Ngayi Rewa

ང་ཡི་རེ་བ།

My Hope

Tsering Yangzom

ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

ང་ཡི་རེ་བ།
ŋa-yi re-va
My Hope

    གཞས་ཚིག་        རྒན་ཚེ་རིང་།

    གཞས་མ        ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

        ce-riŋ yáŋ-zòm

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

ཆོས་~འོས་པའི་   སྙིང་~འི་ལ་   གདོན་~འོན་གྱིས་   མ་~འ་བརླག་   ན~འ~~~~~~

qos~ǒs-bai  ñìŋ~ĭn-la

                dón~ǒn-gyĭs  ma~ǎ-lág  na~ǎ~~~~~~.

Dharma practitioners, if your heart is not influenced by negative provocations,

ཨ་~ལ་  ནང་~འང་པའི་   ཆོས་~འོས་ལ་   དབྱེན་~འེན་དཀྲུག་   མ་~མཛད་  རོགས~འོག~~ལ

a-la  naŋ~ǎŋ-bai   qos~ǒs-la

                yén~ěn-drug  ma~ǎ-zàd  rog~ǒg~~

Please do not create discord in the Buddhist teaching.

    ཨ་~ལ་  ནང་~འང་པའི་   ཆོས་~འོས་ལ་   དབྱེན་~འེན་དཀྲུག་   མ་~འ་མཛད་  རོགས~འོག~~~

    a-la  naŋ~ǎŋ-bai   qos~ǒs-la

                yén་~ěn-drug  ma~ǎ-zàd  rog~ǒg~~~.

    Please do not create discord in the Buddhist teaching.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

སྟོན་~འོན་པའི་   ཆོས་~འོས་ལ་   བཟང་~འང་ངན་   མ་~འ་མཆིས་   པས~འས~~~~~~

don~ǒn-bai   qos~ǒs-la

                sáŋ~ǎŋ-ŋan   ma~ǎ-qìs   bas~ǎs~~~~~~,

Since there is no good or bad in the Buddha's teaching

ཨ་~ལ་  གྲུབ་~འུ་མཐའ་   ཡོངས་~འང་ལ་   ཕྱོགས་~འོག་རེ་   མེད་~འེད་པར་   གྱིས~འིས~~ལ

a-la  drǔb~ǔ-tà   yoŋ~ǒŋla

                    qyog~ǒg-re med~ěd-bar gyĭs~ĭs~~la.

Please do not be biased towards any schools.

    ཨ་~ལ་  གྲུབ་~འུ་མཐའ་  ཡོངས་~འོང་ལ་  ཕྱོགས་~འོག་རེ་  མེད་~འེད་པར་  གྱིས~འིས~~~

    a-la  drǔb~ǔ-tà   yoŋ~ǒŋla

                qyog~ǒg-re   med~ěd-bar   gyĭs~ĭs ~~~.

    Please do not be biased towards any schools.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

དུས་~འུས་ངན་   མི་~འི་རྣམས་   བསམ་~འམ་ངན་   རབ་~འ་སྐྱེས་   ནས~འས~~~~~~

dǔs~ǔs-ŋan   mi~ĭ-nám

                sàm~ǎm-ŋan   rab~ǎ-gyes   nas~ ǎs~~~~~~,

People of these bad times, with many evil thoughts arising,

ཨ་~ལ་  འགྲོ་~འོ་བ་   གཞན་~འན་ལ་   གནོད་~འོད་པ་   མ་~འ་བྱེད་   རོགས~འོག~~ལ

a-la  drò~ǒ-va   xán~ǎn-la

                nód~ǒd-ba   ma~ǎ-jyěd   rog~ǒg~~la.

Please do not harm other beings.

    ཨ་~ལ་  འགྲོ་~འོ་བ་  གཞན་~འན་ལ་   གནོད་~འོད་པ་   མ་~འ་བྱེད་  རོགས~འོག~~ལོ

    a-la  drò~ǒ-va   xán~ǎn-la

                nód~ǒd-ba   ma~ǎ-jyěd   rog~ǒg~~la.

    Please do not harm other beings.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

དཀར་~འ་ནག་   ལས་~འས་ལ་   འབྲས་~འས་བུ་   མྱོང་~འོང་ངེས་   པས~འས~~~~~~

gar~ǎ-nag   las~ǎsla

                dràs~ǎsbǔ   ñóŋ~ǒŋ-ŋes   bas~ǎs~~~~~~,

Since the result of good and bad karma is certainly experienced,

ཨ་~ལ་  དམ་~འམ་པའི་   ཆོས་~འོས་ལ་   ཡིད་~འིད་ཆེས་   བསྐྱེད་~འེད་པར་   གྱིས~འིས~~ལ

a-la  dǎm~ǎm-bai   qos~ǒs-la

                yid~ĭd-qes   gyed~ěd-par   gyĭs~ĭs ~~la.

Develop faith in the sacred Dharma.

    ཨ་~ལ་  དམ་~འམ་པའི་  ཆོས་~འོས་ལ་  ཡིད་~འིད་ཆེས་  བསྐྱེད་~འེད་པར་   གྱིས~འིས~~ལོ

    a-la  dǎm~ǎm-bai  qos~ǒs-la

                yid~ĭd-qes  ged~ědpar   gyĭs~ĭs ~~lo.

    Develop faith in the sacred Dharma.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

དབང་~འང་ཡོད་   རྣམས་~འམ་ཀྱིས་  དབང་~འང་ཆ་   བེད་~འེད་སྤྱོད་  ནས~འས~~~~~~

wáŋ~ǎŋ-yod   nám~ǎm-gyis

                wáŋ~ǎŋ-qa   běd~ěd-jyod  nas~ǎs~~~~~~,

People who have power and exploit their authority,

ཨ་~ལ་  དབང་~འང་མེད་   རྣམས་~འམ་ལ་   སྡུག་~འུག་པོ་   མ་~འ་གཏང་   རོགས~འོག~~ལ

a-la  wáŋ~ǎŋ-med   nám~ǎm-la

                dúg~ǔg-bo   ma~ǎ-daŋ   rog~ǒg~~la.

Please do not torture defenceless people.

    ཨ་~ལ་  དབང་~འང་མེད་  རྣམས་~འམ་ལ་  སྡུག་~འུག་པོ་  མ་~འ་གཏང་  རོགས~འོག~~ལོ

    a-la  wáŋ~ǎŋ-med   nám~ǎm-la

                dúg~ǔg-bo   ma~ǎ-daŋ   rog~ǒg~~lo.

    Please do not torture defenceless people.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

སེམས་~འེམ་ཅན་   ཀུན་~འུན་ལ་   ཉེ་~འེ་རིང་   མ་~འ་ཕྱེ་   བར~འ~~~~~~

sem~ěm-jan   gun~ǔn-la

                ñe~ě-riŋ   ma~ǎ-qye   var~ǎ ~~~~~~,

Without making distinctions regarding all beings,

ཨ་~ལ་  སྙིང་~འིང་རྗེ་   ཆེན་~འེན་པོས་   བཅོས་~འོས་སྙོམས་   འཛིན་~འིན་པར་   ཞུ~འུ~~ལ

a-la  ñìŋ~ĭn-jé   qen~ěn-bos

                jos~ǒs-ñòm   sĭn~ĭn-bar   xǔ~ǔ-~~la.

With great compassion, hold them as equals.

    ཨ་~ལ་  སྙིང་~འིང་རྗེ་  ཆེན་~འེན་པོས་  བཅོས་~འོས་སྙོམས་  འཛིན་~འིན་པར་  ཞུ~འུ~~ལོ

    a-la  ñìŋ~ĭŋ-jé   qen~ ěn-bos

                jos~ǒs-ñòm   sĭn~ĭn-bar   xǔ~ǔ-~~lo.

    With great compassion, hold them as equals.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

ཚོང་~འང་དཔོན་   ཡིད་~འིད་ལ་   རྒྱུ་~འུ་ནོར་   ཁེ་~འེ་བསམ་   ནས~འས~~~~~~

coŋ~ǒŋ-bon   yid~ĭd-la

                gyú~ǔ-nor   ke~ě-sàm   nas~ǎs~~~~~~,

Merchants who think about wealth and profit,

ཨ་~ལ་  བྲེ་~འེ་དང་   སྲང་~འང་ལ་   གཡོ་~འོ་སྒྱུ་   མ་~འ་མཛད་   རོགས~འོག~~ལ

a-la  drě~ě-dǎŋ   sàŋ~ǎŋ-la

                yó~ǒ-gyú   ma~ǎ-zàd   rog~ǒg~~la.

Please do not make tricks with measures and weights.

    ཨ་~ལ་  བྲེ་~འེ་དང་   སྲང་~འང་ལ་   གཡོ་~འོ་སྒྱུ་   མ་~འ་མཛད་  རོགས~འོག~~ལོ

    a-la  drě~ě-dǎŋ   sàŋ~ǎŋ-la

                yó~ǒ-gyú   ma~ǎ-zàd   rog~ǒg~~la.

    Please do not make tricks with measures and weights.

    བསྭོ~འོ~~

    sò~  ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~

གླུ་~འུ་ཚིག་   འདི་~འི་ལ་   བསྟོད་~འོད་པའི་   ཚིག་~འིག་མེད་   ཀྱང་~འང~~~~~~

lú~ǔ-cig  dì~ĭ-la

                dod~ǒd-bai   cig~ĭg-med   gyaŋ~ǎŋ~~~~~~,

Although these lyrics are not lyrics of praise,

ཨ་~ལ་  གླུ་~འུ་མ་   ང་~འ་ཡི་   རེ་~འེ་བ་   ཚིག་~འིག་གསུམ་   ཡིན~འིན~~ལ

a-la  lú~ǔ-ma   ŋa~ ǎ-yi

                re~ě-va   cig~ĭg-sùm   yin~ĭn~~la.

They are the three words of hope from myself, the singer.

    ཨ་~ལ་  གླུ་~འུ་མ་   ང་~འ་ཡི་   རེ་~འེ་བ་   ཚིག་~འིག་གསུམ་   ཡིན~འིན~~~

    a-la  lú~u-ma   ŋa~ ǎ-yi

                re~ě-va   cig~ĭg-sùm   yin~ĭn~~la.

    They are the three words of hope from myself, the singer.