Montsik Trinkar

སྨོན་ཚིག་འཕྲིན་དཀར།

A Pure Message of Aspiration

Tashi Choephel

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ།

Autoplay

སྨོན་ཚིག་འཕྲིན་དཀར།
mòn-cig trìn-gar
A Pure Message of Aspiration

    བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ།

    dra-xis qos-pèl

གངས་~ཅན་   བོད་~ཀྱི་   མགོན་~  འོན~   པོ~ འོ~

gǎŋ~jan   bǒd~gyi   gòn~  ǒn~   bo~  ǒ~,

The protector of snowy Tibet

ལྷ་~གཅིག་   ཕྱག་~ན་   པད་~མོའི~  འོ~ ~

lha~jig   qyag~na   bad~moi~  ĭ~ ~,

Is the divinity that holds the lotus

བྱམས་~  འམ་བརྩེའི་~   འོད་~མདངས་   དཀར་~  འ~   པོ~།

jyǎm~  ǎmzei~   hǒd~dàŋ   gar~  ǎ~   bo~,

Whose white light of love and compassion

འཛམ་~ འམ་གླིང་   རྒྱན་~དུ་   འཕྲོས་~  འོས~   སོང་~།

zàm~ ǎmlíŋ   gyán~dǔ   tròs~  ǒs~   soŋ~.

Irradiates the world as an ornament,

    འོ~   འོ~   འོ~    འོ~འོ།

    ǒ~    ǒ~    ǒ~    ǒ~ǒ.

        འཛམ་~གླིང་   རྒྱན་~དུ་   འཕྲོས་~  འོས~ འོས~འོས~ སོང་~ ~

        zàm~líŋ   gyán~dǔ   tròs~  ǒs~  ǒs~ǒs~ soŋ~ ~.

        Irradiates the world as an ornament.

ཏི་~སེ་   གངས་~རིའི་   རྩེ་~  འེ~   ན~ འ~

di~se   gǎŋ~rii   ze~  ě~ na~ ǎ~,

On the top of the Snow Mountain Kailash

གངས་~སེང་   གཡུ་~རལ་   ཅན་~པོ~  འོ~ ~

gǎŋ~seŋ   yú~ral   jan~bo~ ǒ~ ~,

The snow lion with his turquoise crest,

བརྗིད་~  འི་ཉམས་~   དཔའ་~དང་   ལྡན་~  འན~   ཏེ~།

jíd~  ĭŋám~   ba~dǎŋ   dán~  ǎn~   de~,

Magnificent and brave,

གངས་~ འང་རིའི་   རྒྱན་~དུ་   བཞུགས་~  འུག~   སོང་~།

gǎŋ~ ǎŋrii   gyán~dǔ   xúg~  ǔ~   soŋ~.

Remains as an ornament of the Snow Mountain.

    འོ~  འོ~  འོ~   འོ~འོ།

    ǒ~    ǒ~    ǒ~    ǒ~ǒ.

        གངས་~རིའི་   རྒྱན་~དུ་   བཞུགས་~  འུག~ འུག~འུག~ སོང་~ ~

        gaŋ~rii   gyán~dǔ   xúg~  ǔ~  ǔ~ǔ~ soŋ~ ~.

    Remains as an ornament of the Snow Mountain.

ཤ་~རུས་   འབྲེལ་~ཐག་   གཅིག་~  འི~   པའི~  འི~

xa~rus   drèl~tag   jig~  ĭ~ bai~  ĭ~,

You who belong to the same original lineage,

ཆོལ་~གསུམ་   བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླ~ འ~ ~

qol~sum   bǒd~rig   bun~dá~  ǎ~ ~,

Tibetan brothers and sisters of the three regions,

མཐུན~  འུན་པའི་~   ལག་~རྡང་   སྦྲེལ་~  འེ~   ཏེ~།

tun~  unbai~   lag~dáŋ   drél~ ě~   de~,

Combining harmoniously your forces

སྔོན་~ འོན་ཐོན་   གྲལ་~ལ་   བསྙེགས་~  འེས~   དགོས~།

nòn~ onton   drǎl~la   nèg~ ěs~   gós~.

You should follow the vanguard of progressive people.

    འོ~  འོ~  འོ~   འོ~འོ།

    ǒ~    ǒ~    ǒ~    ǒ~ǒ.

        སྔོན་~ཐོན་   གྲལ་~ལ་   བསྙེགས་~  འེས~ འེས~འེས~ དགོས་~ ~

        nòn~ton   drǎl~la   nèg~  ěs~  ěs~ ěs~ gós~ ~.

        You should follow the vanguard of progressive people.

གནམ་~ལ་   ཉི་~ཟླ་   སྐར་~  འ~   གསུམ~  འུམ~

nám~la   ni~á    gar~  ǎ~ sùm~  ǔm~,

In the sky are the sun, the moon, and the stars;

ས་~ལ་   བོད་~ཡུལ་   ཆོལ་~གསུམ~  འུམ~ ~

sa~la   bǒd~yul   qol~sùm~  ǔm~ ~.

On the earth, the three regions of Tibet.

བཀྲ་~  འ་ཤིས་~   དགེ་~བའི་   མཚན་~  འན~   མ~།

dra~  axis~   ge~vai   càn~ ǎn~   ma~,

May the auspicious signs of happiness

མྱུར་~དུ་   ཤར་~བའི་   སྨོན་~  འོན~  ལམ་~།

núr~dǔ   xar~vai   mòn~  ǒn~  lam~.

Arise quickly, this is our aspiration!

    འོ~  འོ~  འོ~   འོ~འོ།

    ǒ~    ǒ~    ǒ~    ǒ~ǒ.

        མྱུར་~དུ་   ཤར་~བའི་   སྨོན་~  འོན~ འོན~འོན~ ལམ་~ ཡེ~

        núr~dǔ   xar~vai   mòn~  ǒn~ ǒn~ǒn~ lam~ ye~.

        Arise quickly, this is our aspiration!

            བཀྲ་~ འ་ཤིས་~   དགེ་~བའི་   མཚན་~ འན~   མ~།

            dra~ axis~   ge~vai   càn~ ǎn~  ma~,

            May the auspicious signs of happiness

                མྱུར་~དུ་   ཤར་~བའི་   སྨོན་~ འོན~  ལམ་~།

                núr~dǔ   xar~vai   mòn~ ǒn~  lam~.

                Arise quickly, this is our aspiration!

                    འོ~  འོ~  འོ~   འོ~འོ།

                    ǒ~    ǒ~    ǒ~    ǒ~ǒ.

                        མྱུར་~དུ་   ཤར་~བའི་  སྨོན་~ འོན~ འོན~ འོན~ ལམ་~ ཡེ~།

                        núr~dǔ    xar~vai  mòn~ ǒn~ ǒn~ǒn~ lam~ ye~.

                        Arise quickly, this is our aspiration!