Phalpai Sempa

ཕལ་པའི་སེམས་པ།

We Are Normal People

Kawai Metok

ཁ་བའི་མེ་ཏོག

Autoplay

ཕལ་པའི་སེམས་པ།
pal-bai sem-ba

        གཞས་ཚིག་        འཇུ་སྐལ་བཟང་།

        གཞས་གདངས་        ཚེ་རིང་པ་སངས།

        གཞས་མ་        ཁ་བའི་མེ་ཏོག

        ka-vai me-dog

འུ་~ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~རེད འེ~~

ǔ~co   pal~bai   mi~red ě~~.

    ཕལ་~པའི་   མགོ་~ན་   ནམ་~མཁའ་   སྔོན་~ འོན~ པོ~ འོ~

    pal~bai   gò~na   nam~kà   nòn~ ǒn~ bo~ ǒ~,

ནམ་~མཁའི་   ཁམས་~ན་   སྤྲིན་~པ་   ཐོར་~ཐོར་   འདུ་~འདུ འུ~

nam~kài   kam~na   drin~ba   thor~thor   dù~dù ǔ~.

    ཐོར་~ཐོར་   འདུ་~འདུ་   སེམས་~པའི་   རང་~དབང་   མ་~རེད འེད~

    thor~thor   dù~dù   sem~bai   raŋ~wáŋ   ma~red ěd~.

མིན་~ཡང་   ལྟད་~མོ་   མཚར་~པོ་   རེད་~བཞག་

min~yaŋ   dad~mo   càr~bo   red~xág

    མཚར་~པོ་   རེད་~ འེད~ འེད་བཞག~~

    càr~bo   red~ ěd~ ěd-xág~~

        མ་~སྐྱོ་   མ་~ འ~ སྐྱོ~ འོ~

        ma~gyo   ma~ ǎ~ gyo~ ǒ~!

            ཨ་~བུའི་   སེམས་~པ་   མ་~སྐྱོ  འོ~

            a~bǔi   sem~ba   ma~gyo  ǒ~!

རྩྭ་~ལོ་   མ་~སྐྱེས་   རི་~བོ་   ཟེར་~བ་  ཉུང་~ཉུང་།

za~lo   ma~gyes   ri~vo   sěr~va  ñuŋ~ñuŋ,

    འདབ་~ཆགས་   མི་~འཁོར་   ནགས་~ཚལ་   ཡོད་~ས་   མ་~རེད འེད~~

    dàb~qag   mi~kòr   nag~cal   yod~sa   ma~red ěd~~.

        ཨེ་་་འེ   བཟོ་~ལྟ་   བཅོས་~བཅོས་   མ་~གནངས།

        Ě…ě     so~da   jos~jos   ma~náŋ!

            འུ་~ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~འི་ རེད~ འེ~

            ǔ~co   pal~bai   mi~ĭ red~ ě~.

ཚིག་~འི་པ་   ཟ་~ཚེ་   ངོ་~མདོག་ འོག~

cig~ĭg-ba   sa~ce   ŋo~dòg ǒg~

    འགྱུར་~བ་   འུ་~ཚོ་   ཕལ་~པའི་ འི~ མི་~རེད~~།

    gyùr~va   ǔ~co   pal~bai   mi~ĭ red~~

མདུན་~འུན་གྱི་   མེ་~ཏོག་   མགོ་~ལྕོག་   ལྡེམ་~པ་

dùn~ǔn-gyi   me~dog   gò~jog   dem~ba

    ད་~འ་ལྟའི་   བདེ་~སྐྱིད་   ཉག་~གཅིག

    da~ǎ-dai   de~gyid   nag~jig

བདེ་~འེ་སྐྱིད་   ཉག་~གཅིག་   གཏོང་~བ་  མ་~གནང་

de~ě-gyid   nag~jig  doŋ~va  ma~náŋ

    སེམས་~འེམ~ཀྱི་   གྲུ་~གར་   ཉར་~རོགས  འོག~ ~~

    sem~ ěm-gyi   gru~gar   nar~rog  ǒg~ ~~.

        ཨ~འ   འ~འ  ལ་~~

        a~ǎ  ǎ~ǎ  la~~

            འུ་~འུ་ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~ འི~ རེད~།

            ǔ~ǔ-co   pal~bai   mi~ ĭ~ red~.

                འུ་~འུ་ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~རེད འེད~~~

                ǔ~ǔ-co   pal~bai   mi~red  ěd~~~.

འུ་~ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~རེད འེ~~

ǔ~co   pal~bai   mi~red ě~~.

    ཕལ་~པའི་   མགོ་~ན་   ནམ་~མཁའ་   སྔོན་~ འོན~ པོ~ འོ~

    pal~bai   gò~na   nam~kà   nòn~ ǒn~ bo~ ǒ~,

ནམ་~མཁའི་   ཁམས་~ན་   སྤྲིན་~པ་   ཐོར་~ཐོར་   འདུ་~འདུ འུ~

nam~kài   kam~na   drin~ba   thor~thor   dù~dù ǔ~.

    ཐོར་~ཐོར་   འདུ་~འདུ་   སེམས་~པའི་   རང་~དབང་   མ་~རེད འེད~

    thor~thor   dù~dù   sem~bai   raŋ~wáŋ   ma~red ěd~.

མིན་~ཡང་   ལྟད་~མོ་   མཚར་~པོ་   རེད་~བཞག་

min~yaŋ   dad~mo   càr~bo   red~xág

    མཚར་~པོ་   རེད་~ འེད~ འེད་བཞག~~

    càr~bo   red~ ěd~ ěd-xág~~

        མ་~སྐྱོ་   མ་~ འ~ སྐྱོ~ འོ~

        ma~gyo   ma~ ǎ~ gyo~ ǒ~!

            ཨ་~བུའི་   སེམས་~པ་   མ་~སྐྱོ  འོ~

            a~bǔi   sem~ba   ma~gyo  ǒ~!

རྩྭ་~ལོ་   མ་~སྐྱེས་   རི་~བོ་   ཟེར་~བ་  ཉུང་~ཉུང་།

za~lo   ma~gyes   ri~vo   sěr~va  ñuŋ~ñuŋ,

    འདབ་~ཆགས་   མི་~འཁོར་   ནགས་~ཚལ་   ཡོད་~ས་   མ་~རེད འེད~~

    dàb~qag   mi~kòr   nag~cal   yod~sa   ma~red ěd~~.

        ཨེ་་་འེ   བཟོ་~ལྟ་   བཅོས་~བཅོས་   མ་~གནངས།

        Ě…ě     so~da   jos~jos   ma~náŋ!

            འུ་~ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~འི་ རེད~ འེ~

            ǔ~co   pal~bai   mi~ĭ red~ ě~.

ཚིག་~འི་པ་   ཟ་~ཚེ་   ངོ་~མདོག་ འོག~

cig~ĭg-ba   sa~ce   ŋo~dòg ǒg~

    འགྱུར་~བ་   འུ་~ཚོ་   ཕལ་~པའི་ འི~ མི་~རེད~~།

    gyùr~va   ǔ~co   pal~bai   mi~ĭ red~~

མདུན་~འུན་གྱི་   མེ་~ཏོག་   མགོ་~ལྕོག་   ལྡེམ་~པ་

dùn~ǔn-gyi   me~dog   gò~jog   dem~ba

    ད་~འ་ལྟའི་   བདེ་~སྐྱིད་   ཉག་~གཅིག

    da~ǎ-dai   de~gyid   nag~jig

བདེ་~འེ་སྐྱིད་   ཉག་~གཅིག་   གཏོང་~བ་  མ་~གནང་

de~ě-gyid   nag~jig  doŋ~va  ma~náŋ

    སེམས་~འེམ~ཀྱི་   གྲུ་~གར་   ཉར་~རོགས  འོག~ ~~

    sem~ ěm-gyi   gru~gar   nar~rog  ǒg~ ~~.

        ཨ~འ   འ~འ  ལ་~~

        a~ǎ  ǎ~ǎ  la~~

            འུ་~འུ་ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~ འི~ རེད~།

            ǔ~ǔ-co   pal~bai   mi~ ĭ~ red~.

                འུ་~འུ་ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~རེད འེད~~~

                ǔ~ǔ-co   pal~bai   mi~red  ěd~~~.

            ཨ~འ   འ~འ  ལ་~~

            a~ǎ  ǎ~ǎ  la~~

                འུ་~འུ་ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~ འི~ རེད~།

                ǔ~ǔ-co   pal~bai   mi~ ĭ~ red~.

                    འུ་~འུ་ཚོ་   ཕལ་~པའི་   མི་~རེད འེད~~~

                    ǔ~ǔ-co   pal~bai   mi~red ěd~~~.