Migyur Damtsik

མི་འགྱུར་དམ་ཚིག

Immutable Words of Pledge

Ochuk Kyi

འོ་ཕྱུག་སྐྱིད།

Autoplay

མི་འགྱུར་དམ་ཚིག
mi-gyùr dǎm-cig
Immutable Words of Pledge

    འོ་ཕྱུག་སྐྱིད།

    hǒ-qyug gyid

ཚིག་~དེ་~ འེ~  དང་~པོ་    བཤད་~ འས~  པ~ ~ 

cig~dě~ ě~  dǎŋ~bo    xàd~ ǎs~  ba~ ~ :

The first word of pledge that I proffer:

    ཚིག་~མགོ་~ འོ~ གངས་~དཀར་    ཏི་~ འི~  སེ~ 

    cig~gò~ ǒ~ gǎŋ~gar   di~ ĭ~  se~ ~ ,

    The beginning of the pledge is like the white Tise Mountain,

        དབྱར་~གསུམ་~འུམ~ ཉི་~འོད་   ཚ་~ འ~ ཡང་~ །

        yár~sùm~ǔm~  ñi~hǒd   ca~ ǎ~ yaŋ~ ,

    In the three months of summer even though the sun is hot,

            ཞུ་~འུ་བའི་  བསམ་~པ་  ང་~འ~༑      ང་~ ལ་~  མེད~ 

            xǔ~ǔ vai~~  sàm~ba  ŋa~ǎ~༑    ŋa~ la~  med~ ~ .

            I have no idea of being melted away.

ཚིག་~དེ་~ འེ~  གཉིས་~པ་    བཤད་~ འས~  པ~ ~ །

cig~dě~ ě~  ñís~ba    xàd~ ǎs~  ba~ ~ :

The second word of pledge that I proffer:

    ཚིག་~རྩ་~ འ~ མ་~ཕམ་   གཡུ་~ འུ~  མཚོ~ ~ །

    cig~za~ ǎ~ ma~pam   yú~ ǔ~  cò~ ~ ,

    The root of the pledge is like the turquoise Manasarovar Lake,

        དགུན་~གསུམ་~འུམ~  འཁྱག་~པས་   བསྡམས་~ འམ~ ཀྱང་~ ~

        gun~ sùm~ǔm~  kyàg~bas   dám~ ǎm~ gyaŋ~ ,

    In the three months of winter even though it is covered by ice,

            འཁེངས་~འི་པའི་   བསམ་~པ་  ང~འ ༑      ང་~ ལ་~  མེད~ ~ །

            keŋ~ ĭ-bai  sàm~ba  ŋa~ǎ༑    ŋa~ la~  med~ ~ .

            I have no idea of becoming frozen.

                བསྭོ་~འོ   ཡ་~  ཡ་~འ་རི་  ལོ~ །      བསྭོ་~འོ   ཡ་~  ཡ་~འ་རི་  ལོ~~ །

            sò~ ǒ   ya~  ya~ǎ ri  lo~.     sò~ ǒ   ya~  ya~ǎri  lo~~ .

    འཁེངས་~འི་པའི་   བསམ་~པ་   ང་~ལ་  མེད~ །

    keŋ~ ĭ-bai   sàm~ba   ŋa~la   med~ ~ ,

    I have no idea of becoming frozen,

                                         ང~ འ་ལ་~ མེད~

                                         ŋa~ ǎ-la~ med~ ~ ,

                                         I have no idea,

            འཁེངས་~ འི་པའི་   བསམ་~པ་   ང་~ ལ་~  མེད~ །

            keŋ~ ĭ-bai   sàm~ba   ŋa~ la~  med~ ~ ,

      I have no idea of becoming frozen,

                                            ང~ འ་ལ་~ མེད~

                                            ŋa~ ǎ-la~ med~ ~ .

                                            I have no idea.

ཚིག་~དེ་~ འེ~  གསུམ་~པ་    བཤད་~ འས~  པ~ ~ །

cig~dě~ ě~  sùm~ba    xàd~ ǎs~  ba~ ~ :

The third word of pledge that I proffer:

    ཚིག་~མགོ་~ འོ~ ཕོ་~བྲང་   དམར་~ འ~  པོ~ ~ །

    cig~gò~ ǒ~ po~drǎŋ   már~ ǎ~ bo~ ~ ,

    The beginning of the pledge is like the Red Potala Palace,

        ལོ་~ཟླའི་~འི་~  དུས་~ཡུན་   རིང་~ འིན~ ཡང་~ ~

        lo~dái~ĭ~  dǔs~yun   riŋ~ ĭn~ yaŋ~ ,

        Even though a long period of time of months and years have passed,

            ཞིག་~འི་པའི་  བསམ་~པ་  ང་~འ་༑      ང་~ལ་~  མེད~

            xĭg~ ĭ-bai    sàm~ba  ŋa ǎ༑     ŋa~la~  med~ ~ .

            I have no idea of being destroyed.

ཁྱེད་~ལ་~ འ~  བཤད་~པའི་    ཚིག་~ འི་~  གསུམ~ ~ །

kyed~la~ ǎ~  xàd~bai    cig~ ĭ~  sùm~ ~ 

These three words of pledge that I have recounted to you

    མི་~འགྱུར་~ འུ~ རྡོ་~རྗེའི་   དམ་~ འམ~  ཚིག~ ~ །

    mi~gyùr~ ǔ~ do~jei   dǎm~ ǎm~  cig~ ~ ,

    Are immutable vajra pledges,

        ཉི་~ཟླའི་~འི་~  ངོ་~བོ་   འགྱུར་~ འུ~ ཡང་~ ~

        ñi~dái~ĭ~  ŋo~vo   gyùr~ ǔ~ yaŋ~ ,

        Even though the sun and moon may change in their nature,

            ཚིག་~འི་གསུམ   འགྱུར་~བའི་  དཔེ~འེ  མེད~༑  དཔེ~ འེ~  མེད~ 

            cig~ĭ-sùm   gyùr~vai   be~ ě~  med~ ~ .

            These three words will never change.

                བསྭོ་~འོ   ཡ་~  ཡ་~འ་རི་  ལོ~ །      བསྭོ་~འོ  ཡ་~  ཡ་~འ་རི་  ལོ~~ །

                sò~ ǒ   ya~  ya~ǎri  lo~ .    sò~ ǒ   ya~  ya~ǎri  lo~~ .

ཚིག་~འི་གསུམ་   འགྱུར་~བའི་  དཔེ~འེ  མེད~༑    དཔེ~ འེ~  མེད~ 

cig~ ĭ-sùm~~  gyùr~vai  be~ ě  med~༑   be~ ě~  med~ .

These three words will never change.

    ཚིག་~འི་གསུམ་   འགྱུར་~བའི་  དཔེ འེ  མེད~༑    དཔེ~ འེ~  མེད~ 

    cig~ ĭ-sùm   gyùr~vai  be~ě  med~༑   be~ ě~   med~ .

    These three words will never change.

                     བསྭོ་~འོ   ཡ་~  ཡ་~འ་རི་  ལོ~ །      བསྭོ་~འོ   ཡ་~  ཡ་~འ་རི་  ལོ~~ །

                     sò~ ǒ   ya~  ya~ǎri  lo~ .    sò~ ǒ   ya~  ya~ǎri  lo~~ .

        ཚིག་~འི་གསུམ་   འགྱུར་~ བའི་  དཔེ འེ  མེད~ ༑  དཔེ~ འེ~  མེད~ 

        cig~ ĭ-sùm   gyùr~vai  be~ě  med~༑  be~ ě~  med~ !

        These three words will never change, never change!

            ཚིག་~འི་གསུམ་   འགྱུར་~བའི་  དཔེ འེ  མེད~ ༑  དཔེ~ འེ~  མེད~ 

            cig~ ĭ-sùm   gyùr~vai  be~ě  med~༑  be~ ě~  med~ ~ ,

            These three words will never change,

                ཚིག་~འི་གསུམ་   འགྱུར་~བའི་  དཔེ འེ  མེད~ ༑  དཔེ~ འེ~  མེད~ 

                cig~ ĭ-sùm   gyùr~vai  be~ě  med~ ༑  be~ ě~  med~~ !

                These three words will never change, never change!