Neychang Ngonmo

ནས་ཆང་སྔོན་མོ།

Clear Barley Chang

Yangchen Lhaze

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

Autoplay

ནས་ཆང་སྔོན་མོ།
nas-qaŋ ŋon-mo
Clear Barley Chang

    གཞས་ཚིག་    ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

    གཞས་གདངས་    བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།

    གཞས་མ་    དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

    yaŋ-jan lha-zès

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  འབྲུ་~ འུགཡང་~  ནས་~ཀྱི་   ཉིང~འིངཁུ་   རེད~ ~ ~

    yala drù~ ǔyáŋ~  nas~gyi   ñiŋ~ĭŋku   red~ ~ ~.

    Represents the pure juice of the barley, the prosperous grain.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    གངས་~འངཆུ་   དྭངས་~མོའི་   དྭངས་~འངཆང་   ཡིན~ ~ ~

    gǎŋ~ǎŋqu   dǎŋ~moi   dǎŋ~ǎŋqaŋ   yin~ ~ ~.

    Is the clear chang brewed with clear snow water.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    རྫ་~ཆབ་   སིལ་~མའི་   སིལ་~འིལ  ཆང་~འང   ཡིན~ ~ ~

    zá~ǎqab   sil~mai   sil~ĭl   qaŋ~ǎŋ   yin~ ~ ~.

    Is the cool chang of cool rocky water.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ཁ་~བ་   བོད་~པའི་   བོད་~འོདཆང་   ཡིན~ ~ ~

    yala ka~ǎva   bǒd~bai   bǒd~ǒdqaŋ   yin~ ~ ~.

    Is the chang of Tibet, the Land of Snow.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    སྤུན་~འུནཟླ་   འཛོམས་~པའི་   འཛོམས་~འམཆང་  ཡིན~ ~ ~

    bun~ǔndá   zòm~bai   zòm~ǎmqaŋ  yin~ ~ ~.

    Is the gathering chang of assembling brothers and sisters.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    བསམ~འམདོན་   འགྲུབ་~པའི་   འགྲུབ་~འསཆང་  ཡིན~ ~ ~

    sàm~ǎmdǒn   drùb~bai   drùb~ǔbqaŋ  yin~ ~ ~.

    Is the wish-fulfilling chang of the heart’s desire.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ལྷ་~ཡིས་   གནང་~བའི་   བདུད་~འུདརྩི་   ཡིན~ ~ ~

    yala lha~ǎyis   náŋ~vai   dúd~ǔdzi   yin~ ~ ~.

    Is the nectar given by the Gods.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ལས་~   དབང་ ཐང་  དར་~བའི་  རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

    las~  wáŋ-taŋ   dǎr~vai  den~ěndrèl   yod~ ~ ~.

    Is the auspiciousness to increase good karma and power.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~,

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ཚེ་~   བསོད་ ནམས་   རྒྱས་~པའི་   རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

    yala  ce~ sòd nam  gyás~bai  den~ěndrèl  yod~ ~ ~.

    Is the auspiciousness to increase one's life span and luck.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  འབྲུ་~ འུགཡང་~  ནས་~ཀྱི་   ཉིང~འིངཁུ་   རེད~ ~ ~

    yala drù~ ǔyáŋ~  nas~gyi   ñiŋ~ĭŋku   red~ ~ ~.

    Represents the pure juice of the barley, the prosperous grain.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    གངས་~འངཆུ་   དྭངས་~མོའི་   དྭངས་~འངཆང་   ཡིན~ ~ ~

    gǎŋ~ǎŋqu   dǎŋ~moi   dǎŋ~ǎŋqaŋ   yin~ ~ ~.

    Is the clear chang brewed with clear snow water.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~,

Clear barley chang

    རྫ་~ཆབ་   སིལ་~མའི་   སིལ་~འིལ    ཆང་~འང   ཡིན~ ~ ~

    zá~ǎqab   sil~mai   sil~ĭl   qaŋ~ǎŋ   yin~ ~ ~.

    Is the cool chang of cool rocky water.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ཁ་~བ་   བོད་~པའི་   བོད་~འོདཆང་   ཡིན~ ~ ~

    yala ka~ǎva   bǒd~bai   bǒd~ǒdqaŋ   yin~ ~ ~.

    Is the chang of Tibet, the Land of Snow.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    སྤུན་~འུནཟླ་   འཛོམས་~པའི་   འཛོམས་~འམཆང་  ཡིན~ ~ ~

    bun~ǔndá   zòm~bai   zòm~ǎmqaŋ  yin~ ~ ~.

    Is the gathering chang of assembling brothers and sisters.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    བསམ་~འམདོན་   འགྲུབ་~པའི་   འགྲུབ་~འསཆང་  ཡིན~ ~ ~

    sàm~ǎmdǒn   drùb~bai   drùb~ǔbqaŋ  yin~ ~ ~.

    Is the wish-fulfilling chang of the heart’s desire.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ལྷ་~ཡིས་   གནང་~བའི་   བདུད་~འུདརྩི་   ཡིན~ ~ ~

    yala lha~ǎyis   náŋ~vai   dúd~ǔdzi   yin~ ~ ~.

    Is the nectar given by the Gods.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ལས་~   དབང་ ཐང་   དར་~བའི་  རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

    las~  wáŋ-taŋ   dǎr~vai  den~ěndrèl   yod~ ~ ~.

    Is the auspiciousness to increase good karma and power.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~,

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ཚེ་~  བསོད་ ནམས་   རྒྱས་~པའི་   རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

    yala ce~ sòd nam  gyás~bai  den~ěndrèl  yod~ ~ ~.

    Is the auspiciousness to increase one's life span and luck.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ལྷ་~ཡིས་   གནང་~བའི་   བདུད་~འུདརྩི་   ཡིན~ ~ ~

    yala  lha~ǎyis   náŋ~vai   dúd~ǔdzi   yin~ ~ ~.

    Is the nectar given by the Gods.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ལས་~   དབང་ ཐང་  དར་~བའི་  རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

    las~  wáŋ-taŋ   dǎr~vai  den~ěndrèl   yod~ ~ ~.

    Is the auspiciousness to increase good karma and power.

ནས་~ འསཆང་~   སྔོན་~ འོན~    མོ~ ~ ~

nas~ ǎsqaŋ~   ŋòn~ ǒn~   mo~ ~ ~

Clear barley chang

    ཡ་ལ་  ཚེ་~  བསོད་ ནམས་   རྒྱས་~པའི་   རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

    yala  ce~ sòd nam  gyás~bai  den~ěndrèl  yod~ ~ ~.

    Is the auspiciousness to increase one's life span and luck.

ཚེ་~  བསོད་ ནམས་   རྒྱས་~པའི་   རྟེན་~འེནའབྲེལ་   ཡོད~ ~ ~

ce~ sòd nam  gyás~bai  den~ěndrèl  yod~ ~ ~.

Is the auspiciousness to increase one's life span and luck.