Meypoi Zijid

མེས་པོའི་གཟི་བརྗིད།

Granduer of Our Ancestors

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

མེས་པོའི་གཟི་བརྗིད།
mes-boi sí-jíd
The Grandeur of our Ancestors

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

ཀ་  ~ཁ་   ག་~ང་   གངས་རིའི་ ~ ~   བླ་ ~ འ~སྲོག་   ཡིན~ །

ga  ~ka   gă~ŋa   găŋ-rii~ ~  ~

                        lá~ ă~ sòg   yin~ ~ ,

The Tibetan alphabet is the life and soul of the Land of Snow,

སེང་  ~གེ་   དཀར་~མོ་   བོད་ ~ པའི་   རྟགས་ ~ འ~མཚན་   ཡིན~ །

seŋ  ~gě   gar~mo   bŏd~ă~bai

                        dag ~ ă-càn   yin~ ~ ,

The white lion is the symbol of the Tibetans,

མེས་  ~དབོན་   རྣམ་~གསུམ་   ང་  ~ཚོའི་   མེས་~དབོན་   ཡིན~ །

mes  ~vón   nám~sùm   ŋa~   coi

                        mes~vón   yin~ ~ :

The three ancestral kings* are our progenitors:

    ཆེན་  ~པོ་    བོད་  ~ཀྱི་

    qen  ~bo   bŏd  ~gyi 

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~  བརྗིད་ ~   ཡིན~ །

                        yul dìi~ ~sí ~  jíd~  yin~ ~ .

    They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

།སུམ་ ~རྟགས་   དག་ ~གསུམ་

sum  ~dag  dăg~sùm  

                    ང་ ~ཚོའི་ ~ ~   ལམ་ ~ སྟོན་   ཡིན~ །

                        ŋa-coi~  lam ~ don  yin~ ~ ,

The Tibetan grammar, spelling, and vocabulary are our guidelines,

    །སྙན་  ~ངག་   མངོན་~བརྗོད་   ཁ་  ~བའི་   ལང་  ~ཚོ་   ཡིན~ །

    ñàn~ŋag   ŋón~jód   ka~  vai

                        laŋ~ co   yin~ ~ ,

    Poetry and the art of writing are the vitality of the Tibetans,

        །མཁས་ ~མཆོག་   ཐོན་~མི་

        kàs  ~qòg   ton~mi 

                    ང་  ~ཚོའི་   ལམ་~སྟོན་   ཡིན །

                        ŋa~ coi   lam~don   yin~ ~ :

        The great scholar Thönmi Sambhota is our guide:

            ཆེན་  ~པོ་    བོད་ ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd  ~gyi   

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~ བརྗིད་ ~   ཡིན~ །

                       yul~   dìi~  sí ~  jíd~  yin~ ~ .

            They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

།ཁ་ ~བཏགས་   དཀར་ ~པོ་   བོད་~མིའི་ ~ ~ སེམས་ ~ འ~པ་   ཡིན~ །

ka  ~dag   gar~bo   bŏd~mii~ ~  ~

                        sem~ ă-ba   yin~ ~ ,

The white khatags are the minds of the Tibetans,

    །སྦྲང་ ~དཀར་   རྩམ་~པ་   བོད་ ~ ~ མིའི་   ཁ་~ འ~ཟས་   ཡིན~ །

    dráŋ  ~gar   zam~ba   bŏd~~mii

                        ka~ă~săs   yin~ ~,

    White honey and tsampa* are the food of the Tibetans,

        །ཕ་~སྐད་   གཙང་~མ་   མཐུན་  ~སྒྲིལ་   རྩ་~བ་   ཡིན~ །

        pa~gad   zaŋ~ma

                        tùn ~dríl   za~va   yin~ :

        The pure language of our fathers is the root of our unity:

            ཆེན་   ~པོ་    བོད་  ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd  ~gyi  

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~ བརྗིད་ ~   ཡིན~ །

                    yul~   dìi~  sí ~  jíd~  yin~ .

            They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

།ཁ་  ~བ་   དཀར་  ~པོ་   བོད་མིའི་ ~ ~  རྟགས་ ~ འ~མཚན་   ཡིན~ །

ka ~va   gar  ~bo   bŏd~mii~ ~  ~

                        dag~ă-càn  yin~  ~ ,

White snow is the symbol of the Tibetans,

    །འཚེ་ ~མེད་   ཞི་~བདེ་   བོད་ ~ ~མིའི་   རེ་ ~ འ~སྐལ་   ཡིན~ །

    cè ~med   xĭ~dé   bŏd~ ~mii

                        re~ě gal  yin~  ~ ,

    Nonviolence and peace are the shared hope of the Tibetans,

        །ཕོ་~བྲང་   དཀར་~དམར་   ལོ་ ~རྒྱུས་   བདེན་  ~དཔང་   ཡིན~ །

        po~drăŋ   gar~már

                        lo~gyús   dén~baŋ  yin~ ~  ,

        The white and red Potala palace is proof of our history,

            ཆེན་  ~པོ་    བོད་  ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd ~gyi 

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~  བརྗིད་ ~   ཡིན~ །

                        yul~  ~ ~dìi~ ~ sí  ~  jíd~  yin~ ~ .

            They are the grandeur of our country, Greater Tibet.

        །ཕོ་~བྲང་   དཀར་~དམར་   ལོ་ ~རྒྱུས་   བདེན་  ~དཔང་   ཡིན~ །

        po~drăŋ   gar~már

                        lo~gyús   dén~baŋ   yin~  ~ ,

        The white and red Potala palace is proof of our history,

            ཆེན་  ~པོ་    བོད་  ~ཀྱི་

            qen  ~bo   bŏd ~gyi 

                    ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་ ~  བརྗིད་ ~   ཡིན~ །

                        yul~ ìi~ sí ~  -jíd~  yin~ ~ ,

            The grandeur of our country,

                ཡུལ་ ~ ~འདིའི་ ~  གཟི་   ~བརྗིད་ ཡིན~ །

                yul ~ ~dìi~  sí ~ jíd~  yin~ ~ .

                Of our country, Greater Tibet.

* The Tibetan kings Songtsen Gampo, Trisong Deutsen and the king of the Dharma Padmasambhava.

* Roasted barley flour.