Nagchu Kordro

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance from Nagchu

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

This song shows the condition of nature in Tibet.

རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་~ གསུམ།
zá~ri baŋ~ri nag~ ri~ sùm
zá-ri: rocky mountains 
baŋ-ri: mountains of pastures 
nag-ri: mountains of forests 
sùm: these three

ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གི་~ རྒྱན།
ŋa~co jyǎŋ~taŋ tàr~ gyĭ~ gyán
ŋa-co: we
jyǎŋ-taŋ: highlands
tàr-gyĭ-gyán: ornament of the situation, or you can say ornament of the dimension

ཕྱྭ་~ ལེགས་~མོ་ བསོ་ ~ ཡར་~འགོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགོ་~ ལགས།
jyǎ~leg~mo so~ yar~drò lag~dǎŋ yar~drò~ lag
jyǎ-leg-mo: nice looking
so yar-drò lag-dǎŋ yar-drò-lag: which goes upward

ར་~དང་ ནོར་~དང་ ལུག་~ དང་~ གསུམ།
da~dǎŋ nor~dǎŋ lug~dǎŋ~ sùm
da-dǎŋ: horses and 
nor-dǎŋ: yaks and 
lug-dǎŋ: sheep 
sùm: these three

ཕྱུགས་~རིགས་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~ རེད།
qyug~rig zòm~bai pa~ yul~red
qyug-rig: the wealth of domestic animals 
zòm-bai: who owns
pa-yul red: is my homeland

*****

གསེར་~དང་ དངུལ་~དང་ ཟངས་~ དང་~ གསུམ།
sèr~dǎŋ ŋúl~dǎŋ sǎŋ~dǎŋ~ sùm
sèr-dǎŋ: gold and 
ŋúl-dǎŋ: silver and 
sǎŋ-dǎŋ: copper 
sùm: these three

གཏེར་~ཁ་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~ རེད།
der~ka zòm~bai pa~ yul~ red
der-ka: minerals
zòm-bai: who owns
pa-yul red: is my homeland

གཟི་ ~དང་ བྱུ་~རུ་ སྤོས་~ ཤེལ་~ གསུམ།
zí~dǎŋ jyǔ~ru bos~ xel~ sùm
zí-dǎŋ: zi and 
jyǔ-ru: coral 
bos-xel: amber 
sùm: these three

སན་~ཆུང་ བུ་~མོའི་ རྒྱན་~ ཆ་~ རེད།
màn~quŋ bǔ~moi gyán~ qa~red
màn-quŋ: the young girls 
bǔ-moi: the girls 
gyán-qa: ornament

མདའ་~དང་ གི་~དང་ མདུང་~ དར་~ གསུམ།
dà~dǎŋ drĭ~dǎŋ dùŋ~ dǎr~ sùm
dà-dǎŋ: arrow and 
drĭ-dǎŋ: knife and 
dùŋ-dǎr: spear 
sùm: these three

སྟག་~ཤར་ གཞོན་~པའི་ རྒྱན་~ ཆ་~ རེད།
dag~xar xón~bai gyán~ qa~red
dag-xar: males 
xón-bai: young men 
gyán-qa: ornaments.
ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།
nag-qu gor-drŏ
Circle dance from Nagchu

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་~  གསུམ ~ འུམ

zá~ri  baŋ~ri    nag~  ri~  sùm~ŭm:

Mountains with rocks, with meadows, and with forests:

    ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གྱི་~ རྒྱན།

    ŋa~co  jyăŋ~taŋ  tàr~ gyĭ~ gyán.

    These three are the ornaments surrounding our northern highlands.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

རྟ་~དང་ ནོར་~དང་ ལུག་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

da~dăŋ   nor~dăŋ   lug~   dăŋ~   sùm~ ŭm:

Horses, yaks, and sheep:

    ཕྱུགས་~རིགས་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~ རེད།

    qyug~rig    zòm~bai    pa~  yul~    red.

    This is the country that possesses abundance of livestock.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

གསེར་~དང་ དངུལ་~དང་ ཟངས་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

sèr~dăŋ    ŋúl~dăŋ    săŋ~  dăŋ~  sùm~ ŭm:

Gold, silver, and copper:

    གཏེར་~ཁ་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~  རེད།

    der~ka    zòm~bai    pa~  yul~  red.

    This is the country that possesses an abundance of mines.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

གཟི་ ~དང་ བྱུ་~རུ་ སྤོས་~ ཤེལ་~  གསུམ ~ འུམ

zí~dăŋ    jyŭ~ru    bos~  xel~     sùm~ ŭm:

Zi, coral, and amber:

    སྨན་~ཆུང་ བུ་~མོའི་ རྒྱན་~ ཆ་~  རེད།

    màn~quŋ    bŭ~moi    gyán~  qa~    red.

    These three are the ornaments of young women and girls.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

མདའ་~དང་ གྲི་~དང་ མདུང་~ དར་~  གསུམ ~ འུམ

dà~dăŋ    drĭ~dăŋ    dùŋ~  dăr~    sùm~ ŭm:

Arrow, knife, and spear:

    སྟག་~ཤར་ གཞོན་~པའི་ རྒྱན་~ ཆ་~  རེད།

    dag~xar    xón~bai    gyán~  qa~   red.

    These three are the ornaments of young men.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

    རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་ གསུམ ~ འུམ

    zá~ri baŋ~ri nag~  ri~  sùm~ ŭm:

    Mountains with rocks, with meadows, and with forests:

ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གྱི་~ རྒྱན།

ŋa~co   jyăŋ~taŋ   tàr~ gyĭ~ gyán~.

These three are the ornaments surrounding our northern highlands.

    ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

    qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

    May good fortune and prosperity increase!

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

         May good fortune and prosperity increase!

རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་~  གསུམ ~ འུམ

zá~ri  baŋ~ri    nag~  ri~  sùm~ŭm:

Mountains with rocks, with meadows, and with forests:

    ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གྱི་~ རྒྱན།

    ŋa~co  jyăŋ~taŋ  tàr~ gyĭ~ gyán.

    These three are the ornaments surrounding our northern highlands.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

    རྟ་~དང་ ནོར་~དང་ ལུག་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

    da~dăŋ nor~dăŋ lug~   dăŋ~   sùm~ ŭm:

    Horses, yaks, and sheep:

        ཕྱུགས་~རིགས་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~ རེད།

        qyug~rig    zòm~bai    pa~  yul~    red.

        This is the country that possesses abundance of livestock.

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

                ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

                qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

                May good fortune and prosperity increase!

གསེར་~དང་ དངུལ་~དང་ ཟངས་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

sèr~dăŋ    ŋúl~dăŋ    săŋ~  dăŋ~  sùm~ ŭm:

Gold, silver, and copper:

    གཏེར་~ཁ་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~  རེད།

    der~ka    zòm~bai    pa~  yul~  red.

    This is the country that possesses an abundance of mines.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

གཟི་ ~དང་ བྱུ་~རུ་ སྤོས་~ ཤེལ་~  གསུམ ~ འུམ

zí~dăŋ    jyŭ~ru    bos~  xel~     sùm~ ŭm:

Zi, coral, and amber:

    སྨན་~ཆུང་ བུ་~མོའི་ རྒྱན་~ ཆ་~  རེད།

    màn~quŋ    bŭ~moi    gyán~  qa~    red.

    These three are the ornaments of young women and girls.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

                ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

                qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

                May good fortune and prosperity increase!

                    ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

                    qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

                    May good fortune and prosperity increase!