Namsa  Golog

ས་མགོ་ལོག གནམ་མགོ་ལོག

Earth Golog, Sky Golog

Golog group

Autoplay

ས་མགོ་ལོག  གནམ་མགོ་ལོག
sa gò-log, nám gò-log
Earth Golog, Sky Golog!

    གཞས་ཚིག་    དུར་བུད་རྣམ་གྲགས།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།   སྐྱིད་ཁོ།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

ཨ་~སྔོན་  འོན~ ཡངས་~པོ་  ཡངས་~པོ་  འདི༑    གདོད་~མའི་   མགོ་~འོ་སྦྲ་   ཡིན~གོ

a~nòn  ǒn~ yaŋ~bo  yaŋ~bo  dì༑

                        dód~mai   gò~ǒ-drá   yin~.

This vast space is the original dimension of our tent.

ས་~གཞི་  འི~ བརྟན་~པོ་  འདི༑    གདོད་~མའི་   རྐང་~ལྷམ་   ཡིན~འིན

sa~xí  ĭ~  dan~bo  dì༑

                        dód~mai  gaŋ~lham   yin~ĭn.

This firm ground our original boots.

ཚེ་~སྲོག་  འོ་~དང་   གནམ་~ འམ~  ས་~ འ~  འདྲེས་~ འེས~  པས~ འས~།

ce~sòg  ǒ~dǎŋ   nám~ ǎm~  sa~ ǎ~  drès~ ěs~  bas~ ǎs~,

Since our life is integrated with the sky and earth,

རང་~བྱུང་  འུང~གི་  གཤིས་~ འི~  རྒྱུད་~ འུད~  བཅོས་~འོས   མི་~འི   དགོས~འོས~

raŋ~jyǔŋ  ǔŋ~gĭ  xìs~ ĭ~  gyúd~ ǔd~  jos~ǒs   mi~ĭ   gós~ǒs~.

We don’t need to modify our natural character.

    ས་~ འ~  མགོ་~ འོ~ ལོག~ འོག~      གནམ་~ འམ~ མགོ་~ ལོག~ ལོག~

    sa~ ǎ~  gò~ ǒ~ log~ ǒg~,      nam~ ǎm~ gò~ log~ ǒg~

  Earth Golog, sky Golog!

        ས་~ མགོ་ལོག~  སྟེ~ཡ      གནམ་~ འམ~  མགོ་~ འོ~  ལོག~~~~

        sa~ gò-log~  de~ya  nam~ ǎm~ gò~ ǒ~ log~~~~

    Earth Golog, sky Golog!

རྨ་~རྒྱལ་  འ~ སྤོམ་~ར་  སྤོམ་~ར་  འདི༑    ཕ་~ཡི་   རིགས་~འི་རུས་   ཡིན~གོ

má~gyál  ǎ~ bom~ra  bom~ra  dì༑    pa~yi   rig~rus   yin~.

The Magyal Pomra mountain is the paternal family line.

གཉན་~པོ་  འོ~  གཡུ་~རྩེ་  འདི༑    མ་~ཡི་   མཆེད་~ཁུངས་   ཡིན~འིན

ñán~bo  ǒ~  yú~ze  dì༑    ma~yi   qèd~kuŋ   yin~ĭn.

The Nyenpo Yutse mountain is the source of maternal relatives.

ལྷ་~ཚོགས་  འོག་~དང་   མི་~ འི~  ཚོགས་~ འོག~  འདྲེས་~ འེས~  པས~ འས~

lha~cog  ǒg~dǎŋ   mi~ ĭ~  cog~ ǒg~  drès~ ěs~  bas~ ǎs~,

Since deities and human beings are integrated,

བློ་~སྟོབས་  འོ~ཀྱི་  མགོ་~ འོ~  བོ་~ འོ~  དམད་~འད   མི་~འི   དགོས~འོས~

ló~dob  ǒ~gyi  gò~ ǒ~  vo~ ǒ~  mád~ǎd   mi~ĭ   gós~ǒs~.

We do not need to be discouraged.

    ས་~ འ~  མགོ་~ འོ~ ལོག~ འོག~      གནམ་~ འམ~ མགོ་~ ལོག~ ལོག~

    sa~ ǎ~  gò~ ǒ~ log~ ǒg~,      nam~ ǎm~ gò~ log~ ǒg~

    Earth Golog, sky Golog!

        ས་~ མགོ་ལོག~  སྟེ~ཡ      གནམ་~ འམ~  མགོ་~ འོ~  ལོག~~~~

        sa~ gò-log~  de~ya      nam~ ǎm~  gò~ ǒ~  log~~~~

        Earth Golog, sky Golog!

འདོ་~ཕྲུག་  འུག~ རྟ་~ཕོ་  འདི༑    མི་~ཚེའི་   ཕྱེད་~འེད་ཀ་   ཡིན~གོ

dò~trug  ǔg~ da~po  dì༑    mi~cei   qyed~ěd-ga   yin~.

This young stallion is half of a human life.

ཁྲ་~རིང་  འིང~ མེ་~མདའ་  འདི༑    སྲོག་~གི་   ཁེབས་~མ་   ཡིན~འིན

tra~riŋ  ĭŋ~  me~dà  dì༑    sòg~gĭ   keb~ma   yin~ ĭn.

This long striped rifle is the shield of vital force.

སྨོན་~ལམ་  འམ་~དང་   བྱང་~ འང~  ལམ་~ འམ~  འདྲེས་~ འེས~  པས~ འས~

mòn~lam  ǎm~dǎŋ  jyǎŋ~ ǎŋ~  lam~ ǎm~  drès~ ěs~  bas~ ǎs~,

Since our aspiration is integrated with the path to the north,

གར~འགྲོ་  འོ~ལ་  རང་~ འང~  ཚོད་~ འོད~  འཛིན་~འིན   མི་~འི   དགོས~འོས~

gǎr~drò  ǒ~la  raŋ~ǎŋ~  cod~ ǒd~  zìn~ĭn   mi~ĭ   gos~ǒs~.

We do not need to limit ourselves about where to go.

    ས་~ འ~  མགོ་~ འོ~ ལོག~ འོག~      གནམ་~ འམ~ མགོ་~ ལོག~ ལོག~

    sa~ ǎ~  gò~ ǒ~ log~ ǒg~,      nam~ ǎm~ gò~ log~ ǒg~

    Earth Golog, sky Golog!

        ས་~ མགོ་ལོག~  སྟེ~ཡ      གནམ་~ འམ~  མགོ་~ འོ~  ལོག~~~~

        sa~ gò-log~  de~ya      nam~ ǎm~  gò~ ǒ~  log~~~~

        Earth Golog, sky Golog!

འདོ་~ཕྲུག་  འུག~ རྟ་~ཕོ་  འདི༑     མི་~ཚེའི་   ཕྱེད་~འེད་ཀ་   ཡིན~གོ

dò~trug  ǔg~ da~po  dì༑    mi~cei   qyed~ěd-ga   yin~.

This young stallion is half of a human life.

ཁྲ་~རིང་  འིང~ མེ་~མདའ་  འདི༑    སྲོག་~གི་   ཁེབས་~མ་   ཡིན~འིན

tra~riŋ  ĭŋ~  me~dà  dì༑    sòg~gĭ   keb~ma   yin~ ĭn.

This long striped rifle is the shield of vital force.

སྨོན་~ལམ་  འམ་~དང་   བྱང་~ འང~  ལམ་~ འམ~  འདྲེས་~ འེས~  པས~ འས~

mòn~lam  ǎm~dǎŋ  jyǎŋ~ ǎŋ~  lam~ ǎm~  drès~ ěs~  bas~ ǎs~,

Since our aspiration is integrated with the path to the north,

གར~འགྲོ་  འོ~ལ་  རང་~ འང~  ཚོད་~ འོད~  འཛིན་~འིན   མི་~འི   དགོས~འོས~

gǎr~drò  ǒ~la  raŋ~ǎŋ~ cod~ ǒd~  zìn~ĭn   mi~ĭ   gos~ǒs~.

We do not need to limit ourselves about where to go.

    ས་~ འ~  མགོ་~ འོ~ ལོག~ འོག~      གནམ་~ འམ~ མགོ་~ ལོག~ ལོག~

    sa~ ǎ~  gò~ ǒ~ log~ ǒg~,      nam~ ǎm~ gò~ log~ ǒg~

    Earth Golog, sky Golog!

        ས་~ མགོ་ལོག~  སྟེ~ཡ      གནམ་~ འམ~  མགོ་~ འོ~  ལོག~~~~

        sa~ gò-log~  de~ya      nam~ ǎm~  gò~ ǒ~  log~~~~

        Earth Golog, sky Golog!

            ས་~ འ~  མགོ་~ འོ~ ལོག~ འོག~    གནམ་~ འམ~ མགོ་~ ལོག~ ལོག~

            sa~ ǎ~  gò~ ǒ~ log~ ǒg~,  nam~ ǎm~ gò~ log~ ǒg~

            Earth Golog, sky Golog!

                ས་~ མགོ་ལོག~  སྟེ~ཡ    གནམ་~ འམ~  མགོ་~ འོ~  ལོག~~~~

                sa~ gò-log~ de~ya  nam~ ǎm~ gò~ ǒ~ log~~~~

                Earth Golog, sky Golog!

                    ས་~ མགོ་ལོག~ སྟེ~ཡ      གནམ་~ འམ~  མགོ་~ འོ~  ལོག~~~~

                    sa~ gò-log~ de~ya  nam~ ǎm~ gò~ ǒ~ log~~~~

                    Earth Golog, sky Golog!