Ngai Majey Ama

ངའི་མ་གཅེས་ཨ་མ།

My Dear Mother

Yadung

ཡ་དུང་།

Autoplay

ངའི་མ་གཅེས་ཨ་མ།
ŋai ma-jes a-ma
My Dear Mother

                            ཡ་དུང་།

                                ya-duŋ

    ཁ~བ་~    གངས~རིའི~    རྩེ~མོར~  །

    ka~va ~    găŋ~rii~    ze~mor~  

    When the light of the sunshine

    ཉི་~མའི~   འོད~མདངས་~   འཕྲོ~དུས~ །

    ñi~mai~   hŏd~dàŋ~   trò~dŭs~ ,

    Spreads to the peak of the snowy mountain,

    གངས་  ~ཕྲུག་ ང་~ཚོར་ སྤོབས་ ~པ་ སྦྱིན་~  མཁན~།

    găŋ  ~trug  ŋa~cor  bob ~ba  jyín~  kàn~,

    I remember my dear mother,

    ངའི་~    མ་~གཅེས་ ཨ་~མ་ དྲན་~བྱུང་~ །

    ŋai~    ma~jes  a~ma   drăn~jyŭŋ~.

    Who gave courage to us children of the Land of Snow.

    འཚེ་  ~མེད་ འགྲོ་~ལ་~  བརྩེ་~བའི~ །

    cè  ~med  drò~la~  ze~vai~ ,

    I do not forget your kindness, Mother,

    ཨ་~མ་ ཁྱེད་~ཀྱི་~  བཀའ~  དྲིན་~ །

    a~ma   kyed~gyi~  ga~  drĭn~ .

    Who never harmed anyone but only gave love to others.

    མ་~བརྗེད་~   སྙིང་  ~ལ་~  བཅང་~ཡོད~།

    ma~jéd~   ñìŋ  ~la~  jaŋ~yod~.

    I keep your kindness in my heart.

        མ་~བརྗེད་~   སྙིང་  ~ལ་~  བཅང་~ཡོད~།

        ma~jéd~   ñìŋ  ~la~  jaŋ~yod~.

        I do not forget it, I keep it in my heart.

ཨ་~  མ་~  འོ་ ~   ཨ་ ~མ་~  འོ་~  ཨ་~ མ~ །

a~  ma~  ŏ ~   a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

Mother, Oh Mother, Oh Mother!

    ཨ་~  མ་~   འོ་ ~   ཨ་~  མ~།

    a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

    Mother, Oh Mother!

        ངའི་~  མ་~གཅེས་ ཨ་~  མ་~   །

        ŋai~  ma~jes  a~  ma~   !

        My dear Mother!

    ཨ་ ~མ་~  འོ་~  ཨ་~ མ~ །

    a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

    Mother, Oh Mother!

        ངའི་~  མ་~གཅེས་ ཨ་~  མ་~   །

        ŋai~  ma~jes  a~  ma~   !

        My dear Mother!

སྐུ་  ~ཉིད་ འོ་  ~རྒྱལ་ བྱུང་~   སོང་~  །

gu  ~ñid   hŏ  ~gyál    jyŭŋ~   soŋ~  .

You have grown weary.

    ཁྱེད་~ནི་~   ང་~ཡི་~    བླ་~  སྲོག~

    kyed~ni~   ŋa~yi~    lá~  sòg~,

    You are my soul and life,

    མ་~གཅིག་~    གཏན་~གྱི་~    ཨ་~  མ~  །

    ma~jig~    dan~gyĭ~    a~  ma~  .

    My sole Mother, my Mother forever.

འགྲན་  ~མེད་ རྣམ་~དཔྱོད་ མཁའ་   ~དང་ མཉམ་ ~  པའི~།

dràn  ~med     nám~jyod   kà ~dăŋ  ñám ~  bai~

You are the never-setting sun of matchless discernment

ནུབ་~པ་ མེད་~པའི་ ཉི་~མ་ ~   ཡིན~ །

nub~ba   med~bai    ñi~ma ~   yin~ .

As vast as the sky.

བདག་  ~སྙིང་  ཡིད་~ཀྱི་  དབང་~པོར~ །

dág  ~ñìŋ    yid~gyi    wáŋ~bor~ 

You are constantly present

བར་~མེད་   རྟག་~ཏུ་   འཁོར་~བས~ །

băr~med    dag~du    kòr~vas~ .

In my mind and my heart.

    དྲན་~གདུང་   དབྱངས་~སུ་   འབུལ་~ ལོ~།

    drăn~dúŋ    yáŋ~su    bùl~ lo~,

    I offer you a song of remembrance and longing,

        དྲན་~གདུང་   དབྱངས་~སུ་   འབུལ་~  ལོ~།

        drăn~dúŋ    yáŋ~su    bùl~ lo~.

        I offer you a song of remembrance and longing.

ཨ་~  མ་~  འོ་ ~   ཨ་ ~མ་~  འོ་~  ཨ་~ མ~ །

a~  ma~  ŏ ~   a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

Mother, Oh Mother, Oh Mother!

    ཨ་~  མ་~   འོ་ ~   ཨ་~  མ~།

    a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

Mother, Oh Mother!

        ངའི་~  མ་~གཅེས་ ཨ་~  མ་~   །

        ŋai~  ma~jes  a~  ma~   !

        My dear Mother!

    ཨ་ ~མ་~  འོ་~  ཨ་~ མ~ །

    a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

    Mother, Oh Mother!

        ངའི་~  མ་~གཅེས་ ཨ་~  མ་~   །

        ŋai~  ma~jes  a~  ma~   !

        My dear Mother!

བརྩེ་  ~བས་ གསན་~པ་ གནང་~  རོགས~།

ze  ~vas    sàn~ba    náŋ~  rog~.

Please listen lovingly to me.

ཨ་~  མ་~  འོ་ ~   ཨ་ ~མ་~  འོ་~  ཨ་~ མ~ །

a~  ma~  ŏ ~   a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

Mother, Oh Mother, Oh Mother!

    ཨ་~  མ་~   འོ་ ~   ཨ་~  མ~།

    a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

    Mother, Oh Mother!

        ངའི་~  མ་~གཅེས་ ཨ་~  མ་~   །

        ŋai~  ma~jes  a~  ma~   !

        My dear Mother!

    ཨ་ ~མ་~  འོ་~  ཨ་~ མ~ །

    a ~ma~  ŏ~  a~ ma~ !

    Mother, Oh Mother!

        ངའི་~  མ་~གཅེས་ ཨ་~  མ་~   །

        ŋai~  ma~jes  a~  ma~   !

        My dear Mother!

བརྩེ་  ~བས་ གསན་~པ་ གནང་~  རོགས~།

ze  ~vas    sàn~ba    náŋ~  rog~.

Please listen lovingly to me.

    བརྩེ་  ~བས་ གསན་~པ་ གནང་~རོགས~  །

    ze  ~vas    sàn~ba náŋ~  rog~  .

    Please listen lovingly to me.

        འོ་~  འོ་~  འོ་~ ། འོ་~    འོ་~ ། འོ་~ ~   འོ་~  །

        ŏ~  ŏ~  ŏ~ .   ŏ~  ŏ~ .   ŏ~  ~ ŏ~   .