Nga Gasa Bodyin

ང་དགའ་ས་བོད་ཡིན།

Tibet, the Place I Like

Lhalung Tso

ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

Autoplay

ང་དགའ་ས་བོད་ཡིན།
ŋa gá-sa bǒd-yin
Tibet, the Place I Like

        གཞས་ཚིག་    ཁྲག་རྒྱུན།

        གཞས་གདངས་    ཕུར་བུ་རྣམ་རྒྱལ།

        གཞས་མ་    ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

        lha-luŋ-cò

སེང་~  དཀར་~མོའི་   བུ་~ཕྲུག་   མ་~ཡིན་   ཏེ~འེ~

seŋ~  gar~moi   bǔ~trug   ma~yin   de~ě~,

Even though I am not a cub of the snow lioness,

ང་~  དགའ་~ས་   གངས་~རིའི་   ཞིང་~ཁམས་   ཡིན~འིན~

na~  gá~sa   gǎŋ~rii   xĭŋ~kam   yin~ĭn~.

The place I like is the abode of the snow mountains.

གནས་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   ཕ་~ས་   ཡོད~འོད~

nás~  dě~na   ŋa~yi   pa~sa   yod~ǒd~.

That is the place of my ancestors.

ས་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   ཕ་~མ་    ཡོད~འོད~

sa~  dě~na   ŋa~yi   pa~ma    yod~ǒd~.

In that land, there are my parents.

    གནས་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   ཕ་~ས་   ཡོད~འོད~

    nás~  dě~na   ŋa~yi   pa~sa   yod~ǒd~.

    That is the place of my ancestors.

        ས་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   ཕ་~མ་    ཡོད~འོད~

        sa~  dě~na   ŋa~yi   pa~ma    yod~ǒd~.

        In that land, there are my parents.

            བསྭོ་~འོ    ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་  ལོ~འོ།

            sò~ǒ   yag~re   yag~re  lo~ǒ

            Oh, how good, how good! Lo-o

            ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་    ཡག་~རེ་   ལོ~འོ~

                yag~re   yag~re   yag~re    yag~re   yag~re  lo~ǒ

                How good, how good! How good! Lo-o

ལུག་~  གཡང་~དཀར་   རྒྱུད་~པ་ མ་~ཡིན་   ཏེ~འེ~

lug~  yaŋ~gar   gyud~ba   ma~yin   de~ě~,

Even though I am not the breed of the white sheep,

ང་~  དགའ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   རྩྭ་~ཐང་   ཡིན~འིན~

ŋa~  ga~sa   pa~yul   za~taŋ   yin~ĭn~.

The place I like is the grassland of my motherland.

ཐང་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   སྦྲ་~གུར་   ཡོད~འོད~

taŋ~  de~na   ŋa~yi   dra~gur   yod~ǒd~.

In that meadow, there is my yak hair tent.

ཁྱིམ་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   བརྩེ་~རོགས་    ཡོད~འོད~

kyim~  de~na   ŋa~yi   ze~rog    yod~ǒd~.

In that dwelling, there is my loving companion.

    ཐང་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   སྦྲ་~གུར་   ཡོད~འོད~

    taŋ~  de~na   ŋa~yi   dra~gur    yod~ǒd~.

    In that meadow, there is my yak hair tent.

        ཁྱིམ་~  དེ་~ན་   ང་~ཡི་   བརྩེ་~རོགས་    ཡོད~འོད~

        kyim~  de~na   ŋa~yi   ze~rog    yod~ǒd~.

        In that dwelling, there is my loving companion.

            བསྭོ་~འོ    ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་  ལོ~འོ།

            sò~ǒ   yag~re   yag~re  lo~ǒ

            Oh, how good, how good! Lo-o

            ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་    ཡག་~རེ་   ལོ~འོ~

                yag~re   yag~re   yag~re    yag~re   yag~re  lo~ǒ

                How good, how good! How good! Lo-o

རིགས་~  མང་~པོའི་   ཤ་~ཚ་   ཆེ་~ན་   ཡང~འང~

rig~  maŋ~boi   xa~ca   qe~na   yaŋ~ǎŋ~,

Even though I have great love for many peoples,

ང་~  དགའ་~ས་   བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླ་   ཡིན~འིན~

ŋa~  gá~sa   bǒd~rig   bun~dá   yin~ĭŋ~.

The place I like is the land of my Tibetan brothers.

ཡུལ་~  ཡར་~ལུང་   བཙན་~པོའི་   རྒྱུད~པ་   དེ~འེ~

yul~  yar~luŋ   zan~boi   gyúd~ba   dě~ě~,

Those mighty descendants of the Yarlung valley,

ངའི་~  སྐྱིད~སྡུག་   གཅིག་~པའི་   སྤུན་~ཟླ་    ཡིན~འིན~

ŋai~  gyid~dúg   jig~bai   bun~dá    yod~ǒd~.

Are the brothers who have my same joy and sorrow.

    ཡུལ་~  ཡར་~ལུང་   བཙན་~པོའི་   རྒྱུད~པ་   དེ~འེ~

    yul~ yar~lun   zan~boi   gyúd~pa    dě~ě~,

    Those mighty descendants of the Yarlung valley,

        ངའི་~  སྐྱིད~སྡུག་   གཅིག་~པའི་   སྤུན་~ཟླ་    ཡིན~འིན~

        ŋai~  gyid~dúg   jig~bai   bun~dá   yod~ǒd~.

        Are the brothers who have my same joy and sorrow.

            བསྭོ་~འོ    ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་  ལོ~འོ།

            sò~ǒ   yag~re   yag~re  lo~ǒ

            Oh, how good, how good! Lo-o

                ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་   ཡག་~རེ་    ཡག་~རེ་   ལོ~འོ~

                yag~re   yag~re   yag~re    yag~re   yag~re  lo~ǒ

                How good, how good! How good! Lo-o

        ཡུལ་~  ཡར་~ལུང་   བཙན་~པོའི་   རྒྱུད~པ་   དེ~འེ~

    yul~ yar~lun   zan~boi   gyúd~pa    dě~ě~,

    Those mighty descendants of the Yarlung valley,

            ངའི་~  སྐྱིད~སྡུག་   གཅིག་~པའི་   སྤུན་~ཟླ་    ཡིན~འིན~

        ŋai~  gyid~dúg   jig~bai   bun~dá   yod~ǒd~.

        Are the brothers who have my same joy and sorrow.