Nasug Ngaggi Yangta

ན་ཟུག་ངག་གི་དབྱངས་རྟ།

Melody of Pain

Rinchen Tsho

རིན་ཆེན་མཚོ།

Autoplay

ན་ཟུག་ངག་གི་དབྱངས་རྟ།
nasŭg ŋag-gĭ yáŋda
Melody of Pain

                            རིན་ཆེན་མཚོ།

                                rin-qen-cò

ལྷོ་  ~ཕྱོགས་    རྒྱ་~གར་    ཡུལ་~ལ་    འགྲོ~  །

lho   ~qyog    gyá~găr    yul~la    drò~  :

I am heading south to India:

    གངས་  ~ཅན་   འགྲོ་~བའི་   ལ་~ལྷ་   གཅིག~

    găŋ   ~jan    drò~vai    la~lha    jig~  ,

    Since I have not met the one and only deity,

                    of the people of the Land of Snow,

        ཞི་   ~བདེའི་    དེད་~དཔོན་    དམ་~   པ  ~  །

        xĭ    ~déi   děd~bon     dăm~    ba~ .

        The supreme leader of peace.

            མ་ ~མཇལ་   སྐྱོ་~བས་   ལ་~མནར་  སོང་~ །

            ma   ~jàl    gyo~vas    la~nár   soŋ~   .

            I am oppressed by sadness.

                ཨ་~  འ་~  འ་~ འ་

                    a~  hă~  hă~ a

                    མ་ ~མཇལ་   སྐྱོ་~བས་    ལ་~མནར་ སོང་~  །

                    ma   ~jàl    gyo~vas   la~nár    soŋ~   .

                    I am oppressed by sadness.

པཎ་ ~ཆེན་ སྐུ་~ཕྲེང་ བཅུ་~འཆར་ བའི~ །

pan ~qen   gu~treŋ   ju~qàr   vai~  ,

The reincarnation of the Tenth Panchen Lama,

    ཡང་ ~སྤྲུལ་ ཟླ་~བ་ ལ་~གཞོན་ ནུ~ །

    yaŋ   ~drul    dá~va   la~xón  nu~  ,

    Like a young moon,

        ཀླ་ ~ཀློའི་ གདུག་~རྩུབ་ འོག་~   ནས~ །

        lá   ~lói    dúg~zub    hŏg~   nas~

        Is under the power of people without compassion

            མཇལ་ ~བའི་ གོ་~སྐབས་ ལ་~མ་ བྱུང་~ །

            jàl ~vai    gŏ~gab    la~ma   jyŭŋ~   .

            And we never had a chance to meet Him.

                ཨ་~  འ་~  འ་~ འ་

                    a~  hă~  hă~ a

                    མཇལ་~བའི་   གོ་~སྐབས་   ལ་~མ་ བྱུང་ ~ །

                    jàl   ~vai    gŏ~gab    la~ma     jyŭŋ~  .

                    And we never had a chance to meet Him.

ཁེར་ ~རྐྱང་ སེམས་~པ་ གཞོམ་~   པོ~ །

ker   ~gyaŋ    sem~ba   xóm~    bo~  ,

Alone, my mind desperate,

    ལུས་ ~ལ་ ལྕགས་~སྒྲོག་ ལ་~བརྒྱབས་ པའི~ །

    lus   ~la    jag~dróg    la~gyáb    bai~  

    I was put in chains

        གཞན་ ~གྱི་ བཙན་~དབང་ འོག་~   ནས~  །

        xán ~gyi    zan~wáŋ    hŏg~    nas~  ,

        Under the power of others,

            སེམས་ ~པ་ ལྷག་~པར་ ལ་~སྐྱོ     སོང་ ~ །

            sem    ~ba    lhag~bar    la~gyo   soŋ~   .

            And I became even sadder.

                ཨ་~  འ་~  འ་~ འ་

                    a~  hă~  hă~ a

                    སེམས་ ~པ་ ལྷག་~པར་ ལ་~སྐྱོ་ སོང་ ~ །

                    sem ~ba    lhag~bar     la~gyo   soŋ~ .

                    And I became even sadder.

སེམས་ ~ཀྱི་ སྨྲེ་~ངག་ རིང་~   མོ~ །

sem  ~gyi mè~ŋag     riŋ~   mo ~ ,

This is the long-lasting lament of my mind,

    བདེན་ ~པའི་ རང་~དབང་ ང་~ལ་ མེད~ །

    dén  ~bai   raŋ~wáŋ ŋa~la   med~  .

    Though I lack the freedom to express my truth.

        ཨ་ ~ཇོ་ ཡིད་~བཞིན་ དབང་~   རྒྱལ~ །

        a   ~jo      yid~xín     wáŋ~   gyál~  ,

        Elder Brother, Wish-Fulfilling King,

            ཁ་ ~བའི་ བདེ་~སྡུག་ ལ་~གཟིགས་ རོགས~ །

            ka ~vai   dé~dúg    la~síg  rog~   !

            Look at the condition of the Land of Snow!

                ཨ་~  འ་~  འ་~ འ་

                    a~  hă~  hă~ a

                    ཁ་ ~བའི་ བདེ་~སྡུག་ ལ་~གཟིགས་ རོགས~ །

                    ka ~vai    dé~dúg  la~síg   rog~  !

                    Look at the condition of the Land of Snow!