Phasang Bumo

ཕ་བཟང་གི་བུ་མོ།

Daughter of a Good Father

Dawa Tso

ཟླ་བ་མཚོ།

Autoplay

ཕ་བཟང་གི་བུ་མོ།
pa-sán gĭ bǔ-mo
Daughter of a Good Father

        གཞས་མ་    ཟླ་བ་མཚོ།

      Da-va co

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  མོ་~ཞིག་   ཡིན་~འིན  འིན~འིན   ན~འ  འ~འ

pa~sáŋ  aŋ~gĭ   bǔ~u  mo~xĭg   yin~ĭn  ĭn~ĭn  na~ǎ  ǎ~ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~ཡུལ་  འུ~ལ་   བརྩེ་~བ་   ཟབ་~མོ་   ཡོད~འོད  འོད~~~ 

    pa~yul   u~la   ze~va   sǎb~mo   yod~ǒd  ǒd~~~.

    I have deep love for my fatherland.

ཕ་~ཡུལ་   ཆེ་~ཆེ་   འཛམ་~གླིང་གི   རྩེ་~ན་   ཡོད~  འོད~~ 

pa~ayul   qe~qe   zàm~líŋ-gi   ze~na   yod~  ǒd~~~,

The fatherland is on the roof of the big world,

    ཕ་~ཡུལ་   ཆུང་~ཆུང་   བུ་~མོ་  འོ~ངའི་   སེམས་~  ན་~  ཡོད~ འོད~~~ 

    pa~ayul  quŋ~quŋ  bǔ~mo  o~ŋai  sem~ na~  yod~ ǒd~.

    The fatherland is in the mind of this little girl.

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  མོ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

pa~sáŋ  aŋ~gĭ   bǔ~u   mo~xĭg   yin~na~ ǎ~ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~ཡུལ་དང་  ཕ་~སྐད་སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད 

    pa~ayul-dǎn   pa~gad~ñìŋ~la  yod~ǒd.

    The fatherland and the father language are in my mind.

        ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  མོ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

        pa~sáŋ  aŋ~gĭ   bǔ~u  mo~xĭg   yin~na~ ǎ~ǎ,

        If I am the daughter of a good father,

            ཕ་~ཡུལ་  འུ~དང་  ཕ་~སྐད་  སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད  འོད~འོད 

            pa~ayul  u~dǎŋ   pa~gad~ñìŋ~la  yod~ǒd  ǒd~ǒd.

      The fatherland and the father language are in my mind.

                ན་~འ  འ~འ     ཟླ་~འ  འ~འ   ཚོ~འོ  འོ~འོ 

                na~a  a~a     dá~a  a~a    co~o  o~o!

        Oh companions!

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  མོ་~ཞིག་   ཡིན་~འིན  འིན~འིན   ན~འ  འ~འ

pa~sáŋ  aŋ~gĭ   bǔ~u   mo~xĭg   yin~ĭn  ĭn~ĭn  na~ǎ  ǎ~ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~སྐད་  འད~ལ་   བརྩེ་~བ་   ཟབ་~མོ་   ཡོད~འོད  འོད~~~ 

    pa~gad   ad~la   ze~va   sǎb~mo   yod~ǒd  ǒd~~~.

    I have deep love for my father language,

ཕ་~མ་   དགེ་~རྒན་   བུ་~མོ་ངའི་   དྲིན་~ཅན་   ཡིན~  འིན~~ 

pa~ama   gé~gán   bǔ~mo   ŋai   drĭn~jan   yin~ ĭn~~.

Father, mother, and teachers are kind to this little girl,

    དབྱངས་~འངགསལ་   སོ་~བཞི་   བུ་~མོ་  འོ~ངའི་   རྒྱན་~  ཆ་~  ཡིན~ འིན~~~ 

    yáŋ~an sàl  so~xí   bǔ~mo~ ǒ ŋai  gyán~  qa~  yin~ĭn~~~ .

    The four vowels and the thirty consonants are this girl’s ornaments.

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  མོ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

pa~sáŋ  aŋ~gĭ   bǔ~u  mo~xĭg   yin~na~ ǎ~ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~ཡུལ་དང་  ཕ་~སྐད་སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད 

    pa~yul-dǎn   pa~gad~ñìŋ~la  yod~ǒd.

  The fatherland and the father language are in my mind.

        ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  མོ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

        pa~sáŋ   an~gĭ   bǔ~u  mo~xĭg   yin~na~ ǎ~ǎ,

        If I am the daughter of a good father,

            ཕ་~ཡུལ་  འུ~དང་  ཕ་~སྐད་  སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད  འོད~འོད 

            pa~ayul  u~dǎŋ   pa~gad~ñìŋ~la  yod~ǒd  ǒd~ǒd.

            The fatherland and the father language are in my mind.

                ན་~འ  འ~འ     ཟླ་~འ  འ~འ   ཚོ~འོ  འོ~འོ 

                na~a  a~a    dá~a  a~a    co~o  o~o.

                Oh companions!

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  ཚ་~ཞིག་   ཡིན་~འིན  འིན~འིན   ན~འ  འ~འ

pa~sáŋ ~gĭ   bǔ ~u ca~xĭg   yin~ ĭn  ĭn~ĭn  na~ ǎ  ǎ~ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~ཡུལ་  འུ~ལ་   བརྩེ་~བ་   ཟབ་~མོ་   ཡོད~འོད  འོད~~~ 

    pa~yul u~la   ze~va   sǎb~mo   yod~ ǒd  ǒd~~~.

    I have deep love for my fatherland.

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   ཉི་~ཟླ་ཡི   པང་~ན་   ཡོད~  འོད~~ 

pa ǎ~sa   pa~yul   ñi ~dá~yi   baŋ~na   yod~ ǒd~~,

The father place, the fatherland are in the sun and moon’s lap,

    ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   གངས་~རི་  འི~ཡི་   འདབས་~  ན་~  ཡོད~ འོད~~~ 

    pa ǎ~sa   pa~yul   gǎŋ~ri i~yi dàb~  na~  yod~ ǒd~~~.

    The father place, the fatherland are at the feet of the snow mountains.

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  ཚ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

pa~sáŋ  aŋ~gĭ   bǔ~ǔ ca~xĭg   yin~na~ ǎ~ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~ཡུལ་དང་  ཕ་~སྐད་སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད 

    pa~yul-dǎŋ   pa~gad~ñìŋ~la yod~ǒd.

    The fatherland and the father language are in my mind.

        ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  ཚ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

        pa~sáŋ  an~gĭ   bǔ~ǔ ca~xĭg   yin~na~ ǎ~ǎ,

        If I am the daughter of a good father,

            ཕ་~ཡུལ་  འུ~དང་  ཕ་~སྐད་  སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད  འོད~འོད 

            pa~a yul  ǔ~dǎŋ   pa~gad~ñìŋ~la  yod~ǒd  ǒd~ǒd.

      The fatherland and the father language are in my mind.

                ན་~འ  འ~འ     ཟླ་~འ  འ~འ   ཚོ~འོ  འོ~འོ 

                na~a  a~a    dá~a  a~a   co~o  o~o.

        Oh companions!

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  ཚ་~ཞིག་   ཡིན་~འིན  འིན~འིན   ན~འ  འ~འ

pa~sáŋ aŋ~gĭ   bǔ ca~xĭg   yin~ ĭn  ĭn~ĭn   na~ ǎ  ǎ~ ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~སྐད་  འད~ལ་   བརྩེ་~བ་   ཟབ་~མོ་   ཡོད~འོད  འོད~~~ 

    pa~gad   ad~la  ze~va   sǎb~mo   yod~ ǒd  ǒd~~~,

    I have deep love for my father language,

 ཕ་~མ་   དགེ་~རྒན་   འུ་~ཅག་གི   སེམས་~ན་   ཡོད~  འོད~~ 

pa ~ama   gé~gán   ǔ~jag-gĭ   sem~na   yod~ ǒd~~,

Father, mother, and teachers are kind to this little girl,

    དབྱངས་~འངགསལ་   སོ་~བཞི་   འུ་~ཅག་  འག~གི་   ཁ་~  ན་~  ཡོད~ འོད~~~ 

    yán ~an sal   so~xí   ǔ~jag ag~gĭ   ka~  na~   yod~ ǒd~~~.

    The four vowels and the thirty consonants are this girl’s ornaments.

ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  ཚ་~ཞིག་   ཡིན་~ན   འ~འ

pa~sáŋ aŋ~gĭ   bǔ~ǔ  ca~xĭg   yin~ na ǎ~ ǎ,

If I am the daughter of a good father,

    ཕ་~ཡུལ་དང་  ཕ་~སྐད་སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད 

    pa ~a yul~dǎŋ   pa~gad ~ñìŋ~la yod ~ ǒd.

    The fatherland and the father language are in my mind.

        ཕ་~བཟང་ འང~གི་   བུ་~འུ  ཚ་~ཞིག་   ཡིན་~ན  འ~འ

        pa~sáŋ ~gĭ   bǔ~ǔ ca~xĭg   yin~ na ǎ~ ǎ,

    If I am the daughter of a good father,

            ཕ་~ཡུལ་  འུ~དང་  ཕ་~སྐད་  སྙིང་~ལ་  ཡོད~འོད  འོད~འོད 

            pa ~a yul~ǔ dǎŋ   pa~gad~ñìŋ~la   yod~ ǒd  ǒd~ǒd.

      The fatherland and the father language are in my mind.

                ན་~འ  འ~འ     ཟླ་~འ  འ~འ   ཚོ~འོ  འོ~འོ 

                na~a  a~a    dá~a  a~a    co~o  o~o.

        Oh companions!