Meypoi Zijid

མེས་པོའི་གཟི་བརྗིད།

Granduer of Our Ancestors

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

མེས་པོའི་གཟི་བརྗིད།
mes-boi sí-jíd
The Grandeur of our Ancestors

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

ཀ་  ~ཁ་ ག་~ང་ གངས་རིའི་ ~ ~   བླ་ ~ འ~སྲོག་ ཡིན~   །

ga  ~ka   gă~ŋa   găŋ-rii~ ~  ~

                        lá~ ă~ sòg   yin~ ~ ,

The Tibetan alphabet is the life and soul of the Land of Snow,

སེང་  ~གེ་ དཀར་~མོ་ བོད་ ~ པའི་ རྟགས་ ~ འ~མཚན་ ཡིན~  །

seŋ  ~gě  gar~mo  bŏd~ă~bai

                        dag ~ ă-càn   yin~ ~ ,

The white lion is the symbol of the Tibetans,

མེས་  ~དབོན་ རྣམ་~གསུམ་ ང་  ~ཚོའི་ མེས་~དབོན་ ཡིན~  །

mes  ~vón   nám~sùm  ŋa~   coi

                        mes~vón  yin~ ~ :

The three ancestral kings * are our progenitors:

    ཆེན་  ~པོ་ བོད་  ~ཀྱི་

    qen  ~bo   bŏd  ~gyi 

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~  བརྗིད་ ~   ཡིན~  །

                        yul dìi~ ~sí ~  jíd~ yin~ ~ .

    They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

།སུམ་ ~རྟགས་ དག་ ~གསུམ་

sum  ~dag  dăg~sùm  

                    ང་ ~ཚོའི་ ~ ~  ལམ་ ~ སྟོན་ ཡིན~  །

                        ŋa-coi~  lam ~ don  yin~ ~ ,

The Tibetan grammar, spelling, and vocabulary are our guidelines,

    །སྙན་  ~ངག་ མངོན་~བརྗོད་ ཁ་  ~བའི་ ལང་  ~ཚོ་ ཡིན~  །་

    ñàn~ŋag ŋón~jód   ka~  vai

                        laŋ~ co  yin~ ~ ,

    Poetry and the art of writing are the vitality of the Tibetans,

        །མཁས་ ~མཆོག་ ཐོན་~མི་

        kàs  ~qòg ton~mi 

                    ང་  ~ཚོའི་ ལམ་~སྟོན་ ཡིན །

                        ŋa~ coi lam~don   yin~ ~ :

        The great scholar Thönmi Sambhota is our guide:

            ཆེན་  ~པོ་ བོད་ ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd  ~gyi   

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~ བརྗིད་ ~   ཡིན~  །

                       yul~   dìi~  sí ~  jíd~ yin~ ~ .

            They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

།ཁ་ ~བཏགས་ དཀར་ ~པོ་ བོད་~མིའི་ ~ ~ སེམས་ ~ འ~པ་ ཡིན~  །

ka  ~dag    gar~bo   bŏd~mii~ ~  ~

                        sem~ ă-ba  yin~ ~ ,

The white khatags are the minds of the Tibetans,

    །སྦྲང་ ~དཀར་ རྩམ་~པ་ བོད་ ~ ~ མིའི་ ཁ་~ འ~ཟས་ ཡིན~  །

    dráŋ  ~gar   zam~ba   bŏd~~mii

                        ka~ă~săs yin~ ~,

    White honey and tsampa* are the food of the Tibetans,

        །ཕ་~སྐད་ གཙང་~མ་ མཐུན་  ~སྒྲིལ་ རྩ་~བ་ ཡིན~  །

        pa~gad zaŋ~ma

                        tùn ~dríl za~va  yin~  :

        The pure language of our fathers is the root of our unity:

            ཆེན་   ~པོ་ བོད་  ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd  ~gyi  

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~ བརྗིད་ ~   ཡིན~  །

                    yul~   dìi~  sí ~  jíd~ yin~  .

            They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

།ཁ་  ~བ་ དཀར་  ~པོ་ བོད་མིའི་ ~ ~  རྟགས་ ~ འ~མཚན་ ཡིན~ །

ka ~va gar  ~bo bŏd~mii~ ~  ~

                        dag~ă-càn  yin~  ~  ,

White snow is the symbol of the Tibetans,

    །འཚེ་ ~མེད་ ཞི་~བདེ་ བོད་ ~ ~མིའི་ རེ་ ~ འ~སྐལ་ ཡིན~  །་

    cè ~med   xĭ~dé bŏd~ ~mii

                        re~ě gal  yin~  ~ ,

    Nonviolence and peace are the shared hope of the Tibetans,

        །ཕོ་~བྲང་ དཀར་~དམར་ ལོ་ ~རྒྱུས་ བདེན་  ~དཔང་ ཡིན~།

        po~drăŋ gar~már

                        lo~gyús dén~baŋ  yin~ ~  ,

        The white and red Potala palace is proof of our history,

            ཆེན་  ~པོ་ བོད་  ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd ~gyi 

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~ གཟི་ ~  བརྗིད་ ~   ཡིན~  །

                        yul~  ~ ~dìi~ ~ sí  ~  jíd~ yin~ ~ .

            They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

        །ཕོ་~བྲང་ དཀར་~དམར་ ལོ་ ~རྒྱུས་ བདེན་  ~དཔང་ ཡིན~ །

        po~drăŋ gar~már

                        lo~  -gyús dén~baŋ  yin~  ~  ,

        The white and red Potala palace is proof of our history,

            ཆེན་  ~པོ་ བོད་  ~ཀྱི་

            qen  ~bo bŏd ~gyi 

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~  བརྗིད་ ~   ཡིན~  །

                        yul~ ìi~ sí ~  -jíd~ yin~ ~ ,

            The grandeur of our country,

                ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་   ~བརྗིད་ ཡིན~  །

                yul ~ ~dìi~  sí ~ jíd~ yin~ ~ .

                Of our country, Greater Tibet.

* The Tibetan kings Songtsen Gampo, Trisong Deutsen and the king of the Dharma Padmasambhava.

* Roasted barley flour.