Phaked

ཕ་སྐད།

Language of the Fathers

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

The meaning of this song is that the Tibetan language is very important. We have to study Tibetan. That is what I think and what I sing. This is repeated.

It is indispensable to spread and develop Tibetan culture, to study Tibetan language. If we want to study Tibetan well, we need teachers. This is repeated.

This is what I think and this is what I sing.

All Tibetan children should study Tibetan and memorize the Tibetan alphabet. If you study Tibetan well, you will become fine children. This is repeated.

This is what I think and what I sing.

Then the last verse: Tibetans have their Tibetan language; we have to study our language. Tibetans have their Tibetan script; we have to study Tibetan script. It is shameful to not own our own language and speak another. This is repeated.

I have already told you that all students officially have to study and speak Chinese. Even in offices, everything is written in Chinese be- cause it is the official language. If things go ahead in this way, in one generation the Tibetan language will disappear. People who have a bit of knowledge of it are dying. This is the situation. For this reason they are singing to make people understand this.

At the beginning it says:

ངའི་~ སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།
ŋai~ sem~ nas drǎn~xĭŋ sàm~xĭŋ drǎn~soŋ~
I think and...

ངས་~ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།
ŋas~ lú~yáŋ len~xĭŋ sàm~xĭŋ len~soŋ
...sing

This is the meaning of the words that are repeated.

ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~ བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦང་~དགོས།
gǎ~nas das~ na ~ bǒd~yig yag~bo jyáŋ~gós
In whatever way, I sing that we have to study Tibetan well.

བོད་ ཀི་ རིག་ གནས་ སྤེལ་ བར་~ བོད་~ཡིག་ དེ་~ལ་ ཐུག་~ཡོད།
bǒd~gyi rig~nás bel~var ~bǒd~yig dě ~la tug~ yod
If we want to develop knowledge of Tibetan culture, we need the Tibetan language.

རིག་~གནས་ འཕེལ~རྒྱས་ དགོས་~ན་~ བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦང་~དགོས།
rig~nás pèl~gyás gós~na ~bǒd~yig yag~bo jyáŋ~gós
If we want to develop our culture and knowledge, we have to study Tibetan well.

བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦང་~ན་~ དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།
bǒd~yig yag~bo jyáŋ~na gé~gán yag~bo gós~red
If we want to study Tibetan well we have to have good teachers. 
This is repeated.

བོད་~རིགས་ བྱིས་~པ་ ཚང་~མས་ ~ བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦང་~དགོས།
bǒd~rig jyĭs~ba caŋ~mas ~bǒd~yig yag~bo jyán~gós
It is necessary that all Tibetan children study Tibetan well.

ཀ་~ཁ་ ག~ང་ ཚང་~མ་ ~བློ་ ~ལ་ ངེས་~པ་ བྱེད་~དགོས།
ga~ka gǎ~ŋa caŋ~ma ~ó~la ŋes~ba jyěd~gós
The entire alphabet has to be memorized.

སློབ་~སྦོང་ ཡག་~པོ་ བྱས་~ན་~ བོད་ ~ཀི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།
lòb~jyóŋ yag~bo jyǎs~na~ bǒd ~gyi jyĭs~ba yag~bo
If you study well, you are good Tibetan children. This is repeated.

བོད་~ལ་ རང་~སྐད་ ཡོད་~རེད་~ རང་~སྐད་ ཡག་~པོ་ སྦང་~དགོས།
bǒd~la raŋ~gad yod~red ~ ran~gad yag~po jyán~gós
We Tibetans have our language and we have to study that.

བོད་~ལ་ བོད་~ཡིག་ ཡོད་~རེད་~ བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦང་~དགོས།
bǒd~la bǒd~yig yod~red ~ bǒd~yig yag~po jyán~gós
We Tibetans have our Tibetan script and we have to study that.

རང་~སྐད་ གཙང་~མ་ མ་~ཤེས་~གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།
raŋ~gad zaŋ~ma ma~xes ~ xán ~gad gyág~ba ŋo~ca
If we don’t know our own language and speak another, it is shameful.
ཕ་སྐད།
pa-gad
The language of the fathers

                                གླུ་མ་        ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

                                ga-drăg dra-yáŋ

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

            ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

            gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

            However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

                        བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                        bŏd~yig  yag~bo  jyáŋ~gós.

                        It is necessary to study Tibetan well.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

བོད་ ཀྱི་ རིག་ གནས་ སྤེལ་ བར་~

bŏd~gyi   rig~nás   bel~var ~,

To develop Tibetan culture,

                བོད་~ཡིག་ དེ་~ལ་ ཐུག་~ཡོད།

                bŏd~yig   dě~la   tug~yod.

                We need to rely on the Tibetan language.

                                 རིག་~གནས་ འཕེལ~རྒྱས་ དགོས་~ན་~

                                rig~nás   pèl~gyás   gós~na ~,

                                If we need to develop Tibetan culture,

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

                                                We need to study Tibetan well.

                                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~ན་~

                                                                bŏd~yig   yag~bo  jyáŋ~na,

                                                                 To study Tibetan well,

                                                                                 དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།

                                                                                gé~gán   yag~bo   gós~red.

                                                                                We need good teachers.

བོད་ ཀྱི་ རིག་ གནས་ སྤེལ་ བར་~

bŏd~gyi   rig~nás   bel~var ~,

To develop Tibetan culture,

                བོད་~ཡིག་ དེ་~ལ་ ཐུག་~ཡོད།

                bŏd~yig   dě~la   tug~yod.

                We need to rely on the Tibetan language.

                                རིག་~གནས་ འཕེལ~རྒྱས་ དགོས་~ན་~

                                rig~nás   pèl~gyás   gós~na ~,

                                If we need to develop Tibetan culture,

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

                                                We need to study Tibetan well.

                                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~ན་~

                                                                bŏd~yig   yag~bo  jyáŋ~na,

                                                                To study Tibetan well,

                                                                                 དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།

                                                                                gé~gán   yag~bo   gós~red.

                                                                                We need good teachers.

                                                                                                དགེ་~རྒན་ ཡག་~པོ་ དགོས་~རེད།

                                                                                                gé~gán   yag~bo   gós~red.

                                                                                                We need good teachers.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

བོད་~རིགས་ བྱིས་~པ་ ཚང་~མས་ ~

bŏd~rig   jyĭs~ba   caŋ~mas ~,

All Tibetan children

                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                bŏd~yig   yag~bo   jyán~gós.

                Must study Tibetan well.

                                ཀ་~ཁ་ ག~ང་ ཚང་~མ་ ~

                                ga~ka   gă~ŋa   caŋ~ma ~ ,

                                KA, KHA, GA, NGA, the letters of the alphabet

                                                བློ་ ~ལ་ ངེས་~པ་ བྱེད་~དགོས།

                                                ló~la   ŋes~ba   jyěd~gós.

                                                Must be learned by heart.

                                                                སློབ་~སྦྱོང་ ཡག་~པོ་ བྱས་~ན་~

                                                                lòb~jyóŋ   yag~bo   jyăs~na~ ,

                                                                If you study well,

                                                                                བོད་ ~ཀྱི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།

                                                                                bŏd ~gyi   jyĭs~ba   yag~bo.

                                                                                You are a good Tibetan child.

བོད་~རིགས་ བྱིས་~པ་ ཚང་~མས་ ~

bŏd~rig   jyĭs~ba   caŋ~mas ~,

All Tibetan children

                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                bŏd~yig   yag~bo   jyán~gós.

                Must study Tibetan well.

                                ཀ་~ཁ་ ག~ང་ ཚང་~མ་ ~

                                ga~ka   gă~ŋa   caŋ~ma ~ ,

                                KA, KHA, GA, NGA, the letters of the alphabet

                                                བློ་ ~ལ་ ངེས་~པ་ བྱེད་~དགོས།

                                                ló~la   ŋes~ba   jyěd~gós.

                                                Must be learned by heart.

                                                                སློབ་~སྦྱོང་ ཡག་~པོ་ བྱས་~ན་~

                                                                lòb~jyóŋ   yag~bo   jyăs~na~ ,

                                                                If you study well,

                                                                                བོད་ ~ཀྱི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།

                                                                                bŏd ~gyi   jyĭs~ba   yag~bo.

                                                                                You are a good Tibetan child.

                                                                                                བོད་ ~ཀྱི་ བྱིས་~པ་ ཡག་~པོ།

                                                                                                bŏd ~gyi   jyĭs~ba   yag~bo.

                                                                                                You are a good Tibetan child.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

བོད་~ལ་ རང་~སྐད་ ཡོད་~རེད་~

bŏd~la   raŋ~gad   yod~red ~ ,

Tibet has its own language:

                རང་~སྐད་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                ran~gad   yag~po   jyán~gós.

                It is necessary to study our own language well.

                                བོད་~ལ་ བོད་~ཡིག་ ཡོད་~རེད་~

                                bŏd~la   bŏd~yig   yod~red ~ ,

                                Tibet has its own Tibetan script:

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~po   jyán~gós.

                                                It is necessary to study Tibetan well.

                                                                རང་~སྐད་ གཙང་~མ་ མ་~ཤེས་~

                                                                raŋ~gad   zaŋ~ma   ma~xes ~ ,

                                                                Not to know our own language well

                                                                                གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།

                                                                                xán ~gad   gyág~ba   ŋo~ca.

                                                                                And to speak another language is a shame.

བོད་~ལ་ རང་~སྐད་ ཡོད་~རེད་~

bŏd~la   raŋ~gad   yod~red ~ ,

Tibet has its own language:

                རང་~སྐད་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                ran~gad   yag~po   jyán~gós.

                It is necessary to study our own language well.

                                བོད་~ལ་ བོད་~ཡིག་ ཡོད་~རེད་~

                                bŏd~la   bŏd~yig   yod~red ~ ,

                                Tibet has its own Tibetan script:

                                                བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                                                bŏd~yig   yag~po   jyán~gós.

                                                It is necessary to study Tibetan well.

                                                                རང་~སྐད་ གཙང་~མ་ མ་~ཤེས་~

                                                                raŋ~gad   zaŋ~ma   ma~xes ~ ,

                                                                Not to know our own language well

                                                                                གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།

                                                                                xán ~gad   gyág~ba   ŋo~ca.

                                                                                And to speak another language is a shame.

                                                                                                གཞན་~སྐད་ རྒྱག་~པ་ ངོ་~ཚ།

                                                                                                xán ~gad   gyág~ba   ŋo~ca.

                                                                                                    It is a shame to speak another language.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.

ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

            ག་~ནས་ བལྟས་~ ན་ ~  བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

            gă~nas   das~  na ~ bŏd~yig   yag~bo   jyáŋ~gós.

            However I look at it, I see the need to study Tibetan well.

                     བོད་~ཡིག་ ཡག་~པོ་ སྦྱང་~དགོས།

                        bŏd~yig  yag~bo  jyáŋ~gós.

                        It is necessary to study Tibetan well.

ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

This is what I am thinking

            ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

            ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

            And this is what I am singing.

                        ངའི་~  སེམས་~ནས་ དྲན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ དྲན་~སོང་~།

                        ŋai~  sem~nas   drăn~xĭŋ   sàm~xĭŋ  drăn~soŋ~.

                        This is what I am thinking

                                    ངས་~  གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ཞིང་ བསམ་~ཞིང་ ལེན་~སོང་~།

                                    ŋas~  lú~yáŋ   len~xĭŋ  sàm~xĭŋ  len~soŋ .

                                    And this is what I am singing.