Ngai Phayul

ངའི་ཕ་ཡུལ།

Tsonalung

མཚོ་རྣ་ལུང་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

ངའི་ཕ་ཡུལ།
ŋai pa-yul

    གཞས་ཚིག་    རིག་སྨོན་བསམ་གཏན།

    གཞས་གདངས་    བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་མ་    མཚོ་རྣ་ལུང་ཚན་སྡེབ།

    xás-ma    cò-ná-luŋ can-déb

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་ གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་ ལྡོག་~ཏུ་ བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་ གཟི་~བྱིན་ འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་ རིག་~སྨོན་ གཞུང་~རེད།

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད 

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ed~ed     ed~ed .

    འོ~འོ ~ ~  །    འོ~འོ  ཡེ~ ཡེ~ཡེ   ཡེ    །

    ǒ~ǒ ~ ~  ,    ǒ~ǒ        ye~        ye~ye    ye    .

ས་    ~ སྐྱིད་~པོ་ གངས་~ལྗོངས་ ཕྱུག་~མོ།

sa    ~  gyid~bo gǎŋ~jóŋ qyug~mo,

    ཆོས་~ དཀར་~པོའི་ བསྟན་~པ་ དར་~ས།

    qos~  gar~boi dan~ba dǎr~sa;

སེམས་~ ཞི་~བདེ་ འོད་~སྣང་ འཁྱིལ་~ས།

sem~  xĭ~dé hǒd~nàŋ qyìl~sa;

    ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་ བསིལ་~མོ་ ལྗོངས་~རེད།

    ŋai~  pa~yul sìl~mo jóŋ~red.

མཚོ་~ ཆེན་~མོ་ ཁྲི་~གཤོག་ རྒྱལ་~མོ།

cò~  qen~mo tri~xòg gyál~mo,

    ཉ་~ གསེར་~མིག་ གཤོག་~རྩལ་ རྒྱས་~ས།

    ña~  sèr~mig xòg~zal gyás~sa;

མགྲོན་~ མང་~པོའི་ ཡིད་~དབང་ འཕྲོག་~ས འ~འ    

    dròn~  maŋ~boi yid~wáŋ tròg~sa ǎ~ǎ    ;

    ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་ རེད།

    ŋai~  pa~yul red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི  ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད།

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད 

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ed~ed   ed~ed .

ཨོ~འོ   ང་~ཡི་  འི~འི འི~འི ཕ་~ཡུལ འུ~འུ འུ~འུ 

0~ǒ     ŋa~yi ĭ~ĭ  ĭ~ĭ pa~yul ǔ~ǔ ǔ~ǔ .

ས་    ~ སྐྱིད་~པོ་   གངས་~ལྗོངས་   ཕྱུག་~མོ།

sa    ~  gyid~bo   gǎŋ~jóŋ   qyug~mo,

    ཆོས་~ དཀར་~པོའི་   བསྟན་~པ་   དར་~ས།

    qos~  gar~boi   dan~ba   dǎr~sa;

སེམས་~ ཞི་~བདེ་   འོད་~སྣང་   འཁྱིལ་~ས།

sem~  xĭ~dé   hǒd~nàŋ   qyìl~sa;

    ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་   བསིལ་~མོ་ ལྗོངས་~རེད།

    ŋai~  pa~yul   sìl~mo jóŋ~red.

མཚོ་~ ཆེན་~མོ་   ཁྲི་~གཤོག་   རྒྱལ་~མོ།

cò~  qen~mo   tri~xòg   gyál~mo,

    ཉ་~ གསེར་~མིག་  གཤོག་~རྩལ་  རྒྱས་~ས།

    ña~  sèr~mig  xòg~zal  gyás~sa;

མགྲོན་~ མང་~པོའི་   ཡིད་~དབང་   འཕྲོག་~ས  འ~འ    

    dròn~  maŋ~boi   yid~wáŋ   tròg~sa  ǎ~ǎ        ;

    ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་   རེད།

    ŋai~  pa~yul   red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད །

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red.

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~ སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད 

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ed~ed   ed~ed .

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད །

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  .

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~ སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red ěd~ěd    .

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~སྨོན་   གཞུང་~རེད །

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red .

བོད་~འོད  བཙན་~པོའི་   གདུང་~གི་   བརྒྱུད་~པ།

bǒd~ǒd  zan~boi   dúŋ~gĭ   gyúd~ba,

    ཆུ་~འུ གཙང་~པོ་   ལྡོག་~ཏུ་   བཞུར་~ས།

    qu~ǔ zaŋ~bo   dóg~du   xúr~sa;

རྡོ་~འོ ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བྱིན་   འཕྲོ་~ས།

dó~ǒ ñi~dái   sí~jyĭn   trò~sa;

    ངའི་~འི ཕ་~ཡུལ་   རིག་~ སྨོན་   གཞུང་~རེད  འེད~འེད  འེད~འེད  

    ŋai~ĭ pa~yul   rig~mòn   xúŋ~red  ěd~ěd    ěd~ěd    .