Ngatso Dering Dzomsong

ང་ཚོ་དེ་རིང་འཛོམས་སོང་།

Today We Have Gathered

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

ང་ཚོ་དེ་རིང་འཛོམས་སོང་།
ŋa-co dě-riŋ zòm-soŋ
Today We Have Gathered

    ཤེར་བསྟན།

    xer-den

ང་~ འ་ཚོ་~   དེ་~ འེ་རིང་~ལ་~  འཛོམས་~ འམ་~ འམ་~སོང་།

ŋa~  ǎ co~   dě~ě   riŋ~la~ zòm~ ǎm~ ǎm ~soŋ,

Today we have gathered,

    བསྭོ་~འོ་~  འཛོམས་~པའི་   སྐལ་~བ་  ཡག་ ~ རེ།

    sò~ǒ~ zòm~bai   gal~va  yag ~ re.

    So oh, we had the good fortune to gather.

        ལ་ནི་ བསྭོ་~འོ་~  ཡ་~ ལ་~འ་ནི་ རོགས་  ལ་ནི་  ཆང་~བཞེས།

        la-ni  sò~ǒ~  ya~ la~ ǎ-ni rog la-ni  qaŋ~xés!

        La ni so oh ya la ah ni, friends, drink chang!

            ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

            qaŋ~ la~ ce~ ě riŋ~  la-ni~ sòl ~ re.

            With the chang we are drinking long life.

                ལ་ནི་ བསྭོ་~འོ་~  ཡ་~ ལ་~འ་ནི་ རོགས་  ལ་ནི་  ཆང་~བཞེས།

                la-ni  sò~ǒ~  ya~ la~ ǎ-ni rog la-ni  qaŋ~xés!

                La ni so oh ya la ah ni, friends, drink chang!

                    ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

                    qaŋ~ la~ ce~ ĕ riŋ~  la-ni~ sòl~ re.

                    With the chang we are drinking long life.

ང་~ འ་ཚོ་~   དེ་~ འེ་རིང་~ལ་~  འཛོམས་~ འམ་~ འམ་~སོང་།

ŋa~  ǎ co~   dě~  ě riŋ~la~ zòm~ ǎm~ ǎm ~soŋ,

Today we have gathered,

    བསྭོ་~འོ་~  འཛོམས་~པའི་   ཉི་~མ་  ཡག་ ~རེ

    sò~ǒ~ zòm~bai   ñi~ ma  yag ~ re.

    So oh, it is a good day for gathering.

        ལ་ནི་ བསྭོ་~འོ་~  ཡ་~ ལ་~འ་ནི་ རོགས་  ལ་ནི་  ཆང་~བཞེས།

        la-ni  sò~ǒ~  ya~ la~ ǎ-ni rog la-ni  qaŋ~xés!

        La ni so oh ya la ah ni, friends, drink chang!

            ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

            qaŋ~ la~ ce~ ě riŋ~  la-ni~ sòl ~ re.

            With the chang we are drinking long life.

                ལ་ནི་ བསྭོ་~འོ་~  ཡ་~ ལ་~འ་ནི་ རོགས་  ལ་ནི་  ཆང་~བཞེས།

                la-ni  sò~ǒ~  ya~ la~ ǎ-ni rog la-ni  qaŋ~xés!

                La ni so oh ya la ah ni, friends, drink chang!

                    ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

                    qaŋ~ la~ ce~ ĕ riŋ~  la-ni~ sòl~ re.

                    With the chang we are drinking long life.

ང་~ འ་ཚོ་~   དེ་~ འེ་རིང་~ལ་~  འཛོམས་~ འམ་~ འམ་~སོང་།

ŋa~  ǎ co~   dě~ě   riŋ~la~ zòm~ ǎm~ ǎm ~soŋ,

Today we have gathered,

    བསྭོ་~འོ་~  འཛོམས་~པའི་   སྐལ་~བ་  ཡག་ ~ རེ།

    sò~ǒ~ zòm~bai   gal~va  yag ~ re.

    So oh, we had the good fortune to gather.

        ལ་ནི་ བསྭོ་~འོ་~  ཡ་~ ལ་~འ་ནི་ རོགས་  ལ་ནི་  ཆང་~བཞེས།

        la-ni  sò~ǒ~  ya~ la~ ǎ-ni rog la-ni  qaŋ~xés!

        La ni so oh ya la ah ni, friends, drink chang!

            ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

            qaŋ~ la~ ce~ ě riŋ~  la-ni~ sòl ~ re.

            With the chang we are drinking long life.

                ལ་ནི་ བསྭོ་~འོ་~  ཡ་~ ལ་~འ་ནི་ རོགས་  ལ་ནི་  ཆང་~བཞེས།

                la-ni  sò~ǒ~  ya~ la~ ǎ-ni rog la-ni  qaŋ~xés!

                La ni so oh ya la ah ni, friends, drink chang!

                    ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

                    qaŋ~ la~ ce~ ĕriŋ~  la-ni~ sòl ~ re.

                    With the chang we are drinking long life.

                        ཆང་~ ལ་~ ཚེ་~ འེ་རིང་~  ལ་ནི་~ གསོལ་ ~ རེ

                        qaŋ~ la~ ce~ ĕriŋ~  la-ni~ sòl ~ re.

                        With the chang we are drinking long life.