Neysang

གནས་བཟང་གཡུ་ཡི་ལུང་པ།

The Holy Place of Turquoise

Dawa Rigdzin

ཟླ་བ་རིག་འཛིན།

Autoplay

གནས་བཟང་གཡུ་ཡི་ལུང་པ།
nás-sáŋ yú-yi luŋ-ba
The Holy Place of Turquoise

    དམངས་གཞས་བསྐྱར་བཟོ་    བསྟན་པ་ཚེ་རིང་།

    སྒྲ་ལེན་མཁན་        པདྨབསྟན་འཛིན།

༼ཡར་ཀླུང་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་གླིང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས།༽

གཞོན་~པས་   འདི་~ནས་   ཕར་~གསུམ་   ཕར་~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~ པས~ ལ~

xón~bas   dì~nas   par~sùm   par~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~,

From here young people went therethree times

ཡུལ་~ལ་   སྐྱིད་~པོ་   གཡུ་~ཡི་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yul~la   gyid~bo   yú~yi   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

And arrived in the turquoise happy valley.

གཡུ་~གཞོང་   སྐྱིད་~པ་   བསམ་~ཡས་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yu~xóŋ   gyid~ba   sàm~yas   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

They arrived in the turquoise happy valley of Samye.

བསམ་~ཡས་   ལུང་~པའི་   ཕུ་~གསུམ་   ཕུ་~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~པས~ ལ~

sàm~yas   luŋ~bai   pu~sùm   pu~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~.

They went three times to the upper Samye valley.

གནས་~ལ་   བཟང་~པོ་   གཡའ་~མ་   ལུང་~དང་   མཇལ་~ འ~ བྱུང་~ ལ~

nás~la   sáŋ~bo   yá~ma   luŋ~dǎŋ   jàl~ ǎ~ jyǔŋ~ la~.

They arrived at the sacred place called Yamalung.

ཚེ་~དབང་   ཚེ་~སྒྲུབ་   བོད་~ལ་   བསྟན་~པ་   དར་~ འ~ སོང་~ ལ~

ce~wáŋ   ce~drúb   bǒd~la   dan~ba   dǎr~ ǎ~ soŋ~ la~.

Long life empowerment and long life practice were spread in Tibet.

ཡེ་~འེ་~   ཚེ་~དབང་   ཚེ་~སྒྲུབ་   བོད་~ལ་   བསྟན་~པ་   དར་~ འ~ སོང་~།

ye~ě~  ce~wáŋ  ce~drúb  bǒd~la  dan~ba  dǎr~ ǎ~ soŋ~.

Long life empowerment and long life practice were spread in Tibet.

གཞོན་~པས་   འདི་~ནས་   ཕར་~གསུམ་   ཕར་~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~ པས~ ལ~

xón~bas   dì~nas   par~sùm   par~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~,

From here young people went there three times,

ཡུལ་~ལ་   སྐྱིད་~པོ་   གཡུ་~ཡི་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yul~la   gyid~bo   yú~yi   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

And arrived in the turquoise happy valley.

གཡུ་~གཞོང་   སྐྱིད་~པ་   བསམ་~ཡས་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yu~xóŋ   gyid~ba   sàm~yas   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

They arrived in the turquoise happy valley of Samye.

བསམ་~ཡས་   ལུང་~པའི་   བར~གསུམ་   བར~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~པས~ ལ~

sàm~yas   luŋ~bai   pu~sùm   pu~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~.

They went three times to the middle of Samye valley.

གནས་~ལ་   བཟང་~པོ་   མཆིམས་~ཕུའི་   སྒྲུབ་~གནས་   མཇལ་~ འ~ བྱུང་~ ལ~

nás~la   sáŋ~bo   qìm~puĭ   drúb~nás   jàl~ ǎ~ jyǔŋ~ la~.

They arrived at the sacred practice place called Chimphu.

མཆིམས་~ཕུ་   མ་~མཇལ་   མི་~ལུས་   ཕྱེད་~མ་   འདྲ་~ འ~ བྱུང་~ ལ~

qìm~pu   ma~jàl   mi~lus   qyed~ma   drà~ ǎ~ jyǔŋ~ la~.

If Chimphu is not seen, human life is worth only half.

ཡེ་~འེ་~   མཆིམས་~ཕུ་   མ་~མཇལ་   མི་~ལུས་   ཕྱེད་~མ་   འདྲ་~ འ~ བྱུང་~ ལ~

ye~ě~  qìm~pu  ma~jàl  mi~lus  qyed~ma  drà~ ǎ~ jyǔŋ~ la~.

If Chimphu is not seen, human life is worth only half.

གཞོན་~པས་   འདི་~ནས་   ཕར་~གསུམ་   ཕར་~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~ པས~ ལ~

xón~bas   dì~nas   par~sùm   par~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~,

From here young people went therethree times,

ཡུལ་~ལ་   སྐྱིད་~པོ་   གཡུ་~ཡི་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yul~la   gyid~bo   yú~yi   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

And arrived in the turquoise happy valley.

གཡུ་~གཞོང་   སྐྱིད་~པ་   བསམ་~ཡས་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yu~xóŋ   gyid~ba   sàm~yas   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

They arrived in the turquoise happy valley of Samye.

བསམ་~ཡས་   ལུང་~པའི་   མདའ་~གསུམ་   མདའ་~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~པས~ ལ~

sàm~yas   luŋ~bai   dà~sùm   dà~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~.

They went three times to the lower valley of Samye.

གནས་~ལ་   ཆེན་~པོ་   བསམ་~ཡས་   དགོན་~པ་   མཇལ་~ འ~ བྱུང་~ ལ~

nás~la   qen~bo   sàm~yas   gón~ba   jàl~ ǎ~ jyǔŋ~ la~.

There they arrived at the big sacred monastery called Samye.

བསམ་~ཡས་   ཆོས་~སྐྱོང་   སྲུང་~མས་   ལུང་~བསྟན་   གནང་~ འང~ བྱུང་~ ལ~

sàm~yas  qos~gyoŋ  suŋ~mas  luŋ~dan  náŋ~ ǎŋ~ jyǔŋ~ la~.

The Dharma protectors of Samye gave their prophecy.

ཡེ་~འེ་~   ལུང་~བསྟན་   བསམ་~ནས་   རང་~ཡུལ་   ཕྱོགས་~ལ་   ལོག་~ འོག~ འགྲོ~།

ye~ě~  luŋ~dan  sàm~nas  raŋ~yul  qyog~la  log~ ǒg~ drò~.

Keeping this prophecy in mind, let’s return to our country.

གཞོན་~པས་   འདི་~ནས་   ཕར་~གསུམ་   ཕར་~ལ་   ཕྱིན་~ འིན~ པས~ ལ~

xón~bas   dì~nas   par~sùm   par~la   qyin~ ĭn~ bas~ la~,

From here young people went there three times,

ཡུལ་~ལ་   སྐྱིད་~པོ་   གཡུ་~ཡི་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yul~la   gyid~bo   yú~yi   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

And arrived in the turquoise happy valley.

གཡུ་~གཞོང་   སྐྱིད་~པ་   བསམ་~ཡས་   ལུང་~པར་   བསླེབས་~ འེ~ སོང་~ ལ~

yu~xóŋ   gyid~ba   sàm~yas   luŋ~bar   lèb~ ě~ soŋ~ la~.

They arrived in the turquoise happy valley of Samye.

བསམ་~ཡས་   ལུང་~པའི་   ཕུ་~མདའ་   བར་~གསུམ་   ཕྱིན་~ འིན~པས~ ལ~

sàm~yas   luŋ~bai   pu~dà  bǎr~sùm   qyin~ ĭn~ bas~ la~.

They went three times to the upper, middle and lower parts of Samye valley

ལུས་~ངག་   ཡིད་~ལ་   ཕན་~པའི་   བྱིན་~རླབས་   ཐོབ་~ འོ~ བྱུང་~ ལ~

lus~ŋag   yid~la pan~bai   jyĭn~láb   tob~ ǒ~ jyǔŋ~ la~.

And received blessings for body, speech and mind.

བྱིན་~རླབས་   འདི་~ཡིས་   མི་~ཚེའི་   བར་~ཆད་   སེལ་~ འེ~ སོང་~ ལ~

jyĭn~láb   dì~yis   mi~cei   bǎr~qad   sel~ ě~ soŋ~ la~.

The blessing dispelled the obstacles of life.

ཡེ་~འེ་~   བྱིན་~རླབས་   འདི་~ཡིས་   མི་~ཚེའི་   བར་~ཆད་   སེལ་~ འེ~ སོང་~ ལ~

ye~ě~  jyĭn~láb  dì~yis  mi~cei  bǎr~qad  sel~ ě~ soŋ~ la~.

The blessing dispelled the obstacles of life.