Ngatsoi Rangshey

ང་ཚོའི་རང་གཤིས།

Our Nature

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

ང་ཚོའི་རང་གཤིས།
ŋa-coi raŋ-xìs
Our Nature

    ཤེར་བསྟན།

    xer-den

བོད་~རིགས་   ཆོལ་  ~ཁ་   གསུམ་  ~པོའི འོ~

bǒd~rig   qol  ~ka   sùm  ~boi ǒ~

Since we Tibetans from the three regions

    ཤ་ ~རུས་   གདུང་  ~བརྒྱུད་   གཅིག་  ~ན འ~

    xa ~rus   dúŋ ~gyúd   jig  ~na ǎ~,

    Belong to the same family lineage,

སྐད་  ~དང་   ཡི་  ~གེ་   ནོར་  ~བུ འུ~

gad  ~dǎŋ   yi  ~gě   nor  ~bǔ ǔ~

The jewel of our oral and written language

    བོད་  ~པའི་   ཚེ་  ~སྲོག་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

    bǒd  ~bai   ce  ~sòg   los  ~yin ĭn~.

    Must certainly be considered the life force of the Tibetans.

        སྐད་  ~དང་   ཡི་  ~གེ་   ནོར་  ~བུ འུ~

        gad  ~dǎŋ   yi  ~gě   nor  ~bǔ ǔ~

        The jewel of our oral and written language

            བོད་  ~པའི་   ཚེ་  ~སྲོག་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

            bǒd  ~bai   ce  ~sòg   los  ~yin ĭn~.

            Is undoubtedly the life force of the Tibetans.

                སྐད་  ~དང་   ཡི་  ~གེ་   ནོར་  ~བུ འུ~།

                gad  ~dǎŋ   yi  ~gě   nor  ~bǔ ǔ~

                The jewel of our oral and written language

                    བོད་  ~པའི་   ཚེ་  ~སྲོག་   ལོས་  ~ཡིན འིན~།

                    bǒd  ~bai   ce  ~sòg   los  ~yin ĭn~.

                    Is undoubtedly the life force of the Tibetans.

མཐིང་  ~སྨུག་   སྦྲ་  ~ནག་   གྲུ་  ~བཞི འི~

tìŋ  ~mùg   drá ~nag   drǔ ~xí ĭ~

Since the dark black square nomads’ tents

    བོད་  ~མིའི་   ཁྱིམ་  ~གཞི་   ཡིན་  ~ན འ~

    bǒd  ~mii   kyim  ~xí   yin  ~na ǎ~,

    Are the home of the Tibetans,

སྒོ་  ~ཕྱུགས་   རྟ་  ~ནོར་   ལུག་  ~གསུམ འུམ~

gó ~qyug   da  ~nor   lug  ~sùm ǔm~

The herds of horses, yaks, and sheep

    བོད་  ~པའི་   འཚོ་  ~རྟེན་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

    bǒd  ~bai   cò ~den   los  ~yin ĭn~.

    Are undoubtedly the livelihood of the Tibetans.

        སྒོ་  ~ཕྱུགས་   རྟ་  ~ནོར་   ལུག་  ~གསུམ འུམ~

        gó ~qyug   da  ~nor   lug  ~sùm ǔm~

        The herds of horses, yaks, and sheep

            བོད་  ~པའི་   འཚོ་  ~རྟེན་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

            bǒd  ~bai   cò ~den   los  ~yin ĭn~.

            Are undoubtedly the livelihood of the Tibetans.

                སྒོ་  ~ཕྱུགས་   རྟ་  ~ནོར་   ལུག་  ~གསུམ འུམ~།

                gó ~qyug   da  ~nor   lug  ~sùm ǔm~

                The herds of horses, yaks, and sheep

                    བོད་  ~པའི་   འཚོ་  ~རྟེན་   ལོས་  ~ཡིན འིན~།

                    bǒd  ~bai   cò ~den   los  ~yin ĭn~.

                    Are undoubtedly the livelihood of the Tibetans.

གངས་  ~རི་    གངས་   ~སེང་   གཉིས་  ~ཀ ཡེ~

gǎŋ ~ri   gǎŋ ~seŋ   ñís  ~ga ye~

Since the two lions from the Land of Snow

    བོད་  ~ཀྱི་   རྟགས་  ~མཚན་   ཡིན་  ~ན འ~

    bǒd  ~gyi   dag  ~càn   yin  ~na ǎ~,

    Are the emblems of Tibet,

ཉི་  ~མ་   ཟླ་  ~བ་   གཉིས་  ~ཀ ཡེ~

ñi  ~ma   dá ~wa   ñís ~ga ye~

Both the sun and the moon

    བོད་  ~པའི་   སྐྱབས་  ~གནས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

    bǒd  ~bai   gyab  ~nás   los  ~yin ĭn~.

    Are undoubtedly the refuge of the Tibetans.

        ཉི་  ~མ་   ཟླ་  ~བ་   གཉིས་  ~ཀ ཡེ~

        ñi  ~ma   dá  ~wa   ñís  ~ga ye~

        Both the sun and the moon

            བོད་  ~པའི་   སྐྱབས་  ~གནས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

            bǒd  ~bai   gyab  ~nás   los  ~yin ĭn~.

            Are undoubtedly the refuge of the Tibetans.

                ཉི་  ~མ་   ཟླ་  ~བ་   གཉིས་  ~ཀ ཡེ~།

                ñi  ~ma   dá  ~wa   ñís  ~ga ~ye~

                 Both the sun and the moon

                    བོད་  ~པའི་   སྐྱབས་  ~གནས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~།

                    bǒd  ~bai   gyab  ~nás   los  ~yin ĭn~.

                    Are undoubtedly the refuge of the Tibetans.

རྟེན་  ~ཅིང་   འབྲེལ་  ~བ་   འབྱུང་  ~བ ཡེ~

den  ~jiŋ   drèl  ~va   jyùŋ ~va ye~

Since the interdependent origination of all phenomena

    བོད་  ~པའི་   ལྟ་  ~བ་   ཡིན་  ~ན འིན~

    bǒd  ~bai   da ~va   yin  ~na ĭn~,

    Is the view of the Tibetans,

སྤྱོད་  ~པ་   འཚེ་  ~བ་   མེད་  ~པ ཡེ~

jyod  ~ba   cè ~va   med  ~ba ye~

The practice of non-violence

    བོད་  ~པའི་   རང་  ~གཤིས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

    bǒd  ~bai   raŋ  ~xìs   los  ~yin ĭn~.

    Is undoubtedly the nature of the Tibetans.

        སྤྱོད་  ~པ་   འཚེ་  ~བ་ མེད་  ~པ ཡེ~

        jyod  ~ba   cè  ~va   med  ~ba ye~

        The practice of non-violence

            བོད་  ~པའི་   རང་  ~གཤིས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~

            bǒd  ~bai   raŋ  ~xìs   los  ~yin ĭn~.

            Is undoubtedly the nature of the Tibetans.

                སྤྱོད་  ~པ་   འཚེ་  ~བ་   མེད་  ~པ ཡེ~།

                jyod  ~ba   cè ~va   med  ~ba ye~

                The practice of non-violence

                    བོད་  ~པའི་   རང་  ~གཤིས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~།

                    bǒd  ~bai   raŋ  ~xìs   los  ~yin ĭn~.

                    Is undoubtedly the nature of the Tibetans.

                        སྤྱོད་  ~པ་   འཚེ་  ~བ་   མེད་  ~པ ཡེ~།

                        jyod  ~ba   cè ~va   med  ~ba ye~

                        The practice of non-violence

                            བོད་  ~པའི་   རང་  ~གཤིས་   ལོས་  ~ཡིན འིན~།

                            bǒd  ~bai   raŋ  ~xìs   los  ~yin ĭn~.

                            Is undoubtedly the nature of the Tibetans.