Ngayi Phakhyim

ང་ཡི་ཕ་ཁྱིམ།

My Home

Kangtruk Palden

གངས་ཕྲུག་དཔལ་ལྡན

Autoplay

ང་ཡི་ཕ་ཁྱིམ།
ŋa-yi pa-kyim
My Home

    ཚིག            སྐྱ་རང་སད།    

    དབྱངས་རྟ་    འདན་འབྲི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན།

    གཞས་པ་    གངས་ཕྲུག་དཔལ་ལྡན།

    gǎŋ-trug bal-dán

གནམ་~སྔོན་~པོ་ འོ~ འོ~    ང་~ཡི་ ཞྭ་~མོ་  འོ~  ཡིན~ ནེ ~  ~ 

nám~ŋòn~bo ǒ~ ǒ~  ŋa~yi    xǎ~mo ǒ~  yin~ ne~ ~,

The blue sky is my hat,

    སྤྲིན་~སྨུག་~པ་  འ~འ~ འ་ང་~ཡི་ ལ~ ~བ་~  ཡིན~ ནེ ~ ~

    drin~mùg~ba ǎ~ ǎ~  ǎŋa~yi   la~ ǎ~va   yin~ne~ ~,

    The dark clouds are my clothes,

        སེང་~དཀར་~མོ་  ང་~ ཡི་༑  རྩེ་~འེ~ཡ་~འ~ ཡིན~ ནེ ~ ~

        seŋ~gar~mo   ŋa~ ǎyi༑   ze~ě~ ya~ǎ~ yin~ ne~ ~.

        The snow lioness is my playmate.

ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

ŋa~dròg~trug༑

I, a nomad boy,

    ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

    ŋa~dròg~trug༑

    I, a nomad boy,

        ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་ འུག~ ~  ཨ་~ཕོ་  དེ་~འདྲ་  འ~  ཡིན~ ནེ ~ ~ 

        ŋa~dròg~trug ǔg ~ ~ a~po  dě~drà ǎ~ yin ne~ ~!

        I, a nomad boy, am just like this!

ཆབ~ཟིལ་~མ་ འ~ འ~  ང་~ཡི་  མིག~ཆུ་  འུ~  ཡིན~ ནེ ~  ~ 

qab~sil~ma ǎ~ ǎ~  ŋa~yi    mig~qu ǔ~  yin~ ne~ ~,

The rain is my tears,

    མཚོ་~སྔོན་~པོ་  འོ~འོ~ འ་ང་~ཡི་ མེ་~ འེ~ལོང་~  ཡིན~ ནེ ~ ~

    cò~ŋòn~bo ǒ~ ǒ~  ǎŋa~yi   me~ ě~loŋ   yin~ne~ ~,

    The blue lake is my mirror,

        འབྲོང་~བྲེ་~སེ་  ང་~ ཡི་༑  རྩེ་~འེ~ཡ་~འ~ ཡིན~ ནེ ~ ~

        dròŋ~drě~se   ŋa~ ǎyi༑   ze~ě~ ya~ǎ~ yin~ ne~ ~.

        A brownish wild yak is my playmate.

ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

ŋa~dròg~trug༑

I, a nomad boy,

    ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

    ŋa~dròg~trug༑

    I, a nomad boy,

        ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་ འུག~ ~  ཨ་~ཕོ་  དེ་~འདྲ་  འ~  ཡིན~ ནེ ~ ~ 

        ŋa~dròg~trug ǔg ~ ~ a~po  dě~drà ǎ~ yin ne~ ~!

        I, a nomad boy, am just like this!

སྦྲ་~སྨུག~པོ འོ~ འོ~  ང་~ཡི་  ཕ་~ཁྱིམ་  འིམ~  ཡིན~ ནེ ~  ~ 

drá~ mùg~bo ǒ~ ǒ~  ŋa~yi    pha~kyim ĭn~  yin~ ne~ ~,

The dark brown yak hair tent is my home,

    སྟག་~དམར་~ཡག་  འག~འག~ འ་ང་~ཡི་ སྒོ་~ འོ~ཁྱི་~  ཡིན~ ནེ ~ ~

    tag~már~yag ǎg~ ǎg~  ǎŋa~yi   gó~ ǒ~kyi   yin~ne~ ~,

    A courageous tiger is my watchdog,

        རྐྱང་~ཁ་~དཀར་  ང་~ ཡི་  བང་~འང~ཡ་~འ~ ཡིན~ ནེ ~ ~

        gyaŋ~ka~gar   ŋa~ ǎyi༑   bǎŋ~ǎŋ~ ya~ǎ~ yin~ ne~ ~.

    A white wild donkey is my running mate.

ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

ŋa~dròg~trug༑

I, a nomad boy,

    ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

    ŋa~dròg~trug༑

    I, a nomad boy,

        ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་ འུག~ ~  ཨ་~ཕོ་  དེ་~འདྲ་  འ~  ཡིན~ ནེ ~ ~ 

        ŋa~dròg~trug ǔg ~ ~ a~po  dě~drà ǎ~ yin ne~ ~!

        I, a nomad boy, am just like this!

སྦྲ་~སྨུག~པོ འོ~ འོ~  ང་~ཡི་  ཕ་~ཁྱིམ་  འིམ~  ཡིན~ ནེ ~  ~ 

drá~ mùg~bo ǒ~ ǒ~  ŋa~yi    pha~kyim ĭn~  yin~ ne~ ~,

The dark brown yak hair tent is my home,

    སྟག་~དམར་~ཡག་  འག~འག~ འ་ང་~ཡི་ སྒོ་~ འོ~ཁྱི་~  ཡིན~ ~

    tag~már~yag ǎg~ ǎg~  ǎŋa~yi   gó~ ǒ~kyi   yin~ne~ ~,

    A courageous tiger is my watchdog,

        རྐྱང་~ཁ་~དཀར་༑  ང་~ ཡི་༑  བང་~འང~ཡ་~འ~ ཡིན~ ནེ ~ ~

        gyaŋ~ka~gar༑   ŋa~ ǎyi༑   bǎŋ~ǎŋ~ ya~ǎ~ yin~ ne~ ~.

        A white wild donkey is my running mate.

ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

ŋa~dròg~trug༑

I, a nomad boy,

    ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་༑

    ŋa~dròg~trug༑

    I, a nomad boy,

        ང་~འབྲོག་~ཕྲུག་ འུག~ ~  ཨ་~ཕོ་  དེ་~འདྲ་  འ~  ཡིན~ ནེ ~ ~ 

        ŋa~dròg~trug ǔg ~ ~ a~po  dě~drà ǎ~ yin ne~ ~!

        I, a nomad boy, am just like this!