ya lag so

    Foundation of the welfare of the world,

        མེས་~པོའི་ ཕྱག་~རྗེས་ ཡིན་~ གྱི~།

        mes~boi   qyag~jés   yin~  gyĭ~

        Is a heritage that our forefathers handed down to us

            བཅོས་~མའི་ གསར་~གཏོད་ མ་~ཡིན~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

            jos~mai   sàr~dod   ma~   yin~.         sò~  ya lag so

            And not a newly contrived creation.

                མེས་~པོའི་ ཕྱག་~རྗེས་ ཡིན་~ གྱི~།

                mes~boi   qyag~jés   yin~  gyĭ~

                It is a heritage that our forefathers handed down to us

                    བཅོས་~མའི་ གསར་~གཏོད་ མ་~ཡིན~།

                    jos~mai   sàr~dod   ma~   yin~.

                    And not a newly contrived creation.

འོད་~ཟེར་ སྟོང་~དུ་ འབར་~ བ~།

hŏd~sěr  doŋ~dŭ   bàr~  va~,

Blazing with a thousand rays of light,

    ཉིན་~བྱེད་ དབང་~གི་ དཀྱིལ་~འཁོར~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    ñin~jyěd   wáŋ~gi   gyil~kòr        sò~  ya lag so

    The solar disk that brings the day

        སྲིད་~པའི་ སྒྲོན་~མེ་ ཡིན་~ གྱི~།

        sìd~bai   drón~me   yin~   gyĭ~

        Is a light from the dawn of existence

            སྲིན་~བུ་ མེ་~ཁྱེར་ མ་~ ཡིན~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

            sìn~bŭ   me~kyer   ma~  yin~.         sò~  ya lag so

            And not a firefly.

                སྲིད་~པའི་ སྒྲོན་~མེ་ ཡིན་~ གྱི~།

                sìd~bai   drón~me   yin~   gyĭ~

                It is a light from the dawn of existence

                    སྲིན་~བུ་ མེ་~ཁྱེར་ མ་~ ཡིན~།

                    sìn~bŭ   me~kyer   ma~   yin~.

                    And not a firefly.

ཤེས་~རིག་ ཀུན་~གྱི་ མཐར་~ཐུག~

xes~rig  gun~gyi   tàr~  tug~,

The path of the method of the Buddha’s teaching,

    སངས་~རྒྱས་ ཆོས་~ཀྱི་ ཐབས་~ལམ~།        བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

    saŋ~gyás   qos~gyi  tab~  lam~,        sò~  ya lag so

    The final aim of all knowledge,

        བདེ་~སྐྱིད་ རྩ་~བ་ ཡིན་~གྱི~།

        dé~gyid  za~va  yin~  gyĭ~

        Is the root of happiness

            བཅོས་~མའི་ རིག་~གསར་ མ་~ཡིན~།         བསྭོ་~ ཡ་ ལགས་ སོ།

            jos~mai    rig~sàr   ma~yin~.        sò~  ya lag so

            And not a newly contrived doctrine.

                བདེ་~སྐྱིད་ རྩ་~བ་ ཡིན་~གྱི~།

                dé ~gyid  za~va  yin~  gyĭ~

                It is the root of happiness

                    བཅོས་~མའི་ རིག་~གསར་ མ་~ཡིན~།

                    jos~mai   rig~sàr   ma~yin~.

                    And not a newly contrived doctrine.