Nangwa Kyidpala

སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།

How Merry!

Konchok & Dezom

དཀོན་མཆོག་དང་བདེ་འཛོམས།

Autoplay

སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ལ།            
nàŋ-va gyid-pa-la
How Merry!

(lhan-zòm)

    དཀོན་མཆོག་དང་བདེ་འཛོམས།

    gon-qòg dan dé-zòm

༼ཕོ་༽
༼M.༽
(Male:)

ང་~ཚོ་~འོ་~ལ་ནི་ འདི་~ལ་ འཛོམས་~འཛོམས།

ŋa~co~ǒ~la-ni   dì~la   zòm~zòm,

We have gathered, gathered here,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

    གཏན་~  དུ་~   འཛོམས་~རྒྱུ་ བྱུང་~ན།

    dan~  dǔ~   zòm~gyú   jyǔŋ~na,

    If we could always gather like this,

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

        How merry it would be!

༼མོ་༽
༼F.༽
(Female:)

ང་~ཚོ་~འོ་~ལ་ནི་   འདི་~ལ་ འཛོམས་~འཛོམས།

ŋa~co~ ǒ~la-ni   dì~la   zòm~zòm,

We have gathered, gathered here,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

    གཏན་~  དུ་~   འཛོམས་~རྒྱུ་ བྱུང་~ན།

    dan~  dǔ~   zòm~gyú   jyǔŋ~na,

    If we could always gather like this,

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

༼ལྷན་༽
༼All༽
(Together:)

གཏན་~དུ་~འོ་~ལ་ནི་ འཛོམས་~པའི་ མི་~ལ།

dan~dǔ~ ǒ~la-ni zòm~bai   mi~la,

For those who always gather together,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

སྙུང་~ གཞི་~  གོད་~ཆག་ མ་~གཏོང་།

ñùŋ~ xí~   gǒd~qag   ma~doŋ!

Do not send illness and misfortune!

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

སྣང་བ་ སྐྱིདཔ་ གཅིག་དང་།

nàŋ-va   gyid-ba   jig-dǎŋ,

How merry one, and

    སྣང་བ་ སྐྱིདཔ་ གཉིས་དང་།

    nàŋ-va   gyid-ba   ñís-dǎŋ,

    How merry two, and

        སྣང་བ་ སྐྱིདཔ་ གསུམ་~ གསུམ~།

        nàŋ-va   gyid-ba   sùm~ sùm ~!

        How merry three, three!

༼ཕོ་༽
༼M.༽
(Male:)

ང་~ཚོ་~འོ་~ལ་ནི་ འདི་~ལ་ འཛོམས་~འཛོམས།

ŋa~co~ ǒ~la-ni   dì~la   zòm~zòm,

We have gathered, gathered here,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

           nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

    གཏན་~  དུ་~   འཛོམས་~རྒྱུ་ བྱུང་~ན།

    dan~  dǔ~   zòm~gyú   jyǔŋ~na,

    If we could always gather like this,

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

༼མོ་༽
༼F.༽
(Female:)

ང་~ཚོ་~འོ་~ལ་ནི་   འདི་~ལ་ འཛོམས་~འཛོམས།

ŋa~co~ ǒ~la-ni   dì~la   zòm~zòm,

We have gathered, gathered here,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

    གཏན་~  དུ་~   འཛོམས་~རྒྱུ་ བྱུང་~ན།

    dan~  dǔ~   zòm~gyú   jyǔŋ~na,

    If we could always gather like this,

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

༼ལྷན་༽
༼All་༽
(Together:)

གཏན་~དུ་~འོ་~ལ་ནི་ འཛོམས་~པའི་ མི་~ལ།

dan~dǔ~o~la-ni zòm~bai   mi~la,

For those who always gather together,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

སྙུང་~ གཞི་~  གོད་~ཆག་ མ་~གཏོང་།

ñùŋ~ xí~   gǒd~qag   ma~doŋ!

Do not send illness and misfortune!

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

སྣང་བ་   སྐྱིདཔ་   གཅིག་དང་།

    nàŋ-va   gyid-ba   jig-dǎŋ,

How merry one, and

    སྣང་བ་   སྐྱིདཔ་   གཉིས་དང་།

    nàŋ-va   gyid-ba   ñís-dǎŋ,

    How merry two, and

        སྣང་བ་ སྐྱིདཔ་ གསུམ་~ གསུམ~།

        nàŋ-va   gyid-ba   sùm~ sùm ~.

        How merry three, three!

༼ཕོ་༽
༼M.་༽
(Male:)

ང་~ཚོ་~འོ་~ལ་ནི་ འདི་~ལ་ འཛོམས་~འཛོམས།

ŋa~co~ ǒ~la-ni   dì~la   zòm~zòm,

We have gathered, gathered here,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

    གཏན་~  དུ་~   འཛོམས་~རྒྱུ་ བྱུང་~ན།

    dan~  dǔ~   zòm~gyú   jyǔŋ~na,

    If we could always gather like this,

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

༼མོ་༽
༼F.་༽
(Female:)

ང་~ཚོ་~འོ་~ལ་ནི་   འདི་~ལ་ འཛོམས་~འཛོམས།

ŋa~co~ ǒ~la-ni   dì~la   zòm~zòm,

We have gathered, gathered here,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

    གཏན་~  དུ་~   འཛོམས་~རྒྱུ་ བྱུང་~ན།

    dan~  dǔ~   zòm~gyú   jyǔŋ~na,

    If we could always gather like this,

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

༼ལྷན་༽
༼All་༽
(Together:)

གཏན་~དུ་~འོ་~ལ་ནི་ འཛོམས་~པའི་ མི་~ལ།

dan~dǔ~ ǒ~la-ni zòm~bai   mi~la,

For those who always gather together,

            སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ~ཡེ~ 

            nàŋ~va   gyid~ba   la~!ye~ 

            How merry! ye

སྙུང་~ གཞི་~  གོད་~ཆག་ མ་~གཏོང་།

ñùŋ~ xí~   gǒd~qag   ma~doŋ!

Do not send illness and misfortune!

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!

སྣང་བ་   སྐྱིདཔ་   གཅིག་དང་།

nàŋ-va   gyid-ba   jig-dǎŋ,

How merry one, and

    སྣང་བ་   སྐྱིདཔ་   གཉིས་དང་།

    nàŋ-va   gyid-ba   ñís-dǎŋ,

    How merry two, and

        སྣང་བ་ སྐྱིདཔ་ གསུམ་~ གསུམ~།

        nàŋ-va   gyid-ba   sùm~ sùm ~!

        How merry three, three!

            སྙུང་~ གཞི་~  གོད་~ཆག་ མ་~གཏོང་།

            ñùŋ~ xí~   gǒd~qag   ma~doŋ!

            Do not send illness and misfortune!

                སྣང་~བ་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

                nàŋ~va   gyid~ba   la!

                How merry it would be!