Ngadang Ganglha Metok

ང་དང་མེ་ཏོག་གངས་ལྷ།

The Snow Flower and I

Riga

རི་དགའ།

Autoplay

ང་དང་མེ་ཏོག་གངས་ལྷ།
ŋa-dǎŋ gǎŋ-lha me-dog
The Snow Flower and I

    གཞས་ཚིག་    རི་དགའ།

    གཞས་གདངས་    རི་དགའ།

    གཞས་པ་    རི་དགའ།

    ri-gá

།གངས་~དཀར་   ལྷུན་~པོའི་   རྒྱན་~ཆ ཡེ~འེ~ འེ~འེ~~~

gǎŋ~gar   lhun~boi   gyán~qa ye~ě~ ě~ ě~~~,

Ornament of the snow mountain,

    །བརྗིད་~ལྡན་   དར་~སེང་   དཀར་~ འ~ འ་མོ~ ཡེ~འེ~~~ 

    jíd~dán   dǎr~seŋ   gar~ ǎ~ ǎ-mo~ ye~ ě~~~, 

    Magnificent white snow lioness,

།ལྡེར་~ཐོག་   ཁྱེད་~རང་   མེད་~ འེ~ འེ་ནས~ ཡེ~ འེ~~~

dér~tog   kyed~raŋ   med~ ě~ ě-nas~ ye~ ě~~~

Since you, clawed one, are no longer here,

    །གངས་~དཀར་   སྟོང་~པར་   ཆགས་~ འག~ འག་འདུག~ ཡེ~འེ~~~

    gǎŋ~gar   doŋ~bar   qag~ ǎg~ ǎg-dùg~ ye~ ě~~~.

    The white snow mountain is empty.

།གཡུ་~རལ་   རྒྱན་~ལ་   ངོམས་~བཞིན འིན~ 

yú~ral   gyán~la   ŋom~xín ĭn~, 

Tossing your turquoise mane,

    །ཁ་~བའི་   རི་~ལ་   ཕེབས་~རོགས འོག~ 

    ka~vai   ri~la   peb~rog ǒg~ 

    Please return to the snow mountain.

        །ང་~དང་   གངས་~ལྷ་   མེ་~ འེ~ འེ་ཏོག~ ཡེ~ འེ~~~

        ŋa~dǎŋ   gǎŋ~lha   me~ ě~ ě-dog~ ye~ ě~~~.

        The snow flower and I

            །ཁྱེད་~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ འས~ འས་ཡོད~ ཡེ~ འེ~~~

            kyed~la   re~gúg   jyǎs~ ǎs~ ǎs-yod~ ye~ ě~~~.

            Are waiting with hope in you.

།རྒྱ་~རྫོངས་   གཡུ་~ལོའི་   རྒྱན་~ཆ ཡེ~འེ~ འེ~འེ~~~

gyá~zóŋ   yú~loi   gyán~qa  ye~ě~ ě~ ě~~~,

Ornament of the turquoise leaves of the dense forest,

    །གསུངས་~སྙན་   ཁུ་~བྱུག་   སྔོན་~ འོན~ འོན་མོ~ ཡེ~འེ~~~ 

    sùŋ~ñàn   ku~jyǔg   ŋòn~ ǒn~ ǒn-mo~ ye~ ě~~~, 

    Blue cuckoo with a melodious voice,

།འདབ་~ལྡན་   ཁྱེད་~རང་   མེད་~ འེ~ འེ་ནས~ ཡེ~ འེ~~~

dàb~dán   kyed~raŋ   med~ ě~ ě-nas~ ye~ ě~~~,

Since you, feathered one, are no longer here

    །རི་~ལུང་   སྟོང་~པར་   ཆགས་~ འག~ འག་འདུག~ ཡེ~འེ~~~

    ri~luŋ   doŋ~bar   qag~ ǎg~ ǎg-dùg~ ye~ ě~~~

    The mountains and valleys are empty.

།སྙན་~པའི་   གསུངས་~དབྱངས་   སྒྲོགས་~ བཞིན  འིན~ 

ñàn ~bai   sùŋ~yáŋ   dróg~ xín  ĭn~ ,

Sending forth your melodious voice,

    །ནགས་~ཚལ་   རྒྱན་~ལ་   ཕེབས་~རོགས  འོག~ 

    nag~cal   gyán~la   peb~rog ǒg~ !

    Please return as the ornament of the forests.

        །ང་~དང་   བྱེའུ་~ཆུང་   འཇོལ་~ འོ~ འོ་མོས~ ཡེ~ འེ~~~ 

        ŋa~dǎŋ   jyěǔ~quŋ   jòl~ ǒ~ ǒ-mos~ ye~ ě~~~

        The little jolmo bird and I

            །ཁྱེད་~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ འས~ འས་ཡོད~ ཡེ~ འེ~~~

            kyed~la   re~gúg   jyǎs~ ǎs~ ǎs-yod~ ye~ ě~~~.

            Are waiting with hope in you.

།ཆོས་~ལྡན་ བོད་~ཀྱི་ རྒྱན་~ཆ ཡེ~འེ~ འེ~འེ~~~

qos~dán   bǒd~gyi   gyán~qa  ye~ě~ ě~ ě~~~,

Ornament of the dharma country of Tibet,

    །ལྷ་~མཆོག་   མིག་~མི་   འཛུམ་~ འུན~ འུན་པ~ ཡེ~འེ~~~ 

    lha~qòg   mig~mi   zùm~ ǔn~ ǔn-ba~ ye~ ě~~~ .

    Supreme deity whose eyes never shut,

།སེམས་~དཔའ་   ཁྱེད་~རང་   མེད་~ འེ~ འེ་ནས~ ཡེ~ འེ~~~

sem~ba   kyed~raŋ   med~ ě~ ě-nas~ ye~ ě~~~,

Since you, bodhisattva, are no longer here

    །རྒྱལ་~ཁམས་   སྟོང་~པར་   ཆགས་~ འག~ འག་འདུག~ ཡེ~འེ~~~

    gyál~kam   doŋ~bar   qag~ ǎg~ ǎg-dùg~ ye~ ě~~~

    The kingdom is empty.

།འཚེ་~མེད་   ཞི་~བདེའི་   ལམ་~ བཞིན  འིན~ 

cè~med   xĭ~déi   lam~xín  ĭn~ ,

In accordance with the path of peace and nonviolence,

    །གངས་~ཅན་   མགོན་~དུ་   ཕེབས་~རོགས འོག~ 

    gǎŋ~jan   gòn~dǔ   peb~rog ǒg~ !

    Please return as protector of the Land of Snow.

        །ང་~དང་   རིག་~བཟང་   བོད་~ འོད~ འོད་མིས~ ཡེ~ འེ~~~ 

        ŋa~dǎŋ   rig~sáŋ   bǒd~ ǒd~ ǒd-mis~ ye~ ě~~~     

        The noble Tibetans and I

            །ཁྱེད་~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ འས~ འས་ཡོད~ ཡེ~ འེ~~~

            kyed~la   re~gúg   jyǎs~ ǎs~ ǎs-yod~ ye~ ě~~~.

            Are waiting with hope in you.

        །ང་~དང་   རིག་~བཟང་   བོད་~ འོད~ འོད་མིས~ ཡེ~ འེ~~~ 

        ŋa~dǎŋ   rig~sáŋ   bǒd~ ǒd~ ǒd-mis~ ye~ ě~~~                 

        The noble Tibetans and I

            །ཁྱེད་~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ འས~ འས་ཡོད~ ཡེ~ འེ~~~

            kyed~la   re~gúg   jyǎs~ ǎs~ ǎs-yod~ ye~ ě~~~.

            Are waiting with hope in you,

                །ཁྱེད་~ལ་   རེ་~སྒུག་   བྱས་~ འས~ འས་ཡོད~ ཡེ~ འེ~~~

                kyed~la   re~gúg   jyǎs~ ǎs~ ǎs-yod~ ye~ ě~~~.

                Are waiting with hope in you.