Phasa Mugpo

ཕ་ས་སྨུག་པོ།

Dark Brown Fatherland

Kartsok Thubnor

ཀར་ཚོགས་ཐུབ་ནོར།

Autoplay

ཕ་ས་སྨུག་པོ།
pa-sa mùg-bo
Dark Brown Fatherland

        གཞས་ཚིག་    གསང་སྔགས་རྣམ་རྒྱལ།

        གཞས་གདངས་    ནོར་བུ་མགོན།

        གཞས་པ་    ཀར་ཚོགས་ཐུབ་ནོར།

        gar-cog tub-nor

ཁ་~བའི་   འདབ་~མ་དེ་   རླུང་~གིས་   སྐུར་~ འུ~ བའིཡེ~~~

ka~vai   dàb~ma-dě   lúŋ~gĭs   gur~ ǔ~ vaiye~~~,

Formed by snowflakes, carried by the wind,

རི་~མགོ་  ཆུ་~གཙང་  ཁ་~བ་  བོད་~ འོད~ ཡེ~ ~~

ri~gò  qu~zaŋ  ka~va  bǒd~ ǒd~ baye~ ~~.

Are the mountain peaks, pure rivers, and snow of Tibet.

ང་~ འ་དང་   སྤུན་~ཟླ་ཚོའི་  ལྟེ་~ འེ~ འེ་ཁྲག་~  འཐོར་~ འོ~ ས ཡེ~~~

ŋa~ ǎ-dǎŋ  bun~dá-coi  de~ ě~ ě-trag~  tòr~ ǒ~  sa ye~~~,

The land where my own and my brothers’navel blood was left.

ཐུ་~ འུ་བྷོད་   བཙན་~པོའི་   ཕ་~ འ~ འ་ས་   སྨུག་~ འུག~འུག  འུག་པོ ཡེ ~~~

tu~ ǔ-bhǒd  zan~boi  pa~ ǎ~ ǎ-sa   mùg~ ǔg~ǔg ǔg-bo ye ~~~.

The dark brown fatherland of the Tubo Dynasty.

    ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

    o…ho~    o…ho~    o…ho~

        ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

        o…ho~    o…ho~    o…ho~

    ཐུ་~ འུ་བྷོད་   བཙན་~པོའི་  ཕ་~ འ་ས་  སྨུག་~ འུག~འུག  འུག་པོ ཡེ ~~~

    tu~ ǔ-bhǒd  zan~boi  pa~ ǎ~ ǎ-sa   mùg~ ǔg~ǔg  ǔg-bo ye ~~~.

    The dark brown fatherland of the Tubo Dynasty.

ཆོས་~དང་   ཞི་~བདེའི་   ལམ་~བཟང་   འཚོལ་~ འོ~ བའིཡེ~~~

qos~dáŋ   xĭ~déi   lam~sáŋ   còl~ ǒ~ vaiye~~~,

You who pursue the good path of Dharma and peace,

དཔའ་~སྙིང་  སྤོབས་~པ་ཡི་  རིགས་~ལ་  གདུང་~ འུང~ཞིང་ཡེ~~~

ba~ñìŋ  bob~pa-yi  rig~la  dúŋ~ ǔŋ~ xĭŋye~~~,

I long for you, heroic and brave people.

མེས་~ འེས་པོའི་  རྒྱུན་~འཛིན་གྱི  གདོང་~ འོང~  འོང་དམར་~  བོད་~ འོད~ པ ཡེ~ ~~

mes~ ěs-boi  gyún~zìn-gyĭ  dóŋ~ ǒŋ~  ǒn-már~  bǒd~ǒd~ baye~~~,

Ruddy-faced Tibetans, holders of the ancestral lineage.

ཆོལ་~ འོ་གསུམ་ སྤུན་~ཟླ་ གངས་~ འང~ འང་རིའི་  མིང་~ འིང~འིང  འིང་སྲིང་ ཡེ ~~~

qol~ ǒ-sùm  bun~dá   gǎŋ~ ǎŋ~ ǎŋ-rii   miŋ~ ĭŋ~ĭŋ ĭŋ-sìŋ ye ~~~,

You are the siblings of the three regions, brothers and sisters of the snow mountains.

    ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

    o…ho~    o…ho~    o…ho~

        ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

        o…ho~    o…ho~    o…ho~

    ཆོལ་~ འོ་གསུམ་ སྤུན་~ཟླ་ གངས་~ འང~ འང་རིའི་  མིང་~ འིང~འིང  འིང་སྲིང་ ཡེ ~~~

    qol~ ǒ-sùm  bun~dá  gǎŋ~ ǎŋ~ ǎŋ-rii  miŋ~ ĭŋ~ĭŋ ĭŋ-sìŋ ye ~~~.

    You are the siblings of the three regions, brothers and sisters of the snow mountains.

རྟ་~ནོར་   ལུག་~གསུམ་   འཕེལ་~ཁ་   དར་~ འ~བའིཡེ~ ~~

da~nor   lug~sùm   pèl~ka   dǎr~ ǎ~vaiye~ ~~,

Increasing the prosperity of horses, cattle, and sheeps,

ཞིམ་~མངར་  འོ་~ཇ་ཡིས་  ཟུངས་~ཁྲག་  གསོས་~ འོས~ཤིངཡེ~ ~~

xĭm~ŋár  hǒ~ja-yis  sǔŋ~trag  sòs~ ǒs~xiŋye~ ~~,

While nourishing our vital blood with delicious sweet tea with milk,

འབྲུ་~ འུ་དྲུག་  སྙེ་~མ་ཡི་ མགོ་~ འོ~  འོ་ལྕོག་~ ལྡེམ་~ འེམ~ ས~ ~ ~~

drù~ ǔ-drǔg  ñè~ma-yi  gò~ ǒ~  ǒ-jog~  dém~ ěm~  sa ye~~~,

The land where the heads of the six grains sway

བདག་~ འག་གི་ ཕ་~ཡུལ་  རྫ་~ འ་ཆུ་  ཁ་~ འ~འ འ་བ ཡེ~~~

dág~ ǎg-gi  pa~yul   zá~ ǎǎ-qu   ka~ ǎ~ǎ ǎ-ba ye ~~~.

Is my fatherland, Dzachukha,

    ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

    o…ho~    o…ho~    o…ho~

        ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~x

        o…ho~    o…ho~    o…ho~

    བདག་~ འག་གི་ ཕ་~ཡུལ་དེ་  རྫ་~ འ་ཆུ་  ཁ་~ འ~འ  འ་བ ཡེ~~~

    dág~ ǎg-gi  pa~yul   zá~ ǎ~ ǎ-qu   ka~ ǎ~ǎ ǎ-ba ye ~~~.

    Is my fatherland, Dzachukha,

            ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

            o…ho~    o…ho~    o…ho~

                ཨོ་་་་ཧོ        ཨོ་་་་་ཧོ    ཨོ་་་་་ཧོ~

                o…ho~    o…ho~    o…ho~

    བདག་~ འག་གི་ ཕ་~ཡུལ་དེ་  རྫ་~ འ་ཆུ་  ཁ་~ འ~འ  འ་བ ཡེ~~~

    dág~ ǎg-gi  pa~yul   zá~ ǎ~ ǎ-qu   ka~ ǎ~ǎ ǎ-ba ye ~~~.

    Is my fatherland, Dzachukha.