Namla Karma

གནམ་ལ་སྐར་མ།

Stars in the Sky

Dartso

དར་མཚོ།

Autoplay

གནམ་ལ་སྐར་མ།
nám-la gar-ma
Stars in the Sky

    གཞས་མ་  དར་མཚོ།

    dǎr-cò

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~རི་  ལོ~  ཟེ།    བསྭོ~ འོ~

    sò~ǒ   ya~ri   lo~  se,    sò~ ǒ~

གནམ་~ ལ་~ འོ~ འོ~  སྐར་~མ་   མང་~པོ་   ཤར་~བྱུང་།

nám~ la~ ǒ~ ǒ~  gar~ma   maŋ~bo   xar~jyǔŋ

Many stars have appeared in the sky

    སྐར་~ མ་~ འོ~ འོ~   བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོ་   ཤར་~བྱུང་།

    gar~ ma~ ǒ~ ǒ~  gyá~trag   maŋ~bo   xar~jyǔŋ,

    Hundreds of stars have appeared,

        སྐར་~ མ་~   བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོ་   ཤར་~འ  བྱུང་།

        gar~ma ~  gyá~trag   maŋ~bo   xar~  jyǔŋ.

        Hundreds of stars have appeared.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~རི་  ལོ~  ཟེ།    བསྭོ~ འོ~

    sò~ǒ   ya~ri   lo~  se,    sò~ ǒ~

སྐར་~ མ་~ འོ~ འོ~  བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོའི་   དཀྱིལ་~ན།

gar~ ma~ ǒ~ ǒ~   gyá~trag   maŋ~boi   gyil~na

In the midst of many hundreds of stars

    སྐར་~ མ་~ འོ~ འོ~  སྨིན་~དྲུག་   འདྲ་~བ་   མི་~འདུག

    gar~ ma~ ǒ~ ǒ~   mìn~drǔg   drà~va   mi~dùg,

    There is none like the Pleiades,

        སྐར་~ མ་~  སྨིན་~དྲུག་  འདྲ་~བ་  སྨིན་~དྲུག་  འདྲ་~བ་ མི་~འ  འདུག

        gar~ ma~  mìn~drǔg   drà~va  mìn~drǔg   drà~va  mi~dùg.

        There is none like the Pleiades, none like the Pleiades.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~     བསྭོ~ འོ~ ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~།

    sò~ǒ  ya~ ǎ~ ri  lo~~~     sò~ ǒ~ ya~ ǎ~ ri  lo~~~

    སྐར་~ མ་~ འོ~ འོ~  བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོའི་   དཀྱིལ་~ན།

    gar~ ma~ ǒ~ ǒ~   gyá~trag   maŋ~boi   gyil~na

    In the midst of many hundreds of stars

        སྐར་~ མ་~  སྨིན་~དྲུག་  འདྲ་~བ་  སྨིན་~དྲུག་  འདྲ་~བ་ མི་~འ  འདུག

        gar~ ma~  mìn~drǔg   drà~va  mìn~drǔg   drà~va  mi~dùg.

        There is none like the Pleiades, none like the Pleiades.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~རི་  ལོ~  ཟེ།    བསྭོ~ འོ~

    sò~ǒ   ya~ri   lo~  se,    sò~ ǒ~

ཕར་~ རིའི་~ འོ~ འོ~  སྤང་~གི་   ཡར་~ལ་   སྟེང་~ལ།

par~ rii~ ǒ~ ǒ~  baŋ~gĭ   yar~la   deŋ~la

Above the grassland of the far away hills

    མེ་~ ཏོག་~ འོ~ འོ~  བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོ་   བཞད་~སོང་།

    me~ dog~ ǒ~ ǒ~   gyá~trag   maŋ~bo   xád~soŋ,

    Many hundreds of flowers have blossomed,

        མེ་~ ཏོག་~  བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོ་   བཞད་~འད  སོང་།

        me~ dog~   gyá~trag   maŋ~bo   xád~ǎd   soŋ.

        Many hundreds of flowers have blossomed.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~རི་  ལོ~  ཟེ།    བསྭོ~ འོ~

    sò~ǒ   ya~ri   lo~  se,    sò~ ǒ~

མེ་~ ཏོག་~ འོ~ འོ~  བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོའི་   དཀྱིལ་~ལ།

me~ dog~ ǒ~ ǒ~ gyá~trag   maŋ~boi   gyil~la

Among all these many flowers

    མེ་~ ཏོག་~ འོ~ འོ~  པད་~མ་   འདྲ་~ལེ་   མི་~འདུག

    me~ dog~ ǒ~ ǒ~    bad~ma   drà~le   mi~dùg,

    There is none like the lotus flower,

        མེ་~ ཏོག་~  པད་~མ་  འདྲ་~ལེ་  པད་~མ་  འདྲ་~ལེ་ མི་~འི  འདུག

        me~ dog~  bad~ma  drà~le  bad~ma   drà~le   mi~ĭ   dùg.

        There is none like the lotus flower, none like the lotus.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~     བསྭོ~ འོ~ ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~།

    sò~ǒ  ya~ ǎ~ ri  lo~~~     sò~ ǒ~ ya~ ǎ~ ri  lo~~~

    མེ་~ ཏོག་~ འོ~ འོ~  བརྒྱ་~ཕྲག་   མང་~པོའི་   དཀྱིལ་~ལ།

    me~ dog~ ǒ~ ǒ~ gyá~trag   maŋ~boi   gyil~la,

    Among all these many flowers,

        མེ་~ ཏོག་~  པད་~མ་  འདྲ་~ལེ་  པད་~མ་  འདྲ་~ལེ་ མི་~འི  འདུག

        me~ dog~  bad~ma  drà~le  bad~ma   drà~le   mi~ĭ   dùg.

        There is none like the lotus flower, none like the lotus.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~རི་  ལོ~  ཟེ།    བསྭོ~ འོ~

    sò~ǒ   ya~ri   lo~  se,    sò~ ǒ~

རྒྱ་~ གྲོང་~ འོ~ འོ~  མི་~ཡིས   ཡར་~ལ་   བཀང་~བྱུང་།

gyá~ drǒŋ~ ǒ~ ǒ~  mi~yis   yar~la   gǎŋ~jyǔŋ,

Cities are full to the brim with people,

    ཕ་~ མ་~ འོ~ འོ~   འདྲ་~ལེ་   འདྲ་~ལེ་   མི་~འདུག

    pa~ ma~ ǒ~ ǒ~   drà~le   drà~le   mi~dùg,

    But there is no one, no one like parents,

        ཕ་~ མ་~   འདྲ་~ལེ་   འདྲ་~ལེ་   མི་~འི  འདུག

        pa~ ma~   drà~le   drà~le   mi~ dùg.

        But there is no one, no one like parents.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~རི་  ལོ~  ཟེ།    བསྭོ~ འོ~

    sò~ǒ   ya~ri   lo~  se,    sò~ ǒ~

ཕ་~ མ་~ འོ~ འོ~   འདྲ་~ལེ་   འདྲ་~ལེ་   ཡོད་~ན།

pa~ ma~ ǒ~ ǒ~   drà~le   drà~le yod~na,

Even if there is someone similar, similar to parents,

    བྱམས་~ བརྩེ~ འོ~ འོ~   འདྲ་~ལེ་   འདྲ་~ལེ་   མི་~འདུག

    jyǎm~ ze~ ǒ~ ǒ~ drà~le   drà~le   mi~dùg,

    There is no similar, no similar loving kindness,

        བྱམས་~ བརྩེ~ འདྲ་~ལེ་ འདྲ་~ལེ་  འདྲ་~ལེ་ འདྲ་~ལེ་  མི་~འི   འདུག

        jyǎm~ ze~ drà~le   drà~le  drà~le   drà~le   mi~ dùg.

        There is no similar, no similar loving kindness.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~     བསྭོ~ འོ~ ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~།

    sò~ǒ  ya~ ǎ~ ri  lo~~~     sò~ ǒ~ ya~ ǎ~ ri  lo~~~

    ཕ་~ མ་~ འོ~ འོ~   འདྲ་~ལེ་   འདྲ་~ལེ་   ཡོད་~ན།

    pa~ ma~ ǒ~ ǒ~   drà~le   drà~le yod~na,

    Even if there is someone similar, similar to parents,

        བྱམས་~ བརྩེ~ འདྲ་~ལེ་ འདྲ་~ལེ་  འདྲ་~ལེ་ འདྲ་~ལེ་  མི་~འི  འདུག

        jyǎm~ ze~ drà~le   drà~le  drà~le   drà~le   mi~ dùg.

        There is no similar, no similar loving kindness.

    བསྭོ་~འོ་  ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~     བསྭོ~ འོ~ ཡ་~ འ~ རི་  ལོ~~~།

    sò~ǒ  ya~ ǎ~ ri  lo~~~     sò~ ǒ~ ya~ ǎ~ ri  lo~~~

    ཕ་~ མ་~ འོ~ འོ~   འདྲ་~ལེ་   འདྲ་~ལེ་   ཡོད་~ན།

    pa~ ma~ ǒ~ ǒ~   drà~le   drà~le yod~na,

    Even if there is someone similar, similar to parents,

        བྱམས་~ བརྩེ~ འདྲ་~ལེ་ འདྲ་~ལེ་  འདྲ་~ལེ་ འདྲ་~ལེ་  མི་~འི  འདུག

        jyǎm~ ze~ drà~le   drà~le  drà~le   drà~le   mi~ dùg.

        There is no similar, no similar loving kindness.