Namlak Chang Sol

རྣམ་ལགས་ཆང་གསོལ།

Please Have Chang!

Margyan Metok Tshendep

མར་རྒྱན་མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

རྣམ་ལགས་ཆང་གསོལ།
nám-lag qaŋ sòl
Please Drink Some Chang!

                            མར་རྒྱན་མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ།

                                mar-gyán me-dog can-déb

ཆང་~འདི མི་~འཐུང་ བསམ་~་བྱུང་།

qaŋ~dì    mi~tùŋ    sàm jyŭŋ.

At first we thought not to drink this chang.

    རྣམ་~  ལགས་ ཆང~གསོལ་ རོགས ~  །

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~ ,

    “Please have some chang,

བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་ དྲངས་~སོང་~།

sòd~nam   drón~mas   drăŋ~soŋ~ !

Sönam Drönma is serving it!”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.

ཆང་~འདི་ འཐུང་~ཞིང་ འཐུང་~ ལ~།

qaŋ~dì   tùŋ~xĭŋ   tùŋ~ la~ .

Drink, drink this chang.

    རྣམ་~ལགས་ ཆང་~གསོལ་ རོགས ~།

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~  ,

    "Please have some chang,

        རིག་ ~པ་ དྭངས་~ཤིང་ བཀྲ་~བྱུང་།

        rig ~ba  dăŋ~xiŋ   dra~jyŭŋ.

        And your mind will become clear and luminous.”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.

ཆང་~འདི མི་~འཐུང་ བསམ་~་བྱུང་།

qaŋ~dì    mi~tùŋ    sàm jyŭŋ,

At first we thought not to drink this chang,

    རྣམ་~  ལགས་ ཆང~གསོལ་ རོགས ~  །

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~  ,

    “Please have some chang,

བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་ དྲངས་~སོང་~།

sòd~nam   drón~mas   drăŋ~soŋ~ !

Sönam Drönma is serving it!”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.

ཆང་~འདི་ འཐུང་~ཞིང་ འཐུང་~ ལ~།

qaŋ~dì   tùŋ~xĭŋ   tùŋ~ la~ .

Drink, drink this chang.

    རྣམ་~ལགས་ ཆང་~གསོལ་ རོགས ~།

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~  ,

    "Please have some chang,

        རིག་ ~པ་ དྭངས་~ཤིང་ བཀྲ་~བྱུང་།

        rig ~ba  dăŋ~xiŋ   dra~jyŭŋ.

        And your mind will become clear and luminous.”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.

ཆང་~འདི་ འཐུང་~ཞིང་ འཐུང་~ ལ~།

qaŋ~dì   tùŋ~xĭŋ   tùŋ~ la~ .

Drink, drink this chang.

    རྣམ་~ལགས་ ཆང་~གསོལ་ རོགས ~།

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~  ,

    "Please have some chang,

        རིག་ ~པ་ དྭངས་~ཤིང་ བཀྲ་~བྱུང་།

        rig ~ba  dăŋ~xiŋ   dra~jyŭŋ.

        And your mind will become clear and luminous.”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.

ཆང་~འདི མི་~འཐུང་ བསམ་~་བྱུང་།

qaŋ~dì    mi~tùŋ    sàm jyŭŋ.

At first we thought not to drink this chang.

    རྣམ་~  ལགས་ ཆང~གསོལ་ རོགས ~  །

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~  .

    “Please have some chang.

བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་ དྲངས་~སོང་~།

sòd~nam   drón~mas   drăŋ~soŋ~ !

Sönam Drönma is serving it!”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.

ཆང་~འདི་ འཐུང་~ཞིང་ འཐུང་~ ལ~།

qaŋ~dì   tùŋ~xĭŋ   tùŋ~ la~ ,

Drink, drink this chang.

    རྣམ་~ལགས་ ཆང་~གསོལ་ རོགས ~།

    nám~lag   qaŋ~ sòl~rog ~  .

    "Please have some chang,

        རིག་ ~པ་ དྭངས་~ཤིང་ བཀྲ་~བྱུང་།

        rig ~ba  dăŋ~xiŋ   dra~jyŭŋ.

        And your mind will become clear and luminous.”

    ངེད་~ཅག་ འག~ ཆང་~འདི་ འི~ བསོད་~ནམས་ སྒྲོན་~མས་

    ŋed~jag  ăg~  qaŋ~dì ĭ~ sòd-nam   drón-mas

    We are drinking chang

        དྲངས་ འང་~བཞིན་ གསོལ་~ ལོ~~།

        drăŋ~ ăŋ~xín    sòl~ lo~~ .

        Served by Sönam Drönma.