Phamai Labjya

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ།

The Advice of Our Parents

Lobsang & Dronma Choetso

བློ་བཟང། སྒྲོལ་མ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ།
pa-mai làb-jyǎ
The Advice of Our Parents

    གཞས་ཚིག་    སྒྲོན་མ་ཆོས་མཚོ།

    གཞས་པ་        བློ་བཟང་།

    གཞས་མ་        ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

    ce-riŋ yáŋ-zòm

།དྲིན་~ཆེན་ འེན~  ཕ་~ འ་མ་  བཟང་~འང་པོའི་  བསླབ་~ འ~ བྱ་~དེ~ འེ~འེ~འེ

drĭn~qen ěn~  pa~ ǎ-ma  sáŋ~ ǎŋ-boi

                            làb~ ǎ~ jyǎ~de~ě~ě~ ě

The good advice received from our kind parents

།ཁུ་~བྱུག་ འུག~  སྔོན་~ འོན་མོའི་  གསུང་~འུང་སྐད་  གྲགས་~ འག~ འདྲ་~ འ~ རེད~འེ~~~ །

ku~jyǔg ǔg~  ŋòn~ ǒn-moi  sùŋ~ ǔŋ-gad

                            drǎg~ ǎg~ drà~ ǎ~  red~ě~~~.

Is like the voice of the blue cuckoo.

    ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

    ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

    Ye so yala! Ye so, ye so so!

        ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

        ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

        Ye so yala! Ye so, ye so so!

།ཁུ་~བྱུག་ འུག~  གསུང་~ འུག~ སྐད་~ འད~ གྲགས་~ འག~  འདྲ་~རེད~ འེ~འེ~འེ

ku~jyǔg ǔg~  sùŋ~ ǔŋ~  gad~ ǎd~

                            drǎg~ ǎg~ drà~  red~ ě~ě~ ě.

It is like when the voice of the blue cuckoo resounds,

།ཁུ་~བྱུག་ འུག~  གཤོག་~ འོག་རྩལ་ རྒྱས་~འས་པའི་ སྨོན་~ འོན~ འདུན་~ འུན~ རེད~འེ~~~ །

ku~jyǔg ǔg~  xòg~ ǒg-zal  gyás~ ǎs-bai

                            mòn~ ǒn~ dùn~ ǔn~ red~ě~~~.

It is a wish for the cuckoo to develop its skill to fly.

    ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

    ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

    Ye so yala! Ye so, ye so so!

        ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

        ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

        Ye so yala! Ye so, ye so so!

།དྲིན་~ཆེན་ འེན~  ཕ་~ འ་མ་  བཟང་~འང་པོའི་  བསླབ་~ འ~ བྱ་~དེ~ འེ~འེ~འེ

drĭn~qen ěn~  pa~ ǎ-ma  sáŋ~ ǎŋ-boi

                            làb~ ǎ~ jyǎ~de~ě~ě~ ě

The good advice received from our kind parents

།ཁུ་~བྱུག་ འུག~  སྔོན་~ འོན་མོའི་  གསུང་~འུང་སྐད་  གྲགས་~ འག~ འདྲ་~ འ~ རེད~འེ~~~ །

ku~jyǔg ǔg~  ŋòn~ ǒn-moi  sùŋ~ ǔŋ-gad

                            drǎg~ ǎg~ drà~ ǎ~  red~ě~~~.

Is like the voice of the blue cuckoo.

    ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

    ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

    Ye so yala! Ye so, ye so so!

        ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

        ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

        Ye so yala! Ye so, ye so so!

།མུན་~པར་ འ~  འོད་~ འོད~ ཟེར་~ འེ~ སྦྱིན་~འི་འདྲའི་  བསླབ་~ འ~ བྱ་~དེ~ འེ~འེ~འེ

mun~bar ǎ~  hǒd~ ǒd~ sěr~ ě~  jyín~ ĭn-drài

                            làb~ ǎ~ jyà~dě~ě~ě~ ě,

This advice, given like rays of light in the darkness,

།བདེ་~སྐྱིད་ འིག~  ཕུན་~ འུན་ཚོགས་  འབྱུང་~འུ་བའི་  ལམ་~ འམ~ ཆེན་~ འེན~ ཡིན~འིན~~~

dé~gyid ĭg~  pun~ ǔn-cog  jyùŋ~ ǔŋ-vai

                            lam~ ǎ~  qen~ ěn~  yin~ĭn~~~.

Is the great path for manifesting perfect happiness.

    ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

    ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

    Ye so yala! Ye so, ye so so!

        ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

        ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

        Ye so yala! Ye so, ye so so!

།དྲིན་~ཆེན་ འེན~  ཕ་~ འ་མ་  བཟང་~འང་པོའི་  བསླབ་~ འ~ བྱ་~དེ~ འེ~འེ~འེ

drĭn~qen ěn~  pa~ ǎ-ma  sáŋ~ ǎŋ-boi

                            làb~ ǎ~ jyǎ~de~ě~ě~ ě

The good advice received from our kind parents

།ཁུ་~བྱུག་ འུག~  སྔོན་~ འོན་མོའི་  གསུང་~འུང་སྐད་  གྲགས་~ འག~ འདྲ་~ འ~ རེད~འེ~~~ །

ku~jyǔg ǔg~  ŋòn~ ǒn-moi  sùŋ~ ǔŋ-gad

                            drǎg~ ǎg~ drà~ ǎ~  red~ě~~~.

Is like the sound of the voice of the blue cuckoo.

    ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

    ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

    Ye so yala! Ye so, ye so so!

        ཡེ་~འེ་བསྭོ་ ཡ~ འ་ལ~།  ཡེ་~འེ་བསྭོ་  ཡེ་~འེ་བསྭོ་ བསྭོ~~~།

        ye~ě-sò   ya~ ǎ-la~,  ye~ě-sò   ye~ě-sò  sò~~~!

        Ye so yala! Ye so, ye so so!