Mondun

སྨོན་འདུན།

Aspiration Prayer

Namgyal Choetso & a young man

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ་དང་གཞོན་ཕོ་གཅིག

Autoplay

སྨོན་འདུན།
mòn-dùn
Aspiration prayer

                        རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ་དང་གཞོན་ཕོ་གཅིག།

                        nám-gyál qos-cò & a young man

ང་ ~ཡི་ སྐྱབས་ ~ མགོན~  །

ŋa ~yi   gyab  ~  gòn~  ,

My refuge and protector,

            གོང་~ ས་~   རྒྱལ་ ~བའི་ དབང་ ~པོ་ ཐམས་ ~  ཅད་ མཁྱེན ~ །

            gŏŋ~ sa~   gyál ~vai   wán ~bo   tam ~jad  kyèn ~ .

            Supreme, victorious Lord, omniscient one,

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            སྐུ་~ ཚེ་~  ཡུན་ ~རིང་ བརྟན་ ~པའི་ སྨོན་  ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            gu~  ce~  yun ~riŋ   dan ~bai   mòn ~ dùn  xŭ ~ .

            We pray that Your life be stable and long.

            བོད་ ~པའི་ སྙིང་ ~ ནོར ~  །

            bŏd ~bai ñìŋ ~ nor~  ,

            Heart jewel of the Tibetans,

            གོང་~ ས་~  རྒྱལ་ ~བའི་ དབང་ ~པོ་ ཐམས་ ~  ཅད་ མཁྱེན ~ ། །

            gŏŋ sa gyál ~vai wáŋ ~bo tam ~jad  kyèn.

            Supreme, victorious Lord, omniscient one,

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            མཛད་~ པ་~  ཕྱོགས་ ~མཐར་ རྒྱས་ ~པའི་ སྨོན་ ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            zàd ba qyog ~tàr gyás ~bai   mòn ~ dùn  xŭ ~ .

            We pray that Your actions be perfectly accomplished.

གངས་ ~ཅན་ བོད་ ~ པ~  །

găŋ ~jan   bŏd ~ ba~  ,

All Tibetans from the Land of Snow

            འཕགས་~མཆོག་ སྙིང་ ~རྗེ་ ལྷ་ ~ཡི་ བརྒྱུད་ ~  པ་ ཡིན ~ །

            pàg~qòg   ñìŋ  ~jé   lha  ~yi   gyúd  ~ ba   yin ~ .

            Descend from the supreme deity of compassion *.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            ཅི་~བསམ་ མྱུར་ ~དུ་ འགྲུབ་ ~པའིི་ སྨོན་  ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            ji~sàm   ñúr  ~dŭ  drùb  ~bai   mòn ~ dùn   xŭ ~ .

            We pray that they may quickly realize all their wishes.

གདོང་ ~དམར་ བོད་ ~ པ~  །

dóŋ  ~már   bŏd  ~  ba ~  ,

All the ruddy-faced Tibetans

            མེས~པོ་ སྲོང་~ བཙན་ སྒམ་ ~པོའི་ གདུང་ ~  བརྒྱུད་ ཡིན ~ །

            mes~bo   sòŋ  ~zan   gám  ~boi   dúŋ  ~ gyúd   yin ~  .

            Descend from the lineage of the ancestor Songtsen Gampo.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            རླུང་~རྟའི་ དབུ་ ~འཕང་ མཐོ་ ~བའིི་ སྨོན་ ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            lúŋ~dai    wú  ~paŋ   tò  ~bai    mòn ~ dùn   xŭ ~ .

            We pray that their fortune may greatly increase.

ང་ ~ཚོའི་ འགྲོ་ ~ ལམ ~  །

ŋa  ~coi   drò  ~  lam ~  ,

Our path for the future

            འཚེ་~བ་ མེད་ ~པའི་ ཞི་ ~བདེའི་ ལམ་  ~ བཟང་ ཡིན ~ །

            cè~va   med  ~bai   xĭ  ~déi   lam  ~ sáŋ    yin ~ .

            Is the good path of peace without violence.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            འཛམ་~གླིང་ ཞི་ ~བདེ་ ཡོང་ ~བའིི་ སྨོན་ ~  འདུན་ ཞུ ~ །

            zàm~líŋ   xĭ  ~dé   yoŋ  ~vai    mòn ~ dùn    xŭ ~ .

            We pray that peace may spread throughout the world.

ང་ ~ཚོའི་ ཕུགས་ ~ བསམ~  །

ŋa  ~coi   pug  ~  sàm ~  ,

Our ultimate goal

            དྲང་~བདེན་ རང་ ~དབང་ ལྡན་ ~པའི་ ལྷན་ ~  འཛོམས་ ཡིན ~ །

            drăŋ~dén   raŋ  ~wán   dán  ~bai   lhan ~ zòm   yin ~ .

            Is that we all obtain righteous freedom together.

ཨ་ ~ལ་ ཨ་ ~ ལ་~

a ~la a ~ la~

            གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་ ~འཛོམས་ ཡོང་ ~བའིི་ སྨོན་ ~ འདུན་ ཞུ ~ །།

            xís~jyěs  lhan  ~zòn   yoŋ  ~vai    mòn ~ dùn   xŭ ~ .

            We pray that all of us Tibetans outside and inside Tibet may gather together.

* Avalokiteshvara.