Phang Khelwa

འཕང་འཁེལ་བ།

Dungda Dolma

དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

འཕང་འཁེལ་བ།
pàŋ kèl-va
Spinning the Spindle

    གཞས་ཚིག་    རང་སྒྲ།

    གཞས་གདངས་    འཇམ་ལྷ།

    གཞས་མ་    དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

    dǔŋ-dá dról-ma

ཙན་~དན་    དམར་~པོའི་   འཕང་~  འངཤིང་~ལ~~

zan~dàn    már~boi   pàŋ~  ǎŋxiŋ~la~~,

With the spindle made of red sandalwood,

    བསྭོ་~ཡག་~རེ་  ཡར་~འགྲོ་   ཨ~རོགས་  རྩེད་~ཡ~།

    sò~ yag~re  yar~drò   a~rog  zed~ya~

        རྐེ་~རྒྱན་   ཡག་~མོའི་   བལ་

        ge~gyán   yag~moi   bǎl

        Wool for a nice necklace

            ཡ་~ལ་  བལ་ འ་~ལ  བལ  ཡ་~ལ་བསོར།

            ya~la  bǎl ǎ~la  bǎl  ya~la  sòr.

            Was spun.

                ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

                yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

སྐྱེ་~ཡག་   བུ་~མོའི་   ལག་~གཡས་   སུ~།

gye~yag   bǔ~moi   lag~yás   su~,

In the right hand of the fortunate girl,

    བལ་~རྩིད་   ཁ་~ཚར་   འཇོ་~ལོ་  ལོ~  འགྲོ

    bǎl~zid   ka~car   ǎjo~lo  lo~  drò.

  Strands of wool and yak hair were united.

        ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

        yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

     སྐྱེ་~ཡག་   བུ་~མོའི་   ལག་༑     གཡས་   སུ~།

    gye~yag   bǔ~moi   lag~yás   su~,

    In the right hand of the fortunate girl,

        བལ་~རྩིད་   ཁ་~ཚར་   འཇོ་~ལོ་  ལོ~།

        bǎl~zid   ka~car   ǎjò~lo  lo~  drò.

    Strands of wool and yak hair were united.

            ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

            yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

ལག་~གཡས་   ནང་~ནས་   བལ་~  ཅིག་~སྨྱུགས་  ཡ~~

lag~yás   naŋ~nas   bǎl~  ǎjig~ñùg  ya~~

In the right hand, wool was held

    བསྭོ་~ཡག་རེ་  ཡར་~འགྲོ་   ཨ~རོགས་  རྩེད་~ཡ~།

    sò~ yag~re  yar~drò   a~rog  zed~ya~

        མཐེབ་~མཛུབ་   བར་~ནས་   འཕང

        tèb~zùb   bǎr~nas   pàŋ,

    Between the thumb and the index finger,

            ཡ~ལ་  འཕང་ འང~ཞིག  འཕང་  ཡ་~ལ  བསོར།

            ya~la pàŋ ǎŋ~xĭg  pàŋ  ya~la  sòr .

      The spindle turned.

                ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

                yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

འཕང་~ལོ་   འཁོར་~ལོ་   འཁོར་~འཁོར་   ཡིན།

pàŋ~lo   kòr~lo   kòr~kòr   yin.

The spindle turned and turned.

    གསེར་~སྐུད་   དངུལ་~སྐུད་   ན་~ར་~ར  འགྲོ

    sèr~gud   ŋúl~gud   na~ra~ra  drò.

    Gold and silver threads became longer and longer.

        ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

        yag~ŋes   drò~va     a~rog    zed~~~.

    འཕང་~ལོ་   འཁོར་~ འཁོར་༑    འཁོར་   གྱིན།

    pàŋ~lo   kòr~ kòr  kòr   gyĭn.

    The spindle turned and turned.

        གསེར་~སྐུད་   དངུལ་~སྐུད་   ན་~ར་~ར།

        sèr~gud   ŋúl~gud   na~ra~ra.

        Gold and silver threads became longer and longer.

            བསྭོ་~འོ   ཡག་~རེ་   འགྲོ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

            sò~ yag~re  yar~drò   a~rog  zed~ya~

གསེར་~སྐུད་   གསེར་~ནི་   འབའ་~  ཤེས་~ལ  འ~~

sèr~gud   sèr~ni   bà~  ǎxes~la  ǎ~~.

The gold of the golden thread was brought out wisely.

    བསྭོ་~ཡག་~རེ་  ཡར་~འགྲོ་   ཨ~རོགས་   རྩེད་~ཡ~།

    sò~ yag~re  yar~drò   a~rog  zed~ya~

        དངུལ་~སྐུད་   དངུལ་~ལུགས་   འབའ་

        ŋúl~gud   ŋúl~lug   bà,

        The silver of the silver thread was brought out and arranged,

            ཡ་~ལ་  འབའ་ ~ཞིག འབའ་  ཡ་~ལ་  བསོར།

            ya~la  bà~xĭg  bà ya~la  sòr .

            Arranged with the spindle.

                ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

                yag~ŋes   drò~va     a~rog    zed~~~.

རེ་~ལྡེ་   ནག་~པོ་   འཐག་~འཁེལ་  བྱེད།

re~dé   nag~bo   tàg~kèl  jyěd.

Black felt is woven.

    སྦྲ་~ཆེན་   སྦྲ་~ཆུང་   ཁྲ་~ལ་~ལ་  འགྲོ

    drá~qen   drá~quŋ   tra~la~la  drò!

  The felt of black tents hangs in different sizes, tra-la-la!

        ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

        yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

    རེ་~ལྡེ་   ནག་~པོ་  འཐག༑    རོགས་~བྱེད།

    re~dé   nag~bo  tàg    rog~jyěd.

    We help to weave black felt.

        སྦྲ་~ཆེན་   སྦྲ་~ཆུང་   ཁྲ་~ལ་~ལ།

        drá~qen   drá~quŋ   tra~la~la!

    The felt of black tents hangs in different sizes, tra-la-la!

            བསྭོ་~འོ   ཡག་~རེ་   འགྲོ་     ཨ་~རོགས་   རྩེད~~~།

            sò~ yag~re  yar~drò   a~rog  zed~ya~

མཐེབ་~མཛུབ་   བར་~ནས་   འཕང་~  འང་ཞིག་~སྐོར་  ཡ~~

tèb~zùb   bǎr~nas   pàŋ~  ǎŋxĭg~gor  ya~~.

In between the thumb and the index finger, the spindle turned.

    བསྭོ་~ཡག་རེ་  ཡར་~འགྲོ་   ཨ~རོགས་  རྩེད་~ཡ~།

    sò~ yag~re  yar~drò   a~rog  zed~ya~

        འཕང་~ལོ་   འཁོར་~ལོ་   འཁོར་

        pàŋ~lo   kòr~lo   kòr

        The spindle turned

             ཡ་~ལ་  འཁོར་  འཁོར་~འཁོར   ཡིན   ཡག་~རེ་~བསྭོ

            ya~la  kòr  kòr~kòr   yin   yag~re~sò.

            And turned.

                ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

                yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

སྣམ་~བུའི་   གོས་~ཀྱི་    རྒྱུ་~ཆ་   ཡིན།

nàm~bǔi   gǒs~gyi    gyú~qa   yin.

It is the material for woolen garments.

    འབྲོག་~པའི་    ཡུ་~ག་   ཁྲ་~ལ་~ལ་  འགྲོ

    drǒg~bai    yu~gǎ   tra~la~la  drò.

    The sticks that are rubbed together to make a fire go back and forth, tra-la-la!

        ཡག་~ངེས་   འགྲོ་~བ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~~།

        yag~ŋes   drò~va     a~rog     zed~~~.

            སྣམ་~བུའི་   གོས་~ ཀྱི་༑     ཡག་~ངེས་

            nàm~bǔi   gǒs~ gyi     yag~ŋes

            The quality of the woolen garment

                སྤུན་~རྩེད་   ཡིན་~གོ་   ཁྲ་~ལ་~ལ།

                bun~zed   yin~gǒ   tra~la~la!

                Depends on the method of weaving the yarn, going back and forth, tra-la-la!

                    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  འགྲོ་     ཨ་~རོགས་    རྩེད~~།

                    sò~ǒ  ya~la  drò     a~rog   zed~~.