Nagchu Kordro

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance from Nagchu

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

ནག་ཆུ་སྐོར་བྲོ།
nag-qu gor-drŏ
Circle dance from Nagchu

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་~  གསུམ ~ འུམ

zá~ri  baŋ~ri    nag~  ri~  sùm~ŭm:

Mountains with rocks, with meadows, and with forests:

    ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གྱི་~ རྒྱན།

    ŋa~co  jyăŋ~taŋ  tàr~ gyĭ~ gyán.

    These three are the ornaments surrounding our northern highlands.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

རྟ་~དང་ ནོར་~དང་ ལུག་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

da~dăŋ   nor~dăŋ   lug~   dăŋ~   sùm~ ŭm:

Horses, yaks, and sheep:

    ཕྱུགས་~རིགས་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~ རེད།

    qyug~rig    zòm~bai    pa~  yul~    red.

    This is the country that possesses abundance of livestock.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

གསེར་~དང་ དངུལ་~དང་ ཟངས་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

sèr~dăŋ    ŋúl~dăŋ    săŋ~  dăŋ~  sùm~ ŭm:

Gold, silver, and copper:

    གཏེར་~ཁ་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~  རེད།

    der~ka    zòm~bai    pa~  yul~  red.

    This is the country that possesses an abundance of mines.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

གཟི་ ~དང་ བྱུ་~རུ་ སྤོས་~ ཤེལ་~  གསུམ ~ འུམ

zí~dăŋ    jyŭ~ru    bos~  xel~     sùm~ ŭm:

Zi, coral, and amber:

    སྨན་~ཆུང་ བུ་~མོའི་ རྒྱན་~ ཆ་~  རེད།

    màn~quŋ    bŭ~moi    gyán~  qa~    red.

    These three are the ornaments of young women and girls.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

མདའ་~དང་ གྲི་~དང་ མདུང་~ དར་~  གསུམ ~ འུམ

dà~dăŋ    drĭ~dăŋ    dùŋ~  dăr~    sùm~ ŭm:

Arrow, knife, and spear:

    སྟག་~ཤར་ གཞོན་~པའི་ རྒྱན་~ ཆ་~  རེད།

    dag~xar    xón~bai    gyán~  qa~   red.

    These three are the ornaments of young men.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

    རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་ གསུམ ~ འུམ

    zá~ri baŋ~ri nag~  ri~  sùm~ ŭm:

    Mountains with rocks, with meadows, and with forests:

ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གྱི་~ རྒྱན།

ŋa~co   jyăŋ~taŋ   tàr~ gyĭ~ gyán~.

These three are the ornaments surrounding our northern highlands.

    ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

    qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

    May good fortune and prosperity increase!

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

         May good fortune and prosperity increase!

རྫ་~རི་ སྤང~རི་ ནགས་~ རི་~  གསུམ ~ འུམ

zá~ri  baŋ~ri    nag~  ri~  sùm~ŭm:

Mountains with rocks, with meadows, and with forests:

    ང་~ཚོ་ བྱང་~ཐང་ མཐར་~ གྱི་~ རྒྱན།

    ŋa~co  jyăŋ~taŋ  tàr~ gyĭ~ gyán.

    These three are the ornaments surrounding our northern highlands.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

    རྟ་~དང་ ནོར་~དང་ ལུག་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

    da~dăŋ nor~dăŋ lug~   dăŋ~   sùm~ ŭm:

    Horses, yaks, and sheep:

        ཕྱུགས་~རིགས་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~ རེད།

        qyug~rig    zòm~bai    pa~  yul~    red.

        This is the country that possesses abundance of livestock.

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

                ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

                qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

                May good fortune and prosperity increase!

གསེར་~དང་ དངུལ་~དང་ ཟངས་~ དང་~  གསུམ ~ འུམ

sèr~dăŋ    ŋúl~dăŋ    săŋ~  dăŋ~  sùm~ ŭm:

Gold, silver, and copper:

    གཏེར་~ཁ་ འཛོམས་~པའི་ ཕ་~ ཡུལ་~  རེད།

    der~ka    zòm~bai    pa~  yul~  red.

    This is the country that possesses an abundance of mines.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

གཟི་ ~དང་ བྱུ་~རུ་ སྤོས་~ ཤེལ་~  གསུམ ~ འུམ

zí~dăŋ    jyŭ~ru    bos~  xel~     sùm~ ŭm:

Zi, coral, and amber:

    སྨན་~ཆུང་ བུ་~མོའི་ རྒྱན་~ ཆ་~  རེད།

    màn~quŋ    bŭ~moi    gyán~  qa~    red.

    These three are the ornaments of young women and girls.

        ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

        qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

        May good fortune and prosperity increase!

            ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

            qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

            May good fortune and prosperity increase!

                ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལགས།

                qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

                May good fortune and prosperity increase!

                    ཕྱྭ་~  ལེགས་~མོ་ བསོ་~འོ ཡར་~འགྲོ་ ལ་~དང་ ཡར་~ འགྲོ་~ ལ།

                    qyă~ leg~mo  sò~ŏ,   yar~drò  lag~dăŋ yar~ drò~ lag!

                    May good fortune and prosperity increase!