Ngoso  Todgyu

ངོ་སོ་བསྟོད་རྒྱུ་བོ།

Expressing Appreciation

Sherten

ཤེར་བསྟན།

Autoplay

ངོ་སོ་བསྟོད་རྒྱུ་བོ།
ŋo-so dod-gyú-bo
Expressing Appreciation

        གཞས་ཚིག་    རྩེ་བ་ཀུན་དགའ།

        གཞས་པ་    ཤེར་བསྟན།

        xer-dan

སྐད~ཡི་~འི་གེ་    ངོ་~འོ་སོ་~   བསྟོད་~འོད་རྒྱུ་~   བོ~།

gad~yi~ĭ-gě    ŋo~ǒ-so~   dod~ǒd-gyú~   bo~

To express appreciation towards our spoken and written language

བོད་~ཁ་~འ་བ་~  ཅན་~འན་པའི་~  ཚེ་~འེ་ནོམ་~  རེདཡེ~~~

bǒd~ka~ǎ-va~  jan~ǎn-bai~  ce~ě-nom~ redye~~~.

Is the lifeline of the people of the Land of Snow.

ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

Boys and girls near and far,

གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   སློབ་~འོ་ཀི་   སྡོདཡེ~~~

gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   lòb~ǒ-gi   dódye~~~!

Do not forget, but study!

  ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

    naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

    Boys and girls near and far,

    གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   སློབ་~འོ་ཀི་   སྡོདཡེ~~~

        gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   lòb~ǒ-gi   dódye~~~!

        Do not forget, but study!

དྲིན་~ཕ་~འ་མ་   ངོ་~འོ་སོ་~   བསྟོད་~འོད་རྒྱུ་~   བོ~།

drĭn~pa~ǎ-ma   ŋo~ǒ-so~   dod~ǒd-gyú~   bo~

To express appreciation towards the kindness of our parents

བོད་~གངས་~འང་ཅན་   ཚང་~འང་གི་   གཟི་~འི་བརྗིད་   རེདཡེ~~~

bǒd~gǎŋ~ǎŋ-jan   caŋ~ǎŋ-gĭ   sí~ ĭ-་jíd   redye~~~.

Is the dignity of the people of the Land of Snow.

ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

Boys and girls near and far,

གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   དྲན་~འན་གི་   སྡོདཡེ~~~

gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   drǎn~ǎn- dódye~~~!

Do not forget, but remember!

  ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

    naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

    Boys and girls near and far,

    གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   དྲན་~འན་གི་   སྡོདཡེ~~~

        gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   drǎn~ǎn- dódye~~~!

        Do not forget, but remember!

སྤུན་~ན་~འ་ཟླ་ ངོ་~འོ་སོ་~   བསྟོད་~འོད་རྒྱུ་~   བོ~།

bun~na~ǎ-dá   ŋo~ǒ-so~   dod~ǒd-gyú~   bo~

To express appreciation towards relatives of the same age

བོད་~གདོང་~འང་དམར་   ཚང་~འང་གི་   དྲན་~འན་ཤིང་   རེདཡེ~~~

bǒd~dóŋ~ǎŋ-már   caŋ~ǎŋ-gĭ   drǎn~ǎn-xiŋ   redye~~~.

Is the honor of the people of the Land of Snow.

ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

Boys and girls near and far,

གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   གླེང~འི་གི་   སྡོདཡེ~~~

gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   léŋ~ĭ-dódye~~~!

Do not forget, but talk about it!

  ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

    naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

    Boys and girls near and far,

    གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   གླེང་~འི་གི་   སྡོདཡེ~~~

        gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   léŋ~ĭ-dódye~~~!

        Do not forget, but talk about it!

ལས་~བདེན་~འན་པ་ ངོ་~འོ་སོ་~   བསྟོད་~འོད་རྒྱུ་~   བོ~།

las~den~ǎn-ba   ŋo~ǒ-so~   dod~ǒd-gyú~   bo~

To express appreciation towards truthful deeds

བོད་~ཆེན་~འན་པོ་   ཚང་~འང་གི་   ནོར་~འོ་བུ་  རེད ཡེ~~~

bǒd~qen~ěn-bo  caŋ~ǎŋ-gĭ   nor~ǒ-bǔ  redye~~~.

Is the wish-fulfilling jewel of the people of the Land of Snow.

ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

Boys and girls near and far,

གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   འཚོལ་~འོ་གི་   སྡོདཡེ~~~

gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   còl~ǒ-gĭ   dódye~~~!

Do not forget, but look for it!

  ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

    naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

    Boys and girls near and far,

    གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   འཚོལ་~འོ་གི་   སྡོདཡེ~~~

        gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   còl~ǒ-gĭ   dódye~~~!

        Do not forget, but look for it!

གླུ་~སྙན་~འན་མོ་   ངོ་~འོ་སོ་~   བསྟོད་~འོད་རྒྱུ་~   བོ~།

lú~ñàn~ǎn-mo  ŋo~ǒ-so~   dod~ǒd-gyú~   bo~

To express appreciation towards melodious songs

བོད་~བཙན་~འན་པོ་   ཚང་~འང་གི་   དཔའ་~འ་གདེང་   རེད ཡེ~~~

bǒd~zan~ǎn-bo caŋ~ǎŋ-gĭ   ba~ǎa-déŋ redye~~~.

Is the feeling of assurance of the people of the Land of Snow.

ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

naŋ~bǒd~ǒd-gyi   bǔ~ǔ-dǎŋ    bǔ~ǔ-mo   co~,

Boys and girls near and far,

གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   ལེན་~འན་གི་   སྡོདཡེ~~~

gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   len ~an-gĭ   dódye~~~!

Do not forget, but sing!

  ནང་~བོད་~འོད་ཀྱི་  བུ་~འུ་དང་   བུ་~འུ་མོ་   ཚོ~།

    naŋ~bǒd~ǒd-gyi  bǔ~ǔ-dǎŋ   bǔ~ǔ-mo   co~,

    Boys and girls near and far,

    གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   ལེན་~འན་གི་   སྡོདཡེ~~~

        gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   len ~an-gĭ   dódye~~~!

        Do not forget, but sing!

    གན་~བརྗེད་~འེ་ཀི་  མ་~འ་འཇུག་   ལེན་~འན་གི་   སྡོདཡེ~~~

            gǎn~jéd~ě-gi  ma~ǎ-jùg   len ~an-gĭ   dódye~~~!

      Do not forget, but sing!