Phasa Zin Yong

ཕ་ས་ཟིན་ཡོང་།

Our Homeland Will Return to Us

Daod, Ugyan Tendzin, Yeshe Sengge, Tendzin, Drakpa Gyaltshen, Drigyal

ཟླ་འོད། ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ཡེ་ཤེས་སེང་གེ། བསྟན་འཛིན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། འབྲི་རྒྱལ།

Autoplay

ཕ་ས་ཟིན་ཡོང་།
pa-sa sĭn yoŋ
Our Homeland Will Return to Us

གཞས་པཿ ཟླ་འོད། ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ཡེ་ཤེས་སེང་གེ།བསྟན་འཛིན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། འབྲི་རྒྱལ།

            dá-hŏd, u-gyán dan-zìn, ye-xes seŋ-ge, dan-zìn, drăg-pa gyál-càn, drì-gyál

སྤྲིན་ ~ནག་~གི་ གཡོར་~  བ་ མེད་ ~ ན ~ །

drin ~ nag~gĭ    yór  ~  va    med  ~  na   ~ ,

If no black clouds were to cover it,

    གསེར ་~མདོག་~གི་ ཉི་~  མ་ སེར་ ~ པོས ~ །

    sèr ~dòg~gĭ ñi  ~  ma    ser  ~  bos   ~ 

    The shining sun and its golden light

        དྲོ་ ~སྐྱིད་~ཀྱིས་ རྒྱལ་~ཁམས་ ཁྱབ་ ~ ནས ~ །

         dro ~gyid~gyis    gyál~kam    kyab ~  nas  ~ ,

        Would pervade the world with the warmth of happiness,

            འོད་~ཟེར་~དེ་ བོད་ ~   ལ་ འཕྲོ་ ~ ཡོང་ ~ །

            hŏd ~sěr~dě bŏd  ~ la    trò  ~  yoŋ~ .

            And its rays would also spread in Tibet.

བཙན ་~གནོན་~གྱི་ ཁྲིམས་ ~ དམར་ མེད་ ~ ན  ~ །

zan ~nón~gyĭ    trim ~ már   med  ~  na  ~ ,

If the communists had no law of oppression,

    དྲང་ ~བདེན་~གྱི་   སྤྱི ~  ཁྲིམས་ བཟང་ ~ པོས ཡེ ~ 

    drăŋ~dén~gyĭ jyi ~ trim    sáŋ~  bos ye~ ,

    The freedom to happily and peacefully govern the country,

        ཞི་ ~བདེ་~ཡིས་ རྒྱལ་~ཁམས་ སྐྱོང་ ~ བའི ~ །

        xĭ~dé~yis gyál~kam gyoŋ~  vai  ~ ,

        Through good and just universal laws,

            རང་ ~དབང་ ~དེ་ བོད་ ~  ལ་ སླེབས་ ~ ཡོང་ ~ །

            raŋ ~wáŋ ~dě bŏd  ~ la    lèb  ~  yoŋ  ~ .

            Would also arrive in Tibet.

        བསྭོ་~  འོ་~ ཡ་~ ལ་~བསྭོ ~ ། འོ་བསྭོ་~  འོ་~  ཡ་~ལ་འ་ནི་~བསྭོ~  །

        sò~ o~ ya~ la~so~ .        o sò~ o~ ya~la~ a-ni~so~ .

        ཞི་ ~བདེ་~ཡིས་ རྒྱལ་~ཁམས་ སྐྱོང་ ~ བའི ~ །

        xĭ ~dé~yis gyál~kam gyoŋ  ~ vai  ~ ,

        Through good and just universal laws,

            རང་ ~དབང་~དེ་ བོད་ ~  ལ་ སླེབས་ ~ ཡོང་ ~ །

            raŋ ~wáŋ~dě bŏd ~ la    lèb  ~ yoŋ   ~ .

            Freedom would also arrive in Tibet.

མི་ ~རིགས་~ཀྱི་ ལ་  ~  རྒྱ་ ཡོད་  ~  ན ཡེ ~ 

mi ~rig~gyi    la  ~  gyá    yod ~   na ye  ~ ,

If we Tibetans endure in our commitment,

    རིག་ ~གཞུང་~གི་ བླ་ ~  སྲོག་ གསོན་  ~  པོས ཡེ  ~ །

    rig ~xúŋ~gĭ lá ~  sòg sòn ~ bos ye ~,

    And the vital essence of our culture remains alive,

    ཆོས་ ~ལྡན་~གྱི་ རྒྱལ་~ཁམས་ འཛུགས་    ~  ནས ~  །

        qos ~dán~gyĭ gyál~kam zùg ~  nas ~ 

        A land of Dharma will become established

            གདོང་ ~དམར་~གྱི་ མི་  ~  རིགས་ དར་  ~  ཡོང་ ~ །

            dóŋ ~már~gyĭ    mi ~  rig dăr  ~ yoŋ~ .

            And the ruddy-faced people will flourish.

མཐུན་ ~སྒྲིལ་~གྱི་ བརྩེ་  ~  སེམས་ ཡོད་  ~  ན  ~  །

tùn ~dríl~gyĭ    ze  ~  sem    yod ~ na   ~ ,

If we nurture kindhearted solidarity,

    གཞིས་ ~བྱེས་~ཀྱི་ བོད་ ~  རིགས་ སྤུན་  ~  ཟླས ~  །

    xís ~jyěs~gyi bŏd ~  rig    bun ~  dás   ~ ,

    And all of the brothers and sisters of Tibetan ancestry, both abroad and inside Tibet,

        ལྷན་ ~འཛོམས་~ཀྱི་ ཉི་~མ་ སྒུག་  ~   ནས  ~ །

        lhan ~zòm~gyi ñi~ma gúg  ~ nas   ~ ,

            Eagerly await for the day in which we will unite,

            ཆོལ་ ~གསུམ་~གྱི་ ཕ་  ~  ས་ ཟིན་  ~   ཡོང་ ~  །

            qol ~sùm~gyĭ    pa ~  sa sĭn  ~  yoŋ   ~ .

            Our fatherland, all three regions will return to us.

        བསྭོ་~  འོ་~ ཡ་~ ལ་~བསྭོ ~ ། འོ བསྭོ་~  འོ་~  ཡ་~ལ་ འ་ནི་ བསྭོ~  །

        sò~ o~ ya~ la~so~ .         o sò~ o~ ya~la~ a-ni~so~ .

        ལྷན་ ~འཛོམས་~ཀྱི་ ཉི་~མ་ སྒུག་  ~   ནས  ~ །

        lhan ~zòm~gyi ñi~ma gúg  ~ nas   ~ ,

    Eagerly await for the day in which we will unite,

            ཆོལ་ ~གསུམ་~གྱི་ ཕ་ ~  ས་ ཟིན་  ~   ཡོང་ ~  །

            qol ~sùm~gyĭ    pa ~  sa sĭn  ~ yoŋ   ~ .

            Our fatherland, all three regions will return to us.

                ཆོལ་ ~གསུམ་~གྱི་ ཕ་ ~  ས་ ཟིན་  ~   ཡོང་  ~ །

                 qol ~sùm~gyĭ    pa ~  sa sĭn  ~ yoŋ   ~ .

                Our fatherland, all three regions will return to us.