Phayul Jeydran

ཕ་ཡུལ་རྗེས་དྲན།

Remembering My Fatherland

Ozhuk Kyi

འོ་བཞུགས་སྐྱིད།

Autoplay

ཕ་ཡུལ་རྗེས་དྲན།
pa-yul jés-drăn
Remembering My Fatherland

                            འོ་བཞུགས་སྐྱིད།

                                hŏ-xúg gyid

ཁྱེད་~ཀྱི་ ལུས་~ནས~   །

kyed~gyi   lus~nas~   

Through your body

    ངས་~ འཇིག་~རྟེན་~   འདིའི་~   བདེ་~དྲོད་ དང་~པོ་~མྱོང་~ །

    ŋas~ jig~den~  dìi~  dé~drŏd  dăŋ~bo~ñóŋ~ .

    I first enjoyed the pleasure and warmth of this world.

ཁྱེད་~ཀྱི་ པང་~ནས~  །

kyed~gyi   baŋ~nas~  

From your lap

    ངས་~ མི་~ཚེ་ འདིའི་~    གོམས་~པ་ དང་~པོ་ སྤོས~ །

    ŋas~ mi~ce   dìi~  gŏm~ba  dăŋ~bo  bos~ .

    I took the first footstep in this human life.

ང་~ ཁྱེད་~དང་ བྲལ་~ཡང་~ །

ŋa~ kyed~ dăŋ   drăl~yaŋ~ ,

Even if I am separated from you,

    ངའི་~ ཁྲ་~ཆུང་གི་ མིག་ཟུང་~    ཡོངས་~སུ~ །

    ŋai~ tra~quŋ-gĭ mig-sŭŋ~   yoŋ~su~ ,

    Before my eyes, in its entirety,

        ཁྱེད་~ཀྱི་ མཐའ་  ~ཡས་པའི་ རྒྱལ་ཁམས་~ཤར~  །

        kyed~gyi  tà  ~yas-bai  gyál-kam~xar~ .

        Your endless landscape unfurls.

ཁྱེད་~ཀྱི་ ཞལ་~ནས~  །

kyed~gyi  xăl~nas~  

Through your mouth

    ངས་~ཡབ་~མེས་ ~ཀྱི་ ཀ་~ཁ་ ག་~ང་ སྦྱངས~  །

    ŋas~ yab~mes ~gyi  ga~ka  gă~ŋa  jyáŋ~.

    I learned the KA, KHA, GA, NGA of our ancestral forefathers.

ཁྱེད་~ཀྱི་ ངག་~ལས~  །

kyed~gyi ŋag~las~

Through your voice

    ངས་~ དཔའ་~རྒོད་  ~ཀྱི་ ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ བླངས~ །

    ŋas~   ba~god ~gyi   a~la  la~mo  láŋ~ .

    I boldly sang “A LA LA MO”.

ང་~གང་~ལ་ སོང་~ཡང་~  །

ŋa~găŋ~la   soŋ~yaŋ~  ,

Wherever I may go,

    ངའི་~  གངས་~དཀར་ སེམས་~པའི་ ངོས་ ~ སུ~ །

    ŋai~ găŋ~gar   sem~bai  ŋos ~ su~ 

    On the snow mountain of my mind

        ཁྱེད་~ཀྱི་ ངོ་   ~མཚར་ གཏམ་~  རྒྱུད་~  བཀྲ~  །

        kyed~gyi ŋo  ~càr   dam~  gyúd~  dra~  .

        Your wondrous legends shine brightly.

    ཨ་~ འ་~ ཕ་~  ཡུལ་~  ལགས~  །

    a~ ă~ pa~  yul~  lag~

    Ah, fatherland,

        ཕ་  ~ཡུལ་ ལགས~  །

        pa  ~yul  lag~  ,

        Fatherland,

ང་~  གང་~ལ་ སོང་~ཡང་~  །

ŋa~găŋ~la   soŋ~yaŋ~  ,

Wherever I may go,

    ངའི་~  གངས་~དཀར་ སེམས་~པའི་ ངོས་  ~ སུ།

    ŋai~ găŋ~gar   sem~bai  ŋos ~ su~ 

    On the snow mountain of my mind

        ཁྱེད་~ཀྱི་ ངོ་   ~མཚར་ གཏམ་~  རྒྱུད་~  བཀྲ~  །

        kyed~gyi ŋo  ~càr   dam~  gyúd~  dra~  .

        Your wondrous legends shine brightly.

ཁྱེད་~ཀྱི་ ལུས་~ནས~   །

kyed~gyi   lus~nas~   

Through your body

    ངས་~ འཇིག་~རྟེན་~  འདིའི་~  བདེ་~དྲོད་ དང་~པོ་~མྱོང་~ །

    ŋas~ jig~den~  dìi~  dé~drŏd  dăŋ~bo~ñóŋ~ .

    I first enjoyed the pleasure and warmth of this world.

ཁྱེད་~ཀྱི་ པང་~ནས~  །

kyed~gyi   baŋ~nas~  

From your lap

    ངས་~ མི་~ཚེ་ འདིའི་~   གོམས་~པ་ དང་~པོ་ སྤོས~ །

    ŋas~ mi~ce   dìi~  gŏm~ba  dăŋ~bo  bos~ .

    I took the first footstep in this human life.

ང་~ ཁྱེད་~དང་ བྲལ་~ཡང་~ །

ŋa~ kyed~ dăŋ   drăl~yaŋ~ ,

Even if I am separated from you,

    ངའི་~ ཁྲ་~ཆུང་གི་ མིག་ཟུང་~   ཡོངས་~སུ~ །

    ŋai~ tra~quŋ-gĭ mig-sŭŋ~   yoŋ~su~ ,

    Before my eyes, in its entirety,

        ཁྱེད་~ཀྱི་ མཐའ་  ~ཡས་པའི་ རྒྱལ་ཁམས་~ཤར~  །

        kyed~gyi  tà  ~yas-bai  gyál-kam~xar~ .

        Your endless landscape unfurls.

ཁྱེད་~ཀྱི་ ཞལ་~ནས~  །

kyed~gyi xăl~nas~  

Through your mouth

    ངས་~ཡབ་~མེས་ ~ཀྱི་ ཀ་~ཁ་ ག་~ང་ སྦྱངས~  །

    ŋas~ yab~mes ~gyi  ga~ka  gă~ŋa  jyáŋ~.

    I learned the KA, KHA, GA, NGA of our ancestral forefathers.

ཁྱེད་~ཀྱི་ ངག་~ལས~  །

kyed~gyi ŋag~las~

Through your voice

    ངས་~ དཔའ་~རྒོད་  ~ཀྱི་ ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ བླངས~ །

    ŋas~   ba~god ~gyi   a~la  la~mo  láŋ~ .

    I boldly sang “A LA LA MO”.

ང་~གང་~ལ་ སོང་~ཡང་~  །

ŋa~găŋ~la   soŋ~yaŋ~  ,

Wherever I may go,

    ངའི་~  གངས་~དཀར་ སེམས་~པའི་ ངོས་ ~ སུ~ །

    ŋai~ găŋ~gar   sem~bai  ŋos ~ su~ 

    On the snow mountain of my mind

        ཁྱེད་~ཀྱི་ ངོ་   ~མཚར་ གཏམ་~  རྒྱུད་~  བཀྲ~  །

        kyed~gyi ŋo  ~càr   dam~  gyúd~  dra~  .

        Your wondrous legends shine brightly.

    ཨ་~ འ་~ ཕ་~  ཡུལ་~  ལགས~  །

    a~ ă~ pa~  yul~  lag~  ,

    Ah, fatherland,

        ཕ་  ~ཡུལ་ ལགས~  །

        pa  ~yul  lag~  ,

        Fatherland,

ང་~  གང་~ལ་ སོང་~ཡང་~  །

ŋa~găŋ~la   soŋ~yaŋ~  ,

Wherever I may go,

    ངའི་~  གངས་~དཀར་ སེམས་~པའི་ ངོས་  ~ སུ།

    ŋai~ găŋ~gar   sem~bai  ŋos ~ su~ 

    On the snow mountain of my mind

        ཁྱེད་~ཀྱི་ ངོ་   ~མཚར་ གཏམ་~  རྒྱུད་~  བཀྲ~  །

        kyed~gyi ŋo  ~càr   dam~  gyúd~  dra~  .

        Your wondrous legends shine brightly.

    ཨ་~ འ་~ ཕ་~  ཡུལ་~  ལགས~  །

    a~ ă~ pa~  yul~  lag~  ,

    Ah, fatherland,

        ཕ་  ~ཡུལ་ ལགས~  །

        pa  ~yul  lag~  ,

        Fatherland,

ང་~  གང་~ལ་ སོང་~ཡང་~  །

ŋa~găŋ~la   soŋ~yaŋ~  ,

Wherever I may go,

    ངའི་~  གངས་~དཀར་ སེམས་~པའི་ ངོས་  ~ སུ།

    ŋai~ găŋ~gar   sem~bai  ŋos ~ su~ 

    On the snow mountain of my mind

        ཁྱེད་~ཀྱི་ ངོ་   ~མཚར་ གཏམ་~  རྒྱུད་~  བཀྲ~  །

        kyed~gyi ŋo  ~càr   dam~  gyúd~  dra~  .

        Your wondrous legends shine brightly.