Nyinggi Rewa

སྙིང་གི་རེ་བ།

My Heart's Hope

Dekyi Lhaze

བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མཛེས།

Autoplay

སྙིང་གི་རེ་བ།
ñìŋ-gĭ re-va
My Heart’s Hope

    བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མཛེས།

    dé-gyid lha-zès

སྤྱན་~  རས་~   གཟིགས་~  ཀྱིས་~   གནང་~བའི  ~འེ~~~ 

jyan~  ras~   síg~  gyis~   náŋ~vai  ~ě~~~ 

While reciting with compassion the Mani Mantra

པད་~  དཀར་~    ཤེལ་~  གྱི་~    ཕྲེང་~  འེང་~  བ~ཡེ~~ 

bad~  gar~    xel~  gyĭ~    treŋ~  ěŋ~ va~ye~~ ,

With the white lotus and crystal mala

སྙིང་~  རྗེས་~   མ་~  ཎི་~   བགྲང་~བཞིན~ འིན~ 

ñìŋ~  jés~   ma~  ni~   dráŋ~xín~ĭn~ ,

That Avalokiteshvara gave us,

སྒོ་~  ཟོག་~   བཤར་~   རར་~    མ་~འབེབས~ འེ~~ 

gó~  sǒg~   xàs~   rar~    ma~bèb~ ě~~ !

Don’t take your domestic animals to the slaughterhouse!

    སྒོ་~  ཟོག་~   བཤར་~   རར་~    མ་~འབེབས~ གོ

    gó~  sǒg~   xas~   rar~    ma~bèb~!

  Don’t take your domestic animals to the slaughterhouse!

        ང་~  ཡི་~    སྙིང་~  གི་~   རེ་~བ~  ཡེ~ 

        ŋa~  yi~    ñìŋ~  gĭ~   re~va~  ye~ .

    This is my heart’s hope.

འཇམ་~  དཔལ་~    དབྱངས་~  ཀྱིས་~   གནང་~བའི ~འེ~~~ 

jàm~  bal~    yáŋ~  gyis~   náŋ~vai ~ě~~~ ,

While the active sword of wisdom

ཤེས་~  རབ་~    ལས་~  ཀྱི་~    རལ་~  འལ~  གྲི~ཡེ~~ 

xes~  rab~    las~  gyi~    ral~  ǎl~ drĭ ~ye~~ ,

That Mañjushri gave us

དུག་~  གཅོད་~  ཤེས་~  རབ་~   རྒྱས་~བཞིན འིན~ 

dǔg~  jod~  xes~  rab~   gyás~xín~ĭn~ ,

Can increase wisdom and cut through poisons,

རྫས་~  སྦྱོར་~   དུག་~   ཐ་~   མ་~འཐེན~ འེན~~ 

zás~  jyór~   dǔg~   ta~   ma~tèn~ě~~ !

Don’t smoke poisonous drugs!

    རྫས་~  སྦྱོར་~   དུག་~   ཐ་~   མ་~འཐེན~ གོ

    zás~  jyór~   dǔg~   ta~   ma~tèn~ !

  Don’t smoke poisonous drugs!

        ང་~  ཡི་~    སྙིང་~  གི་~   རེ་~བ~  ཡེ~~ །

        ŋa~  yi~    ñìŋ~  gĭ~   re~va~  ye~ .

    This is my heart’s hope.

ཕྱག་~  ན་~   རྡོ་~  རྗེས་~   གནང་~བའི~འེ~~~ །

qyag~  na~   dó~  jés~   náŋ~vai ~ě~~~ ,

While the powerful five-pronged vajra

མཐུ་~  སྟོབས་~   རྡོ་~  རྗེ་~    རྩེ་~ ལྔ་~ཡེ~~ །

tù~  dob~   dó~  jé~    ze~  ŋá~ye~~ ,

That Vajrapāni gave us

གཡེང་~  བདུད་~   ཐོག་~  མདའ་~   རྒྱག་~བཞིན འིན~ 

yéŋ~  dúd~   tog~  dà~   gyág~ xín~ĭn~ ,

Can eliminate the demon of distraction like a thunderbolt,

ཤོ་~  བག་~   འགྲིག་~  ཤོ་~   སྤང་~རོགས~ འོག~~ །

xo~  bǎg~   drìg~  xo~   baŋ~rog~ ǒg~~ !

Quit gambling with dice, pagchen and Drig!

    ཤོ་~  བག་~   འགྲིག་~  ཤོ་~   སྤང་~རོགས~  ཡེ

    xo~  bǎg~   drìg~  xo~   baŋ~rog~ ye!

  Quit gambling with dice, pagchen and Drig!

         ང་~  ཡི་~    སྙིང་~  གི་~   རེ་~བ~  ཡེ~

        ŋa~  yi~    ñìŋ~  gĭ~   re~va~  ye~ .

    This is my heart’s hope.

སྒྲ་~  དབྱངས་~   ལྷ་~  མོས་~   གནང་~བའི~འེ~~~ །

drá~  yáŋ~   lha~  mos~   náŋ~vai ~ě~~~ ,

While the piwang and the dranyen musical instruments

རོལ་~  དབྱངས་~   པི་~  ཝང་~  སྒྲ་~  སྙན~ཡེ~~ །

rol~  yáŋ~   bi~  waŋ~  drá~  ñàn~ye~~ ,

That Sarasvati gave us

སྙན་~  མོའི་~   གླུ་~  དབྱངས་~   འང་ལེན་~བཞིན འིན~ 

ñàn~  moi~   lú~  yáŋ~   len~ xín~ĭn~ ,

Can play melodious tunes,

གཏམ་~  འཁྱལ་~   ངག་~  རྩུབ་~   མ་~གནང་~ འང~~ །

dam~  kyàl~   ŋag~  zub~   ma~náŋ~ an~~ !

Do not engage in useless chatter or harsh speech!

    གཏམ་~  འཁྱལ་~   ངག་~  རྩུབ་~   མ་~གནང་~ གོ

    dam~  kyàl~   ŋag~  zub~   ma~náŋ~ !

  Do not engage in useless chatter or harsh speech!

        ང་~  ཡི་~    སྙིང་~  གི་~   རེ་~བ~  ཡེ~ །

        ŋa~  yi~    ñìŋ~  gĭ~   re~va~  ye~ .

    This is my heart’s hope.

            གཏམ་~  འཁྱལ་~   ངག་~  རྩུབ་~   མ་~གནང་

            dam~  kyàl~   ŋag~  zub~   ma~náŋ~ !

      Do not engage in useless chatter or harsh speech!

               ང་~  ཡི་~    སྙིང་~  གི་~   རེ་~བ~  ཡེ~ 

                ŋa~  yi~    ñìŋ~  gĭ~   re~va~ ye~.

        This is my heart’s hope.

                    གཏམ་~  འཁྱལ་~   ངག་~  རྩུབ་~   མ་~གནང་~ གོ

                    dam~  kyàl~   ŋag~  zub~   ma~náŋ~ !

          Do not engage in useless chatter or harsh speech!

                        ང་~  ཡི་~    སྙིང་~  གི་~   རེ་~བ~ ཡེ~ 

                        ŋa~  yi~    ñìŋ~  gĭ~   re~va~  ye~.

                        This is my heart’s hope.