Ngadang Ganglha Metok

ང་དང་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག

Me and the Divine Mountain Flower

Yarphel

ཡར་འཕེལ།

Autoplay

ང་དང་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག
ŋa dǎŋ gǎŋ lha medog
ŋa: I
dǎŋ: and
gǎŋ lha medog: the 'gǎŋ lha' flower of the mountain. 
This is the title.
			 
haé~!  haé~haé~! haé~!  haé~haé~! 
there is not much sense.
བསོད་ནམས་~ སྒྲོལ་མ་~ སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན། sòd nam~ dról ma~ dról ma~ lo~sěr na,
sòdnam drólma: is the name of a nice lady, we don’t know if she is nice or not but we imagine this when we are dancing lo sěr na: is the continuation of the name. སྨན་ཆུང་~བུ་མོ་~ ལོ་སར~ལ་~བསྭོ་~བསྭོ་~ བསྭོ~། màn quŋ~ bǔmo~losar~la~ sò~ sò~ sò~
màn quŋ bǔ mo: small lady losar sò sò sò: just like in new year full of happiness. གངས་~དཀར་~ རི་~བོའི་~རྩེ་~ནས~། gǎŋ~gar~ ri~voi~ ze~nas~,
gǎŋ gar ri voi ze: from the top of the white snow mountain གངས་~ སེང་~གཡུ་~རལ་~ ལེགས་~ མོ~། gǎŋ~ seŋ~ yú~ ral~leg~ mo~.
gǎŋ seŋ: the snow lion yúral: turquoise green, in the drawings always the mane of the snow lion is this color legmo: very nice. ང་~ དང་~གངས་~ ལྷ་~མེ་~ཏོག~ ŋa~ dǎŋ~ gǎŋ~ lha~me~ dog~,
I and the 'gǎŋ lha' flower འཛམ་~ གླིང་~ ཞི་~ བདེ་~བསམ་~བྱུང་~ zàm~ líŋ~ xĭ~ dé~sàm~jyǔŋ~.
what are we thinking, what is our hope? zàmlíŋ: the global world xĭdé: peace sàm jyǔŋ: having peace of the world, this is our desire. ཕོ་~ བྲང་~ པོ་~ ཏ་~ ལ་~ནས~། po~ drǎŋ~ bo~ ta~ la~nas~,
podrǎŋ: palace botala nas: from the 'Potala', in Lhasa ཆོས་~ དུང་~ སྒྲ་~ སྐད་~ ཐོས་~ ཐལ~ཡ~། qos~dǔŋ~ drá~ gad~ tos~ tal~.
qos: means dharma dǔŋ drá : the sound just like the conch shell of the dharma for calling gad tos: we are hearing that sound tos tal: we heard. That means the continuation of the dharma is something alive. སེར་~ཆེན་~མེ་~ཏོག་~ཞིག་~། ser~ qen~ me~ dog~ xĭg~
ser qen medog xĭg: one of the yellow flower གཡུ་~སྦྲང་~གདུང་~སེམས་~སྐྱེས་~སོང་། yú~dráŋ~ dúŋ~ sem~gyes~soŋ~.
yú dráŋ: a turquoise green bee is flying on this flower dúŋ sem gyes soŋ: almost in love, she has this relationship with the flower, eating slowly slowly nectars. རོ་~ ལྡན་~ སྦྲང་~རྩི་~མངར་~ཅན་། ro~ dán~ dráŋ~zi~ ŋàr~jan~,
rodán: possessing good taste dráŋ zi: honey, because then she produces that, no? ŋàr jan: very sweet. What has been produced, now we have this possibility, དཀོན་~ མཆོག་~ ལྷ་~འབུལ་~ཆོག~། gon~ qòg~ lha~bùl~qog~
gon qòg: to the 'gon qòg', the precious 'Ratna', that means 'Buddha, Dharma, and Sangha' bùl qog: we can offer.
ང་དང་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག
ŋa-dǎŋ gǎŋ-lha me-dog
Me and the Divine Mountain Flower

ཚིག་གདངས་    ཡར་འཕེལ།

yar-pèl

    ཧའེ~།  ཧའེ་~ཧའེ~།        ཧའེ~།  ཧའེ་~ཧའེ~

    haé~!  haé~haé~!        haé~!  haé~haé~!

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

    sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

    Young lady, Sonam Drolma,

            སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

            màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

            The New Year is full of happiness.

    བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

    sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

    Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

            màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

            The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

གངས་~ དཀར་~ རི་~ བོའི་~ ལ~འ~  རྩེ་~འེ~  རྩེ~འེ~ ནས~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ 

gǎŋ~ gar~ ri~ voi~ la~ǎ~   ze~ě~   ze~ě~ nas~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ ,

From the top of the snow-white mountain,

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

གངས་~ སེང་~ གཡུ་~ འུ་~ རལ་~ འ~ ལེགས་~ འེ་~ མོ~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ 

gǎŋ~ seŋ~ yú~ ǔ~ ral~ ǎ~ leg~ ě~ mo~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ ǒ~ .

The beautiful turquoise-maned snow lion has come.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

    sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

    Young lady, Sonam Drolma,

            སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

            màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

            The New Year is full of joy.

    བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

        sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

        Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

                màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

                The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

    gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

ང་~ དང་~  གངས་~ ལྷ་~  ལ~འ~  མེ་~འེ~ ཏོག~འོག~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~

ŋa~ dǎŋ~ gǎŋ~ lha~ la~ǎ~ me~ě~ dog~ ǒg~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ ,

Me and the divine flower,

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

    gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

འཛམ་~ གླིང་~ ཞི་~ འི~  ལ~ འ~ བདེ་~ འེ~ བདེ་~ འེ~ བསམ་~ འམ་ནི~ བྱུང་~ ལོ~།

zàm~ líŋ~ xĭ~ ĭ~  la~ ǎ~ dé~ ě~ dé~ ě~ sàm~ ǎm-ni~ jyǔŋ~ lo~.

Peace throughout the world is our wish.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

    sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

    Young lady, Sonam Drolma,

            སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

            màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

            The New Year is full of joy.

    བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

        sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

        Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

                màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

                The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

ཕོ་~ བྲང་~ པོ་~ ཏ་~ ལ་~ འ~ ནས~ འས~ ནསཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~

po~ drǎŋ~ bo~ ta~ la~ ǎ~ nas~ ǎs~ nas ya~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ 

From the Potala Palace

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

ཆོས་~ དུང་~ སྒྲ་~ སྐད་~ ལ~ འ~ ཐོས་~ ཐལ~ འ~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ 

qos~ dǔŋ~ drá~ gad~ la~ ǎ~ tos~ tal~ ǎ~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ ǒ~ .

We hear the sound of Dharma which is like the call of the conch-shell.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

    sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

     Young lady, Sonam Drolma,

            སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

            màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

            The New Year is full of joy.

    བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

        sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

        Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

                màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

                The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

སེར་~ ཆེན་~ མེ་~ ཏོག་~ ~~ ཞིག་~འི~ ཞིག~འི~ ལ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~

ser~ qen~ me~ dog~ la~ǎ~ xĭg~ĭxĭg~ĭ~ la~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ 

For the big yellow flower

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

གཡུ་~ སྦྲང་~ གདུང་~ སེམས་~ ~ འ~ སྐྱེས་~ འེ~ སོང་~ འོངཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ །

yú~ dráŋ~ dúŋ~ sem~ la~ǎ~ gyes~ě~ soŋ~ oŋ~ ya~ ǎ-ri~ lo~~.

The turquoise bee has felt affection.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

    sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

    Young lady, Sonam Drolma,

            སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

            màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

            The New Year is full of joy.

    བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

        sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

        Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

                màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

                The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

རོ་~ ལྡན་~ སྦྲང་~ རྩི་~ མངར་~ ~ ཅན་~ འན~ ཅན་འ་རི~ ལོ~~ འོ~

ro~ dán~ dráŋ~ zi~ ŋàr~ ǎ~ jan~ ǎnjanǎ-ri~ lo~~ǒ~ ,

Delicious sweet honey,

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

དཀོན་~ མཆོག་~ ལྷ་~ ལ་~ ལ~ འ~ འབུལ་~ འུ~ འབུལ་~ འུ་~ ཆོག~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ །

gon~ qòg~ lha~ la~ la~ ǎ~ bùl~ǔ~ bùl~ ǔ~ qog~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ ǒ~.

We will offer to the divine Buddha, Dharma and Sangha.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

            སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

    màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

    The New Year is full of happiness.

    བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~ ༼སྐྱིད་བྱུང་ སྐྱིད་བྱུང་ སྐྱིད་བྱུང་༽

    màn-quŋ~ bǔ-mo~ lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.(gyid-jyǔŋ gyid-jyǔŋ  gyid-jyǔŋ)

    The New Year is full of happiness.

        བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

        sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

        Young lady, Sonam Drolma,

                སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~༼རྩེབ་བྱུང་  རྩེབ་བྱུང་ རྩེབ་བྱུང་ ༽།

            màn-quŋ~ bǔ-mo~ lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~. (zeb-jyǔŋ zeb-jyǔŋ zeb-jyǔŋ).

            The New Year is full of joy.