Mitsei Regug

མི་ཚེའི་རེ་སྒུག

Lifetime Expectation

Sherten

ཤེར་བསྟན།

Autoplay

མི་ཚེའི་རེ་སྒུག
mi-cei re-gúg
Lifetime expectation

                          ཤེར་བསྟན།

                                xer-dan

དཀར་~   གསལ་ ~ གྱི་ ཟླ་ ~བ་ ཞིག་ ~ གིས~ །

gar~  sàl  ~gyĭ    dá   ~va    xĭg ~ gĭs~  ,

The clear white moon,

དབང་~   མེད་ ~དུ་ ནུབ་ ~  རི་ བརྒལ་~སོང་།

wáŋ~  med  ~dŭ    nub ~ ri   gál~soŋ.

Helpless, has set beyond the mountains in the West.

ཤུལ་~   ལུས་ ~ ཀྱི་ སྐར་~ཚོགས་ ཁྲ་མོ་~ མོས~ །

xul~  lus ~ gyi    gar~cog    tra mo~  mos~ 

A multitude of bright stars left behind

ལྷག་~རླུང་གི་ ཁྲོད་~ན་ སྒུག་~ སྒུག་~ཡོད~ །

lhag~lúŋ-gi    trod~na    gúg~  gúg~yod~  .

Are waiting in the cold wind.

    ཟླ་ ~བ་ལགས~  ། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

    dá   ~va-lag~ !   ñúr~dŭ    peb ~ xog~!

    Oh, Moon, come back soon!

        ཟླ་~བ་ལགས། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

        dá~va-lag!   ñúr~dŭ    peb ~ xog!

        Oh, Moon, come back soon!

            ཟླ་~བ་ལགས།    མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

            dá~va-lag!    ñúr~dŭ    peb ~ xog!

            Oh, Moon, come back soon!

གསེར་~  སེར་ ~ པོའི་ ཉི་ ~མ་ ཞིག་ ~ གིས~ །

sèr ~ser ~ boi   ñi ~ ma   xĭg ~ gĭs ~ 

The golden sun

གླིང་~  གཞན་ ~ལ་ འགྲིམ་ ~ དགོས་ བྱུང་~སོང་།

líŋ ~xán  ~la   drìm ~ gós   jyŭŋ~soŋ.

Had to depart for other continents.

འོད་~  སྣང་ ~ལ་ རེ་ ~བའི་ སྐྱེ་ ~ འགྲོས~ །

hŏd ~nàn ~ la   re~vai   gye ~ dròs  ,

Sentient beings, in need of light,

མུན་~   ནག་གི་ ཁྲོད་~ན་ སྒུག་~  སྒུག་~ཡོད~ །

mun~nag-gĭ   trod~na   gúg gúg~yod  .

Await in pitch dark.

    ཉི་ ~མ་ལགས ~ ། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

    ñi ~ma-lag ~ !    ñúr~dŭ   peb ~ xog ~ !

    Oh, Sun, come back soon!

        ཉི་~མ་ལགས། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

        ñi~ma-lag!   ñúr~dŭ   peb ~ xog!

        Oh, Sun, come back soon!

            ཉི་~མ་ལགས། སྒུག་~ཚོད་ མི་ ~ ~   འདུག ~

            ñi~ma-lag!   gúg~cod   mi ~  dùg   .

            Oh, Sun, we can wait no longer.

རིགས་~   མཐུན་ ~ གྱི་ སྤུན་ ~ཟླ་ མང་ ~ པོ~  །

rig ~tùn ~ gyĭ  bun ~ dá  maŋ ~ bo ~  

Many brothers and sisters of the same ancestry

མི་~   ཡུལ་ ~ལ་ འགྲོ་ ~དགོས་ བྱུང་~སོང་།

mi ~yul  ~la   drò~ gós   jyŭŋ~soŋ.

Had to flee to foreign lands.

ཤུལ་~  ལུས་ ~ ཀྱི་  ས་ ~ཡ་ དྲུག་ ~ གིས~ །

xul ~lus ~ gyi   sa~ya   drŭg ~ gĭs  

The six million left behind

གཞིས་~བྱེས་ཀྱི་ ལྷན་~འཛོམས་ སྒུག་~  སྒུག་~ཡོད~ །

xís~jyěs-gyi   lhan~dzon   gúg~ gúg~yod  .

Await to be reunited with them.

    སྤུན་ ~ཟླ་ལགས ~ ། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

    bun ~dá-lag ~ !    ñúr~dŭ   peb ~ xog ~ !

    Brothers and sisters, come back soon!

        སྤུན་~ཟླ་ལགས། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

        bun~dá-lag!    ñúr~dŭ  peb ~ xog!

        Brothers and sisters, come back soon!

    སྤུན་~ཟླ་ལགས། སྒུག་~ཚོད་ མི་ ~ ~   འདུག ~

            bun~dá-lag!   gúg~cod   mi ~  dùg   .

            Brothers and sisters, we can wait no longer.

བྱམས་~ ལྡན་ ~ གྱི་ འགྲོ་ ~བའི་ མགོན་ ~ པོ~ །

jyăm ~dán ~ gyĭ   drò ~ vai   gòn ~ bo ~ 

The compassionate Lord of sentient beings

ནུབ་~   ཕྱོགས་ ~ལ་ ཕེབས་ ~ དགོས་ བྱུང་~སོང་~ །

nub ~qyog ~la   peb ~ gós   jyŭŋ~soŋ.

Had to go to the West.

སློབ་~   འབངས་ ~ཀྱི་ ཆོལ་~ཁ་ གསུམ་ ~ གྱི~ །

lòb ~bàŋ~gyi   qol~ka   sùm ~ gyĭ  

His disciples of the three regions

གདོང་~མཆི་མས་ བརླན་~ནས་ སྒུག་~  སྒུག་~ཡོད~ །

dóŋ~qì-mas   lán~nas   gúg~gúg~yod  .

Await, tears running down their faces.

    བླ་~མ་ལགས ~ ། མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

    lá ~ma-lag ~ !   ñúr~dŭ  peb ~ xog ~  !

    Lama, come back soon!

        བླ་~མ་ལགས།    མྱུར་~དུ་ ཕེབས་ ~  ཤོག~

        lá ~ma-lag!  ñúr-dŭ  peb ~ xog!

        Lama, come back soon!

            བླ་~མ་ལགས། སྒུག་~ཚོད་ མི་ ~ ~    འདུག ~

            lá ~ma-lag!  gúg~cod   mi  ~  dùg   !

            Lama, we can wait no longer!