Ngai Phayul

ངའི་ཕ་ཡུལ།

Tsonalung

མཚོ་རྣ་ལུང་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

ངའི་ཕ་ཡུལ།
ŋai pa-yul

    གཞས་ཚིག་    རིག་སྨོན་བསམ་གཏན།

    གཞས་གདངས་    བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་མ་    མཚོ་རྣ་ལུང་ཚན་སྡེབ།

    xás-ma    cò-ná-luŋ can-déb

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད།

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད 

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ed~ed  ed~ed.

    འོ~འོ ~ ~ །  འོ~འོ  ཡེ~ ཡེ~ཡེ  ཡེ །

    ǒ~ǒ ~ ~,  ǒ~ǒ   ye~  ye~ye   ye.

ས་ ~ སྐྱིད་~པོ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ།

sa ~  gyid~bo   gǎŋ~jóŋ   qyug~mo,

    ཆོས་~  དཀར་~པོའི་   བསྟན་~པ་   དར་~ས།

    qos~  gar~boi   dan~ba   dǎr~sa;

སེམས་~  ཞི་~བདེ་   འོད་~སྣང་   འཁྱིལ་~ས།

sem~  xĭ~dé   hǒd~nàŋ   qyìl~sa;

    ངའི་~  ཕ་~ཡུལ་   བསིལ་~མོ་   ལྗོངས་~རེད།

    ŋai~  pa~yul   sìl~mo   jóŋ~red.

མཚོ་~  ཆེན་~མོ་   ཁྲི་~གཤོག་   རྒྱལ་~མོ།

cò~  qen~mo   tri~xòg   gyál~mo,

    ཉ་~  གསེར་~མིག་   གཤོག་~རྩལ་   རྒྱས་~ས།

    ña~  sèr~mig   xòg~zal   gyás~sa;

མགྲོན་~  མང་~པོའི་   ཡིད་~དབང་   འཕྲོག་~ས  འ~འ

dròn~  maŋ~boi   yid~wáŋ   tròg~sa  ǎ~ǎ;

    ངའི་~  ཕ་~ཡུལ་   རེད།

    ŋai~  pa~yul   red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད།

    ŋai~ĭ  pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད 

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ed~ed  ed~ed.

ཨོ~འོ   ང་~ཡི་  འི~འི འི~འི  ཕ་~ཡུལ  འུ~འུ འུ~འུ 

o~ǒ   ŋa~yi  ĭ~ĭ  ĭ~ĭ  pa~yul  ǔ~ǔ  ǔ~ǔ.

ས་ ~ སྐྱིད་~པོ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ།

sa ~  gyid~bo   gǎŋ~jóŋ   qyug~mo,

    ཆོས་~  དཀར་~པོའི་   བསྟན་~པ་   དར་~ས།

    qos~  gar~boi   dan~ba   dǎr~sa;

སེམས་~  ཞི་~བདེ་   འོད་~སྣང་   འཁྱིལ་~ས།

sem~  xĭ~dé   hǒd~nàŋ   qyìl~sa;

    ངའི་~  ཕ་~ཡུལ་   བསིལ་~མོ་   ལྗོངས་~རེད།

    ŋai~  pa~yul   sìl~mo   jóŋ~red.

མཚོ་~  ཆེན་~མོ་   ཁྲི་~གཤོག་   རྒྱལ་~མོ།

cò~  qen~mo   tri~xòg   gyál~mo,

    ཉ་~  གསེར་~མིག་  གཤོག་~རྩལ་  རྒྱས་~ས།

    ña~  sèr~mig  xòg~zal  gyás~sa;

མགྲོན་~  མང་~པོའི་   ཡིད་~དབང་   འཕྲོག་~ས  འ~འ

    dròn~  maŋ~boi   yid~wáŋ   tròg~sa  ǎ~ǎ;

    ངའི་~  ཕ་~ཡུལ་   རེད།

    ŋai~  pa~yul   red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད །

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~ སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད 

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ed~ed  ed~ed.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད །

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི  ཕ་~ཡུལ་   རིག་~ སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ěd~ěd.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི  ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད །

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ  གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ  zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ  ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ  ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི   ཕ་~ཡུལ་   རིག་~ སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད

    ŋai~ĭ   pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ěd~ěd  ěd~ěd.