Monzhey

སྨོན་གཞས།

Aspiration

Riga, Dartso, Monlam, Dronpe, Tashi Dondrub & Sonam Lhamo

རི་དགའ། དར་མཚོ། སྨོན་ལམ། སྒྲོན་པེ། བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ། བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

Autoplay

སྨོན་གཞས།
mòn-xás
Aspiration

            རི་དགའ། དར་མཚོ།   སྨོན་ལམ།   སྒྲོན་པེ།      བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།   བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

            ri-gá,   dăr-cò,  mòn-lam,  drón-be,  dra-xis dŏn-drùb , sò-nam lha-mo

གཞས་~ མོ་  ཡེ་~ དང་~པོ་ ཡེ་~ ནམ་~ མཁའི་གོ་ ལྷ་~  ལ་~  ལེན ~ །

xás~ mo~ye~ dăŋ~bo  ye~

                    nam~kài-gŏ  lha~  la~  len~ ,

The first song I sing for the deities of the sky,

                    ནམ་~ མཁའི་~གོ་~ ལྷ་~ ལ་~  ལེན ~ །

                    nam~ kài-gŏ~ lha~  la~  len~.

                    I sing it for the deities of the sky.

    ལྷ་~དང་ ཡེ་~ ལྷ་~མོའི་ ཡེ་~ སྐུ་~ཚེ་ཡེ་ བརྟན་~  པར་~  ཤོག ~

    lha~dăŋ ye~ lha~moi ye~

                    gu~ce-ye dan~ bar~ xog~ ,

    May the gods and goddesses enjoy a stable long life,

                    སྐུ་~ཚེ་ཡེ་ བརྟན་~  པར་~   ཤོག ~

                    gu~ce-ye   dan~  bar xog~ !

                    Enjoy a stable long life!

        བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

        sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

            བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

            sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

གཞས་~ མོ་  ཡེ་~ གཉིས་~པ་ ཡེ་~ དྲིན་~  ཆེན་གི་ ཕ་~ མར་~  ལེན ~ །

xás~mo~ye~ ñís~ba ye~

                    drĭn~qen-gĭ  pa~ mar~  len~ ,

The second song I sing for my very kind father and mother,

                    དྲིན་~ ཆེན་གི་~ ཕ་~  མར་~  ལེན ~ །

                    drĭn~qen-gĭ~ pa~ mar~ len~ .

                    I sing it for my very kind father and mother.

    དྲིན་~ལ་ནི་ཡེ་~ ཕ་~མའི་ ཡེ་~ སྐུ་~ཚེ་ཡེ་ བརྟན་~  པར་~  ཤོག ~

    drĭn~la-ni ye~ pa~mai ye~

                    gu~ce-ye  dan~ bar~ xog~.

    May my kind father and mother enjoy a stable long life.

                    སྐུ་~ཚེ་ཡེ་ བརྟན་~  པར་~   ཤོག ~

                    gu~ce-ye   dan~  bar~  xog~ !

                    Enjoy a stable long life!

        བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

        sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

            བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

            sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

གཞས་~མོ་ ཡེ་~ གསུམ་~པ་ ཡེ་~ གྲོགས་~  དང་ནི་ ན་~ ཟླར་~  ལེན ~ །

xás~mo~ ye~ sùm~ba ye~

                    drŏg~dăŋ-ni  na~  dár~ len~ ,

The third song I sing for my friends and contemporaries,

                    གྲོགས་~ དང་ནི་~ ན་~  ཟླར་~  ལེན ~ །

                    drŏg~dăŋ-ni  na~  dár~ len~ .

                    I sing it for my friends and contemporaries.

    གྲོགས་~  དང་ནི་ཡེ་~ ན་~ཟླའི་ ཡེ་~ སྐུ་~ཚེ་ཡེ་ བརྟན་~ པར་~  ཤོག ~

    drŏg~dăŋ-ni ye~ na~dái ye~

                    gu~ce-ye  dan~ bar~ xog~ !

    May my friends and contemporaries enjoy a stable long life!

                    སྐུ་ཚེ་ཡེ་     བརྟན་~ པར་~  ཤོག ~

                    gu~ce-ye  dan~  bar~  xog~ !

                    Enjoy a stable long life!

        བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

        sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

            བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

            sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

གཞས་~མོ་ ཡེ་~ གསུམ་~པ་ ཡེ་~ གྲོགས་~  དང་ནི་ ན་~ ཟླར་~  ལེན ~ །

xás~mo~ ye~ sùm~ba ye~

                    drŏg~dăŋ-ni  na~  dár~ len~ ,

The third song I sing for my friends and contemporaries,

                    གྲོགས་~ དང་ནི་~ ན་~  ཟླར་~  ལེན ~ །

                    drŏg~dăŋ-ni  na~ dár~ len~ .

                    I sing it for my friends and contemporaries.

    གྲོགས་~  དང་ནི་ཡེ་~ ན་~ཟླའི་ ཡེ་~ སྐུ་~ཚེ་ཡེ་ བརྟན་~ པར་~  ཤོག ~

    drŏg~dăŋ-ni ye~ na~dái ye~

                    gu~ce-ye  dan~ bar~ xog~ !

    May my friends and contemporaries enjoy a stable long life!

                    སྐུ་ཚེ་ཡེ་     བརྟན་~ པར་~  ཤོག ~

                    gu~ce-ye  dan~  bar~  xog~ !

                    Enjoy a stable long life!

        བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

        sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

            བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~ བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

            sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.

                བསྭོ~  ཡེ་~ཡེ་~ཡེ་ ཡེ~འེ་~     བསྭོ་~   ཡ་~ལ་ བསྭོ~ །

                sò~ ye~ye~ye~   ye~e~ sò~ ya~la sò~.