Mondun

སྨོན་འདུན།

Aspiration Prayer

Namgyal Choetso & a young man

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ་དང་གཞོན་ཕོ་གཅིག

Autoplay

These are two singers, a young man and a young woman. Their town of origin is very close to Yushu, the place where there was a very strong earthquake. It’s a fantastic song, its meaning is very interesting. It is a kind of invocation.

The meaning: my Protector, Supreme, Victorious, we pray for your long life. The heart of Tibetans is the Supreme Victorious one. We pray that all your desires will be realized.

Then the young man sings this: Tibetans of the Land of Snows, descendants of Avalokiteshvara, we pray that you will obtain all your desires. All the Tibetan generations descend from the famous Tibetan king, Songtsen Gampo. We pray that your fortune increases and that everything will be successful.

Then the last verse: our path is the path of peace without disturbing or creating problems for others. We pray that there will be peace throughout the world. It is our desire, it is what we want to obtain, that which is correct and perfect, that we obtain our freedom and meet all together. We pray that all Tibetans, inside and outside Tibet, may meet together once again.

This is the meaning, and it’s very beautiful and very profound! You see, these are not just any songs. All of these songs that I have prepared are meaningful and always have a particular importance. This is a fine example.

ང་ ~ཡི་ སྐབས་ ~ མགོན~ །
ŋa ~yi gyab ~ gòn~
My protector,

གོང་~ ས་~ རྒྱལ་ ~བའི་ དབང་ ~པོ་ ཐམས་ ~ ཅད་ མཁྱེན ~ །
gǒŋ~ sa~ gyál ~vai wán ~bo tam ~jad kyèn ~
the supreme holder of all knowledge 
gǒn-sa: this means higher,

སྐུ་~ ཚེ་~ ཡུན་ ~རིང་ བརན་ ~པའི་ སོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །
gu~ ce~ yun ~riŋ dan ~bai mòn ~ dùn xǔ ~
I pray that you may have a long life.

བོད་ ~པའི་ སིང་ ~ ནོར ~ །
bǒd ~bai ñìŋ ~ nor~
Heart of all Tibetans,

གོང་~ ས་~ རྒྱལ་ ~བའི་ དབང་ ~པོ་ ཐམས་ ~ ཅད་ མཁྱེན ~།
gǒŋ sa gyál ~vai wáŋ ~bo tam ~jad kyèn
supreme teacher,

མཛད་~ པ་~ ཕོགས་ ~མཐར་ རྒྱས་ ~པའི་ སོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །
zàd ba qyog ~tàr gyás ~bai mòn ~ dùn xǔ
I hope that you perfectly obtain all your actions.

གངས་ ~ཅན་ བོད་ ~ པ~ །
gǎŋ ~jan bǒd ~ ba~
All Tibetans

འཕགས་~མཆོག་ སིང་ ~རེ་ ལྷ་ ~ཡི་ བརྒྱུ ད་ ~ པ་ ཡིན ~ །
pag~qòg ñìŋ ~jé lha ~yi gyúd ~ ba yin ~
are decendants of Avalokiteshvara.
ི
ཅི་~བསམ་ མྱུར་ ~དུ་ འགྲུབ་ ~པའི་ སོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །
ji~sàm ñúr ~dǔ drùb ~bai mòn ~ dùn xǔ ~
I pray that they automatically obtain all their desires.

གདོང་ ~དམར་ བོད་ ~ པ~ །
dóŋ ~már bǒd ~ ba ~
The Tibetans

མེས~པོ་ སོང་~ བཙན་ སྒམ་ ~པོའི་ གདུང་ ~ བརྒྱུད་ ཡིན ~ །
mes~bo sòŋ ~zan gám ~boi dúŋ ~ gyúd yin ~
descend from the king Songtsen Gampo, an emanation of Avalokiteshvara.
ི
རླུང་~རའི་ དབུ་ ~འཕང་ མཐོ་ ~བའི་ སོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །
lúŋ~dai wú ~paŋ tò ~bai mòn ~ dùn xǔ ~
I hope that their fortune and all things go perfectly.
Our path, where we are going, our future, the path that we have chosen

འཚེ་~བ་ མེད་ ~པའི་ ཞི་ ~བདེའི་ ལམ་ ~ བཟང་ ཡིན ~ །
cè~va med ~bai xi ~déi lam ~ sáŋ yin
is the path of peace that doesn’t disturb anyone.

ང་~ཚོའི་ འགོ་~ལམ~།
ŋa ~coi drò ~ lam ~

འཛམ་~གིང་ ཞི་ ~བདེ་ ཡོང་ ~བའི་ སོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །
zàm~líŋ xĭ ~dé yoŋ ~vai mòn ~ dùn xǔ ~
So for this we hope that there will be peace in the world.

ང་ ~ཚོའི་ ཕུགས་ ~ བསམ~ །
ŋa ~coi pug ~ sàm ~
Our final desire

དྲང་~བདེན་ རང་ ~དབང་ ལྡན་ ~པའི་ ལྷན་ ~ འཛོམས་ ཡིན ~ །
drǎŋ~dén raŋ ~wán dán ~bai lhan ~ zòm yin ~
is something fair and just that in this way the Tibetans find their true condition.

གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་ ~འཛོམས་ ཡོང་ ~བའི་ སོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །
xís~jyěs lhan ~zòm yoŋ ~vai mòn ~ dùn xǔ
We pray that all Tibetans, those who are living outside and those who are inside Tibet, can all meet and live together.
སྨོན་འདུན།
mòn-dùn
Aspiration prayer

                        རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ་དང་གཞོན་ཕོ་གཅིག།

                        nám-gyál qos-cò & a young man

ང་ ~ཡི་ སྐྱབས་ ~ མགོན~  །

ŋa ~yi   gyab  ~  gòn~  ,

My refuge and protector,

            གོང་~ ས་~   རྒྱལ་ ~བའི་ དབང་ ~པོ་ ཐམས་ ~  ཅད་ མཁྱེན ~ །

            gŏŋ~ sa~   gyál ~vai   wán ~bo   tam ~jad  kyèn ~ .

            Supreme, victorious Lord, omniscient one,

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            སྐུ་~ ཚེ་~  ཡུན་ ~རིང་ བརྟན་ ~པའི་ སྨོན་  ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            gu~  ce~  yun ~riŋ   dan ~bai   mòn ~ dùn  xŭ ~ .

            We pray that Your life be stable and long.

            བོད་ ~པའི་ སྙིང་ ~ ནོར ~  །

            bŏd ~bai ñìŋ ~ nor~  ,

            Heart jewel of the Tibetans,

            གོང་~ ས་~  རྒྱལ་ ~བའི་ དབང་ ~པོ་ ཐམས་ ~  ཅད་ མཁྱེན ~ ། །

            gŏŋ sa gyál ~vai wáŋ ~bo tam ~jad  kyèn.

            Supreme, victorious Lord, omniscient one,

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            མཛད་~ པ་~  ཕྱོགས་ ~མཐར་ རྒྱས་ ~པའི་ སྨོན་ ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            zàd ba qyog ~tàr gyás ~bai   mòn ~ dùn  xŭ ~ .

            We pray that Your actions be perfectly accomplished.

གངས་ ~ཅན་ བོད་ ~ པ~  །

găŋ ~jan   bŏd ~ ba~  ,

All Tibetans from the Land of Snow

            འཕགས་~མཆོག་ སྙིང་ ~རྗེ་ ལྷ་ ~ཡི་ བརྒྱུད་ ~  པ་ ཡིན ~ །

            pàg~qòg   ñìŋ  ~jé   lha  ~yi   gyúd  ~ ba   yin ~ .

            Descend from the supreme deity of compassion *.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            ཅི་~བསམ་ མྱུར་ ~དུ་ འགྲུབ་ ~པའིི་ སྨོན་  ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            ji~sàm   ñúr  ~dŭ  drùb  ~bai   mòn ~ dùn   xŭ ~ .

            We pray that they may quickly realize all their wishes.

གདོང་ ~དམར་ བོད་ ~ པ~  །

dóŋ  ~már   bŏd  ~  ba ~  ,

All the ruddy-faced Tibetans

            མེས~པོ་ སྲོང་~ བཙན་ སྒམ་ ~པོའི་ གདུང་ ~  བརྒྱུད་ ཡིན ~ །

            mes~bo   sòŋ  ~zan   gám  ~boi   dúŋ  ~ gyúd   yin ~  .

            Descend from the lineage of the ancestor Songtsen Gampo.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            རླུང་~རྟའི་ དབུ་ ~འཕང་ མཐོ་ ~བའིི་ སྨོན་ ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            lúŋ~dai    wú  ~paŋ   tò  ~bai    mòn ~ dùn   xŭ ~ .

            We pray that their fortune may greatly increase.

ང་ ~ཚོའི་ འགྲོ་ ~ ལམ ~  །

ŋa  ~coi   drò  ~  lam ~  ,

Our path for the future

            འཚེ་~བ་ མེད་ ~པའི་ ཞི་ ~བདེའི་ ལམ་  ~ བཟང་ ཡིན ~ །

            cè~va   med  ~bai   xĭ  ~déi   lam  ~ sáŋ    yin ~ .

            Is the good path of peace without violence.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            འཛམ་~གླིང་ ཞི་ ~བདེ་ ཡོང་ ~བའིི་ སྨོན་ ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            zàm~líŋ   xĭ  ~dé   yoŋ  ~vai    mòn ~ dùn    xŭ ~ .

            We pray that peace may spread throughout the world.

ང་ ~ཚོའི་ ཕུགས་ ~ བསམ~  །

ŋa  ~coi   pug  ~  sàm ~  ,

Our ultimate goal

            དྲང་~བདེན་ རང་ ~དབང་ ལྡན་ ~པའི་ ལྷན་ ~  འཛོམས་ ཡིན ~ །

            drăŋ~dén   raŋ  ~wán   dán  ~bai   lhan ~ zòm   yin ~ .

            Is that we all obtain righteous freedom together.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་ ~འཛོམས་ ཡོང་ ~བའིི་ སྨོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །།

            xís~jyěs  lhan  ~zòn   yoŋ  ~vai    mòn ~ dùn   xŭ ~ .

            We pray that all of us Tibetans outside and inside Tibet may gather together.

* Avalokiteshvara.