Mingsing Dogdroe

མིང་སྲིང་ལྡོག་འགྲོས།

Return of Little Brothers and Sisters

Golog group

Autoplay

མིང་སྲིང་ལྡོག་འགྲོས།
miŋ-sìŋ dóg-dròs
Return of Our Little Brothers and Sisters

    གཞས་ཚིག་    འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    བདུད་འདུལ།   རྡོར་ཚེ།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

།མིང་~ ཆུང་~   སྲིང་~ འིང་ཆུང་~   དབུས་~ལ་   འགྲོ~

miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~   wús~la   drò~ya.

Little brothers and sisters, let’s go to the center.

།དབུས་~  ལམ་~   ཕྲ་~  མོ་~   དེད་~   འེད་ནས་~   འགྲོ~འོ

wús~  lam~   tra~  mo~   děd~   ěd-nas~   drò~ǒ.

Let’s go by following the narrow path to the center.

།དབུས་~ ལ་~   འཇལ་~ ཕྱག་~   བྱེད་~ དུ་~   འགྲོ~འོ

wús~ la~   jàl~ qyag~   jyěd~ dǔ~   drò~ǒ.

Let’s go to the center in order to worship the sacred places.

།ཡར་~ མཆོད་~   མར་~ སྦྱིན་~   བྱེད་~ སར་~   འགྲོ~འོ

yar~ qòd~   mar~ jyín~   jyěd~ sar~   drò~ǒ.

Let’s go to bring offerings and to give alms.

    །དབུས་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།    སྐོར་~  བ་~  འགྲོ~འོ

    wús~  la~  drò~ǒ,    gor~  va~  grò~ǒ.

    Let’s go to the center in order to circumambulate.

        །དབུས་ལ་~ འགྲོ།    སྐོར་བ་~འགྲོ།

        wús-la~ drò,    gor-va~ drò.

        Let’s go to the center in order to circumambulate.

            འགྲོ་~  ཡ་ལ་~  འཇལ་ཕྱག་~  བྱེད་དུ་~   འགྲོ~~~~

            drò~  ya-la~  jàl-qyag~  jyěd-dǔ~   drò~~~~.

            Let’s go to the center in order to worship the sacred places.

།མིང་~ ཆུང་~   སྲིང་~ འིང་ཆུང་~   རང་~ཡུལ་   འགྲོ~

miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~   raŋ~yul   drò~ya.

Little brothers and sisters, let’s go to our own country.

།རང་~  ཡུལ་~   ཕ་~  མར་~   བལྟ་~   འ་རུ་~   འགྲོ~འོ

raŋ~  yul~   pa~  mar~   da~   ǎ-ru~   drò~ǒ.

Let’s go to visit our parents.

།ཕ་~ མར་~   གཉོར་~ སྐྱོང་~   བྱེད་~ དུ་~   འགྲོ~འོ

pa~ mar~   ñór~ gyoŋ~   jyěd~ dǔ~   drò~ǒ.

Let’s go to serve our parents.

།དྲིན་~ ལ་~   དྲིན་~ ལན་~   འཇལ་~ དུ་~   འགྲོ~འོ

drĭn~ la~   drĭn~ lan~   jàl~ dǔ~   drò~ǒ.

Let’s go to repay their kindness.

    །རང་~  ཡུལ་~  འགྲོ~འོ།    བལྟ་~  རུ་~  འགྲོ~འོ

    raŋ~  yul~  drò~ǒ,    da~  ru~ drò~ǒ!

    Let’s go to our country, let’s go and see it!

        །རང་ཡུལ་~ འགྲོ།    བལྟ་རུ་~ འགྲོ།

        ran-yul~ drò,   da-ru~ drò.

        Let’s go to our country, let’s go and see it.

            བསྭོ་~ ཡ་ལ་~  དྲིན་~ལན་   འཇལ་~དུ་   འགྲོ~~~~

            sò~  ya-la~  drĭn~lan   jàl~dǔ~   dro~~~~.

            so yala, let’s go to repay their kindness.

།མིང་~ ཆུང་~   སྲིང་~ འིང་ཆུང་~   གར་~ལ་   འགྲོ~

miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~  gǎr~la   drò~ya.

Little brothers and sisters, let’s go to dance.

།གར་~  སྟེགས་~   ཁྲ་~  མོར་~   འཁྲབ་ཏུ་~ འུ~  འགྲོ~འོ

gǎr~ deg~   tra~ mor~   tràb-du~ ǔ~ drò~ǒ.

Let’s go to dance on this pleasant stage.

།གླུ་~ གར་~   རྒྱ་~ མཚོ་~   འཁྱིལ་~ སར་~   འགྲོ~འོ

lú~ gǎr~   gyá~ cò~   kyìl~ sar~  drò~ǒ.

Let’s go to the ocean of songs and dances.

།གཞས་~ ལ་~   གཞས་~ ལན་~   ལེན་~ དུ་~   འགྲོ~འོ

xás~ la~   xás~ lan~   len~ dǔ~   drò~ǒ.

Let’s go to reply to the songs.

    །གར་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།    འཁྲབ་ཏུ་~  ཡ་~ལ་   འགྲོ~འོ

    gǎr~  la~  drò~ǒ.    tràb-du~   ya~la   drò~ǒ.

    Let’s go to the show, let’s go to dance.

        གར་ལ་~འགྲོ།   འཁྲབ་ཏུ་~འགྲོ།

        gǎr-la~ drò,    tràb-du ~drò.

        Let’s go to the show, let’s go to dance.

            འགྲོ་~ ཡ་~ལ  སྐྱིད་~པ་   ལེན་~དུ་   འགྲོ~~~~།

            drò~ ya~la  gyid~ba   len~dǔ   drò ~~~~.

            Let’s go to sing a joyful song.

།མིང་~ ཆུང་~   སྲིང་~ འིང་ཆུང་~   ཁྲོམ་~ལ་   འགྲོ~

miŋ~ quŋ~   siŋ~ ĭŋ-quŋ~  trom~la  drò~ya.

Little brothers and sisters, let’s go to the market.

།ཁྲོམ་~  ཚོགས་~   གྲལ་~  ལ་~   རྩེད་དུ་~  ཡ~ལ   འགྲོ~འོ

trom~  cog~   drǎl~  la~   zed-dǔ~  ya~la   drò~ǒ.

Let’s go and play in the row.

།རྨ་~ ཡུལ་~   ཕྱུག་~ མོར་~   བསྐོར་~ དུ་~   འགྲོ~འོ

ma~ yul~   qyug~ mor~   gor~ dǔ~   drò~ǒ.

Let’s go around the rich Ma-Yul.

།གངས་~ དཀར་~   རི་~ བོའི་~   འདབས་~ ལ་~   འགྲོ~འོ

gǎŋ~ gar~   ri~ voi~   dàb~ la~   drò~ǒ.

Let’s go to the foothills of the snow mountain.

    །ཁྲོམ་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།    རྩེད་~  ལ་~ འགྲོ~འོ

    trom~  la~  drò~ǒ,    zed~  la~ drò~ǒ.

    Let’s go to the market, let’s go and enjoy ourselves.

        ཁྲོམ་ལ་~འགྲོ།    རྩེད་ལ་~འགྲོ།

        trom-la ~ drò,    zed-la ~ drò.

        Let’s go to the market, let’s go and enjoy ourselves.

            འགྲོ་~ ཡ་~ལ  གངས་~རིའི་   འདབས་~ལ་   འགྲོ~~~~

            drò ~ ya~la  gǎŋ~rii   dàb~la   drò~~~~.

            Let’s go to the foothills of the snow mountain.

        །ཁྲོམ་~  ལ་~  འགྲོ~འོ།    རྩེད་~  ལ་~ འགྲོ~འོ

        trom~  la~  drò~ǒ,    zed~  la~ drò~ǒ.

        Let’s go to the market, let’s go and enjoy ourselves.

            ཁྲོམ་ལ་~འགྲོ།    རྩེད་ལ་~འགྲོ།

            trom-la ~ drò,    zed-la ~ drò.

            Let’s go to the market, let’s go and enjoy ourselves.

                འགྲོ་~ ཡ་~ལ  གངས་~རིའི་   འདབས་~ལ་   འགྲོ~~~~

                drò ~ ya~la  gǎŋ~rii   dàb~la   drò~~~~.

                Let’s go to the foothills of the snow mountain.