Muyak Kordro

རྨུ་ཡག་སྐོར་བྲོ།

Tashi Yangzom

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

རྨུ་ཡག་སྐོར་བྲོ།
mú-yag kor-drǒ
Circle Dance of Mu-Yak

        གཞས་ཚིག་    དམངས་གཞས།

        གཞས་གདངས་    དམངས་གཞས།

        máŋ-xás

        གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

        xás-ma     dra-xis yáŋ-zòm

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    དེ་~རིང་   མཐུན་~སྒྲིལ་   གསེར་~གྱི་   ཡ~།

    dě~riŋ   tùn~dríl   sèr~gyĭ   ya~.

    Today, friends come together in golden unity.

        ཡ་~འ ལ་~འ  གྲོགས་~འོག  པོ་~འོ

        ya~ǎ  la~ǎ  drǒg~ǒg  bo~ǒ!

        How nice it is to be happy and joyful!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ །

            dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    གསེར་~གྱི་   ཁ་~ལ་   གསེར་~བྱ་   འབབ~།

    sèr~gyĭ   ka~la   sèr~jyǎ   bàb~.

    The golden birds descend from golden space.

        བྲོ་~འོ  ཞིག་~འིག  འཁྲོབ~འོ   འོ~འོ 

        drǒ~ǒ  xĭg~ĭg  tròb~ǒ  ǒ~ǒ!

        Let’s perform a dance!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~dro!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    གསེར་~གྱི་   དགེ་~མཁའ་   མགོ་~ལ་   བཞག~

    sèr~gyĭ   gé ~kà   gò~la   xág~.

    The virtuous golden sky is above our head.

        ཚེས་~འེས  བཟང་~འང་   རེད~འེད  འེད~འེད 

        ces~ěs  sáŋ~ǎŋ  red~ěd  ěd~ěd.

        It is a favorable day.

            སྤྲོ་~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ~འོ 

            dro~leg   yag~mo   dro~ǒ!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    མགོ་~ལ་   སྤྲོ་~བའི་   པད་~སྐྱེད་   བཞག~

    gò~la   dro~vai   bad~gyed   xág~.

    The delightful lotus is above our head.

        རྨ་~འ  ཡུལ་~འུ   དབྱངས་~འང  རྟ~འ 

        má~ǎ  yul~ŭ   yáŋ~ǎŋ  da~ǎ.

        It is the melody of Ma-Yul.

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~dro!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ    འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    དེ་~རིང་   མཐུན་~སྒྲིལ་   གསེར་~གྱི་   ཡ~།

    dě~riŋ   tùn~dríl   sèr~gyĭ   ya~.

    Today, friends come together in golden unity.

        ཡ་~འ ལ་~འ  གྲོགས་~འོག  པོ་~འོ

        ya~ǎ  la~ǎ  drǒg~ǒg  bo~ǒ!

        How nice it is to be happy and joyful!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ །

            dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    གསེར་~གྱི་   ཁ་~ལ་   གསེར་~བྱ་   འབབ~།

    sèr~gyĭ   ka~la   sèr~jyǎ   bàb~.

    The golden birds descend from golden space

        བྲོ་~འོ  ཞིག་~འིག  འཁྲོབ~འོ   འོ~འོ 

        drǒ~ǒ  xĭg~ĭg  tròb~ǒ  ǒ~ǒ!

        Let’s perform a dance!

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~dro!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    གསེར་~གྱི་   དགེ་~མཁའ་   མགོ་~ལ་   བཞག~

    sèr~gyĭ   gé ~kà   gò~la   xág~.

    The virtuous golden sky is above our head.

        ཚེས་~འེས  བཟང་~འང་   རེད~འེད  འེད~འེད 

        ces~ěs  sáŋ~ǎŋ   red~ěd  ěd~ěd .

        It is a favorable day.

            སྤྲོ་~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ~འོ 

            dro~leg   yag~mo   dro~ǒ!

            How nice it is to be happy and joyful!

སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~འོ  ལགས~འ 

dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~ǒ  lag~ǎ!

How nice it is to be happy and joyful!

    མགོ་~ལ་   སྤྲོ་~བའི་   པད་~སྐྱེད་   བཞག~

    gò~la   dro~vai   bad~gyed   xág.~

    The delightful lotus is above our head.

        རྨ་~འ  ཡུལ་~འུ   དབྱངས་~འང  རྟ~འ 

        má~ǎ  yul~ŭ   yáŋ~ǎŋ  da~ǎ.

        It is the melody of Ma-Yul.

            སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

            dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~dro!

            How nice it is to be happy and joyful!

                རྨ་~འ  ཡུལ་~འུ   དབྱངས་~འང  རྟ~འ 

                má~ǎ  yul~ŭ   yáŋ~ǎŋ  da~ǎ.

                It is the melody of Ma-Yul.

                    སྤྲོ་~འོ   འོ~ལེགས་   ཡག་~མོ་   སྤྲོ་~སྤྲོ །

                    dro~ǒ  ǒ~leg   yag~mo   dro~dro!

                    How nice it is to be happy and joyful!