Nga Dengma

ང་དེང་མ་བྱིས་པ་ཡིན་དུས།

Long Before, When I Was a Child

Rinchen Gonpo

རིན་ཆེན་མགོན་པོ།

Autoplay

ང་དེང་མ་བྱིས་པ་ཡིན་དུས།
ŋa deŋ-ma
Long Before

                            རིན་ཆེན་མགོན་པོ།

                                rin-qen gòn-bo

ང་~  དེང་~ མ་~

ŋa~   děŋ~  ma~,

Long before,

    ང་~  དེང་~མ་   བྱིས་~པ་   ཡིན་~པའི་   དུས་~  །

    ŋa~  děŋ~ma,   jyĭs~ba   yin~bai   dŭs~  ,

    Long before, when I was a child,

        ངའི་~  ཡན་~གྱི་   སྐྱིད་~ཅིག་   མེད་~ཀི་   བསམ~  །

        ŋai~  yan~gyĭ   gyid~jig   med~gi   sàm~  .

        I thought no one was happier than I.

    ང་~  དེང་~སང་   ས་~མཐར་   ལྷུང་~དུས་   ན~  །

    ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

    Nowadays that I am stranded in a distant land,

        ངའི་~  ཡན་~གྱི་   སྡུག་~ཅིག་  མེད་~ཀི་   བསམ~   །

        ŋai~  yan~gyĭ   dúg~ jig   med~gi   sàm~  .

        I think no one is more miserable than I.

            ང་~  དེང་~སང་   ས་~མཐར་   ལྷུང་~དུས་  ན~།

            ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

            Nowadays that I am stranded in a distant land,

                ངའི་~ དྲིན་~ཆེན་   ཕ་~མ་   གང་~ན་   ཡོད~  །

                ŋai~  drĭn~qen pa~ma găŋ~na   yod~  ?

                Where are my kind parents?

ང་~  དེང་~  མ་~

ŋa~   děŋ~  ma~,

Long before,

    ང་~  དེང་~མ་ སྟག་~ཕྲུག་ ཡིན་~དུས་ སུ~ །

    ŋa~  děŋ~ma,   dag~trug   yin~dŭs~  su~  ,

    Long before, when I was a young man,

        ངའི་~  ཡན་~གྱི་ སྐྱིད་~ཅིག་ མེད་~ཀི་ བསམ~  །

        ŋai~  yan~gyĭ   gyid~jig   med~gi   sàm~  .

        I thought no one was happier than I.

    ང་~  དེང་~སང་ ས་~མཐར་ ལྷུང་~དུས་ ན~  །

    ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

    Nowadays that I am stranded in a distant land,

        ངའི་~  ཡན་~གྱི་ སྡུག་~ཅིག་ མེད་~ཀི་ བསམ~   །

        ŋai~  yan~gyĭ   dúg~ jig   med~gi   sàm~  .

        I think no one is more miserable than I.

    ང་~  དེང་~སང་ ས་~མཐར་ ལྷུང་~དུས་ ན~  །

    ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

    Nowadays that I am stranded in a distant land,

        ངའི་~ དྲིན་~ཆེན་ ཕ་~མ་ གང་~ན་ ཡོད~  །

        ŋai~  drĭn~qen   pa~ma   găŋ~na   yod~  ?

        Where are my kind parents?

ང་~  དེང་~ མ་~

ŋa~   děŋ~  ma,~

Long before,

    ང་~  དེང་~མ་ འབྲོག~ཕྲུག་ ཡིན་~དུས་ སུ~ །

    ŋa~  děŋ~ma,   dròg~trug   yin~dŭs~  su~  ,

    Long before, when I was a nomad child,

        ངའི་~  ཡན་~གྱི་ སྐྱིད་~ཅིག་ མེད་~ཀི་ བསམ~  །

        ŋai~  yan~gyĭ   gyid~jig   med~gi   sàm~  .

        I thought no one was happier than I.

    ང་~  དེང་~སང་ ས་~མཐར་ ལྷུང་~དུས་ ན~  །

    ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

    Nowadays that I am stranded in a distant land,

        ངའི་~  ཡན་~གྱི་ སྡུག་~ཅིག་ མེད་~ཀི་ བསམ~   །

        ŋai~  yan~gyĭ   dúg~ jig   med~gi   sàm~  .

        I think no one is more miserable than I.

    ང་~  དེང་~སང་ ས་~མཐར་ ལྷུང་~དུས་ ན~  །

    ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

    Nowadays that I am stranded in a distant land,

        ངའི་~ དྲིན་~ཆེན་ ཕ་~མ་ གང་~ན་ ཡོད~  །

        ŋai~  drĭn~qen   pa~ma   găŋ~na   yod~  ?

        Where are my kind parents?

            ང་~  དེང་~སང་ ས་~མཐར་ ལྷུང་~དུས་ ན~  །

            ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

            Nowadays that I am stranded in a distant land,

                ངའི་~  ཡན་~གྱི་ སྡུག་~ཅིག་ མེད་~ཀི་ བསམ~   །

                ŋai~  yan~gyĭ   dúg~ jig   med~gi   sàm~  .

                I think no one is more miserable than I.

            ང་~  དེང་~སང་ ས་~མཐར་ ལྷུང་~དུས་ ན~  །

            ŋa~  děŋ~saŋ   sa~tàr   lhuŋ~dŭs   na~  ,

            Nowadays that I am stranded in a distant land,

                ངའི་~ དྲིན་~ཆེན་ ཕ་~མ་ གང་~ན་ ཡོད~  །

                ŋai~  drĭn~qen   pa~ma   găŋ~na   yod~  ?

                Where are my kind parents?