Muyak Kordro

རྨུ་ཡག་སྐོར་བྲོ།

Tashi Yangzom

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

རྨུ་ཡག་སྐོར་བྲོ།
mú-yag kor-drǒ
Circle Dance of Mu-Yak

        གཞས་ཚིག་    དམངས་གཞས།

        གཞས་གདངས་    དམངས་གཞས།

        máŋ-xás

        གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

        xás-ma     dra-xis yáŋ-zòm

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    དེ་~རིང་   མཐུན་~སྒྲིལ་   གསེར་~གྱི་   ཡ~།

    dě~riŋ   tùn~dríl   sèr~gyĭ   ya~.

        Today, friends in golden unity come together.

        ཡ་~འ ལ་~འ  གྲོགས་~འོག  པོ་~འོ

        ya~ǎ    la~ǎ     drǒg~ǒg  bo~ǒ!

            How nice it is to be happy and joyous!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ །

            dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    གསེར་~གྱི་   ཁ་~ལ་   གསེར་~བྱ་   འབབ~།

    sèr~gyĭ   ka~la   sèr~jyǎ   bàb~.

        The golden birds descend from the golden space.

        བྲོ་~འོ  ཞིག་~འིག  འཁྲོབ~འོ   འོ~འོ 

        drǒ~ǒ xĭg~ĭg tròb~ǒ    ǒ~ǒ!

            Let’s perform a dance!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~dro !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    གསེར་~གྱི་   དགེ་~མཁའ་   མགོ་~ལ་   བཞག~

    sèr~gyĭ   gé ~kà   gò~la   xág~.

        The golden virtuous sky is over the head.

        ཚེས་~འེས  བཟང་~འང་   རེད~འེད  འེད~འེད 

        ces~ěs  sáŋ~ǎŋ     red~ěd  ěd~ěd .

            It is a favorable day.

            སྤྲོ་~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ~འོ 

            dro~leg   yag~mo   dro~ǒ !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    མགོ་~ལ་   སྤྲོ་~བའི་   པད་~སྐྱེད་   བཞག~

    gò~la   dro~vai   bad~gyed   xág~.

        The delightful lotus is over the head.

        རྨ་~འ  ཡུལ་~འུ  དབྱངས་~འང རྟ~འ 

        má~ǎ     yul~ŭ     yáŋ~ǎŋ da~ǎ .

            It is the melody of Ma-Yul.

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~dro !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ    འོ~ལེགས་ ཡག་~མོ་ སྤྲོ་~འོ    ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    དེ་~རིང་   མཐུན་~སྒྲིལ་   གསེར་~གྱི་   ཡ~།

    dě~riŋ   tùn~dríl   sèr~gyĭ   ya~.

        Today, friends in golden unity come together.

        ཡ་~འ ལ་~འ  གྲོགས་~འོག  པོ་~འོ

        ya~ǎ    la~ǎ     drǒg~ǒg  bo~ǒ!

            How nice it is to be happy and joyous!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ །

            dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    གསེར་~གྱི་   ཁ་~ལ་   གསེར་~བྱ་   འབབ~།

    sèr~gyĭ   ka~la   sèr~jyǎ   bàb~.

        The golden birds descend from the golden space

        བྲོ་~འོ  ཞིག་~འིག  འཁྲོབ~འོ   འོ~འོ 

        drǒ~ǒ xĭg~ĭg tròb~ǒ    ǒ~ǒ!

            Let’s perform a dance!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~dro !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    གསེར་~གྱི་   དགེ་~མཁའ་   མགོ་~ལ་   བཞག~

    sèr~gyĭ   gé ~kà   gò~la   xág~.

        The golden virtuous sky is over the head.

        ཚེས་~འེས  བཟང་~འང་   རེད~འེད  འེད~འེད 

        ces~ěs  sáŋ~ǎŋ     red~ěd  ěd~ěd .

            It is a favorable day.

            སྤྲོ་~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ~འོ 

            dro~leg   yag~mo   dro~ǒ !

                How nice it is to be happy and joyous!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ    lag~ǎ !

How nice it is to be happy and joyous!

    མགོ་~ལ་   སྤྲོ་~བའི་   པད་~སྐྱེད་   བཞག~

    gò~la   dro~vai   bad~gyed   xág.~

        The delightful lotus is over the head.

        རྨ་~འ  ཡུལ་~འུ  དབྱངས་~འང རྟ~འ 

        má~ǎ     yul~ŭ     yáŋ~ǎŋ da~ǎ .

            It is the melody of Ma-Yul.

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~dro !

                How nice it is to be happy and joyous!

                རྨ་~འ  ཡུལ་~འུ  དབྱངས་~འང རྟ~འ 

                má~ǎ     yul~ŭ     yáŋ~ǎŋ da~ǎ .

                    It is the melody of Ma-Yul.

                    སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

                    dro~ǒ    ǒ~leg   yag~mo   dro~dro !

                        How nice it is to be happy and joyous!