Ngayi Nyima

ང་ཡི་ཉི་མ།

My Sun

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

ང་ཡི་ཉི་མ།
ŋa-yi ñi-ma
My Sun

    ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

    ga-drǎg dra-yáŋ

འཛམ་གླིང་གི་ སྐྱེས་བུ་ འོ~ ཁྱེད་~ རང་~ ཡིན~ །

zàm-liŋ-gĭ gyes-bǔ ǒ~ kyed~ raŋ~ yin~,

You are the supreme being in this world,

    མུན་པའི་ སྒྲོན་མེ་ ཁྱེད་~ རང་~ ཡིན~ །

    mun-bai drón-me kyed~ raŋ~ yin~,

    You are the light in the darkness,

ཁ་བའི་ ལྗོངས་~ ལ་~ བདེ་~ སྐྱིད་~ གནང་~ །

ka-vai jóŋ~ la~  dé~ gyid~ náŋ~!

Please, grant happiness to the Land of Snow!

    ང་ཡི་ བླ་མ་ རིན་~ པོ་~ ཆེ~ །

    ŋa-yi lá-ma  rin~ bo~ qe~!

    My Precious Master!

        སྐུ་ཚེ་ ཡུན་~ རིང་~  བརྟན་~ པར་~ ཤོག~

        gu-ce yun~ riŋ~  dan~ bar~ xog~!

        May you have a stable and long life!

            ཁྱེད་དང་ མྱུར་~ དུ་ ~  མཇལ་~ བར་~ ཤོག~    ཨ་ བླ་མེད་~

            kyed-daŋ  ñúr~ dǔ ~ jàl~ var~ xog~,    a~lá-med~!

            May I meet you soon, oh Supreme One!

ང་ཡི་ བླ་ ~མ་~ ཁྱེད་~ རང་~ དྲན~ །

ŋa-yi lá ~ma~ kyed~ raŋ~ drǎn~,

My master, you are the one who I think about,

    ང་རང་ ཉི་ ~མ་ ཁྱེད་~ ལ་~ དགའ~ །

    ŋa-raŋ ñi ~ma  kyed~ la~ gá~,

    I love you, you are my sun,

        ལྷན་འཛོམས་ དགའ་ ~རྟེན་ བཟང་~ པོ་~ ཞིག~

        lhan-zòm gá ~den -sáŋ~ bo~ xĭg~,

        That the occasion will come when we will be together,

            ཡོང་བའི་ སྨོན་ ~ འདུན་ ~   ཁྱེད་ ~  ལ་ ~  འབུལ~ །

            yoŋ-vai mòn ~ dùn ~   kyed ~  la ~  bùl~.

            I offer you this wish.

གངས་རི་ཡི་  བླ་ ~སྲོག་ ~  ཁྱེད་~ རང་~ ཡིན~ །

gǎŋ-ri-yi lá~ sòg ~  kyed~ raŋ~ yin~,

You are the soul and life of the Snow Mountains,

    དྭ་ཕྲུག་གི་  ཕ་མ་  ཁྱེད་~ རང་~ ཡིན~ །

    dǎ-trug-gĭ pa-ma kyed~ raŋ~ yin~,

    You are the father and mother of us orphans,

ཕེབས་ཤོག་ ཕེབས་~ ཤོག་~  ཕ་~ མ་~ ལགས~ །

peb-xog peb~ xog~  pa~ ma~ lag~!

Return, return, you father and mother!

    ང་ཡི་  བླ་~སྲོག་ ཁྱེད་~ རང་~ ཡིན~ །

    na-yi lá~sòg  kyed~ raŋ~ yin~,

    You are my soul and life,

        བུ་མོའི་  སེམས་~ ཀྱི་~  རིན་~ པོ་~ ཆེ~ །

        bǔ-moi sem~ gyi~  rin~ bo~ qe~!

        Precious jewel of this girl's mind!

            ང་ཡི་  ཕྱོགས་~ ལ་ ~ ཕེབས་~  རོགས་~  གནང་~ །    ཨ་ བླ་མེད་~

            na-yi qyog~ la ~  peb~  rog~  náŋ~,    a~lá-med~!

            Please come to me, Oh Supreme One!

ཁྱེད་ཀྱི་  བྱམས་ ~བརྩེ་ ང་~  ལ་~  མཁོ~ །

kyed-gyi jyǎm  ~ze  ŋa~  la~  kò~,

I need your love and kindness,

    ཁྱེད་ཀྱི་  ཐུགས་ ~རྗེ་  ང་~  ལ་~  མཁོ~ །

    kyed-gyi tug  ~jé  ŋa~  la~  kò~,

    I need your compassion,

        ཁྱེད་ཀྱི་  བྱམས་ ~བརྩེ་  ང་~  ལ་~  མཁོ~ །

        kyed-gyi jyǎm  ~ze  ŋa~  la~  kò~,

        I need your love and kindness,

            ཁྱེད་ཀྱི་  ཐུགས་ ~ རྗེ་ ~  ང་ ~  ལ་ ~  མཁོ~ །།

            kyed-gyi tug   ~jé ~ ŋa  ~  la ~  kò ~!

            I need your compassion.