Ney Chenpo

གནས་ཆེན་པོ།

A Great Sacred Place

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

གནས་ཆེན་པོ
nás qen-bo
A great sacred place

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

གནས་~  ཆེན་~པོ་ གཅིག་~ དང་~  ཆེན་ ~ པོ ~ །

nás~ qen~bo  jig~ dăŋ~ qen~  bo~ ,

A great sacred place, very great,

    གནས་~  ཆེན་~པོ གངས་~ དཀར་ལ་~ ཏི་ ~ སེ ~ །

    nás~ qen~bo  găŋ~ gar-la  di~  se~ ,

    A great sacred place is snow-white Kailash,

        གནས་~  ཆེན་~པོ གངས་~ དཀར་ལ་~ ཏི་ ~ སེ ~ །

        nás~ qen~bo  găŋ~ gar-la  di~  se~ .

        A great sacred place is snow-white Kailash.

གནས་~  དེ་~གསུམ་ སྐོར་ ར་~  བསྐོར་ ~ བས ~ །

nás~  dě~sùm  gor~ ra~  gor~  vas~ ,

Circumambulating that place three times,

    ཕོ་~  རང་~སེམས་ སྣང་~ བ་ལ་~ དགའ་ ~  བྱུང་ ~  །

    po~ raŋ~sem  nàŋ~va-la   gá~  jyŭŋ~ 

    The people feel joy

        གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ སེམས་~ པ་ལ་~ སྐྱིད་ ~  བྱུང་།

        xón~ba  ŋa~co  sem~ba-la gyid~  jyŭŋ.

        And we youths become cheerful.

མཚོ་~  ཆེན་~པོ་ གཅིག་~ དང་~  ཆེན་ ~ པོ ~ །

cò~ qen~bo  jig~ dăŋ~  qen~  bo~ ,

A great lake, very great,

    མཚོ་~  ཆེན་~པོ་ མ་~ ཕམ་ལ་~ ་ གཡུ་ ~  མཚོ ~ །

    cò~ qen~bo  ma~pam-la  yú~  cò~ ,

    A great lake is Manasarovar, the Turquoise Lake,

        མཚོ་~  ཆེན་~པོ་ མ་~ ཕམ་ལ་~ གཡུ་ ~  མཚོ།

        cò~ qen~bo  ma~pam-la  yú~  cò~ .

        A great lake is Manasarovar, the Turquoise Lake.

མཚོ་~  འདི་~གསུམ་ སྐོར་~ ར་~  བསྐོར་ ~ བས ~  །

cò~ dì~sùm  gor~ ra~  gor~  vas~ ,

Circumambulating this lake three times,

    ཕོ་~  རང་~སེམས་ སྣང་~ བ་ལ་~ དགའ་ ~ བྱུང་ ~ །

    po~ raŋ~sem  nàŋ~va-la  gá~  jyŭŋ~ ,

    The people feel joy

        གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ སེམས་~ པ་ལ་~ སྐྱིད་ ~ བྱུང་།

        xón~ba  ŋa~co  sem~ba-la  gyid~  jyŭŋ.

        And we youths become cheerful.

ཆོས་~  ཆེན་~པོ་ གཅིག་~ དང་~  ཆེན་ ~ པོ ~ །

qos~ qen~bo  jig~ dăŋ~  qen~  bo~ ,

A great Dharma, very great,

    དབུས་~  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~ བོ་ལ་~ རྣམ་ ~ གསུམ ~ །

    wús~ lha~sai jŏ~vo-la nám~  sùm~ ,

    Are the three statues of Jowo in Lhasa and Central Tibet,

        དབུས་~  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~ བོ་ལ་~ རྣམ་ ~ གསུམ ~ །

        wús~ lha~sai jŏ~vo-la nám~  sùm~ .

        Are the three statues of Jowo in Lhasa and Central Tibet.

ཇོ་~བོ་ འདི་~གསུམ་ སྐོར་~ ར་~  བསྐོར་ ~  བས ~ །

jŏ~vo    dì-sùm   go~  ra~   gor~  vas~ ,

Circumambulating the Jowo three times,

    ཕོ་~  རང་~སེམས་ སྣང་~ བ་ལ་~ དགའ་ ~  བྱུང་ ~ །

    po~ raŋ~sem  nàŋ~va-la  gá~  jyŭŋ~ 

    The people feel joy

        གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ སེམས་~ པ་ལ་~ སྐྱིད་ ~  བྱུང་།

        xón~ba  ŋa~co  sem~ba-la  gyid~  jyŭŋ.

        And we youths become cheerful.

ཆོས་~  ཆེན་~པོ་ གཅིག་~ དང་~  ཆེན་ ~ པོ ~ །

qos~ qen~bo  jig~ dăŋ~  qen~  bo~ ,

A great Dharma, very great,

    དབུས་~  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~ བོ་ལ་~ རྣམ་ ~ གསུམ ~ །

    wús~ lha~sai jŏ~vo- nám~  sùm~ ,

    Are the three statues of Jowo in Lhasa and Central Tibet,

        དབུས་~  ལྷ་~སའི་ ཇོ་~ བོ་ལ་~ རྣམ་ ~ གསུམ ~ །

        wús~ lha~sai jŏ~vo-la nám~  sùm~ .

        Are the three statues of Jowo in Lhasa and Central Tibet.

ཇོ་~བོ་ འདི་~གསུམ་ སྐོར་~ ར་~  བསྐོར་ ~  བས ~ །

jŏ~vo    dì-sùm   gor~  ra~   gor~  vas~ ,

Circumambulating the Jowo three times,

    ཕོ་~  རང་~སེམས་ སྣང་~ བ་ལ་~ དགའ་ ~  བྱུང་ ~ །

    po~ raŋ~sem  nàŋ~va-la  gá~  jyŭŋ~ 

    The people feel joy

        གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ སེམས་~ པ་ལ་~ སྐྱིད་ ~  བྱུང་།

        xón~ba  ŋa~co  sem~ba la  gyid~  jyŭŋ.

        And we youths become cheerful.

             འོ་ ~ གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ སེམས་~ པ་ལ་~ སྐྱིད་ ~བྱུང་།

            hŏ~   xón~ba  ŋa~co  sem~ba-la  gyid~  jyŭŋ.

            And we youths become cheerful.