Panchen Jalba Misong

པཎ་ཆེན་མཇལ་བ་རྨིས་སོང་།

I Dreamt of Meeting the Panchen Lama

Yaktong

ཡག་སྟོང་།

Autoplay

པཎ་ཆེན་མཇལ་བ་རྨིས་སོང་།
ban-qen jàl-va mís-soŋ
I Dreamt of Meeting the Panchen Lama

        ཡག་སྟོང་།

        yag-doŋ

མདང་~འངསོང་   ང་~ཡི་   རྨི་་ལམ་~འམ   ནང་~འང  འང~~

dàŋ~ǎŋsoŋ   ŋa~yi   mí-lam~ǎm   naŋ~ǎŋ  ǎŋ~~,

Last night I had a dream

    ཉི་~འི་མདའ་  རི་~བོའི་   རྩེ་~འེ  ལ~འ  འ~~

    ñi~ĭdá  ri~ voĭ   ze~ě la~ǎ  ǎ~~

    That a bright rainbow was shining

        འཇའ~འོད་   ཤར་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

        jà~ǎhǒd   xar~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        On top of Mount Nyi-Da.

གསེར་~འེཁྲི་   པད་~མའི་   སྟེང་~འེང  ལ~འ  འ~~

sèr~ětri   pad~mai   deŋ~ěŋ  la~ǎ  ǎ~~

In my dream, I saw how Panchen Rinpoche

    པཎ་~འནཆེན་   བཞུགས་~པ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

    ban~ǎnqen   xúg~ba   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

    Was sitting on the golden lotus throne.

    ཉི་~འི་མདའ་  རི་~བོའི་   རྩེ་~འེ  ལ~འ  འ~~

    ñi~dá  ri~ voĭ   ze~ě la~ǎ  ǎ~~

    I had a dream that a bright rainbow was shining

        འཇའ~འོད་   ཤར་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

        jà~ǎhǒd   xar~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        On top of Mount Nyi-Da.

གསེར་~འེཁྲི་   པད་~མའི་   སྟེང་~འེང  ལ~འ  འ~~

sèr~ětri   pad~mai   deŋ~ěŋ  la~ǎ  ǎ~~

In my dream, I saw how Panchen Rinpoche

    པཎ་~འནཆེན་   བཞུགས་~པ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

    ban~ǎnqen   xúg~ba   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

    Was sitting on the golden lotus throne.

མདང་~འངསོང་   ང་~ཡི་   རྨི་་ལམ་~འམ   ནང་~འང  འང~~

dàŋ~ǎŋsoŋ   ŋa~yi   mí-lam~ǎm   naŋ~ǎŋ  ǎŋ~~

Last night, I had a dream

    མེ་~འེཉག་   གངས་~དཀར་   རི་ འི   ལ་~འ  འ~~

    me~ěñag   gǎŋ~gar   riĭ   la~ǎ  ǎ~~

    That offerings were made

        མཆོད་~འོདཔ་   འབུལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

        qòd~ǒdba   bùl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        To thewhite snow mountain Mi-Nyag.

པཎ་~འནཆེན་   སྣང་~བ་   མཐའ་~  ཡས་~འས  འས~~

ban~ǎnqen   nàŋ~va   tà~ǎ  yas~ǎs  ǎs~~,

In my dream, I saw how Panchen Rinpoche,

    ཞབས་~སོར་  འཁོད་~པ་   རྨིས་~འིས  བྱུང་~འུང  འུང~~

    xǎb~ǎsor  kòd~ba   mís~ĭs  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~~.

    The embodiment of Amitabha, had arrived,

    མེ་~འེཉག་   གངས་~དཀར་   རི་ འི   ལ་~འ  འ~~

    me~ěñag   gǎŋ~gar   riĭ   la~ǎ  ǎ~~

    That offerings were made

        མཆོད་~འོདཔ་   འབུལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

        qòd~ǒdba   bùl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        To thewhite snow mountain Mi-Nyag.

པཎ་~འནཆེན་   སྣང་~བ་   མཐའ་~  ཡས་~འས  འས~~

ban~ǎnqen  nàŋ~va   tà~ǎ  yas~ǎs  ǎs~~,

In my dream, I saw how Panchen Rinpoche,

    ཞབས་~སོར་  འཁོད་~པ་   རྨིས་~འིས  བྱུང་~འུང  འུང~~

    xǎb~ǎsor  kòd~ba   mís~ĭs  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~~.

    The embodiment of Amitabha, had arrived.

མདང་~འངསོང་   ང་~ཡི་   རྨི་་ལམ་~འམ   ནང་~འང  འང~~

dàŋ~ǎŋsoŋ   ŋa~yi   mí-lam~ǎm   naŋ~ǎŋ  ǎŋ~~

Last night, I had a dream

    གནས་~འསཆེན་   ཁ་~བ་   དཀར་    ལ་~འ  འ~~

    nás~ǎsqen   ka~va   gar ǎ   la~ǎ  ǎ~~

    That white scarves were presented

        མཇལ་~དར་   འབུལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

        jàl~ǎdǎr   bùl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        To the white snow mountains of the holy place.

པཎ་~འནཆེན་   ཡིད་~བཞིན་   ནོར་~འོ  བུ་~འུ  འུ~~

ban~ǎnqen   yid~xín   nor~ǒ  bǔ~ǔ  ǔ~~

In my dream, I saw how

    ཞལ་~རས་  མཇལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འོང  འོང~~

    xǎl~ǎras  jàl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

    I met Panchen Rinpoche, the Wish-Fulfilling Jewel.

    གནས་~འསཆེན་   ཁ་~བ་   དཀར་    ལ་~འ  འ~~

    nás~ǎsqen   ka~va   gar ǎ   la~ǎ  ǎ~~

        White scarves were presented

        མཇལ་~དར་   འབུལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འང  འང~~

        jàl~ǎdǎr   bùl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        To the white snow mountains of the holy place.

པཎ་~འནཆེན་   ཡིད་~བཞིན་   ནོར་~འོ  བུ་~འུ  འུ~~

ban~ǎnqen yid~xín   nor~ǒ  bǔ~ǔ  ǔ~~

In my dream, I saw how

    ཞལ་~རས་  མཇལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འོང  འོང~~

    xǎl~ǎras  jàl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

    I met Panchen Rinpoche, the Wish-Fulfilling Jewel.

        ཞལ་~རས་  མཇལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འོང  འོང~~

        xǎl~ǎras  jàl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

        In my dream, I saw how I met Him.

            ཞལ་~རས་  མཇལ་~བ་   རྨིས་~འིས  སོང་~འོང  འོང~~

            xǎl~ǎras  jàl~va   mís~ĭs  soŋ~ǒŋ  ǒŋ~~.

            In my dream, I saw how I met Him.