Phaked

ཕ་སྐད།

Language of the Fathers

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

ཕ་སྐད།
pa-gad
The language of the fathers

                                གླུ་མ་        ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

                                ga-drăg dra-yáŋ

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

            ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

            gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

            However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

                        བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                        bŏd~yig  yag~bo  jyáŋ~gós.

                        It is necessary to study Tibetan well.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

བོད་ ཀྱི་ རིག་ གནས་ སྤེལ་ བར་~

bŏd~gyi   rig~nás   bel~var ~,

To develop Tibetan culture,

                བོད་~ཡིག་ དེ་~ལ་ ཐུག་~ཡོད།

                bŏd~yig   dě~la   tug~yod.

                We need to rely on the Tibetan language.

                                 རིག་~གནས་ འཕེལ~རྒྱས་ དགོས་~ན་~

                                rig~nás   pèl~gyás   gós~na ~,

                                If we need to develop Tibetan culture,

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

                                                We need to study Tibetan well.

                                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~ན་~

                                                                bŏd~yig   yag~bo  jyáŋ~na,

                                                                 To study Tibetan well,

                                                                                 དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།

                                                                                gé~gán   yag~bo   gós~red.

                                                                                We need good teachers.

བོད་ ཀྱི་ རིག་ གནས་ སྤེལ་ བར་~

bŏd~gyi   rig~nás   bel~var ~,

To develop Tibetan culture,

                བོད་~ཡིག་ དེ་~ལ་ ཐུག་~ཡོད།

                bŏd~yig   dě~la   tug~yod.

                We need to rely on the Tibetan language.

                                རིག་~གནས་ འཕེལ~རྒྱས་ དགོས་~ན་~

                                rig~nás   pèl~gyás   gós~na ~,

                                If we need to develop Tibetan culture,

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

                                                We need to study Tibetan well.

                                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~ན་~

                                                                bŏd~yig   yag~bo  jyáŋ~na,

                                                                To study Tibetan well,

                                                                                 དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།

                                                                                gé~gán   yag~bo   gós~red.

                                                                                We need good teachers.

                                                                                                དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།

                                                                                                gé~gán   yag~bo   gós~red.

                                                                                                We need good teachers.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

བོད་~རིགས་ བྱིས་~པ་ ཚང་~མས་ ~

bŏd~rig   jyĭs~ba   caŋ~mas ~,

All Tibetan children

                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                bŏd~yig   yag~bo   jyán~gós.

                Must study Tibetan well.

                                ཀ་~ཁ་ ག~ང་ ཚང་~མ་ ~

                                ga~ka   gă~ŋa   caŋ~ma ~ ,

                                KA, KHA, GA, NGA, the letters of the alphabet

                                                བློ་ ~ལ་ ངེས་~པ་ བྱེད་~དགོས།

                                                ló~la   ŋes~ba   jyěd~gós.

                                                Must be learned by heart.

                                                                སློབ་~སྦྱོང་ ཡག་~པོ་ བྱས་~ན་~

                                                                lòb~jyóŋ   yag~bo   jyăs~na~ ,

                                                                If you study well,

                                                                                བོད་ ~ཀྱི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།

                                                                                bŏd ~gyi   jyĭs~ba   yag~bo.

                                                                                You are a good Tibetan child.

བོད་~རིགས་ བྱིས་~པ་ ཚང་~མས་ ~

bŏd~rig   jyĭs~ba   caŋ~mas ~,

All Tibetan children

                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                bŏd~yig   yag~bo   jyán~gós.

                Must study Tibetan well.

                                ཀ་~ཁ་ ག~ང་ ཚང་~མ་ ~

                                ga~ka   gă~ŋa   caŋ~ma ~ ,

                                KA, KHA, GA, NGA, the letters of the alphabet

                                                བློ་ ~ལ་ ངེས་~པ་ བྱེད་~དགོས།

                                                ló~la   ŋes~ba   jyěd~gós.

                                                Must be learned by heart.

                                                                སློབ་~སྦྱོང་ ཡག་~པོ་ བྱས་~ན་~

                                                                lòb~jyóŋ   yag~bo   jyăs~na~ ,

                                                                If you study well,

                                                                                བོད་ ~ཀྱི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།

                                                                                bŏd ~gyi   jyĭs~ba   yag~bo.

                                                                                You are a good Tibetan child.

                                                                                                བོད་ ~ཀྱི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།

                                                                                                bŏd ~gyi   jyĭs~ba   yag~bo.

                                                                                                You are a good Tibetan child.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

བོད་~ལ་ རང་~སྐད་ ཡོད་~རེད་~

bŏd~la   raŋ~gad   yod~red ~ ,

Tibet has its own language:

                རང་~སྐད་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                ran~gad   yag~po   jyán~gós.

                It is necessary to study our own language well.

                                བོད་~ལ་ བོད་~ཡིག་ ཡོད་~རེད་~

                                bŏd~la   bŏd~yig   yod~red ~ ,

                                Tibet has its own Tibetan script:

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~po   jyán~gós.

                                                It is necessary to study Tibetan well.

                                                                རང་~སྐད་ གཙང་~མ་ མ་~ཤེས་~

                                                                raŋ~gad   zaŋ~ma   ma~xes ~ ,

                                                                Not to know our own language well

                                                                                གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།

                                                                                xán ~gad   gyág~ba   ŋo~ca.

                                                                                And to speak another language is a shame.

བོད་~ལ་ རང་~སྐད་ ཡོད་~རེད་~

bŏd~la   raŋ~gad   yod~red ~ ,

Tibet has its own language:

                རང་~སྐད་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                ran~gad   yag~po   jyán~gós.

                It is necessary to study our own language well.

                                བོད་~ལ་ བོད་~ཡིག་ ཡོད་~རེད་~

                                bŏd~la   bŏd~yig   yod~red ~ ,

                                Tibet has its own Tibetan script:

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~po   jyán~gós.

                                                It is necessary to study Tibetan well.

                                                                རང་~སྐད་ གཙང་~མ་ མ་~ཤེས་~

                                                                raŋ~gad   zaŋ~ma   ma~xes ~ ,

                                                                Not to know our own language well

                                                                                གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།

                                                                                xán ~gad   gyág~ba   ŋo~ca.

                                                                                And to speak another language is a shame.

                                                                                                གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།

                                                                                                xán ~gad   gyág~ba   ŋo~ca.

                                                                                                    It is a shame to speak another language.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

            ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

            gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

            However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

                     བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                        bŏd~yig  yag~bo  jyáŋ~gós.

                        It is necessary to study Tibetan well.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.