Ngayi Lasog

ང་ཡི་བླ་སྲོག

My Life and Soul

Drigung Trawang

འབྲི་གུང་བཀྲ་དབང་།

Autoplay

ང་ཡི་བླ་སྲོག
ŋa-yi lá-sòg
The Potentiality of my Life

                            འབྲི་གུང་བཀྲ་དབང་།

                                drì-gŭŋ dra-wáŋ

བོད་~ཀྱི་   ལུང་~པའི་     ནང་~   ལ    བསྭོ་  ~ཡ་  ~ལ    །

bŏd~gyi    luŋ~bai     naŋ~la   so~   ya ~ la~   ,

In the country of Tibet,

    བོད་~མི་    ཕན་~ཚུན་    བར་~  འ་~ལ ཡ་ ~ལ་   ཡ་ ~ལ་  བསྭོ །

    bŏd~mi     pan~cun     băr  ~ă~la  ya  ~la  ya  ~la  so  ,

    Among the Tibetans themselves,

        བོད་~སྐད་ བེད་~སྤྱོད་ མེད་~  འེ་~པ།

        bŏd~gad     běd~jyod     med  ~ěba.

        The Tibetan language is not used.

            ག་ ~རེས་    ལན་ ~པ་    ཡིན་~   ནམ~།

            gă~res     lan~ba      yin  ~nam?

            Why is that so?

བོད་~ཕྲུག་    བོད་~ཡིག་    མ་  ~སྦྱངས    བསྭོ་  ~ཡ་  ~ལ    །

bŏd~trug     bŏd~yig     ma   ~jyáŋ so  ~ya ~la   ,

The Tibetan children are not taught the Tibetan language,

    བོད་~ཕྲུག་    བོད་~སྐད་     མི་~   འི་~སྨྲ   ཡ་ ~ལ་   ཡ་ ~ལ་  བསྭོ །

    bŏd~trug     bŏd~gad     mi   ~i mà  ya  ~la  ya  ~la  so  ,

    The Tibetan children do not speak Tibetan,

        བོད་~ཡིག་    བེད་~མེད་    བསྐྱུར་~  འུ་~བ།

        bŏd~yig     běd~med     gyur   ~ŭ va,

        The Tibetan script is banished as worthless,

            ག་ ~རེས་    ལན་~པ་    ཡིན་~ནམ~།

            gă~res     lan~ba      yin  ~nam?

            Why is that so?

བོད་~ཀྱི་ རུས་~པ་ ཡིན་~  ན~།

bŏd~gyi     rus~ba     yin  ~na,

If you are of Tibetan ancestry,

    བོད་~ཀྱི་ སྐད་~ཡིག་ སྦྱོངས་~  དང་~།

    bŏd~gyi    gad~yig     jyóŋ~dăŋ!

    Learn the Tibetan language!

        བོད་~ཀྱི་ ཁྲག་~རྒྱུད་ ཡིན་~  ན~།

        bŏd~gyi     trag~gyúd     yin  ~na,

        If you have Tibetan blood,

            བོད་~ཀྱི་ སྐད་~ཡིག་ སྤྱོད་~  དང་~ །

            bŏd~gyi    gad~yig     jyod  ~dăŋ~!

            Use the spoken and written Tibetan language!

བོད་  ~ལ་ ཤ་~ཚ་ ཡོད་~  འོ་~ན~།

bŏd~la     xa~ca  yod ~  ŏ ~na,

If you love Tibet,

    བོད་ ~ཀྱི་ སྐད་~ཡིག་ སྤེལ་~   དང་~།

    bŏd~gyi     gad~yig     bel ~dăŋ!

    Promote the Tibetan language!

        བོད་ ~ཀྱི་ ལ་~རྒྱ་ ཡོད་~  འོ་~ན~།

        bŏd~gyi     la~gyá     yod ~ ŏ  ~na,

        If you are loyal to Tibet,

            བོད་ ~སྐད་ གཙང་~མ་ གསུངས་~   དང་~།

            bŏd~gad     zaŋ~ma     sùŋ~dăŋ~!

            Speak pure Tibetan!

བོད་~ཀྱི་   ལུང་~པའི་     ནང་~   ལ    བསྭོ་  ~ཡ་  ~ལ    །

bŏd~gyi    luŋ~bai     naŋ   ~la  so~   ya ~ la~   ,

In the country of Tibet,

    བོད་~མི་ ཕན་~ཚུན་ བར་~  འ་~ལ ཡ་ ~ལ་ ཡ་ ~ལ་ བསྭོ 

    bŏd~mi     pan~cun     băr  ~ă la  ya  ~la  ya  ~la  so  ,

    Among the Tibetans themselves,

        བོད་~སྐད་ བེད་~སྤྱོད་ མེད་~  འེ་~པ།

        bŏd~gad     běd~jyod     med  ~ě ba.

        The Tibetan language is not used.

            ག་ ~རེས་ ལན་ ~པ་ ཡིན་~   ནམ~།

            gă~res     lan~ba      yin  ~nam?

            Why is that so?

བོད་~ཕྲུག་ བོད་~ཡིག་ མ་  ~སྦྱངས བསྭོ་  ~ཡ་  ~ལ 

bŏd~trug     bŏd~yig     ma   ~jyáŋ so  ~ya ~la   ,

The Tibetan children are not taught the Tibetan language,

    བོད་~ཕྲུག་ བོད་~སྐད་ མི་~   འི་~སྨྲ  ཡ་ ~ལ་ ཡ་ ~ལ་ བསྭོ 

    bŏd~trug     bŏd~gad     mi   ~i mà  ya  ~la  ya  ~la  so  .

    The Tibetan children do not speak Tibetan.

        བོད་~ཡིག་ བེད་~མེད་ བསྐྱུར་~  འུ་~བ།

        bŏd~yig     běd~med     gyur   ~ŭ va.

        The Tibetan script is banished as worthless.

            ག་ ~རེས་ ལན་~པ་ ཡིན་~   ནམ~།

            gă ~res     lan~ba      yin  ~nam~ ?

            Why is that so?

བོད་~ཀྱི་    རུས་~པ་    ཡིན་~  ན~།

bŏd~gyi     rus~ba     yin  ~na~,

If you are of Tibetan ancestry,

    བོད་~ཀྱི་ སྐད་~ཡིག་ སྦྱོངས་~  དང་~།

    bŏd~gyi    gad~yig     jyóŋ   ~dăŋ!

    Learn the Tibetan language!

        བོད་~ཀྱི་ ཁྲག་~རྒྱུད་ ཡིན་~  ན~།

        bŏd~gyi     trag~gyúd     yin  ~na,

        If you have Tibetan blood,

            བོད་~ཀྱི་ སྐད་~ཡིག་ སྤྱོད་~  དང་  ~།

            bŏd~gyi    gad~yig     jyod ~ dăŋ ~!

            Use the spoken and written Tibetan language!

བོད་ ~ལ་ ཤ་~ཚ་ ཡོད་~  འོ་~ན~།

bŏd~la     xa~ca     yod  ~ŏ~  na ~,

If you love Tibet,

    བོད་ ~ཀྱི་ སྐད་~ཡིག་ སྤེལ་~   དང་~།

    bŏd~gyi     gad~yig     bel~ dăŋ ~!

    Promote the Tibetan language!

        བོད་ ~ཀྱི་ ལ་~རྒྱ་ ཡོད་~  འོ་~ན~།

        bŏd~gyi     la~gyá      yod  ~ŏ  ~na,

        If you are loyal to Tibet,

            བོད་ ~སྐད་ གཙང་~མ་ གསུངས་~   དང་~།

            bŏd~gad     zaŋ~ma     sùŋ~dăŋ ~!

            Speak pure Tibetan!

                བོད་ ~ཀྱི་ ལ་~རྒྱ་ ཡོད་~  འོ་~ན~།

                bŏd~gyi   lacgyá   yod  ~ŏ  ~ na ~,

                If you are loyal to Tibet,

                    བོད་ ~སྐད་ གཙང་~མ་ གསུངས་~   དང་~།

                    bŏd~gad   zaŋ~ma   sùŋ  ~dăŋ ~!

                    Speak pure Tibetan!