Nyamdu Dzom

མཉམ་དུ་འཛོམས།

Gathering Together

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

མཉམ་དུ་འཛོམས།
ñám-dǔ zòm
Gathering Together

    གཞས་མ།      དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

    ŋós-drǔb dról-ma

ལས་~མཐུན་གྱི་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ~འོ~འོ~འོ~འོ~འོ~

las~tùn-gyĭ   bun~dá   co~ǒ~ǒ~ǒ~ǒ~ ǒ~ǒ~!

Oh brethren connected with the same karma!

    ཁ་~བའི་  ལྗོངས་~  ལ་ནི་  འཛོམས་~ཤོག

    ka~vai  jóŋ ~  la-ni   zòm~xog.

    Let us gather in the Land of Snow.

        ང~ ཚོ་~  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ

        ŋa~ co~  ñám~ǎm  dǔ~ǔ!

        Let us gather!

            སྐྱིད་~ པའི་~ གླུ་~ དབྱངས་ཤིག་~ ལེན་~ འེན~ ལ་~ འ~ ཤོག~འོག~~

            gyid་~ bai~ lú~ yáŋ~xig་ len~ ěn~ la~ ǎ~xog~ǒg~~.

            Let us sing a joyful song together.

ཕ་~ཡུལ་   གངས་~ལྗོངས་   དབུ་~འཕང་   མཐོ་~བའི་  རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་~~སྒྲིག

pa~yul   gǎŋ~jóŋ   wú~pàŋ   tò~vai  den~ drèl  xĭg~dríg,

Let us develop auspicious circumstances, so that the status of our fatherland,

    བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླ་   བསོད་~ནམས་  རྒྱས་~པའི་

    bǒd~rig   bun~dá   sòd~nam  gyás~bai.  

    The Land of Snow, be uplifted and our Tibetan brethren be multiplied.

                                སྨོན་~ལམ་ཞིག་~  འདེབས།

                                mòn~lam-xĭg~  dèb!

                                Let’s pray for auspiciousness!

ཕ་~ཡུལ་   གངས་~ལྗོངས་   དབུ་~འཕང་   མཐོ་~བའི་  རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་~~སྒྲིག

pa~yul   gǎŋ~jóŋ   wú~pàŋ   tò~vai  den~ drèl  xĭg~dríg,

Let us develop auspicious circumstances, so that the status of our fatherland,

    བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླ་   བསོད་~ནམས་  རྒྱས་~པའི་

    bǒd~rig   bun~dá   sòd~nam  gyás~bai

    The Land of Snow, be uplifted and our Tibetan brethren be multiplied.

                                སྨོན་~ལམ་ཞིག་~  འདེབས།

                                mòn~lam-xĭg~  dèb!

                                Let’s pray for auspiciousness!

                                    ཨ་~ལ་ བསོད་~ ནམས་~  རྒྱས།

                                    a~la sòd~ nam~  gyás!

                                    Auspicious circumstances will develop!

གནམ་~ལ་   འཁོར་~ལོ་   རྩིབས་~འིབ   བརྒྱད~།

nam~la   kòr~lo   zib~ĭb   gyád~,

The eight-spoke wheel in the sky,

    ས་~ལ་   པད་~མ་  འདབ་~འབ   བརྒྱད~།

    sa~la   bad~ma  dàb~ǎb   gyád~,

    The eight-petalled lotus on the earth,

དགེ་~བཅུ་   གཡང་~གི་   ར་~འ  བ~།

gé~ju   yáŋ~gĭ   ra~ǎ   va~,

A courtyard of happiness filled with the ten virtues,

    བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   ཕ་~འ  ཡུལ~།

    bǔ~mo   ŋa~yi   pa~ǎ  yul~.

    This is the fatherland of mine, a daughter of Tibet.

        བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   ཕ་~  ཡུལ~།

        bǔ~mo   ŋa~yi   pa~ǎ  yul~!

        My fatherland!

            སྐྱིད་~པའི་   ཕ་~ཡུལ་  ཡིན།

            gyid~bai   pa~yul  yin!

            It is my joyous fatherland!

སེམས་~དཀར་གྱི་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ~འོ~འོ~འོ~འོ~འོ~

sem~gar-gyĭ   bun~dá   co~ ǒ~ǒ~ǒ~ǒ~ ǒ~ǒ~!

Oh brethren with virtuous minds!

    བྲོ་~ར་  འདི་~  ལ་ནི་  འཛོམས་~ཤོག

    drǒ~ra  dì~  la-ni   zòm~xog,

    Let’s gather in this dancing courtyard,

        ང~ ཚོ་~  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ

        ŋa~ co~  ñám~ǎm  dǔ~ǔ,

        Let’s perform a joyful dance together,

            དགའ་~ བའི་~ བྲོ་~  ཞིག་~  འཁྲབ་~ འ~ ལ་~ འ~ ཤོག~འོག~~

            gá~ vai~ drǒ~ xĭg~  tràb~ ǎb~ la~ ǎ~  xog~ ǒg~~!

            Let us develop auspicious circumstances

ཆོས་~དང་   རིག་~གཞུང་   ཡར་~ལ་   དར་~བའི་  རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་~~སྒྲིག

qos~dǎŋ   rig~xúŋ   yar~la   dǎr~vai  den~ drèl  xĭg~dríg!

So that the Dharma and our culture will flourish!

    ཀ་~ཁ་   ག་~ངའི་   དབང་~ཐང་  རྒྱས་~པའི་

    ga~ka   gǎ~ŋai   wáŋ~taŋ  gyás~bai.  

    Let us pray that the Tibetan language keeps on flourishing.

                                  སྨོན་~ལམ་ཞིག་~  འདེབས།

                                mòn~lam-xĭg~  dèb!

                                Let’s pray for auspiciousness

ཕ་~ཡུལ་   གངས་~ལྗོངས་   དབུ་~འཕང་   མཐོ་~བའི་  རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་~~སྒྲིག

pa~yul   gǎŋ~jóŋ   wú~pàŋ   tò~vai  den~ drèl  xĭg~dríg.

So that the status of our fatherland, the Land of Snow, will be uplifted.

    བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླ་   བསོད་~ནམས་  རྒྱས་~པའི་

    bǒd~rig   bun~dá   sod~nam  gyás~bai.

    Let us pray that the fortunes of our Tibetan brethren will be multiplied.

                                སྨོན་~ལམ་ཞིག་~  འདེབས།

                                mòn~lam-xĭg~  dèb!

                                Let’s pray for auspiciousness!

                                    ཨ་~ལ་ བསོད་~ ནམས་~  རྒྱས།

                                    a~la sòd~ nam~  gyás!

                                    Auspicious circumstances will develop!

གནམ་~ལ་   འཇའ་~ཚོན་   སྣ་~འ   ལྔ་~།

nám~la   jà~con   nà~ǎ   ŋá~,

Five-colored rainbows in the sky,

    ས་~ལ་   མེ་~ཏོག་  གུར་~འུ   ཁང~།

    sa~la   me~tog  gǔr~ǔ   kaŋ~,

    Tents filled with flowers on the ground,

བཀྲ་~ཤིས་   འཕེལ་~བའི་   གནས་~འས  མཆོག~

dra~xis   pèl~wai   nás~ǎs  qòg~,

A sacred land where good fortune flourishes,

    བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   ཕ་~  ཡུལ~།

    bǔ~mo   ŋa~yi   pa~ǎ  yul~,

    This is the fatherland of mine, a daughter of Tibet,

        བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   ཕ་~  ཡུལ~།

        bǔ~mo   ŋa~yi   pa~ǎ  yul~.

        My fatherland.

             སྐྱིད་~པའི་   ཕ་~ཡུལ་  ཡིན།

            gyid~bai   pa~yul  yin!

            It is my joyous fatherland!

སེམས་~དཀར་གྱི་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ~འོ~འོ~འོ~འོ~འོ~

sem~gar-gyĭ   bun~dá   co~ ǒ~ǒ~ǒ~ǒ~ ǒ~ǒ~!

Oh brethren with virtuous minds!

    རྩེད་~ར་  འདི་~  ལ་ནི་  འཛོམས་~ཤོག

    zed~ra  dì~  la-ni   zòm~xog.

    Let us gather in this playground.

        ང~ ཚོ་~  མཉམ་~འམ  དུ་~འུ

        ŋa~ co~  ñám ~ ǎm  dǔ~ǔ!

        All together!

            མཚར་~ བའི་~ རྩེད་~  མོ་~  རྩེ་~ འེ~ ལ་~ འ~ ཤོག~འོག~~

            càr~ vai~ zed~ mo~ ze~ ě~ la~ ǎ~  xog~ ǒg~~.

            Let us play a wonderful game.

ཡ་~རབས་   གོམས་~གཤིས་   ཡར་~ལ་   དར་~བའི་  རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་~~སྒྲིག

ya~rab   gǒm~xìs   yar~la   dǎr~vai  den~ drèl xĭg~dríg.

Let us develop auspicious circumstances, so that our virtuous habits will increase.

    ཤེས་~རིག་   ཡོན་~ཏན་   གོང་~དུ་  འཕེལ་~བའི་

    xes~rig   yon~dan   gǒŋ~dǔ  pèl~vai.

    Let us pray that our culture and knowledge will flourish.

                                  སྨོན་~ལམ་ཞིག་~  འདེབས།

                                mon~lam-xĭg~  deb!

                                Let’s pray for auspiciousness!

ཡ་~རབས་   གོམས་~གཤིས་   ཡར་~ལ་   དར་~བའི་  རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་~~སྒྲིག

ya~rab   gǒm~xìs   yar~la   dǎr~vai  den~ drèl xĭg~dríg.

Let us develop auspicious circumstances, so that our virtuous habits will increase.

    ཤེས་~རིག་   ཡོན་~ཏན་   གོང་~དུ་  འཕེལ་~བའི་

    xes~rig   yon~dan   gǒŋ~dǔ  pèl~vai.

    Let us pray that our culture and knowledge will flourish.

                                སྨོན་~ལམ་ཞིག་~  འདེབས།

                                mon~lam-xĭg~  deb!

                                Let’s pray for auspiciousness!

                                    ཨ་~ལ་ གོང་~ འཕེལ་~  རྒྱས།

                                    a~la sòd~ nam~  gyás!

                                    Auspicious circumstances will develop!

གནམ་~ལ་   ཁྲི་~གདུག་   ཉི་~འི   མ~།

nám~la   trí~dúg   ñi~ĭ  ma~,

The sun in the sky,

    ས་~ལ་   གངས་~ཀྱི་  ར་~འ   བ~།

    sa~la   gǎŋ~gyi  ra~ǎ  va~,

    Snowy mountain ranges on the earth,

ཞི་~བདེ་   སྐྱིད་~ཀྱི་   ཕ་~འ  ས~།

xĭ~dé  gyid~gyi   pa~ǎ   sa~,

A joyful land of peace and happiness,

    བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   ཕ་~  ཡུལ~།

    bǔ~mo   ŋa~yi   pa~ǎ  yul~.

    This is the fatherland of mine, a daughter of Tibet.

        བུ་~མོ་   ང་~ཡི་   ཕ་~  ཡུལ~།

        bǔ~mo   ŋa~yi   pa~ǎ  yul~.

        My fatherland.

            སྐྱིད་~པའི་   ཕ་~ཡུལ་  ཡིན།

            gyid~bai   pa~yul  yin!

            It is my joyous fatherland!