Namlo Sartse

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས།

New Year's Day

Samkho

བསམ་ཁོ།

Autoplay

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས།
nám-lo sàr-ces
New Year’s Day

    བསམ་ཁོ།

    sàm-ko

བཀྲ་~ ཤིས་པའི་   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   རེད།

dra~ xis-bai   ñi~ ma~   dě~ riŋ~   red.

Today is an auspicious day.

    དོན་~  འགྲུབ་པའི་   ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཡིན།

    dǒn~  drùb-bai   ñi~ ma~   dě~ riŋ~   yin.

    Today is a day for fulfilling one’s wishes.

བྱམས་~  ལྡན་གྱི་   དྲིན་~ འིན་ཆེན་~   ཕ་མ་~ གཉིས་~   ལ~།

jyǎm~  dán-gyĭ   drĭn~ ĭnqen~ pa-ma~ ñís~  la~,

To the kind and loving father and mother

    དགའ་ ~སྐྱིད་ཀྱི་   གླུ་~ ཞིག་~  ལེན་~~ ཡ

    gá ~gyid-gyi   lú~ xĭg~  len~~ ya.

    I sing a song of joy.

དུས་~ འགྱང་མིན་   འདི་~ རུ་~ འཚོགས་~ དང་~ ལྷན།

dǔs~ gyàŋ-min   dì~ ru~ cog~ dǎŋ~ lhan!

Without delay, gather here!

    ཁྲོམ་~ ན་ཟླ་  འཛོམས་~ པའི་~  དུས་~  བཟང་~  འདིར།

    trom~ na-dá   zòm~ bai~  dǔs~  sáŋ~  dìr,

    In this good moment when all friends are gathered

        ངས་~ དྭངས་གཙང་   སེམས་~ འོན་ཀྱི་~  མཆོད་པ་   གླུ་ལ་  དྲངས~།

        ŋas~ dǎŋ-zaŋ   sem~ ěmgyi~ qòd-ba   lú-la drǎŋ,

        I sing the offering of my pure mind,

            ཁྱེད་~ དགའ་བའི་  བསམ་དོན་   འགྲུབ་པའི་  སྨོན་~ འདུན་~ 

            kyed~ gá-vai  sàm-dǒn   drub-bai  mòn~ dùn~ ya.

            And express the wish that you may realize your desires.

གནམ་ ~ལོ་   གསར་~ པ་~  དགའ་~  འ་བས་~  བསུ~ །

nám ~lo   sàr~ ba~  gá~  ǎvas~  sù~ !

I welcome with pleasure you who celebrate the new year!

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

ཟས་~  ཞིམ་མངར་  ཇ་~ འ་ཆང་   འཛོམས་~  འམ་པ་  གནས་~ འདི་རུ་~  སྟེ།

sǎs~ xĭm-ŋár  ja~ ǎqaŋ  zòm~ ǎmba  nás~ dì-ru~ de,

In this place with good tasting food, tea and chang,

    བག་~  སྤྲོ་བས་   བཞེས་~ འེ་དང་   གླུ་~ འུ་ཞིག་   ང་~ ཡིས་~ ལེན~~

    bǎg~  drǒ-vas   xés~ ědǎŋ,

    Cheerfully eat and drink,

        lú~ ǔxĭg   ŋa~ yis~ len~~.

        And I will sing a song.

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

    ཁྱེད་~ རྣམ་~   བསམ་~ དོན་~   འགྲུབ་~པའི་  སྨོན་~ འདུན་~ ཞུ~།

    kyed~ nám~  sàm~ dǒn~  drùb~ bai  mòn~ dùn~ xǔ~.

    I express the wish that you may realize your desires.

        གནམ་ ~ལོ་   གསར་~ པ་~   དགའ་~  འ་བས་~   བསུ~ །

        nám ~lo   sàr~ ba~  gá~ ǎvas~  sù~ !

        I welcome with pleasure you who celebrate the new year!

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

ཟས་~  ཞིམ་མངར་  ཇ་~ འ་ཆང་   འཛོམས་~  འམ་པ་  གནས་~ འདི་རུ་~  སྟེ།

sǎs~ xĭm-ŋár  ja~ ǎqaŋ  zòm~ ǎmba  nás~ dì-ru~ de,

In this place with good tasting food, tea and chang,

    བག་~  སྤྲོ་བས་   བཞེས་~ འེ་དང་   གླུ་~ འུ་ཞིག་   ང་~ ཡིས་~ ལེན~~

    bǎg~  drǒ-vas   xés~ ědǎŋ,

    Cheerfully eat and drink,

        lú~ ǔxĭg   ŋa~ yis~ len~~.

        And I will sing a song.

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

    ཡར་~ ལོངས་དང་   སྐོར་~ བྲོ་~ རྡུང་~ འུ་ཡ་~ བཀྲ་ཤིས་   བདེ་~ ལེགས~།

    yar~ loŋ-dǎŋ   gor~ drǒ~ dúŋ~ ǔŋ-ya~,

    Stand up and dance a circle dance,

        dra-xis   dé~ leg~!

        Fortune and happiness!

བཀྲ་~ ཤིས་པའི་    ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   རེད།

dra~ xis-bai   ñi~ ma~   dě~ riŋ~   red.

Today is an auspicious day.

    དོན་~  འགྲུབ་པའི་    ཉི་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   ཡིན།

    dǒn~  drùb-bai   ñi~ ma~   dě~ riŋ~   yin.

    Today is a day for fulfilling one’s wishes.

བྱམས་~  ལྡན་གྱི་    དྲིན་~ འིན་ཆེན་~   ཕ་མ་~ གཉིས་~   ལ~།

jyǎm~  dán-gyĭ   drĭn~ ĭnqen~ pa-ma~ ñís~  la~

To the kind and loving father and mother

    དགའ་ ~སྐྱིད་ཀྱི་   གླུ་~ ཞིག་~  ལེན་~~ ཡ

    gá ~gyid-gyi   lú~ xĭg~  len~~ ya.

    I sing a song of joy.

དུས་~ འགྱང་མིན་   འདི་~ རུ་~ འཚོགས་~ དང་~ ལྷན།

dǔs~ gyàŋ-min   dì~ ru~ cog~ dǎŋ~ lhan,

Without delay, gather here!

    ཁྲོམ་~ ན་ཟླ་   འཛོམས་~ པའི་~  དུས་~  བཟང་~  འདིར།

    trom~ na-dá   zòm~ bai~  dǔs~  sáŋ~  dìr

    In this good moment when all friends are gathered

        ངས་~ དྭངས་གཙང་   སེམས་~ འོན་ཀྱི་~  མཆོད་པ་   གླུ་ལ་  དྲངས།

        ŋas~ dǎŋ-zaŋ  sem~ ěmgyi~ qòd-ba  lú-la drǎŋ~,

        I sing the offering of my pure mind,

    ཁྱེད་~ དགའ་བའི་  བསམ་དོན་   འགྲུབ་པའི་  སྨོན་~ འདུན་~ 

    kyed~ gá-vai  sàm-dǒn   drùb-bai  mòn~ dùn~ ya.

    And express the wish that you may realize your desires.

        གནམ་ ~ལོ་   གསར་~ པ་~   དགའ་~  འ་བས་~  བསུ~ །

        nám ~lo   sàr~ ba~  gá~ ǎvas~  sù~ !

        I welcome with pleasure you who celebrate the new year!

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

ཟས་~  ཞིམ་མངར་  ཇ་~ འ་ཆང་   འཛོམས་~  འམ་པ་  གནས་~ འདི་རུ་~  སྟེ།

sǎs~ xĭm-ŋár  ja~ ǎqaŋ  zòm~ ǎmba  nás~ dì-ru~ de,

In this place with good tasting food, tea and chang,

    བག་~  སྤྲོ་བས་   བཞེས་~ འེ་དང་   གླུ་~ འུ་ཞིག་   ང་~ ཡིས་~ ལེན~~

    bǎg~  drǒ-vas   xés~ ědǎŋ

    Cheerfully eat and drink

        lú~ ǔxĭg   ŋa~ yis~ len~~.

        And I will sing a song.

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

    ཁྱེད་~ རྣམ་~   བསམ་~ དོན་~   འགྲུབ་~པའི་  སྨོན་~ འདུན་~ ཞུ~།

    kyed~ nám~   sàm~ dǒn~  drùb~ bai  mòn~ dùn~ xǔ~.

    I express the wish that you may realize your desires.

གནམ་ ~ལོ་   གསར་~ པ་~  དགའ་~  འ་བས་~  བསུ~ །

nám ~lo   sàr~ ba~  gá~  ǎvas~  sù~ !

I welcome with pleasure you who celebrate the new year!

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

ཟས་~  ཞིམ་མངར་  ཇ་~ འ་ཆང་   འཛོམས་~  འམ་པ་  གནས་~ འདི་རུ་~  སྟེ།

sǎs~ xĭm-ŋár  ja~ ǎqaŋ  zòm~ ǎmba  nás~ dì-ru~ de,

In this place with good tasting food, tea and chang,

    བག་~  སྤྲོ་བས་   བཞེས་~ འེ་དང་   གླུ་~ འུ་ཞིག་   ང་~ ཡིས་~ ལེན~~

    bǎg~  drǒ-vas   xés~ ědǎŋ

    Cheerfully eat and drink

        lú~ ǔxĭg   ŋa~ yis~ len~~.

        And I will sing a song.

                                        ཝེ~   ཝེ~   ཝེ~།

                                        we~   we~   we~.

        ཡར་~ ལོངས་དང་   སྐོར་~ བྲོ་~ རྡུང་~ འུ་ཡ་~

        yar~ loŋ-dǎŋ   gor~ drǒ~ dúŋ~ ǔŋ-ya~!

        Stand up and dance a circle dance!

            བཀྲ་ཤིས་   བདེ་~ ལེགས~།

            dra-xis   dé~ leg~!

            Fortune and happiness!