Ngadang Ganglha Metok

ང་དང་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག

Me and the Divine Mountain Flower

Yarphel

ཡར་འཕེལ།

00:00
-04:19

Autoplay

ང་དང་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག
ŋa-dǎŋ gǎŋ-lha me-dog
Me and the Divine Mountain Flower

ཚིག་གདངས་    ཡར་འཕེལ།

yar-pèl

ཧའེ~།  ཧའེ་~ཧའེ~།        ཧའེ~།  ཧའེ་~ཧའེ~

haé~!  haé~haé~!        haé~!  haé~haé~!

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of happiness.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

གངས་~ དཀར་~ རི་~ བོའི་~ ལ~འ~  རྩེ་~འེ~  རྩེ~འེ~ ནས~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ 

gǎŋ~ gar~ ri~ voi~ la~ǎ~   ze~ě~   ze~ě~ nas~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ ,

From the top of the snow-white mountain,

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

གངས་~ སེང་~ གཡུ་~ འུ་~ རལ་~ འ~ ལེགས་~ འེ་~ མོ~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ 

gǎŋ~ seŋ~ yú~ ǔ~ ral~ ǎ~ leg~ ě~ mo~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ ǒ~ .

The beautiful turquoise-maned snow lion has come.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

 sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

ང་~ དང་~  གངས་~ ལྷ་~  ལ~འ~  མེ་~འེ~ ཏོག~འོག~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~

ŋa~ dǎŋ~ gǎŋ~ lha~ la~ǎ~ me~ě~ dog~ ǒg~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ ,

Me and the divine flower,

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

འཛམ་~ གླིང་~ ཞི་~ འི~  ལ~ འ~ བདེ་~ འེ~ བདེ་~ འེ~ བསམ་~ འམ་ནི~ བྱུང་~ ལོ~།

zàm~ líŋ~ xĭ~ ĭ~  la~ ǎ~ dé~ ě~ dé~ ě~ sàm~ ǎm-ni~ jyǔŋ~ lo~.

Peace throughout the world is our wish.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

ཕོ་~ བྲང་~ པོ་~ ཏ་~ ལ་~ འ~ ནས~ འས~ ནསཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~

po~ drǎŋ~ bo~ ta~ la~ ǎ~ nas~ ǎs~ nas ya~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ 

From the Potala Palace

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

ཆོས་~ དུང་~ སྒྲ་~ སྐད་~ ལ~ འ~ ཐོས་~ ཐལ~ འ~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ 

qos~ dǔŋ~ drá~ gad~ la~ ǎ~ tos~ tal~ ǎ~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ ǒ~ .

We are hearing the sound of Dharma which is like the call of the conch-shell.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

 Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

སེར་~ ཆེན་~ མེ་~ ཏོག་~ ~~ ཞིག་~འི~ ཞིག~འི~ ལ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~

ser~ qen~ me~ dog~ la~ǎ~ xĭg~ĭxĭg~ĭ~ la~ ǎ-ri~ lo~~ǒ~ 

For the big yellow flower

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

གཡུ་~ སྦྲང་~ གདུང་~ སེམས་~ ~ འ~ སྐྱེས་~ འེ~ སོང་~ འོངཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ །

yú~ dráŋ~ dúŋ~ sem~ la~ǎ~ gyes~ě~ soŋ~ oŋ~ ya~ ǎ-ri~ lo~~.

The turquoise bee has felt affection.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of joy.

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~~ འོ~།

gye~é~  sò~ǒ~  lo~~ ǒ~,

རོ་~ ལྡན་~ སྦྲང་~ རྩི་~ མངར་~ ~ ཅན་~ འན~ ཅན་འ་རི~ ལོ~~ འོ~

ro~ dán~ dráŋ~ zi~ ŋàr~ ǎ~ jan~ ǎnjanǎ-ri~ lo~~ǒ~ ,

Delicious sweet honey,

ཀྱེ~འེ~  བསྭོ་~འོ་~  ལོ་~ འོ~~།

gye~ě~  sò~ǒ~  lo~ ǒ~~,

དཀོན་~ མཆོག་~ ལྷ་~ ལ་~ ལ~ འ~ འབུལ་~ འུ~ འབུལ་~ འུ་~ ཆོག~ ཡ~ འ་རི~ ལོ~~ འོ~ །

gon~ qòg~ lha~ la~ la~ ǎ~ bùl~ǔ~ bùl~ ǔ~ qog~ ya~ ǎ-ri~ lo~~ ǒ~.

We will offer to divine Buddha, Dharma and Sangha.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~ ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~།

màn-quŋ~  bǔ-mo~  lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.

The New Year is full of happiness.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~ ༼སྐྱིད་བྱུང་ སྐྱིད་བྱུང་ སྐྱིད་བྱུང་༽

màn-quŋ~ bǔ-mo~ lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~.(gyid-jyǔŋ gyid-jyǔŋ  gyid-jyǔŋ)

The New Year is full of happiness.

བསོད་ནམས་~  སྒྲོལ་མ་~  སྒྲོལ་མ་~     ལོ་~ཟེར་ན།

sòd-nam~  dról-ma~  dról-ma~  lo~sěr-na,

Young lady, Sonam Drolma,

སྨན་ཆུང་~  བུ་མོ་~  ལོ་སར་~ འ་ལ་~ བསྭོ་~ བསྭོ་~ བསྭོ~༼རྩེབ་བྱུང་  རྩེབ་བྱུང་ རྩེབ་བྱུང་ ༽།

màn-quŋ~ bǔ-mo~ lo-sar~ ǎ-la~ sò~ sò~ sò~. (zeb-jyǔŋ zeb-jyǔŋ zeb-jyǔŋ).

The New Year is full of joy.