Namkhai Kar Chenpo

ནམ་མཁའི་སྐར་ཆེན་པོ།

A Big Star in the Sky

Yadung

ཡ་དུང་།

Autoplay

ནམ་མཁའི་སྐར་ཆེན་པོ།
nam-kài gar qen-bo
A big star in the sky

                            ཡ་དུང་།

                                yaduŋ

ནམ་~  མཁའི་ ~    སྐར་~ ཆེན་~པོ་ དེ ~

nam ~ kài ~  gar~  qen~bo   dě ~

A big star in the sky

            འོད་~ ཚེམ་~ཚེམ་ འོད་~ཚེམ་~ཚེམ་ ནས་~ གོ་ཤར །

            hŏd~  cem~cem   hŏd~cem~cem~nas~gŏ-xar  .

            Arises twinkling.

            ང་ ~   བུ་  ~ཆུང་~གི་ སེམས་~  ནང་~   ལས ~  །

            ŋa  ~  bŭ  ~quŋ~gĭ   sem~  naŋ~  las ~  

            Inside my small child’s mind

                        ཡིད་~ཆུ་ འབབས་~འབབས་

                        yid~qu   bàb~bàb,

                        Tears keep falling like water,

                                 ཡིད་~ཆུ་ འབབས་~འབབས་

                                    yid~qu   bàb~bàb,

                                    Tears keep falling like water,

                                                ཡིད་~ཆུ་ འབབས་~འབབས་གོ་~  རེད །

                                                yid~qu   bàb~bàb~ red .

                                                Tears keep falling like water.

                        ཨ ་་་     འོ་ ཨ་ ~  མ།

                        a~   hŏ     a~ ma!

                        Oh, Mother!

            ང་ ~  ཅི་~བྱས་ བར་~དུ་ ཡིན་~ན་

            ŋa  ~   ci~jyăs   băr~dŭ   yin~na,

            Whatever happens, I will come out ,

                        ཚུར་~ལ་ ཐོན་~འོང་

                        cur~la   ton~ hŏŋ,

                    And return to you,

                                    ཚུར་~ལ་ ཐོན་~འོང་

                                    cur~la ton~ hŏŋ,

                                    I will return to you,

                                                ཚུར་~ལ་ ཐོན་~འོང་གོ་ ལོ

                                                cur-la ton hŏŋ-gŏ~lo .

                                                I will return to you.

                        ང་ ~  ཅི་~བྱས་ བར་~དུ་ ཡིན་~ན་

                        ŋa  ~   ci~jyăs   băr~dŭ   yin~na,

                        Whatever happens, I will come out and return to you,

                                    ཚུར་~ལ་ ཐོན་~འོང་

                                    cur~la   ton~ hŏŋ,

                                    I will return to you,

                                                ཚུར་~ལ་ ཐོན་~འོང་གོ་ ལོ

                                                cur-la ton hŏŋ-gŏ~lo .

                                                I will return to you.

ནམ་ ~  མཁའི་ ~  སྤྲིན་~   དཀར་~པོ་ དེ ~

nam ~ kài  ~  drin~   gar~bo    dě ~ 

A white cloud in the sky

            ཁྱེད་~ལ་ འཕྲིན་~ཞིག་ ཁྱེད་~ལ་ འཕྲིན་~ཞིག་གོ་ བསྐུར །

            kyed~la   trìn~xĭg kyed~la  trìn-xĭg-gŏ  gur.

            Will deliver my message to you.

                        ང་ ~   བུ་  ~ཆུང་~གི་ སེམས་~  ནང་~  ལས ~   །

                        ŋa  ~  bŭ  ~quŋ~gĭ   sem~  naŋ~  las ~  ,

                        Inside my small child’s mind,

                                    གསོལ་~བ་ འདེབས་~སོ།

                                    sòl~va   dèb~so!

                                    I am praying for you!

                                                གསོལ་~བ་ འདེབས་~སོ།

                                                sòl~va   dèb~so!

                                                I am praying for you!

                                                            གསོལ་~བ་ འདེབས་~སོགོ་ ཡེ

                                                            sòl~va   dèb~so-gŏ  ye!

                                                            I am praying for you!

                        ཨ ་་་ འོ་     ཨ་ ~  མ།

                        a~…hŏ    a~ ma!

                        Oh, Mother!

            ང་ ~  ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

            ŋa  ~  sa~qa    găŋ~la    soŋ~na,

            Wherever I am,

                        ཁྱེད་~མིག་~རྩར་ ཤར་~བྱུང་

                        kyed~mig~zar    xar~jyŭŋ,

                        You appear before my eyes,

                                    ཁྱེད་~མིག་~རྩར་ ཤར་~བྱུང་

                                    kyed~mig~zar   xar~jyŭŋ,

                                    You appear before my eyes,

                                             ཁྱེད་~མིག་~རྩར་ ཤར་~བྱུང་གོ་ ལོ 

                                                kyed~mig~zar    xar~jyŭŋ-gŏ  lo.

                                                You appear before my eyes.

                        ང་ ~  ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

                        ŋa  ~ sa~qa    găŋ~la    soŋ~na,

                        Wherever I am,

                                    ཁྱེད་~མིག་~རྩར་ ཤར་~བྱུང་

                                    kyed~mig~zar    xar~jyŭŋ,

                                    You appear before my eyes,

                                                ཁྱེད་~མིག་~རྩར་ ཤར་~བྱུང་གོ་ ལོ 

                                                kyed~mig~zar    xar~jyŭŋ-gŏ  lo.

                                                You appear before my eyes.

རྫ་ ~  ཆུ་ ~    སྔོན་~  མོ་~   དེ ~

zá ~ qu  ~  ŋòn ~  mo~   dě ~ 

The blue Mekong River

            ཟི་~ལིང་~ལིང་ ཟི་~ལིང་~ལིང་  གིས་གོ་ འབབས །

            sĭ~liŋ-liŋ sĭ~liŋ-liŋ-gis   bàb.

            Flows with a tinkling sound.

ངའི་ ~  ཨ་~མ་ ~ ཡི་ སྐད་~   སྒྲ་~    དེ ~  །

ŋai  ~  a~ma  ~yi   gad~   drá~   dě ~  

But the sound of my mother’s voice

             ཡིད་~ལ་ འཁོར་~བྱུང་

            yid~la   kòr~jyŭŋ,

            Revolves in my mind,

                        ཡིད་~ལ་    འཁོར་~བྱུང་

                        yid~la   kòr~jyŭŋ,

                        Revolves in my mind,

                                    ཡིད་~ལ་ འཁོར་~ བྱུང་གོ་ ལོ 

                                    yid~la   kòr~jyŭŋ-gŏ  lo.

                                    Revolves in my mind.

            ཨ ་་་ འོ་     ཨ་ ~  མ།

            a~…hŏ    a~ ma!

            Oh, Mother!

ང་ ~  ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

ŋa  ~   sa~qa   găŋ~la   soŋ~na,

Wherever I am,

            ཁྱེད་ཀྱི་  སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུག

            kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg,

            I hear your voice,

                        ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུག

                        kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg,

                        I hear your voice,

                                    ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུགགོ་ ལོ

                                    kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg-gŏ  lo.

                                    I hear your voice.

            ང་ ~  ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

            ŋa   sa~qa găŋ~la soŋ~na,

            Wherever I am,

                        ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུག

                        kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg,

                        I hear your voice,

                                 ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུགགོ་ ལོ

                                    kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg- gŏ  lo.

                                    I hear your voice.

                        ང་ ~   ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

                        ŋa   sa~qa găŋ~la soŋ~na,

                        Wherever I am,

                                    ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུག

                                    kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg,

                                    I hear your voice,

                                                ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུགགོ་ ལོ།

                                                kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg- gŏ  lo.

                                             I hear your voice.

                                    ང་ ~   ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

                                    ŋa   sa~qa găŋ~la soŋ~na,

                                    Wherever I am,

                                                ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུག

                                                kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg,

                                                I hear your voice,

                                                          ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུགགོ་ ལོ།

                                                            kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg-gŏ lo.

                                                            I hear your voice.

                                                ང་ ~   ས་~ཆ་ གང་~ལ་ སོང་~ན་

                                                ŋa   sa~qa găŋ~la soŋ~na,

                                                Wherever I am,

                                                            ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུག

                                                            kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg,

                                                            I hear your voice,

                                                                        ཁྱེད་ཀྱི་ སྐད་~ཆ་ གོ་~འདུགགོ་ ལོ།

                                                                        kyed-gyi gad-qa gŏ~dùg-gŏ lo.

                                                                         I hear your voice.